Seurattu SDK 132/2023 saakka.

28.6.2013/490

Laki tuulivoiman kompensaatioalueista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään tuulivoiman kompensaatioalueista, tuulivoimaloiden rakentamisesta niille ja alueilla sijaitsevista tuulivoimaloista valtiolle perittävistä maksuista.

2 §
Viranomaiset ja niiden tehtävät

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

Energiamarkkinavirasto perii tässä laissa tarkoitetut maksut ja hoitaa muut tässä laissa säädetyt tehtävät.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tuulivoimalalla uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa (1396/2010), jäljempänä tuotantotukilaki, tarkoitettua tuulivoimalaa;

2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua sähkön tuottajaa;

3) tuulivoimamaksulla tuulivoiman kompensaatioalueelta kerättävää turbiinikohtaista maksua;

4) kompensaatiosummalla tuulivoiman kompensaatioalueelta kerättävien tuulivoimamaksujen enimmäismäärää.

4 §
Tuulivoimalan rakentaminen tuulivoiman kompensaatioalueelle

Tuulivoiman kompensaatioalueella puolustusvoimien valvontajärjestelmää on kehitetty teknisillä tai muilla ratkaisuilla siten, että tuulivoimalan rakentaminen ja käyttöön otto alueella ei edellytä, että puolustusvoimat selvittää enää erikseen tuulivoimalan vaikutuksia Suomen aluevalvontaan, puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun.

Perämeren tuulivoima-alue on tässä laissa tarkoitettu tuulivoiman kompensaatioalue.

5 §
Maksuvelvollisuus

Tuulivoimamaksun on velvollinen maksamaan sähkön tuottaja, jonka hallinnassa on tuulivoimala tuulivoiman kompensaatioalueella.

Sähkön tuottajan on tehtävä ilmoitus Energiamarkkinavirastolle ennen tuulivoimalan kaupalliseen käyttöön ottamista. Ilmoitukseen tulee sisältyä tiedot tuulivoimalan turbiinien määrästä. Ilmoitusta ei ole tarpeen tehdä erikseen, jos sähkön tuottaja tekee tuotantotukilain nojalla hakemuksen tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten.

6 §
Tuulivoimamaksun suorittaminen

Tuulivoimamaksu suoritetaan viidessä erässä, joista kukin on 20 prosenttia maksusta. Ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty. Toinen erä erääntyy maksettavaksi ensimmäisen erän maksamista seuraavan kalenterivuoden 30 päivänä kesäkuuta ja muut erät vastaavana ajankohtana seuraavina kalenterivuosina.

Erät maksetaan Energiavirastolle. Energiavirasto voi kuitata erän asianomaisessa tuulivoimalassa tuotetusta sähköstä maksettavasta syöttötariffista ja preemion mukaisesta tuesta sen mukaan kuin tuotantotukilaissa tarkemmin säädetään. (13.6.2018/442)

Energiamarkkinavirasto tekee maksuvelvolliselle osoitetun päätöksen erän maksamisesta viimeistään 30 päivää ennen 1 momentissa säädettyä eräpäivää.

7 §
Tuulivoimamaksun palauttaminen

Tuulivoiman kompensaatioaluetta koskevaa tuulivoimamaksua palautetaan, jos alueelta kerätyt maksut ylittävät kompensaatiosumman.

Suoritettua tuulivoimamaksua palautetaan viimeistään palautusperusteen syntymistä seuraavana kalenterivuonna. Palautuksen määrä on se summa, joka vastaa sähkön tuottajan suorittaman tuulivoimamaksun perusteella määräytyvää osuutta kompensaatiosumman ylittävästä tuulivoimamaksujen  kertymästä. Palautukselle maksetaan hyvityskorkoa noudattaen veronkantolain (11/2018) 37 §:ää. (12.1.2018/50)

Energiamarkkinavirasto tekee sähkön tuottajalle päätöksen palautuksen määrästä ja maksaa palautuksen sähkön tuottajan ilmoittamalle pankkitilille tai maksuosoituksena.

8 §
Perämeren tuulivoima-alue

Perämeren tuulivoima-alueeseen kuuluu noin 2 425 neliökilometrin suuruinen alue, joka sijaitsee Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa. Alueen rajat ja koordinaatit on merkitty tämän lain liitteenä 1 olevaan karttaan.

Perämeren tuulivoima-alueella tuulivoimamaksu on 50 000 euroa ja kompensaatiosumma 18 500 000 euroa.

Perämeren tuulivoima-alueella ei peritä tuulivoimamaksua, jos:

1) puolustusvoimien ennen tämän lain voimaantuloa antaman lausunnon mukaan tuulivoimalan rakentamiselle ei ole estettä; tai

2) tuulivoimala oli tämän lain voimaan tullessa kaupallisessa käytössä.

9 §
Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa maksua tai palautettu liian vähän, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksuerän määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

10 §
Oikaisu maksunsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty tuulivoimamaksu tai osa siitä maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu tai osa siitä määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

11 §
Muutoksenhaku

Tuulivoimamaksun erän suuruutta koskevaan 6 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ja palautuksen määrää koskevaan 7 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua Energiamarkkinavirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

12 §
Maksujen perintä

Tämän lain mukaiset maksut ja kustannukset ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Perämeren tuulivoima-alueella saa 4 §:n nojalla ottaa tuulivoimalan käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2014, jollei kyse ole 8 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tuulivoimalasta.

HE 55/2013, TaVM 18/2013, PuVL 7/2013, EV 84/2013

Liite (490/2013) on lisätty oikaisuna.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.1.2017/61:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

HE 237/2016, VaVM 34/2016, EV 255/2016

12.1.2018/50:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

13.6.2018/442:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

L 442/2018 tuli voimaan A:n 484/2018 mukaisesti 25.6.2018.

HE 175/2017, MmVL 26/2017, YmVL 27/2017, TaVM 6/2018, EV 46/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.