Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

28.12.2012/1080

Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Muutoksenhakulautakunnan tehtävä ja jäsenet

1 §
Tehtävä ja toimivalta

«Opintotuen» «muutoksenhakulautakunta» (muutoksenhakulautakunta) toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukilain (65/1994) sekä koulumatkatukilain (48/1997) mukaisissa asioissa. (13.7.2018/553)

«Muutoksenhakulautakunta» toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

2 §
Kokoonpano

Muutoksenhakulautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, sivutoiminen varapuheenjohtaja ja neljä muuta sivutoimista jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja muilla jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös henkilökohtaiseen varajäseneen.

Jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

3 §
Jäsenten kelpoisuus

Päätoimisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla muun oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita.

Muista jäsenistä kahden tulee olla perehtyneitä korkeakouluopintoihin ja kahden perusopetuksen jälkeisiin yleissivistäviin tai ammatillisiin opintoihin.

4 §
Päätoiminen puheenjohtaja

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi.

Päätoiminen puheenjohtaja johtaa muutoksenhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta, valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa sekä vastaa lautakunnan hallinnollisista asioista työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla.

5 §
Jäsenten nimittäminen

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä varapuheenjohtajan ja muut sivutoimiset jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos sivutoimisen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, nimitetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jäsenen oikeuteen pysyä tehtävässään sovelletaan, mitä tuomarinviran haltijasta säädetään.

6 § (25.8.2016/714)
Tuomarinvakuutus

Päätoimisen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muun jäsenen on annettava tuomarinvakuutus, jollei hän ole tehnyt sitä jo aiemmin. Tuomarinvakuutuksen antamisesta säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 7 §:ssä.

7 §
Esittelijät

Muutoksenhakulautakunnassa on tarpeellinen määrä esittelijöitä. Esittelijällä on oltava muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

2 luku

Asioiden käsittely muutoksenhakulautakunnassa

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä jaostossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai täysistunnossa.

Muut asiat ratkaistaan täysistunnossa, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §
Jaostot

Jaostossa on kolme jäsentä. Jaoston puheenjohtajana on päätoiminen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muina jäseninä kaksi opintoihin perehtynyttä jäsentä. Muutoksenhakulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja määrää jaostojen puheenjohtajat ja muut jäsenet.

Jaosto on päätösvaltainen, kun kaikki jaoston jäsenet ovat läsnä.

10 §
Puheenjohtajan ratkaistavat asiat

Päätoiminen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee asiat, joissa on kysymys:

1) valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta;

2) oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 81 §:n 2 momentin tai 82 §:n 3 momentin mukaisesta tutkimatta jättämisestä; (5.7.2019/840)

3) uuden selvityksen johdosta Kansaneläkelaitokselle tai opintotukilautakunnalle kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta; taikka

4) hakemuksesta, joka koskee tietojen tai asiakirjojen tiedoksisaantia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) nojalla tai pyynnöstä, joka koskee tiedon antamista asiakirjasta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat voidaan ratkaista kuitenkin myös 9 §:ssä tarkoitetussa jaostossa, jos asian laatu sitä edellyttää.

11 §
Täysistunto

Jos lautakunnassa ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, päätoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jaosto voi määrätä asian käsiteltäväksi täysistunnossa.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun täysistunnon puheenjohtajana toimiva päätoiminen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä ovat läsnä.

12 § (26.6.2015/808)
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain soveltaminen (5.7.2019/840)

Asian käsittelyyn muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei erikseen toisin säädetä. (5.7.2019/840)

2 momentti on kumottu L:lla 5.7.2019/840.

Muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei noudateta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta. (5.7.2019/840)

13 §
Käsittelyn julkisuus

Oikeudenkäynnin julkisuuteen muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanoon asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta, sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettua lakia.

14 §
Päätöksen tiedoksianto

Muutoksenhakulautakunnan päätös voidaan antaa tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu, jollei muuta näytetä.

3 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Työjärjestys

Työskentelyn järjestämisestä muutoksenhakulautakunnassa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvistaa.

16 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 99/2012, SiVM 7/2012, EV 147/2012

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.6.2015/808:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 245/2014, LaVM 23/2014, EV 296/2014

25.8.2016/714:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 7/2016, LaVM 8/2016, EV 99/2016

13.7.2018/553:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

HE 58/2018, SiVM 4/2018, EV 60/2018

5.7.2019/840:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 29/2018, LaVM 18/2018, EV 295/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.