Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 361/2023 saakka.

30.12.2014/1440

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 12 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Opetuksesta perittävät maksut

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa ja erillisinä opintoina järjestettävässä opetuksessa opiskelijalta saadaan periä enintään 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ammattikorkeakoululain 11 a §:ssä tarkoitetussa erikoistumiskoulutuksessa opiskelijalta saadaan periä enintään 120 euroa opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä.

2 §
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut

Jos ammattikorkeakoulu antaa opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön sellaisia oppimateriaaleja taikka työvälineitä, laitteita, materiaaleja tai muita tarvikkeita, jotka opintojen päätyttyä jäävät opiskelijalle, ammattikorkeakoulu saa periä niistä maksun omakustannusarvon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä ammattikorkeakoululain 12 §:n mukaisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa eikä tämän asetuksen 1 §:n mukaisessa koulutuksessa opetukseen kuuluvia opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännöksissä edellytettyjä varusteita, opetuksessa käytettäviä ammattikorkeakoululle kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia välineitä.

3 § (10.12.2015/1461)
Ammattikorkeakoulujen maksulliset päätökset ja kokeet

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa ammattikorkeakoululain 29 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa. Jos opiskelija hakee mainitun lain 32 §:ssä tarkoitettua lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa.

Ammattikorkeakoulu saa periä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 7 §:n 5 momentin perusteella järjestämistään terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kokeeseen osallistuvalta, kuitenkin yhteensä enintään 1 300 euroa.

Ammattikorkeakoulu saa periä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 7 §:n 5 momentin perusteella järjestämästään muun kuin 2 momentissa tarkoitetun kelpoisuuskokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kokeeseen osallistuvalta, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta saadaan periä sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Edellä 2 ja 3 momentissa säädetty maksun enimmäismäärä ei sisällä mahdollisesta uusintakokeesta perittäviä maksuja. Kelpoisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (1385/2015) tarkoitettujen täydentävien opintojen suorittamisesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euroa.

4 §
Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelumaksut

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö ovat maksuttomia.

Kaukopalvelusta valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille, valtion ja kuntien viranomaisille sekä kirjastoille, jotka saavat toimintaansa valtionavustusta tai valtionosuutta, peritään aineiston lähettämiskustannukset ja tuottamiskustannukset omakustannusarvon mukaan.

Jäljennöksistä ja tulosteista peritään maksu omakustannusarvon mukaan.

5 §
Muut maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää ammattikorkeakoulu noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.12.2015/1461:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.