Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

22.12.2011/1403

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Organisatorinen asema

Kotimaisten kielten keskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto.

2 §
Toiminnan tavoite

Keskuksen tavoitteena on kielen asiantuntijana edistää keskuksen toimialaan kuuluvien kielten käyttöä yhteiskunnassa.

3 §
Tehtävät

Keskuksen tehtävänä on suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.

Keskuksen tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen kielenhuoltoa.

4 §
Kielilautakunnat

Keskuksen yhteydessä toimii suomen kielen, ruotsin kielen, saamen kielen, viittomakielen ja romanikielen lautakunnat.

Lautakuntien tehtävänä on alallaan antaa kielenkäyttöä koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

5 §
Johtaja

Keskuksessa on johtaja.

Johtaja johtaa, valvoo ja kehittää keskuksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Johtaja vahvistaa keskuksen työjärjestyksen.

Johtaja ratkaisee keskuksen asiat esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun keskukseen palvelussuhteessa olevan ratkaistava.

6 §
Neuvottelukunta

Keskuksessa on viraston toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämistä ja suuntaamista, tekee niitä koskevia aloitteita ja edistää keskuksen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

7 §
Oikeus ottaa vastaan lahjoituksia

Keskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

8 § (3.3.2023/324)

8 § on kumottu L:lla 3.3.2023/324, joka tulee voimaan 1.1.2024. Aiempi sanamuoto kuuluu:

8 §
Viraston rahoitus

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha keskuksen toiminnan rahoittamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräraha osoitetaan ensisijaisesti siitä arpajaislain (1047/2001) 17 §:ssä tarkoitetusta rahapeliyhtiön tuotosta, joka valtion talousarviossa on osoitettu käytettäväksi tieteen tukemiseen. (21.12.2016/1305)

9 §
Tarkemmat säännökset

Keskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksista, johtajan nimittämisestä, lautakuntien ja neuvottelukunnan jäsenmäärästä sekä jäsenten valinnasta ja tarvittaessa organisaatiosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annettu laki (48/1976).

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut kielilautakunnat ja neuvottelukunta jatkavat toimintaansa toimikautensa loppuun.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtajalla on oikeus käyttää professorin arvonimeä toimikautensa loppuun saakka.

Muun lainsäädännön viittaukset Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen katsotaan viittauksiksi Kotimaisten kielten keskukseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 97/2011, SiVM 4/2011, EV 95/2011

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2016/1305:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 132/2016, HaVM 25/2016, EV 240/2016

3.3.2023/324:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

HE 282/2022, SiVM 21/2022, EV 271/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.