Seurattu SDK 361/2023 saakka.

6.6.2014/420

Laki julkisesta notaarista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Julkinen notaari

Julkisia notaareita ovat Digi- ja väestötietoviraston pääjohtajan määräämät Digi- ja väestötietoviraston virkamiehet. (29.11.2019/1150)

Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareita ovat Ahvenanmaan valtionviraston määräämät Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet.

Julkisella notaarilla tulee olla oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

2 §
Julkisen notaarin tehtävät

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, julkisen notaarin tehtävänä on pyynnöstä:

1) todistaa oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista;

2) todistaa, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä tietynlaiseen virkatoimeen tai että joku on tietyssä virka-asemassa tai omaa tietyn kelpoisuuden taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista;

3) antaa todistuksia notaarille esitettyjen asiakirjojen sisällöstä sekä oikeudellisista ja taloudellisista olosuhteista;

4) olla todistajana tallelokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa tai avaamisessa;

5) valvoa arvontoja.

Julkinen notaari voi vahvistaa annetuksi määrämuotoisen tai muun kirjallisen kertomuksen, selvityksen tai ilmoituksen ja tehdä muita sellaisia 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä vastaavia toimenpiteitä, jotka ovat muun maan lainsäädännön vuoksi tarpeen oikeuden tai edun valvomiseksi taikka oikeustoimen tekemiseksi ulkomailla. Tällainen toimenpide ei saa olla Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen.

3 §
Alueellinen toimivalta

Julkinen notaari on toimivaltainen suorittamaan tehtäviään koko maassa. Protestin toimittamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä vekselilaissa (242/1932) ja shekkilaissa (244/1932) säädetään.

4 §
Julkisen notaarin todistuksen vahvistaminen

Julkisen notaarin antaman todistuksen tulee olla vahvistettu leimalla, sinetillä tai muulla vastaavalla luotettavalla merkinnällä.

5 §
Pöytäkirjan pitäminen

Julkinen notaari pitää pöytäkirjaa 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.

Pöytäkirjaan merkitään seuraavat tiedot:

1) mikä tehtävä on kyseessä;

2) tehtävän suorittamispaikka ja -aika;

3) tehtävää pyytäneen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

4) selonteko tehtävän kulusta.

6 §
Asiakirjojen laillistaminen

Ulkoasiainministeriö varmentaa pyynnöstä julkisen notaarin tai muun viranomaisen viranhaltijan allekirjoituksellaan todistaman asiakirjan.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan julkisesta notaarista annettu laki (287/1960). Jos muussa laissa viitataan tällä lailla kumottavaan lakiin, viittauksen on katsottava tarkoittavan tätä lakia.

HE 11/2014, HaVM 9/2014, EV 33/2014

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.11.2019/1150:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 10/2019, HaVM 3/2019, EV 20/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.