Seurattu SDK 926/2022 saakka.

22.12.2011/1413

Laki maa- ja elintarviketalouden, maaseudun sekä saariston tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä avustusta maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun ja saariston tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. (17.12.2015/1507)

Maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvään hanketukeen sovelletaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annettua lakia (28/2014). (17.1.2014/39)

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tutkimukseen myönnettävään tukeen sovelletaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakia (45/2000) sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettua lakia (986/2011).

2 §
Rahoitus

Avustusta voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa tai valtion talousarviossa tarkoitusta varten osoitetuista varoista.

3 §
Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, yksityisoikeudelliselle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle taikka säätiölle, jolla on riittävät edellytykset tutkimus- tai kehittämishankkeen toteuttamiseen.

4 §
Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyttävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Avustusta voidaan lisäksi myöntää sellaiseen laajaan tutkimus- tai kehittämistoimintaan, joka merkittävällä tavalla edistää maaseudun kehittämistä ja maaseutu- tai saaristopolitiikan tavoitteiden toteutumista. (17.12.2015/1507)

Avustus myönnetään 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin.

Avustettavasta toiminnasta ja hyväksyttävistä kustannuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

5 §
Valtiontukisääntöjen soveltaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettuna valtiontukena myönnettävän avustuksen edellytyksistä ja rajoituksista säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä.

Valtiontukisääntöjen soveltamisesta tässä laissa tarkoitettuun avustukseen voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

5 a § (17.12.2015/1507)
Yhteistyöryhmät

Valtioneuvosto voi asettaa maaseutu- tai saaristopoliittisesti merkittävien kokonaisuuksien valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista sekä ennakointia, seurantaa ja arviointia varten yhteistyöryhmiä. Yhteistyöryhmissä on edustajia sellaisista ministeriöistä ja muista tahoista, joilla on keskeinen merkitys asian toteuttamisen kannalta. Yhteistyöryhmät voidaan asettaa erityisohjelman toteuttamisajaksi taikka korkeintaan kuuden vuoden määräajaksi.

Yhteistyöryhmien puheenjohtajat määrää valtioneuvosto. Yhteistyöryhmien jäsenistön muutoksista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteistyöryhmien kokoonpanosta, toimikaudesta, työskentelytavoista ja tehtävistä.

6 §
Valtionavustuslain soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun avustukseen sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001). Maa- ja metsätalousministeriö toimii mainitussa laissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta annettu laki (1477/2007), jäljempänä kumottava laki.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyyn avustukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa maa- ja metsätalousministeriössä vireillä oleva hakemus, joka koskee avustuksen myöntämistä kumottavan lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan, siirretään työ- ja elinkeinoministeriön ratkaistavaksi, jos avustusta ei myönnetä maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. Tuki myönnetään siirretyn hakemuksen perusteella noudattaen, mitä eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa (1652/2009) säädetään tuen edellytyksistä ja menettelystä tukea myönnettäessä. Hakemus, johon tuki myönnetään maatilatalouden kehittämisrahaston varoista, ratkaistaan maa- ja metsätalousministeriössä noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kumottavan lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan myönnetyn avustuksen käytössä, maksamisessa ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä sekä tarvittaessa tukiehtojen muuttamisessa noudatetaan tuen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä sekä tukipäätöksessä asetettuja ehtoja. Jos avustus on myönnetty valtion talousarvion määrärahasta, toimivaltainen viranomainen on kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö.

Jo myönnetyn avustuksen sekä haetun avustuksen siirrosta työ- ja elinkeinoministeriöön on ilmoitettava avustuksen saajalle ja hakijalle mahdollisimman pian siirron jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriössä työ- ja elinkeinoministeriöön siirtyviä tehtäviä hoitava virkasuhteinen henkilöstö, joka on sijoitettuna maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaostoon, sekä vastaavat virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa työ- ja elinkeinoministeriöön. Viran siirtäminen tai viran nimen muuttaminen ei edellytä virkamiehen suostumusta. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Määräaikaisia tehtäviä hoitava edellä mainitulla tavalla sijoitettu henkilöstö siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi. Virkamiehen palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä niistä virkaehtosopimuksissa sovitaan tai laissa säädetään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 64/2011, MmVM 6/2011, EV 50/2911

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.1.2014/39:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettynä ajankohtana.

L 39/2014 tuli voimaan 1.9.2014 A:n 702/2014 mukaisesti.

HE 142/2013, MmVM 22/2013, EV 209/2013

17.12.2015/1507:

Tämä laki tulee 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 86/2015, HaVM 11/2015, EV 53/2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.