Seurattu SDK 1069/2023 saakka.

1.12.2011/1197

Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 30 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:ssä tarkoitettua maatilan investointitukea sellaiselle hakijalle, joka täyttää maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (299/2008) säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, joiden mukaisiin investointeihin voidaan myöntää tukea vuoden 2012 valtion talousarvion momentin 30.20.49 korkotukilainojen myöntämisvaltuudesta taikka maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa investointitukien avustuksiin osoitetuista varoista.

2 §
Valtiontukea koskevan yhteisön lainsäädännön soveltaminen ja ohjelmasta rahoitettava tuki

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin investointeihin voidaan myöntää kansallista tukea edellyttäen, että investointi täyttää perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 säädetyt edellytykset.

Myönnettäessä 4–10 §:ssä ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua investointitukea vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (63/2008) liitteessä 1 tarkoitetuilla A- ja B-tukialueilla Ahvenanmaata lukuun ottamatta sovelletaan lisäksi Suomen kansallisen tukiohjelman hyväksymisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 141 artiklan osalta koskevaa komission päätöstä K(2008) 696.

Myönnettäessä tukea 4, 5, 7 ja 10 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin sovelletaan lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hyväksymisestä ohjelmakaudeksi 2007–2013 tehtyä komission päätöstä K(2007) 3779.

2 luku

Kotieläintalouden investoinnit

3 §
Kotieläintalouden rakentamisinvestoinnit

Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä asetuksessa lypsy- ja nautakarjataloutta, sikataloutta, lammas- ja vuohitaloutta, siipikarjataloutta sekä hevostaloutta.

Kotieläintaloudessa tarvittavalla rakennuksella, rakennelmalla tai rakenteella tarkoitetaan tuotantorakennusta jaloittelutarhoineen, kotieläintuotannossa tarvittavaa kaasutiivistä ja muuta rehuvarastoa, lantalaa sekä lämpökeskusta, joka tuottaa lämpöä pääasiallisesti kotieläintalouden tuotantorakennukseen ja rehuvarastoon ja joka muutoin täyttää jäljempänä 27 §:ssä tarkoitetut tukikelpoisen lämpökeskuksen edellytykset. Lämpökeskusta pidetään kotieläintaloudessa tarvittavana rakennuksena kuitenkin vain, jos sen tuottama lämpö on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tuotantorakennukseen tai rehuvarastoon taikka niihin liittyvään konevarastoon tai -korjaamoon. Jos lämpöä tuotetaan useaan kotieläintaloudessa tarvittavaan rakennukseen tai kotieläintaloudessa ja muussa tuotannossa tarvittavaan rakennukseen, lämpökeskuksen tuki määräytyy sen rakennuksen tukitason mukaan, johon pääosa lämmöstä on tarkoitettu.

Jäljempänä 4–9 §:ssä tarkoitetuissa investoinneissa tukikelpoisiin kustannuksiin ei lueta kustannuksia, jotka aiheutuvat tuotantorakennukseen tai muuhun 2 momentissa tarkoitettuun rakennukseen sisältyvän konevaraston tai -korjaamon taikka muun sellaisen tilan rakentamisesta, laajentamisesta tai peruskorjaamisesta taikka muista mainittuihin kohteisiin liittyvistä kustannuksista, jotka eivät liity välittömästi kotieläintuotantoon.

4 §
Lypsy- ja nautakarjatalous

Tukea voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Jos lypsy- tai nautakarjan ruokinta ei perustu kiinteästi asennettavaan ruokintajärjestelmään, tukea voidaan 1 momentissa tarkoitetun rakentamisen yhteydessä myöntää rehujakolaitteen tai apevaunun hankintaan ruokintajärjestelmiä koskevan yksikkökustannuksen rajoissa. Tukea ei myönnetä pienkuormaajan tai -traktorin hankintaan.

5 §
Sikatalous

Tukea voidaan myöntää sikataloudessa tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.

6 §
Lammas- ja vuohitalous

Tukea voidaan myöntää lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.

7 §
Siipikarjatalous

Tukea voidaan myöntää siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.

8 §
Sika- ja siipikarjatalouden eläinpaikkojen määrää koskeva rajoitus

Tukea 5 ja 7 §:ssä tarkoitettuun uudisrakentamiseen tai laajentamiseen voidaan vuonna 2012 myöntää yhteensä enintään 33 000 lisäeläinpaikkaa vastaavasti. Lisäeläinpaikkoja laskettaessa yhdeksi eläinpaikaksi katsotaan 1 emakkopaikka, 7 lihasikapaikkaa, 168 broileripaikkaa tai 35 kalkkunapaikkaa.

9 §
Hevostalous

Tukea voidaan myöntää hevosten kasvattamisessa tarvittavan tallin tai muun tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Tukea ei myönnetä maneesin uudisrakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen eikä muuhun sellaiseen investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

3 luku

Kasvinviljelyyn liittyvät investoinnit

10 §
Kasvihuonetuotanto

Tukea voidaan myöntää kasvihuonetuotannossa tarvittavan rakennuksen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Tällaisena rakennuksena pidetään myös lämpökeskusta siltä osin, kuin se tuottaa lämpöä kasvihuoneeseen. Kasvihuoneen lämmitysjärjestelmään ja lämpökeskukseen sovelletaan, mitä 27 §:ssä säädetään.

Kasvihuonetta voidaan pitää tukikelpoisena rakennuksena, jos siinä on:

1) betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus;

2) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä; ja

3) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi.

11 §
Salaojitus

Tukea voidaan myöntää pellon salaojittamiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että salaojitus täyttää, mitä tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (333/2008) säädetään.

Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin.

12 §
Kuivaamot

Tukea voidaan myöntää viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitettujen lämmin- ja kylmäilmakuivureiden uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä viljan vaunukuivureiden hankintaan.

Avustuksena myönnettävä tuki voidaan myöntää viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maatilan viljan tai heinän kuivaamiseen. Yhteiseen käyttöön tarkoitetun kuivaamokapasiteetin tarve on osoitettava asianmukaisella tavalla ja kuivaamon kokonaiskapasiteetista olennaisen osan oltava tarkoitettu käytettäväksi muiden kuin hakijan hallinnassa olevan maatilan viljan kuivaamiseen.

13 §
Tuotevarastot

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden tuotevarastojen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Tukea voidaan myöntää korotettuna puutarhatuotteiden tuotevaraston uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen, jos kyseisten tuotteiden varastointiin maksetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 12 §:ssä tarkoitettujen puutarhatuotteiden varastointitukea.

14 §
Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön

Tukea voidaan myöntää maataloudessa tarvittavan sadonkorjuukoneen hankintaan yhteiskäyttöön. Koneen käyttöajasta on olennaisen osan kohdistuttava sadonkorjuuseen muun kuin hakijan hallinnassa olevalla maatilalla. Kahden tai useamman viljelijän yhteiskäyttö on osoitettava asianmukaisella tavalla.

4 luku

Muut tuotantosuunnat

15 §
Turkistarhaus

Tukea voidaan myöntää:

1) rakentamisinvestointiin, joka aiheutuu siitä, että turkistarhaus ympäristönsuojelusta johtuvista syistä siirretään pohjavesialueelta uuteen paikkaan;

2) varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, rehunsäilytystilojen ja lantaloiden uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä tarhan ympäröimiseen sellaisella aidalla, jolla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle;

3) ympärivuotista juottojärjestelmää ja kahden tai useamman tarhan yhteislantalaa koskevaan rakentamisinvestointiin sekä olemassa olevien varjotalojen varustamiseen vesitiiviillä alustalla.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että viranomainen on päätöksellään määrännyt turkistarhauksen lopetettavaksi pohjavesialueella. Avustusta voidaan myöntää vain siltä osin kuin hyväksyttävät kustannukset johtuvat tarhan rakentamisesta lopetettavaksi määrätyn turkistarhan tuotantokapasiteettia vastaavan laajuisena.

16 §
Mehiläistalous

Tukea voidaan myöntää mehiläistaloudessa tarpeellisen pesäkaluston hankkimiseen, käsittelytilojen ja varastojen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä hunajalinkojen hankintaan.

17 §
Eräät muut tuotantosuunnat

Tukea voidaan myöntää investointiin, joka koskee sienten kasvatuksessa, riistatarhauksessa sekä luonnonmarjojen ja -sienten keräämisessä tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamista, laajentamista tai peruskorjaamista.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka edistää villisikojen, strutsien, emujen tai biisonien tarhausta taikka näistä eläimistä saatavan lihan tuotantoa.

5 luku

Erinäiset investoinnit

18 §
Maataloustuotteiden kauppakunnostaminen

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden kauppakunnostamisessa tarvittavien rakennusten, rakennelmien ja rakenteiden uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan kauppakunnostukseen liittyviin eikä kananmunanpakkaamojen investointeihin.

Kauppakunnostamisessa on hyödynnettävä pääosin maatilan raaka-aineita. Tuotteet on valmistettava myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuote on toimenpiteen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

19 §
Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää investointiin, josta aiheutuu ympäristön suojeluun tai parantamiseen, kotieläintaloutta harjoittavan maatalousyrityksen hygieniaolojen parantamiseen tai kotieläinten hyvinvointiin liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Tukea ylimääräisiin kustannuksiin voidaan kuitenkin myöntää vain, jos investoinnin avulla ylitetään asianomaista tuotannonalaa ja tukikohdetta koskevat Euroopan unionin lainsäädäntöön sisältyvät ympäristöä, hygieniaoloja ja kotieläinten hyvinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset. Jos kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset ylittävät unionin lainsäädännössä edellytetyt vastaavat vaatimukset ja investointi on toteuttava kansallisen lainsäädännön vähimmäisvaatimusten mukaisesti, kustannus on ylimääräinen ainoastaan siltä osin, kuin sen avulla ylitetään myös kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei myönnetä uudisrakentamis- eikä laajentamisinvestointeihin. Tukea voidaan myöntää vain tukikelpoisiin lisäkustannuksiin, jotka johtuvat:

1) tuotantorakennukseen kiinteästi asennettavista lypsy- ja emolehmien sekä siitossonnien parsipedeistä ja muiden nautaeläinten parsimatoista;

2) eläinkohtaiseen viilentämiseen tarkoitetuista sikalarakennukseen kiinteästi asennettavista laitteista ja järjestelmistä lukuun ottamatta sikalan ilmanvaihtolaitteista johtuvia kustannuksia;

3) porsitushäkin poistamisesta ja porsituskarsinan muutoksista siirryttäessä vapaaseen porsitukseen;

4) sikakarsinan kokorakolattian korvaamisesta lattialla, josta vähintään kaksi kolmasosaa on kiinteäpohjaista;

5) joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien leventämisestä siten, että ruokintahäkin leveys on vähintään 650 millimetriä;

6) sikalaan kiinteästi asennettavasta kuivikkeen tai tonkimisaineen koneellisesta jakojärjestelmästä;

7) sellaisista sikalan lantakouruun kiinteästi asennettavista laitteista tai järjestelmistä, jotka on tarkoitettu lannan viilentämiseen lantakaasujen vähentämiseksi;

8) sellaisen rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamisesta, laajentamisesta tai peruskorjaamisesta tai laitteen hankinnasta, jonka tarkoituksena on kuolleiden nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen varastointi tai polttaminen.

20 §
Työympäristön parantaminen

Tukea voidaan myöntää sellaiseen lypsyjärjestelmän, lannanpoistolaitteiston, nautojen käsittelyhäkin, säilörehuleikkurin, rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan, jonka pääasiallinen tarkoitus on parantaa tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja. Tukea voidaan myöntää kuitenkin säilörehuleikkurin, rehunjakolaitteen ja apevaunun hankintaan vain, jos hakijalle ei ole aikaisemmin myönnetty samaan tarkoitukseen tukea. Tukea ei myönnetä pienkuormaajien eikä -traktoreiden hankintaan.

Tukea ei myönnetä lypsyrobotin hankintaan eikä investointiin, joka käsittää kotieläintalouden tuotantorakennuksen peruskorjaamisen.

21 §
Muu lämpökeskus

Sen lisäksi, mitä 3–10 §:ssä säädetään, tukea voidaan myöntää myös muun 27 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän maatilan lämpökeskuksen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen, jos lämpökeskus palvelee kokonaan tai osaksi maatilan tuotantotoimintaa.

Lämpökeskusta pidetään tukikelpoisena rakennuksena vain siltä osin, kuin sen tuottama lämpö on tarkoitettu käytettäväksi:

1) maatilan tuotantotoiminnassa välttämättömiin rakennuksiin ja rakennelmiin; tai

2) maatalouskoneiden säilyttämiseen ja korjaamiseen tarvittavaan konehalliin tai konekorjaamoon taikka muuhun niitä vastaavaan tilaan.

22 §
Maatilan biokaasulaitokset

Tukea voidaan myöntää sellaisen laitoksen rakentamiseen, jonka avulla biomassasta tuotetaan kaasua käytettäväksi maatilan tuotannossa tarvittavien rakennusten lämmittämiseen. Laitoksen avulla voidaan tuottaa myös muuta maatilan tuotannossa tarvittavaa energiaa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) yli puolet laitoksessa käytettävästä biomassasta on peräisin hakijan tai, jos hakijana on yhteisö, yhteisön hallinnassa olevalta maatilalta taikka yhteisön osakkaan hallinnassa olevalta maatilalta; ja

2) yli puolet tuotetusta energiasta käytetään 1 kohdassa tarkoitetulla yhdellä tai useammalla maatilalla.

Biomassaksi katsotaan maatilalta saatavat bioenergian raaka-aineet ja sivutuotteet, elintarvikkeiden valmistajien ja kaupan eloperäiset jätteet sekä puhdistamolietteet ja haja-asutuksen jätevesilietteet.

Tukea voidaan myöntää hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka johtuvat:

1) laitokseen kuuluvien laitteiden edellyttämän tilan rakentamisesta;

2) kaasu- ja lietesäiliön rakentamisesta;

3) kaasua tuottavan reaktorin hankinnasta;

4) muista biokaasun tuotannossa ja käytössä välttämättömien rakennelmien ja rakenteiden rakentamisesta sekä niihin tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinnasta.

23 §
Maatalouskoneiden varastot

Tukea voidaan myöntää maatalouskoneiden säilytykseen käytettävien varastojen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että konevarasto on eristämätön ja sen julkisivut ovat pääosin ja kantavat rakenteet soveltuvin osin puuta. Konevarastoon voi sisältyä lämpöeristetty omien maatalouskoneiden korjaamiseen tarkoitettu maatilakorjaamo edellyttäen, että se on maatilan koneiden ja laitteiden määrä ja laatu huomioon ottaen kooltaan kohtuullinen.

24 §
Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta

Tukea rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

1) hakijan yksinomaiseen omistukseen jäävää maatilaa tai sen osaa koskevan, osituksesta ja perinnönjaosta johtuvan lunastusosuuden maksaminen;

2) hakijan yksinomaiseen omistukseen osituksessa jäävästä maatilasta johtuvan tasingon maksaminen;

3) hakijalle testamentatusta maatilasta tai sen osasta johtuvan lakiosan täydennyksen suorittaminen, jos koko maatila jää hakijan omistukseen;

4) aloitustuen kohteena olleen maatilan tai sen osan hankinta, jos aloitustukea on haettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 vireille tulleella hakemuksella ja aloitustuki on myönnetty;

5) tuotantorakennuksen hankinta maapohjineen.

Tukikelpoisina pidetään kustannuksia, jotka johtuvat maataloudessa käytettävän tuotantorakennuksen tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan, rakennelman ja rakenteen hankinnasta. Lisäksi tukea voidaan myöntää rakennuksen yhteydessä hankittavasta maatalousmaasta johtuviin kustannuksiin siltä osin kuin maatalousmaan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko investoinnin tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisissa kustannuksissa otetaan huomioon rakennuksen, rakennelman tai rakenteen sijainti, koko, kunto ja käyttötarkoitus maataloudessa.

Tukea ei myönnetä asuinrakennuksen tai metsän hankintaan. Tukea rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan ei myönnetä, jos hakijalle on myönnetty aloitustukea 12 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen vireille tulleen hakemuksen perusteella siihen maatilaan kuuluvan tilan tai tilan osan hankintaan, jolla rakennus on. Tilan osalla tarkoitetaan sekä määräosaa että määräalaa rekisteritilasta.

25 §
Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan vastike hankitun omaisuuden arvosta maatalouteen käytettynä siltä osin kuin sen muodostaa:

1) laina, jonka hakija on luovutuskirjassa sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vastattavakseen ja joka on myönnetty maatalouden rakennetuista annetun lain, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994), maaseutuelinkeinolain (1295/1990), maatilalain (188/1977) tai muun maaseutuelinkeinolain 59 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun lainsäädännön nojalla taikka vastaava valtion myyntihintasaaminen, joka on syntynyt edellä tarkoitetun lainsäädännön tai maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) nojalla;

2) muu luotto, joka kohdistuu hankittavaan tilaan ja jonka hakija on luovutuskirjassa sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vastattavakseen;

3) viimeistään lainan viimeistä erää nostettaessa rahana myyjälle tai myyjän määräämille maksettava kauppahinta tai sen osa.

6 luku

Rakentamista koskevat rajoitukset

26 §
Tuen ulkopuolelle jäävät rakentamiskustannukset

Tukea ei myönnetä uudisrakentamisesta, laajentamisesta tai peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka koskevat:

1) sellaista rakennusta, rakennelmaa tai rakennetta, joka ei ole tuotannon kannalta välttämätön;

2) tiloja, joiden käyttötarkoitus on muu kuin maataloustuotteiden tuotanto.

27 §
Lämpökeskuksia koskevat rajoitukset

Edellytyksenä tuen myöntämiselle lämpökeskuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen on, että lämpökeskuksessa hyödynnetään jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän tai auringon lämpöä tai muuta uusiutuvaa energialähdettä biomassa mukaan lukien. Sellaisen lämpökeskuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen, jossa voidaan hyödyntää turvetta, voidaan myöntää tukea vain, jos lämpökeskuksessa voidaan tuottaa lämpöä myös puun tai muun uusiutuvan energialähteen avulla.

Tukea ei myönnetä niihin lämpökeskuksen kustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että lämpökeskuksessa on mahdollista käyttää öljyä, kivihiiltä tai muuta niitä vastaavaa uusiutumatonta polttoainetta.

7 luku

Tuet ja niiden hakeminen

28 §
Tuen muoto ja enimmäismäärä

Tuki myönnetään tämän asetuksen mukaisiin investointeihin avustuksena, korkotukilainan korkotukena tai valtiontakauksena taikka niiden yhdistelmänä ottaen huomioon tämän asetuksen liitteen mukaiset tuen enimmäismäärät ja tukimuodot. Tuki voidaan myöntää kymmenellä prosenttiyksiköllä korotettuna 4–10 §:ssä ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin investointeihin, jos hakijana on:

1) luonnollinen henkilö, joka täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja jonka tilanpidon aloittamisesta ei ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta enempää;

2) yhteisö, jonka kaikki osakkaat tai jäsenet täyttävät 1 kohdassa mainitut edellytykset;

3) kaksi tai useampi maatalousyrittäjä yhdessä tai erikseen, jotka kaikki täyttävät 1 kohdassa mainitut edellytykset.

Korkotukilainaa voidaan myöntää vähintään 60 prosenttia ja enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista sen mukaan kuin liitteen tukikohteissa esitetään. Jos investoinnin hyväksyttävä kokonaiskustannus on vähemmän kuin 7 000 euroa, ei korkotukea kuitenkaan myönnetä.

Edellä 4, 5, 7 ja 10 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin avustuksena myönnettävä tuki myönnetään Euroopan unionin osaksi rahoittamana Manner-Suomen maaseutuohjelmassa hyväksytyin rajoituksin ja muu osa kohteen tuesta yksinomaan kansallisista varoista. Muihin tarkoituksiin myönnettävä avustus myönnetään kokonaan kansallisista varoista.

Valtiontakaus voidaan myöntää 4–10 ja 15 §:ssä tarkoitettuun investointiin. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 500 000 euroa.

Muuhun kuin 4 §:ssä tarkoitettuun investointiin myönnettävä valtiontakaus voi koskea enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana.

29 §
Valtiontakaukseen sisältyvän tuen enimmäismäärä

Jos investointiin myönnetään valtiontakaus, valtiontakaukseen sisältyvä tuki voi ylittää liitteen mukaisen tuen enimmäismäärän. Enimmäismäärää ei kuitenkaan saa ylittää siltä osin, kuin valtiontakaukseen sisältyvä tuki yhdessä samaan tarkoitukseen myönnettävän muun tuen kanssa ylittäisi 60 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista, jos tuen saaja on nuori viljelijä, tai 50 prosenttia, jos tuen saaja on muu viljelijä.

Jos investointi koskee 4–10 §:ssä ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua investointia, 1 momentissa tarkoitettujen tukien enimmäismäärät eivät saa ylittää 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun komission päätöksen K(2008) 696 mukaisia tuen enimmäismääriä.

30 §
Tuen enimmäismäärä eräissä tapauksissa

Investointitukea voidaan myöntää vain siltä osin kuin tuen määrä maatilaa kohden ei ylitä 500 000 euroa kolmen verovuoden jakson aikana.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tuen määrä voi ylittää 500 000 euroa, mutta ei 750 000 euroa, jos investoinnin toteuttaa kaksi maatalousyrittäjä yhdessä tai sellainen maatalousyritys, jossa on kaksi osakasta tai jäsentä ja he kaikki täyttävät maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvussa tarkoitetut yrittäjää koskevat edellytykset.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettu tuen määrä voi ylittää 500 000 euroa, mutta ei 1 000 000 euroa, jos investoinnin toteuttaa vähintään kolme maatalousyrittäjä yhdessä tai sellainen maatalousyritys, jossa on vähintään kolme osakasta tai jäsentä, ja he kaikki täyttävät 2 momentissa mainitussa lainkohdassa tarkoitetut yrittäjää koskevat edellytykset.

Henkilöitä, jotka ovat keskenään avio- tai avopuolisoita, ei pidetä 2 ja 3 momenttia sovellettaessa kahtena maatalousyrittäjänä tai maatalousyrityksen osakkaana tai jäsenenä. Avopuolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa maatalousyrittäjä taikka maatalousyrityksen osakas tai jäsen avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Jos hakijana oleva luonnollinen henkilö on saanut investointitukea yhteisön osakkuuden tai jäsenyyden perusteella taikka yhteisesti toisen tahon kanssa, otetaan aikaisemmin myönnetty tuki edellä tarkoitettua tuen enimmäismäärää laskettaessa huomioon hakijana olevan luonnollisen henkilön omistusosuuden mukaisessa suhteessa. Jos hakijana oleva luonnollinen henkilö on osakkaana tai jäsenenä yhteisössä, jolle on myönnetty tukea, otetaan yhteisölle aikaisemmin myönnetty tuki edellä tarkoitettua tuen enimmäismäärää laskettaessa huomioon hakijan omistusosuuden mukaisessa suhteessa. Jos hakijana olevan yhteisön osakas tai jäsen on saanut investointitukea, otetaan yhteisölle myönnettävän tuen enimmäismäärää laskettaessa huomioon yhteisön osakkaan tai jäsenen saama tuki tämän omistusosuuden mukaisessa suhteessa.

31 §
Hakuajat

Edellä 4–23 §:ssä tarkoitettuja tukikohteita koskevan investointituen hakuajat ovat seuraavat:

1) ensimmäinen hakuaika alkaa 7 päivänä joulukuuta 2011 ja päättyy 20 päivänä tammikuuta 2012;

2) toinen hakuaika alkaa 6 päivänä helmikuuta 2012 ja päättyy 30 päivänä maaliskuuta 2012;

3) kolmas hakuaika alkaa 16 päivänä huhtikuuta 2012 ja päättyy 17 päivänä elokuuta 2012;

4) neljäs hakuaika alkaa 3 päivänä syyskuuta 2012 ja päättyy 19 päivänä lokakuuta 2012.

Edellä 24 §:ssä tarkoitettua tukikohdetta koskevan tuen hakuaika alkaa 7 päivänä joulukuuta 2011 ja päättyy 30 päivänä marraskuuta 2012.

Edellä 1 momentista poiketen investointitukea saa hakea jatkuvasti, jos maatilan tuotantotoiminnassa välttämätön tuotantorakennus, jolle tämän asetuksen mukaan voidaan myöntää tukea, on tuhoutunut käyttötarkoitukseensa nähden käyttökelvottomaksi ja tuhoutuminen on aiheutunut tuen hakijasta riippumattomasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta vahinkotapahtumasta.

32 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2011.

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 7 päivänä joulukuuta 2011 tai sen jälkeen. Asetuksen 4 §:ää sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin.

Liite

ASETUKSEN 28 §:ssä TARKOITETUT TUKIMUODOT JA TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT
Tukikohde Korkotukilainan enimmäismäärä hyväksyttävistä kustannuksista A- ja B tukialueilla, prosenttia Korkotuen enimmäismäärä hyväksyttävistä kustannuksista A- ja B tukialueilla, prosenttia Avustuksen enimmäismäärä hyväksyttävistä kustannuksista A- ja B tukialueilla, prosenttia Korkotukilainan enimmäismäärä hyväksyttävistä kustannuksista muualla kuin A- ja B tukialueilla, prosenttia Korkotuen enimmäismäärä hyväksyttävistä kustannuksista muualla kuin A- ja B tukialueilla, prosenttia Avustuksen enimmäismäärä hyväksyttävistä kustannuksista muualla kuin A- ja B tukialueilla, prosenttia
Lypsy- ja nautakarjatalous (4 §) 60 20 401 75 20 251
Sikatalous (5 §) 70 20 151 70 20 151
Lammas- ja vuohitalous (6 §) 60 20 401 75 20 251
Siipikarjatalous (7 §) 70 20 151 70 20 151
Hevostalous (9 §) 65 20 351 75 20 251
Kasvihuonetuotanto (10 §) 65 20 351 70 20 301
Salaojitus (11 §) 70 20 20 70 20 20
Kuivaamot (12 §) 70 20 202 70 20 102
Varastointitukea saavat tuotevaeastot (13 §:n 2 mom.) 65 20 351 70 20 301
Muut tuotevarastot (13 § 1 mom.) 70 20 20 70 20 10
Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön (14 §) 70 15 - 70 15 -
Turkistarhaus
- siirto pohjavesialueelta (15 §:n 1 mom. 1 kohta) - - 45 - - 45
-varjotalot, eläinhallit, rehusäilytystilat, lantalat ja aidat (15 §:n 1 mom. 2 kohta) 70 10 10 70 10 10
-juottojärjestelmät, yhteislantalat ja vesitiiviit alustat (15 §:n 1 mom. 3 kohta) - - 20 - - 20
Mehiläistalous (16 §) 70 15 15 70 15 15
Eräät muut tuotantosuunnat (17 §) 70 20 15 70 20 15
Maataloustuotteiden kauppakunnostaminen (18 §) 70 20 15 70 20 15
Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit (19 §) - - 75 - - 75
Työympäristön paranamien (20 §) 70 15 15 70 15 15
Muu lämpökeskus (21 §) 70 20 15 70 20 15
Maatilan biokaasulaitokset (22 §) 70 20 15 70 20 15
Maatalouskoneiden varastot (23 §) 70 15 - 70 15 -
Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta (24 §) 70 20 - 70 20 -

1 Avustuksen enimmäismäärää voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä, kun 28 §:n 1 momentin edellytykset täyttyvät.

2 Avustuksen enimmäismäärää voidaan korottaa 5 prosenttiyksiköllä, kun 12 §:n 2 momentin edellytykset täyttyvät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.