Seurattu SDK 132/2023 saakka.

19.12.2013/1056

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2 ja 7 §:n nojalla:

1 § (19.12.2019/1329)
Ministeriön tehtävät

Sisäministeriön tehtäviä ovat:

1) poliisihallinto;

2) yleinen järjestys ja turvallisuus;

3) sisäministeriön hallinnonalan rikostorjunta;

4) poliisin lupahallinto;

5) ampuma-aseet;

6) arpajaiset;

7) yksityinen turvallisuusala;

8) pelastustoimi;

9) hätäkeskustoiminta;

10) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin ja siihen liittyvät keskushallinnon tehtävät;

11) Suomen kansalaisuus;

12) maahanmuuton yleiset edellytykset ja maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu;

13) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

14) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

15) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

16) ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen;

17) rajaturvallisuuden ylläpitäminen, rajojen valvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

18) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

19) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

20) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit;

21) Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen hallinnointi.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, sisäministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 § (19.12.2019/1329)
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Poliisihallitus;

2) keskusrikospoliisi;

3) suojelupoliisi;

4) Poliisiammattikorkeakoulu;

5) poliisilaitokset;

6) Pelastusopisto;

7) Hätäkeskuslaitos;

8) Palosuojelurahasto;

9) Maahanmuuttovirasto;

10) turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset;

12) Rajavartiolaitos;

13) Kriisinhallintakeskus.

3 § (19.3.2015/302)
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on hallinto- ja kehittämisosasto, poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto ja rajavartio-osasto.

Rajavartio-osastona on Rajavartiolaitoksen esikunta. Ministeriön rajavartio-osastosta Rajavartiolaitoksen esikuntana säädetään erikseen.

Ministeriössä voi lisäksi olla kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella yksiköitä, joista säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

4 § (19.3.2015/302)
Ratkaisuvallan käyttö

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003). Ministeriön virkamiehet ratkaisevat valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä tai muualla säädetään.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen yksikön päällikkö tai tulosyksikön päällikkö pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä lukuun ottamatta valtioneuvoston ohjesäännön 38 §:ssä lueteltuja asioita sekä asiakirjan siirtoa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain 21 §:n mukaisesti.

5 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään 1 ja 4 §:ssä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ministeriössä. Ministeriön työjärjestyksen antaa sisäministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy työjärjestyksen toimialansa osalta.

Osaston ja erillisen yksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai erillisen yksikön päällikkö vahvistaa.

6 § (19.3.2015/302)
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Pelastusosaston päällikkönä on pelastusylijohtaja. Rajavartio-osaston päällikkönä toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö.

Osastopäälliköllä ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

7 § (25.6.2015/791)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) lainsäädäntöjohtajalla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) hallintojohtajalla ja muulla johtajalla valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty kelpoisuus;

3) poliisijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä perehtyneisyys, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; (16.2.2017/107)

4) hallitusneuvoksella valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus ja yksikön päällikkönä toimivalla hallitusneuvoksella sen lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) tarkastusneuvoksella, kehittämisneuvoksella, muulla neuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

7) hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

8) poliisiylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys; (16.2.2017/107)

9) poliisilakimiehellä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys; (16.2.2017/107)

10) poliisitarkastajalla:

a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; taikka

b) korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys.

(16.2.2017/107)
8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, hallintojohtajan ja muun johtajan, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja muun neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus (1567/2011) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.3.2014/206:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

15.1.2015/19:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2015.

19.3.2015/302:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

25.6.2015/791:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2015.

16.2.2017/107:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettynä oleva säilyttää kelpoisuutensa siihen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen, johon hänet on nimitetty.  

Tämän asetuksen voimaan tullessa avoinna oleviksi ilmoitettuina olevat virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

19.12.2019/1329:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.