Seurattu SDK 1008/2021 saakka.

17.10.2013/713

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lääkelain (395/1987) 58 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laeissa 22/2006 ja 773/2009:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääkelain (395/1987) 20 §:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden vähittäismyyntihinnoista ja niistä annettavista alennuksista.

Tätä asetusta ei sovelleta rekisteröityihin homeopaattisiin valmisteisiin ja rekisteröityihin perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin.

2 § (26.3.2015/342)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) reseptilääkkeellä lääkettä, jonka saa toimittaa apteekista vain lääkemääräyksellä;

2) itsehoitolääkkeellä lääkettä, jonka saa toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä;

3) toimituserällä yhdellä lääkemääräyksellä samalla toimituskerralla toimitettavia lääkepakkauksia;

4) annosjaellulla lääkkeellä potilaan säännöllisesti käyttämää lääkettä, jonka apteekki jakelee koneellisesti tai manuaalisesti ja toimittaa annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä potilaalle.

3 §
Reseptilääkkeen hinta

Myytäessä apteekista reseptilääkkeitä tulee niiden vähittäismyyntihintana käyttää seuraavan laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:

Ostohinta, euroa Vähittäismyyntihinta
0 – 9,25 1,45 x ostohinta
9,26 – 46,25 1,35 x ostohinta + 0,92 €
46,26 – 100,91 1,25 x ostohinta + 5,54 €
100,92 – 420,47 1,15 x ostohinta + 15,63 €
yli 420,47 1,1 x ostohinta + 36,65 €

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa. Lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen annosjaellun lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. (26.3.2015/342)

4 §
Itsehoitolääkkeen hinta

Myytäessä apteekista itsehoitolääkkeitä tulee niiden vähittäismyyntihintana käyttää seuraavan laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:

Ostohinta, euroa Vähittäismyyntihinta
0 – 9,25 1,5 x ostohinta + 0,50 €
9,26 – 46,25 1,4 x ostohinta + 1,43 €
46,26 – 100,91 1,3 x ostohinta + 6,05 €
100,92 – 420,47 1,2 x ostohinta + 16,15 €
yli 420,47 1,125 x ostohinta + 47,68 €

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa.

Jos itsehoitolääke toimitetaan lääkemääräyksellä, lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa.

Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen lääkemääräyksellä toimitettavan annosjaellun itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. (26.3.2015/342)

5 §
Reseptitöiden hinnat

Apteekissa lääkemääräyksen perusteella valmistettavan lääkkeen vähittäismyyntihinta lasketaan siten kuin liitteessä säädetään.

6 §
Arvonlisävero

Edellä 3–5 §:n mukaan määräytyvään lääkkeen hintaan lisätään arvonlisäverolain (1501/1993) mukainen arvonlisävero.

7 §
Alennukset

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, tulee antaa 10 prosentin alennus 3-6 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Edellä 1 momentissa säädettyä alennusta ei kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista erityiskorvattavista lääkkeistä, 6 §:ssä tarkoitetuista rajoitetusti korvattavista lääkkeistä eikä 8 §:n mukaisesti vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvasta myynnistä apteekki voi myöntää päättämänsä alennuksen 3-6 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Apteekit voivat antaa kanta-asiakasalennuksia 4 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta. Lääkeostojen perusteella ei saa antaa hyvityksiä tai etuja muualla kuin apteekeissa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan lääketaksasta annettu valtioneuvoston asetus (1087/2002).

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin rohdosvalmisteisiin, joiden myyntilupahakemus kasvirohdosvalmisteeksi tai myyntiluvan uudistamishakemus perinteisen kasvirohdosvalmisteen rekisteröimiseksi on tämän asetuksen voimaantullessa vireillä.

Liite

Reseptitöiden hinnat

1. Lääkkeen valmistukseen käytettävän aineen ostohinta kerrotaan kertoimella 2,0. Lääkkeen valmistukseen käytettävän aineen alin hinta on 0,84 euroa.

2. Lääkevalmisteen tai -aineen hintaan lisätään valmistusmaksuna

– lääkevalmisteen käyttövalmiiksi saattamisesta (sisältää veden antibioottimikstuuroissa) sekä yksittäisen aineen punnitsemisesta 1,68 €

– steriilistä valmistuksesta 13,46 €

3. Muusta lääkkeen valmistuksesta 6,73 €

4. Edellä kohdissa 2–3 laskettuihin hintoihin lisätään valmistusmäärälisänä 1,68 euroa jäljempänä mainitut määrät ylittävästä valmistuksesta:

– voiteiden, geelien, liuosten ja jauheiden valmistuksesta yhtä jakeluyksikköä kohden,

– annosjauheiden, peräpuikkojen ja pillereiden valmistuksesta 10 yksikköä kohden,

– kapseleiden valmistuksesta 20 yksikköä kohden sekä

– tablettien valmistuksesta 100 yksikköä kohden.

5. Pakkausmateriaalien ja lääkkeiden annostelussa käytettävien välineiden hinnat määrätään siten, että tukkumyyjän tai tuottajan laskuttama myyntihinta kerrotaan luvulla 2,0.

6. Edellä kohtien 1–5 perusteella määräytyvään hintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa.

6 a. Edellä kohdassa 6 säädetystä poiketen annosjaellun lääkkeen kohtien 1–5 perusteella määräytyvään hintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. (26.3.2015/342)

7. Sopimusvalmistaja hinnoittelee valmistuttavalle apteekille reseptilääkkeen hinnan 1–5 kohtien mukaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.3.2015/342:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.