Seurattu SDK 926/2022 saakka.

12.4.2012/169

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (3/2012), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (4/2012), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (7/2012);

4) vuodelta 2012 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (6/2012);

5) vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (5/2012).

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 5 luvun ja pohjoisen tukiasetuksen 5 luvun mukaisiin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

2) soveltamisasetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009;

3) tunnistusasetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

4) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

5) kansallisten tukien hallintoasetuksella maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2012 annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (145/2012);

6) sika- ja siipikarja-asetuksella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (759/2008);

7) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

8) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

9) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaista rekisteriä;

10) lammasluettelolla lammas- ja vuohirekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 5 artiklassa ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 3 luvussa;

11) nautarekisterillä tunnistusasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

12) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan tunnistusasetuksen 7 artiklassa;

13) hoidetulla viljelemättömällä pellolla tuotantoon käyttämättömiä peltoja, jotka voivat olla luonnonhoitopeltoja tai kesantopeltoja;

14) luonnonhoitopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat monivuotisia nurmipeltoja taikka riista-, maisema- tai niittykasveilla kylvettyjä monimuotoisuuspeltoja, jotka on tukihakemuksella ilmoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiksi luonnonhoitopelloiksi;

15) kesantopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat viher-, sänki- tai avokesantoa;

16) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 27 kohdan mukaista viitelohkoa;

17) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;

18) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, lypsylehmiä, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

2 Luku

Valvontaa koskevat yleiset säännökset

3 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava noudattaen soveltuvin osin mitä neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa ja soveltamisasetuksen 28 artiklassa säädetään.

4 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallista kasvintuotannon tukea hakeneista maatiloista vähintään 5 prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Kansallista kotieläintukea naudoista hakeneista tiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia. Uuhista ja kutuista kansallista eläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia. Hevosista kansallista kotieläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia.

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia.

Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymistä teurastamoista ja Lapin aluehallintoviraston hyväksymistä poroteurastamoista, joissa on teurastettu hiehoja, sonneja ja härkiä, joista on haettu kansallista kotieläintukea, on tarkastettava yhteensä vähintään 10 prosenttia. Tarkastuksen on koskettava 2 prosentin otosta niistä hiehoista, sonneista ja häristä, joille on haettu kansallista kotieläintukea.

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea hakeneista hakijoista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Maatilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tarkastuksen suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava pinta-alaperusteisten tukien osalta noudattaen mitä soveltamisasetuksen 33 artiklassa säädetään ja kotieläintukien osalta mitä 42 artiklassa säädetään.

Mehiläisyhteiskuntien tarkastus voidaan rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet niistä mehiläisyhteiskunnista, joista tukea on haettu. Jos otoksen perusteella tehdyn tarkastuksen perusteella tulisi sovellettavaksi vuodelta 2012 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2–4 kohdan mukainen seuraamus, tarkastus on laajennettava koskemaan kaikkia tuen hakijan mehiläisyhteiskuntia.

7 §
Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mittauksessa noudatetaan mitä Euroopan unionin kokonaan ja osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus, 10—12 §:ssä säädetään.

8 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tarkoitettuja karttoja.

9 §
Valvontapöytäkirja

Kasvintuotannon tukien myöntämisen edellytysten täyttymisen tarkastuksessa ja pinta-alojen mittauksessa on laadittava pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 8 §:ssä ja kotieläintukien myöntämisen edellytysten täyttymisen tarkastuksessa Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007), jäljempänä eläintukien valvonta-asetus, 7 §:ssä tarkoitettu valvontapöytäkirja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien valvonta

10 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Valvonnassa on tarkastettava kasvintuotannon tukien myöntämisen edellytysten täyttyminen.

11 §
Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

Valvonnassa on tarkastettava lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida todeta valvonnassa, lohko hylätään.

12 §
Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu kansallisten tukien hallintoasetuksen 8 ja 9 §:ssä säädettyä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa.

13 §
Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäristöehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

14 §
Hampun valvonta

Valvonnassa on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklassa sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, 10 artiklassa tarkoitetun hampun ja hamppulajikkeiden osalta soveltamisasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa, täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklassa sekä neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen sekä kasvuston säilyttäminen.

4 luku

Kotieläintukien valvonta

15 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Valvonnassa on tarkastettava kotieläintukien myöntämisen edellytysten täyttyminen.

Kansallisten kotieläintukien valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on ollut tuenmääräytymispäivänä hakemuksella ilmoitettu eläinmäärä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla noudatetaan kansallisten tukien hallintoasetuksen 12 §:ssä säädettyä tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa.

16 §
Naudat

Valvonnassa on tarkastettava, että naudat on rekisteröity nautarekisteriin ja että ne on merkitty. Naudat on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole rekisteröity tai merkitty tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty naudoista kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa.

Valvonnassa on noudatettava, mitä eläintukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään nautojen korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nautaeläinluetteloon, pitopaikkaan, ikään, sukupuoleen, rotuun ja poikimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkastamisesta.

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

17 §
Uuhet ja kutut

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on rekisteröity lammas- ja vuohirekisteriin eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 13 §:ssä säädetyn mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Uuhet ja kutut on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole rekisteröity tai merkitty tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty uuhista ja kutuista kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa.

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 12 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä säädetyt uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät ja että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää. Pitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvitettävä lammas- ja vuohirekisterin, kirjanpidon ja tositteiden avulla tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen ja se, että maatilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan.

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoaikana, valvonnan yhteydessä on tarkastettava, että uuhien lukumäärän muutoksesta on ilmoitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin kansallisten tukien hallintoasetuksen 18 §:ssä säädetään.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty kutun maidontuotannosta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa. Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon merkittyjen tietojen paikkansapitävyys vertaamalla kirjanpitoa maatilalla oleviin osto- ja myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntämisen perusteena oleviin asiakirjoihin.

18 §
Hevoset

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty hevosista kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa.

Hevosista maksettavan kansallisen kotieläintuen Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen ja pohjoisen tukiasetuksen 13 §:n 1 momentissa säädettynä hevosten hallinta-aikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava:

1) maatilalla valvontahetkellä olevat hevoset;

2) hevosten hallinta ja rekisteröinti maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin, hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (880/2009) tarkoitetun tunnistusasiakirjan sekä muiden asiakirjojen perusteella; sekä

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus maatilalla oleviin hevosiin.

Hallinta-ajan jälkeen tehtävässä valvonnassa hevosten hallinta ja rekisteröinti on tarkastettava maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin, tunnistusasiakirjan sekä muiden asiakirjojen perusteella. Eläinmäärä hallinta-aikana on tarkastettava maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin perusteella. Suomen Hippos ry:n rekisterissä tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus on tarkastettava niiltä hakemuksessa ilmoitetuilta hevosilta, jotka valvontahetkellä ovat maatilalla.

Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin merkitty hevonen ei ole rekisteritietojen mukaan hakijan hallinnassa, tukea ei makseta. Jos hevosta ei ole merkitty kyseiseen rekisteriin eikä tukihakemuksen liitteenä ole luotettavaa selvitystä hevosen tuntomerkeistä ja siitä, että hevonen on hakijan hallinnassa, tukea ei makseta.

19 §
Sika- ja siipikarjatalouden tuet

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty sioista ja siipikarjasta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa tarkastetaan maatilalle maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 10 c ja d §:n mukaisesti vahvistettu viitemäärä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa tarkastetaan, että maatilalla harjoitetaan kotieläintaloutta sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti ja että maatilan sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:n 2–5 momentin mukainen eläintiheysvaatimus täyttyy.

20 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi nautojen osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun ja rekisteröintiasetuksen 4 §:n mukaisesti, uuhien osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti sekä sikatalouden osalta sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1296/2001) mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava, että hakija on harjoittamansa kanatalouden osalta rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2010) säädetyllä tavalla. Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.

21 §
Teurastamovalvonta

Valvonnassa on tarkastettava Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 14 ja 15 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 14 ja 15 §:ssä säädettyjen tukiehtojen täyttyminen.

Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa ja Lapin aluehallintoviraston hyväksymässä poroteurastamossa tarkastetaan tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen asiakirjatarkastuksella sekä vertaamalla asiakirjojen tietoja nautarekisterin tietoihin. Teurastamossa tarkastetaan lisäksi tarkastuspäivän teurastusmenettelyt otoksen perusteella.

5 luku

Seuraamukset

22 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannontuissa

Pinta-alaa ja todettua kasvia koskevista valvontaseuraamuksista kasvintuotannon tuissa säädetään tukilain 18 §:ssä. Luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan seuraamuksista säädetään tukilain 10 a §:n 2 momentissa. Kotieläintilan hehtaarituen seuraamuksista säädetään tukilain 10 b §:n 5 momentissa.

Jos vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty asianmukaisesti, lisäosan määrä lasketaan kasvinviljelytilan tukitason mukaisesti ja muutoin myönnettäväksi tulevan kasvinviljelytilan lisäosan määrää alennetaan kymmenellä prosentilla kyseisenä tukivuonna.

Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suurempi kuin hakemuksessa on ilmoitettu, tukea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos valvonnassa todetun tukeen oikeuttavan kokonaispinta-alan ja hakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-alan välinen erotus on enintään 0,1 hehtaaria eikä tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla, tukea maksetaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan.

Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia, mutta kuitenkin yli 0,1 hehtaaria ja enintään 2 hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria, mutta enintään 20 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todetun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 50 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena;

4) yli 50 prosenttia, tukea ei makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan tukeen oikeuttavia, mutta matalamman tukitason kasveja kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

23 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos maatilalla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja, maatilalle maksettavia pohjoisia tukia alennetaan enintään 5 prosenttia. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt noudattamatta ympäristöehtoja, tukea alennetaan vähintään 15 ja enintään 100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismäärästä.

24 §
Valvontaseuraamukset tuotantoon sidotuissa kotieläintalouden tuissa

Jos jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa todetun eläinmäärän taikka keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään 2 eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on yli 2 mutta enintään 4 eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; tai

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena oleva eläinmäärä on 0.

Jos valvonnassa todettu eläinmäärä on suurempi kuin eläinmäärä, jolle tukea on haettu, tuki maksetaan enintään haetulle eläinmäärälle.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna kyseisen eläinryhmän osalta.

Jos nautarekisterin, nautaeläinluettelon sekä eläimiä koskevien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien lukumäärän muutos on yli neljä päivää, tilan nautojen keskimääräinen lukumäärä on laskettava uudelleen.

25 §
Seuraamukset tuotannosta irrotetussa kotieläintalouden tuissa

Jos tilalla, jolle on vahvistettu tukilain 10 c §:n 1—3 momentissa ja 10 d §:n 1—3 momentissa säädetty viitemäärä, sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea ei makseta.

26 §
Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista säädetään tukilain 19 ja 20 §:ssä.

27 §
Seuraamusten laskenta

Pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään kasvintuotannon tuesta ennen muita seuraamuksia.

Eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset kotieläintuissa lasketaan ennen muita seuraamuksia. Jos eläinmäärinä laskettu erotus johtaa eri lopputulokseen kuin prosentteina laskettu erotus, valvonnassa käytetään tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

28 §
Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemuksen hylkäämisestä valvonnan estyessä säädetään soveltamisasetuksen 26 artiklan 2 kohdassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

29 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudattavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 2 §:n 2 momentissa säädetään.

30 §
Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valvonnassa on tarkastettava, täyttääkö maatila toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (213/2007) säädetyt itsenäisen maatilan tunnusmerkit.

31 §
Valvonnan laajentaminen

Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon tulee muulla tavalla, että tässä asetuksessa tarkoitetun tuen tukiehtoja ei ole noudatettu, valvonta on laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.

32 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen tukea koskevassa asiassa säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:ssä.

33 §
Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, lypsylehmistä, hiehoista, teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan Euroopan unionin nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden valvontojen yhteydessä. Kansallisen uuhituen valvonta tehdään Euroopan unionin uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä.

34 §
Valvonnasta ilmoittaminen

Valvottaessa kansallisia kasvintuotannon tukia ja kotieläintukia valvonnan toteuttamisessa ja siitä tuenhakijalle ilmoittamisessa on noudatettava mitä soveltamisasetuksen 27 artiklassa säädetään.

35 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996) taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava 1 momentissa tarkoitetun asian selvittämisen käynnistämisestä.

36 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.