Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

13.12.2013/953

Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pakkokeinolain (806/2011) 3 luvun 1 §:n 1 momentin, ulkomaalaislain (301/2004) 124 §:n 1 momentin ja konkurssilain (120/2004) 7 luvun 3 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on konkurssilain 7 luvun 3 §:n 3 momentti laissa 867/2011:

1 § (26.3.2018/184)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään käräjäoikeuksista, jotka kiireellisissä tapauksissa:

1) saavat päättää pidätetyn vangitsemisesta sekä salaisista pakko- ja tiedonhankintakeinoista pakkokeinolain (806/2011) 3 luvun 1 §:n 1 momentin ja 10 luvun 43 §:n 1 momentin, poliisilain (872/2011) 5 luvun 45 §:n 1 momentin, rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun 44 §:n 1 momentin, rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) 39 §:n 1 momentin sekä poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain (1251/1995) 4 §:n 1 momentin ja 5 §:n mukaisissa asioissa;

2) ovat toimivaltaisia käsittelemään ulkomaalaislain (301/2004) 124 §:n 1 momentin mukaisia asioita; sekä

3) ovat toimivaltaisia käsittelemään konkurssilain (120/2004) 7 luvun 3 §:n mukaisia asioita.

2 § (27.1.2017/80)
Päivystys

Päivystyksellä tarkoitetaan käräjäoikeuden valmiutta päivystysalueellaan vapunpäivänä, juhannusaattona, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona sekä lauantaina, sunnuntaina ja muuksi päiväksi sattuvana kirkollisena juhlapäivänä:

1) vastaanottaa pidätettyä koskevia vangitsemisvaatimuksia sekä käsitellä vangitsemisasioita;

2) vastaanottaa vaatimuksia ja esityksiä salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevissa lupa-asioissa ja ratkaisuissa sekä käsitellä näitä asioita;

3) vastaanottaa ilmoituksia ulkomaalaisen säilöönotosta, poikkeuksellisesta sijoittamisesta ja lapsen asumisvelvollisuudesta sekä käsitellä näitä asioita;

4) vastaanottaa ilmoituksia niskoittelun vuoksi vangittavaksi määrätyn velallisen asioissa sekä käsitellä näitä asioita.

Päivystys 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa ulottuu muuhunkin kuin 1 momentissa mainittuun käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan ulkopuoliseen aikaan.

3 §
Päivystysalueet

Kukin hovioikeuspiiri muodostaa yhden päivystysalueen. Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueeseen ei kuitenkaan kuulu Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki muodostaa Helsingin käräjäoikeuden päivystysalueen, johon 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa kuuluu momentissa tarkoitettuna aikana koko maa.

4 § (19.12.2017/1033)
Päivystävät käräjäoikeudet

Hovioikeuspiirien päivystysalueilla päivystävät 2 §:n 1 momentissa mainittuna aikana seuraavat käräjäoikeudet:

1) Turun hovioikeuspiirin päivystysalueella Ahvenanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet;

2) Vaasan hovioikeuspiirin päivystysalueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeudet;

3) Itä-Suomen hovioikeuspiirin päivystysalueella Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet;

4) Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueella Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet;

5) Rovaniemen hovioikeuspiirin päivystysalueella Kainuun, Lapin ja Oulun käräjäoikeudet.

Kuhunkin päivystysalueeseen kuuluvat käräjäoikeudet päivystävät vuorotellen. Helsingin käräjäoikeus päivystää jatkuvasti.

Jokainen käräjäoikeus voi käsitellä omaan tuomiopiiriinsä kuuluvan asian, vaikkei olisi päivystysvuorossa.

5 §
Päivystävät tuomarit

Käräjäoikeuksissa päivystävät laamannit ja käräjätuomarit.

Jos päivystysalueen käräjäoikeuden päivystävä tuomari ei ole tavoitettavissa tai hän on muuten estynyt, toisen päivystysalueen käräjäoikeus on toimivaltainen käsittelemään asian.

6 §
Käräjäoikeuksien päivystysvuorot

Hovioikeus päättää piirinsä päivystysalueen käräjäoikeuksien päivystysvuorot kalenterivuodeksi kerrallaan. Päivystysvuorojen tulee jakautua tasaisesti käräjäoikeuksien kesken. Päätös on lähetettävä tiedoksi päivystysalueen käräjäoikeuksille ja poliisilaitoksille, Poliisihallitukselle, keskusrikospoliisille, Tullille, rajavartiolaitokselle ja puolustusvoimille sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa. Samalla hovioikeuden on ilmoitettava puhelinnumero, josta päivystävä tuomari on tavoitettavissa.

7 §
Tuomareiden päivystysvuorot

Viraston päällikkö määrää oman tuomioistuimensa tuomareiden päivystysvuorot.

Päivystysvuorojen määräämisestä on ilmoitettava asianomaiselle hovioikeudelle viimeistään kuukausi ennen päätöksen voimaantuloa.

Jos päivystysvuorossa oleva tuomari on estynyt hoitamasta päivystystä, hänen on välittömästi hankittava itselleen sijainen sekä ilmoitettava asiasta hovioikeudelle.

8 §
Päivystyksen järjestäminen

Päivystys alkaa 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päivinä vuorokauden alkaessa ja loppuu vuorokauden päättyessä. Tällainen päivystys voi käsittää myös yhtä useampia peräkkäisiä päiviä. Pykälän 2 momentissa tarkoitettu päivystys alkaa käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan päättyessä ja loppuu aukioloajan seuraavan kerran alkaessa tai pykälän 1 momentissa tarkoitetun päivystysvuorokauden alkaessa.

Käräjäoikeudessa päivystää kerrallaan yksi tuomari. Asioiden suuren lukumäärän tai pitkän päivystysvuoron vuoksi taikka muusta erityisestä syystä päivystäviä tuomareita voi olla useampia kuin yksi.

Päivystävä tuomari ja pidättämiseen oikeutettu tai muu toimivaltainen virkamies sopivat asian käsittelypaikasta. Tällöin on otettava huomioon asian laatu, turvallisuusnäkökohdat sekä käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Päivystävän tuomarin on oltava päivystysaikoina tavoitettavissa ilmoitetusta puhelinnumerosta.

Käräjäoikeus päättää muista päivystyksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

9 §
Erinäiset säännökset

Päivystyksestä ja päivystysaikana suoritetuista toimenpiteistä suoritetaan korvausta sen mukaan kuin oikeusministeriö siitä erikseen päättää.

Käräjäoikeuden tulee toimittaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle korvausten maksamista varten tarvittavat tiedot.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Poiketen siitä, mitä 4 §:ssä säädetään, Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet päivystävät Kouvolan hovioikeuspiirin päivystysalueella ja Kainuun käräjäoikeus Itä-Suomen hovioikeuspiirin päivystysalueella 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2014.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.1.2017/80:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

19.12.2017/1033:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

26.3.2018/184:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.