Seurattu SDK 1049/2021 saakka.

13.11.2014/930

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ilmailulain (864/2014) 11 §:n nojalla:

1 § (15.4.2021/314)
Soveltamisala

Ilmailu on eräissä osissa Suomen aluetta rajoitettu niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei sovelleta sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisiin eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitaviin viranomaisiin tai heidän määräämiinsä silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen tai harjoitteleminen vaatii lentämistä tämän asetuksen mukaisilla ilmailulta rajoitetuilla alueilla.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei koske lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 tarkoitettua kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla eikä myöskään lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

Laskuvarjohyppääjien on huomioitava tässä asetuksessa säädetyt ilmailulta rajoitetut alueet ja noudatettava sitä, mitä ilma-alusten lentämisestä säädetään näillä alueilla lukuun ottamatta 6 §:ssä säädettyä vaatimusta lentosuunnitelman esittämisestä.

2 § (15.4.2021/314)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kieltoalueella valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen kielletään;

2) lentopinnalla (FL) ilmakehän vakiopainepintaa, joka on määritelty ilmanpainearvon 1 013,2 hehtopascalia (hPa) suhteen ja eroteltu muista tällaisista pinnoista tietyin paine-eroin;

3) rajoitusalueella valtakunnan maa-alueen tai sen aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen sallitaan vain tietyllä luvalla tai tiettyjen erityisehtojen mukaisesti

4) siirtokorkeudella merenpinnasta laskettua korkeutta, jolla tai jonka alapuolella ilma-aluksen asema pystysuunnassa määritetään keskimääräisestä merenpinnasta laskettujen korkeuksien avulla;

5) teollisuuden suoja-alueella rajoiltaan määrättyä ilmatilaa, jonka alla olevalla teollisuusalueella tapahtuvasta toiminnasta voi aiheutua haittaa tai vaaraa lennolla oleville ilma-aluksille;

6) tunnistusvyöhykkeellä valtakunnan raja-alueilla sijaitsevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, joka on määritelty ilmapuolustuksen tarpeisiin (Air Defence Identification Zone, ADIZ);

7) tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjä-ryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen.

3 § (21.5.2015/614)
Alueiden määrittäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut alueet määritetään joko siten, että niiden sivurajojen kulmapisteet ilmoitetaan WGS84-koordinaatteina (World Geodetic System 1984) tai siten, että alue ilmoitetaan ympyränä, jonka keskipisteen WGS84-koordinaatit ja säde on määrätty, taikka alue ilmoitetaan valtakunnan rajaan perustuvana. Maantieteelliset koordinaatit esitetään asteina, minuutteina ja sekunteina. Alueiden alarajana on maan- tai merenpinta tai korkeus keskimääräisestä merenpinnasta ja ylärajana korkeus keskimääräisestä merenpinnasta kuitenkin niin, että siirtokorkeuden yläpuolella yläraja ilmoitetaan lentopintana.

4 § (15.4.2021/314)
Kieltoalueet

Liitteessä 1 luetelluilla alueilla kielletään ilmailu.

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisistä syistä myöntää luvan ilmailutoimintaan kieltoalueella EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi, EFP45 Luonnonmaa tai EFP50 Kruununhaka kuultuaan tasavallan presidentin kansliaa tai valtioneuvoston kansliaa sen mukaan, minkä tahon suojaamiseksi alue on perustettu, ja kieltoalueella EFP20 Loviisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Kilpilahti tai EFP55 Hanhikivenniemi kuultuaan sisäministeriötä.

Edellä 2 momentissa mainitulla kieltoalueella sijaitsevan suojattavan kohteen lukuun tapahtuva ilmailu kuitenkin sallitaan.

5 § (26.11.2020/833)
Rajoitusalueet

Ilmailu sallitaan liitteessä 2 luetelluilla rajoitusalueilla vain Puolustusvoimien luvalla tai Puolustusvoimien asettamilla erityisehdoilla.

Puolustusvoimien on annettava tämän pykälän nojalla myönnetyt luvat ja asetetut erityisehdot tiedoksi ilmaliikennepalvelun tarjoajalle ja ilmatilan hallintayksikölle.

Puolustusvoimien erityisehdoissa määritellään, onko ilmailu rajoitettu jatkuvasti vai vain silloin, kun alue on aktivoitu ilmailulain (864/2014) 107 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmatilan hallintaa ohjaavan käsikirjan mukaisesti ja ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja on julkaissut siitä asianmukaisesti tiedon ilmailutiedotusjärjestelmässä. Aktivointi on purettava välittömästi aktivoinnin tarpeen päätyttyä. Kun ilmaliikenteelle vaarallinen toiminta on keskeytynyt, lennonjohto voi selvittää valvotussa ilmatilassa johdetun lennon aktiiviseksi ilmoitetun rajoitusalueen läpi.

6 §
Tunnistusvyöhyke

Tunnistusvyöhykkeellä suoritettavaksi aiotusta ei-aikataulunmukaisesta lennosta on esitettävä lentosuunnitelma asianomaiselle ilmaliikennepalveluntarjoajalle tuntia ennen lentoa tai lennon aikana ilmaliikennepalveluyksikölle tuntia ennen tunnistusvyöhykkeelle saapumista.

Tunnistusvyöhyke ulottuu seuraavalle alueelle:

EF ADIZ

691019N 0284949E -

jatkuen pitkin Norjan valtion rajaa pisteeseen 690307N 0285545E -

jatkuen pitkin Venäjän valtion rajaa pisteeseen 601201N 0271735E -

601201N 0271249E - 601201N 0264549E - 601547N 0264730E - 601601N 0271049E -

601701N 0272149E - 602201N 0272949E - 602701N 0272949E - 604328N 0274513E -

605900N 0283004E - 610330N 0283953E - 610839N 0284714E - 611044N 0285432E -

611346N 0290227E - 611512N 0290649E - 612556N 0290649E - 613332N 0290956E -

613806N 0293228E - 614612N 0294459E - 623352N 0305552E - 625314N 0311432E -

634410N 0293628E - 640328N 0300928E - 642046N 0294535E - 645842N 0291639E -

653620N 0292452E - 654419N 0300244E - 660225N 0295422E - 661548N 0292025E -

665618N 0283607E - 673810N 0293556E - 680610N 0282000E - 683524N 0280126E -

684102N 0281745E - 684702N 0281345E - 685202N 0275945E - 691001N 0281205E -

691019N 0284949E

UNL SFC

7 §
Teollisuuden suoja-alueet

Seuraavilla alueilla (teollisuuden suoja-alue) tulisi noudattaa suositeltuja minimilentokorkeuksia alueilla sijaitsevien teollisuuslaitosten ja niiden ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi samoin kuin laitosten ilma-aluksille aiheuttaman ajoittaisen haitan tai vaaran takia:

NAANTALI Ympyrän kehä, säde 1.0 NM,

keskipiste

602706N 0220508E

1500 FT MSL (450 M MSL)

8 § (21.5.2015/614)
Tilapäiset erillisvarausalueet

Tilapäiset erillisvarausalueet on esitetty liitteessä 3. Tilapäiset erillisvarausalueet varataan ilmailulain 107 §:ssä tarkoitetussa ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

Tilapäiselle erillisvarausalueelle saavat lentää vain alueen varanneen käyttäjäryhmän jäsenet tai sen käyttäjäryhmän määrittämin ehdoin.

Varatulle tilapäiselle erillisvarausalueelle saa antaa lennonjohtoselvityksen ainoastaan sen käyttäjäryhmän ilma-alukselle, jota varten alue on varattu. Lennonjohtoselvitys voidaan kuitenkin antaa myös muulle ilma-alukselle siltä osin kuin alueen varannut käyttäjäryhmä sen sallii.

9 § (26.11.2020/833)
Julkaiseminen ilmailutiedotusjärjestelmässä

Ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja julkaisee tiedot ilmailulta rajoitetuista alueista ilmailutiedotusjärjestelmän mukaisissa julkaisuissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan ilmailulta rajoitetuista alueista 29 päivänä joulukuuta 2009 annettu asetus (1374/2009).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kieltoalueet

(4 §)

Kieltoalue Koordinaatit Yläraja Alaraja
EFP20 LOVIISA 602428N 0262215E - 602308N 0262514E - 602002N 0262522E - 601957N 0261825E - 602141N 0261608E - 602424N 0261559E - 602428N 0262215E FL 65 SFC
EFP25 OLKILUOTO 611714N 0212535E - 611442N 0213258E - 611109N 0212736E - 611341N 0212013E - 611714N 0212535E FL 65 SFC
EFP30 KILPILAHTI 601935N 0253145E - 601743N 0252826E - 601715N 0253230E - 601900N 0253340E - 601935N 0253145E 1300 FT AMSL SFC
EFP35 MEILAHTI 601119N 0245408E - 601110N 0245433E - 601106N 0245446E - 601045N 0245447E - 601054N 0245327E - 601118N 0245326E - 601119N 0245408E 500 FT AMSL SFC
EFP40 MUNKKINIEMI 601142N 0245216E - 601138N 0245232E - 601133N 0245245E - 601126N 0245238E - 601128N 0245217E - 601142N 0245216E 500 FT AMSL SFC
EFP45 LUONNONMAA 602832N 0220006E - 602812N 0220100E - 602743N 0220115E - 602738N 0220106E - 602748N 0220032E - 602745N 0215947E - 602752N 0215947E - 602803N 0215931E - 602800N 0215918E - 602818N 0215910E - 602832N 0220006E 500 FT AMSL SFC
EFP50 KRUUNUNHAKA 601027N 0245730E - 601003N 0245732E - 601002N 0245658E - 601022N 0245655E - 601027N 0245702E - 601027N 0245730E 500 FT AMSL SFC
EFP55 HANHIKIVEN-NIEMI 643237N 0241647E - 643144N 0241750E - 643047N 0241600E - 643200N 0241314E - 643232N 0241448E - 643237N 0241647E FL 65 SFC

EFP35 MEILAHTI

EFP40 MUNKKINIEMI

EFP45 LUONNONMAA

EFP50 KRUUNUNHAKA

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.2015/614:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2015.

5.11.2015/1302:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2015.

27.10.2016/901:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 2016.

10.11.2016/909:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2016.

19.4.2018/269:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2018.

19.12.2018/1192:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

14.11.2019/1072:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

16.4.2020/263:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2020.

26.11.2020/833:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

15.4.2021/314:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.