Seurattu SDK 272/2021 saakka.

8.12.2011/1258

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 7 momentin ja 22 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 352/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään elintarvikelain 13 ja 22 §:ssä tarkoitetuista alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista.

2 § (12.1.2017/23)
Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle

Seuraavien tuotteiden luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle katsotaan elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus, 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdassa ja elintarvikelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi:

1) idut enintään 5 000 kiloa vuodessa, lehtivihannekset enintään 50 000 kiloa vuodessa, muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 100 000 kiloa vuodessa sekä hunaja, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

2) kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina, enintään 5 000 kiloa vuodessa;

3) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 eläintä vuodessa, luonnonvaraiset linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden;

4) ternimaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

5) muu raakamaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

6) kananmunat alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä, enintään 20 000 kiloa vuodessa;

7) muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa vuodessa.

3 § (12.1.2017/23)
Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin

Seuraavien tuotteiden toimittaminen tuottajalta paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle, katsotaan yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdan ja elintarvikelain 22 §:n 5 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi:

1) idut enintään 5 000 kiloa vuodessa, lehtivihannekset enintään 50 000 kiloa vuodessa, muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 100 000 kiloa vuodessa sekä hunaja, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

2) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 eläintä vuodessa ja luonnonvaraiset linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa, sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuruetta kohden;

3) jäädytetty ternimaito, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

4) kananmunat, jos ne toimitetaan vähittäiskauppoihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 34 artiklassa tarkoitetulla poikkeusalueella, enintään 30 000 kiloa vuodessa;

5) muut linnunmunat, enintään 5000 kiloa vuodessa.

4 § (10.3.2016/164)
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely

Seuraavat toiminnot katsotaan elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi. Lisäksi kohtien 1 ja 4–7 mukaiset toiminnot katsotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuksi toiminnaksi, tai toiminnaksi, johon sovelletaan sanotun asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia. Kohtien 2 ja 3 mukaisiin toimintoihin sovelletaan sanotun asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia ja lihantuotantoa koskevaa virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista erityispoikkeusta: (12.12.2019/1247)

1) siipikarjan tai tarhatun kanin teurastus ja lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa suoraan kuluttajalle tai toimittaa sitä paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; alkutuotannon toimija saa luovuttaa ja toimittaa yhteensä enintään 40 000 kiloa siipikarjanlihaa vuodessa ja yhteensä enintään 20 000 kania vastaavan määrän lihaa vuodessa;

2) poron teurastus ja poron lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija toimittaa poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella poron lihaa suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kiloa vuodessa; (12.12.2019/1247)

3) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija toimittaa poronhoitolain 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella poron kuivalihaa suoraan kuluttajalle enintään 500 kiloa vuodessa; (12.12.2019/1247)

4) luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsästysseura toimittaa lihan paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa enintään 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa;

5) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsästysseura luovuttaa pieniä määriä lihaa suoraan kuluttajalle;

6) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun poliisi tai riistanhoitoyhdistys luovuttaa lihan suoraan kuluttajalle;

7) siipikarjan, poron, lampaan, tarhatun kanin, luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan käsittely puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen järjestämässä pelastautumisharjoituksessa annettavan selviytymiskoulutuksen yhteydessä.

5 §
Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja rajoitettu toiminta

Toimitettaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäisliikkeeseen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi vähäiseksi toiminnaksi katsotaan enintään 1 000 kilon vuosittaiset toimitukset. Tämän lisäksi vähäiseksi määräksi katsotaan 1 000 kilon ylittävän määrän osalta 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkeiden vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä. (10.3.2016/164)

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa paikalliseksi toiminnaksi katsotaan toimitukset maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä.

Sovellettaessa 1 momenttia suurkeittiöihin katsotaan jakelupisteet samaan vähittäisliikkeeseen kuuluviksi, jos niissä tapahtuva elintarvikkeiden luovuttaminen on sisällytetty ruokaa toimittavan suurkeittiön omavalvontasuunnitelmaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852) ; EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s.3, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853) ; EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22, Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.3.2016/164:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s.3, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22, Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

12.1.2017/23:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s.3, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22, Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

12.12.2019/1247:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.