Ajantasainen lainsäädäntö: 2012

28.12.2012/1080
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta
28.12.2012/1075
Valtioneuvoston asetus työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelmasta
28.12.2012/1074
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
28.12.2012/1073
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
20.12.2012/1021
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta
20.12.2012/1020
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
20.12.2012/1019
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä
21.12.2012/1013
Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle
28.12.2012/999
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
28.12.2012/998
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
28.12.2012/993
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015
28.12.2012/980
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
28.12.2012/979
Laki eduskuntaryhmistä
21.12.2012/960
Laki Tullin hallinnosta
21.12.2012/954
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
21.12.2012/950
Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista
28.12.2012/916
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
21.12.2012/869
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista
20.12.2012/856
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
18.12.2012/828
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013
13.12.2012/820
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella
14.12.2012/784
Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki
14.12.2012/750
Laki arvopaperitileistä
14.12.2012/747
Sijoituspalvelulaki
14.12.2012/746
Arvopaperimarkkinalaki
27.11.2012/745
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013
5.12.2012/728
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
30.11.2012/699
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2016
30.11.2012/698
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi
30.11.2012/688
Biopankkilaki
30.11.2012/661
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
30.11.2012/657
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta
16.11.2012/634
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
15.11.2012/629
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta
16.11.2012/625
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta
16.11.2012/620
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
2.10.2012/540
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
31.8.2012/484
Laki yleisradioverosta
10.8.2012/466
Laki vaaratiedotteesta
29.6.2012/416
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista
15.6.2012/395
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella
28.6.2012/391
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
15.6.2012/295
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
8.6.2012/282
Laki puolustustarvikkeiden viennistä
24.5.2012/264
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista
11.5.2012/214
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
3.5.2012/202
Valtioneuvoston asetus adoptiosta
25.4.2012/189
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta
25.4.2012/188
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
13.4.2012/172
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
12.4.2012/169
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
10.4.2012/162
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 267/2012 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta, neuvoston asetusta (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta ja neuvoston asetusta (EU) N:o 753/2011 Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
1.3.2012/115
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
24.2.2012/100
Laki tasavallan presidentin kansliasta
17.2.2012/86
Oikeusministeriön asetus kansalaisaloitelaissa tarkoitetuissa paperimuotoisissa kannatusilmoituksissa käytettävästä lomakekaavasta
20.1.2012/22
Adoptiolaki
13.1.2012/12
Kansalaisaloitelaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.