Seurattu SDK 940/2023 saakka.

18.11.2011/1154

Laki lelujen turvallisuudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan täytäntöön lelujen turvallisuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY.

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tuotteisiin, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu käytettäviksi alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä (lelu).

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin leluihin:

1) julkiseen käyttöön tarkoitetut leikkikenttävälineet;

2) julkiseen käyttöön tarkoitetut peliautomaatit;

3) polttomoottorilla varustetut leikkiajoneuvot;

4) leikkihöyrykoneet;

5) lingot ja heittokoneet.

3 §
Soveltamisalaa koskevat rajoitukset

Leluna ei pidetä:

1) juhlatilaisuuteen tarkoitettuja koristeita;

2) keräilijöille tarkoitettuja tuotteita edellyttäen, että tuotteessa tai sen pakkauksessa on näkyvä ja luettava merkintä, jonka mukaan se on tarkoitettu vähintään 14-vuotiaille keräilijöille;

3) urheiluvälineitä, joita ovat myös yli 20 kilogrammaa painaville lapsille tarkoitetut rullaluistimet ja rullalaudat;

4) polkupyöriä, joiden satulan enimmäiskorkeus on yli 435 millimetriä mitattuna maasta kohtisuoraan satulan yläosan pintaan, kun satula on vaakasuorassa asennossa ja satulatanko on säädetty alimpaan korkeusasentoon;

5) polkupyöriä, potkulautoja ja muita kulkuvälineitä, jotka on tarkoitettu urheilukäyttöön tai käytettäväksi liikkumiseen yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella;

6) sähköisesti toimivia ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi liikkumiseen yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella;

7) välineitä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi syvässä vedessä, ja lapsille tarkoitettuja uimaopetusvälineitä;

8) palapelejä, joissa on yli 500 palaa;

9) aseita tai pistooleja, joissa käytetään puristettua kaasua, lukuun ottamatta vesipyssyjä ja -pistooleja ja jousiammuntaan tarkoitettuja yli 120 senttimetriä pitkiä jousia;

10) ilotulitteita mukaan lukien nallit, joita ei ole erityisesti suunniteltu leluiksi;

11) tuotteita ja pelejä, joissa käytetään teräväkärkisiä heittovälineitä;

12) toiminnallisia opettavaisia tuotteita, joita myydään yksinomaan opetustarkoituksiin ja käytettäviksi aikuisten valvonnan alaisuudessa;

13) opetustarkoituksiin kouluissa ja muissa kasvatuksellisissa yhteyksissä aikuisen ohjaajan valvonnassa käytettäviksi tarkoitettuja tuotteita;

14) sähkölaitteita, joilla käytetään interaktiivisia ohjelmistoja, ja niihin liitettyjä lisälaitteita, jolleivät sähkölaitteet ja niiden lisälaitteet ole erityisesti suunniteltu ja kohdennettu lapsille sekä tarkoitettu pelikäyttöön;

15) vapaa-aikaan ja viihteeksi tarkoitettuja interaktiivisia ohjelmistoja ja niiden tallennusvälineitä;

16) vauvojen huvitutteja;

17) lapsiin vetoavia valaisimia;

18) lelujen sähkömuuntajia;

19) lasten muotiasusteita, joita ei käytetä leikeissä.

4 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) asettamisella saataville markkinoilla lelun toimittamista markkinoille Euroopan talousalueelle liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

2) markkinoille saattamisella lelun asettamista ensimmäistä kertaa saataville markkinoilla Euroopan talousalueelle;

3) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa lelun ja saattaa sen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään;

4) valtuutetulla edustajalla Euroopan talousalueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

5) maahantuojalla Euroopan talousalueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuotavan lelun markkinoille Euroopan talousalueelle;

6) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa lelun saataville markkinoilla Suomessa;

7) elinkeinonharjoittajalla valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa;

8) yhdenmukaistetulla standardilla teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY liitteessä I luetellun jonkin eurooppalaisen standardointielimen mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti Euroopan komission pyynnön perusteella vahvistamaa standardia;

9) vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla menettelyä sen arvioimiseksi, ovatko lelulle säädetyt vaatimukset täyttyneet;

10) vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella elintä, joka arvioi, täyttävätkö lelut niille asetetut vaatimukset;

11) ilmoitetulla laitoksella 43 §:n mukaisesti ilmoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta;

12) palautusmenettelyllä kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien käytössä oleva lelu takaisin tai vaatimusten mukaiseksi;

13) markkinoilta poistamisella kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan lelun asettaminen saataville markkinoilla tai saada lelu poistetuksi markkinoilta;

14) CE-merkinnällä merkintää, jolla valmistaja osoittaa, että lelu on merkinnän kiinnittämistä koskevassa Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukainen.

2 luku

Elinkeinonharjoittajien velvollisuudet

5 §
Valmistajan velvollisuus laatia tekniset asiakirjat, toteuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely sekä säilyttää niitä koskevat asiakirjat

Valmistajan on suunniteltava ja valmistettava markkinoille saatettava lelu tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat siten kuin 42 §:ssä säädetään ja osoitettava tai annettava jonkin muun tahon osoitettavaksi lelun vaatimustenmukaisuus 36 §:ssä säädetyllä tavalla. Kun lelun vaatimustenmukaisuus on osoitettu tässä tarkoitetussa menettelyssä, valmistajan on laadittava 32 §:ssä säädetty EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä leluun CE-merkintä siten kuin 33 ja 34 §:ssä säädetään.

Valmistajan on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun lelu on saatettu markkinoille.

6 §
Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on huolehdittava siitä, että sarjatuotannossa valmistettu lelu on vaatimusten mukainen. Muutokset lelun suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, joiden mukaisia lelun vakuutetaan olevan, on otettava asianmukaisesti huomioon. Valmistajan on, silloin kun hän katsoo tämän aiheelliseksi lelun aiheuttamien riskien vuoksi, testattava kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi näyte kaupan pidetystä lelusta. Valmistajan on tutkittava ja pidettävä kirjaa valituksista, leluista, jotka eivät täytä vaatimuksia, ja lelujen palautusmenettelyistä sekä tiedotettava jakelijoille kaikista tuloksista, joita näiden toimenpiteiden avulla on saatu.

7 §
Valmistajan velvollisuus varmistaa lelun jäljitettävyys sekä ilmoittaa omat yhteystietonsa

Valmistajan on varmistettava, että leluun on kiinnitetty tyyppi-, erä-, sarja- tai mallinumero tai muu tunnus, jonka perusteella lelu voidaan tunnistaa, tai jos tämä ei ole mahdollista lelun koon tai luonteen vuoksi, että vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai lelun mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai tavaramerkkinsä sekä sellainen osoitteensa, josta hänet tavoittaa, joko lelussa tai pakkauksessa taikka, jos tämä ei ole mahdollista, lelun mukana olevassa asiakirjassa.

8 §
Valmistajan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, antaa tietoja lain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle sekä tehdä yhteistyötä tämän viranomaisen kanssa

Valmistajan, jonka on syytä uskoa, että lelu, jonka hän on saattanut markkinoille, ei ole tämän lain tai leluun sovellettavan muun lainsäädännön vaatimusten mukainen, on viipymättä saatettava lelu vaatimusten mukaiseksi, poistettava se markkinoilta tai saatava loppukäyttäjä palauttamaan lelu. Jos lelu saattaa aiheuttaa vaaran, valmistajan on viipymättä tiedotettava asiasta tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista valmistajan toteuttamista toimenpiteistä.

Valmistajan on tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Tiedot on annettava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla kielellä, jonka valvontaviranomainen hyväksyy. Valmistajan on tehtävä pyynnöstä yhteistyötä tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa markkinoille saattamansa lelun aiheuttamien riskien poistamiseksi.

9 §
Valtuutettu edustaja

Valmistaja voi valtuuttaa kirjallisesti itselleen edustajan.

Edellä 5 §:ssä säädettyjä tehtäviä ei saa antaa valtuutetun edustajan hoidettaviksi.

Jos valmistaja valtuuttaa edustajan, tämä on valtuuttava hoitamaan ainakin seuraavat tehtävät:

1) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja teknisten asiakirjojen pitäminen tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun lelu on saatettu markkinoille;

2) kaikkien lelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle tämän perustellusta pyynnöstä;

3) yhteistyön tekeminen tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa kaikissa edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien lelujen aiheuttamien riskien poistamiseksi toteutettavissa toimissa.

10 §
Maahantuojan velvollisuus varmistua vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja teknisten asiakirjojen laatimisesta sekä velvollisuus ilmoittaa puutteista valmistajalle

Maahantuoja saa saattaa Euroopan talousalueen markkinoille ainoastaan vaatimustenmukaisia leluja.

Ennen lelun saattamista markkinoille maahantuojan on varmistettava, että:

1) valmistaja on arvioinut lelun vaatimustenmukaisuuden asianmukaisesti;

2) valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat;

3) leluun on kiinnitetty CE-merkintä;

4) lelun mukana ovat vaaditut asiakirjat;

5) valmistaja on noudattanut 7 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Jos maahantuojalla on syytä uskoa, että lelu ei ole tässä laissa säädettyjen turvallisuusvaatimusten tai leluun sovellettavan muun lainsäädännön vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa asettaa lelua saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Jos lelu saattaa aiheuttaa vaaraa, maahantuojan on ilmoitettava asiasta valmistajalle.

11 §
Maahantuojan velvollisuus ilmoittaa omat yhteystietonsa

Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai tavaramerkkinsä ja osoitteensa mahdollista yhteydenottoa varten joko lelussa tai, jos tämä ei ole mahdollista, lelun pakkauksessa tai sen mukana olevassa asiakirjassa.

12 §
Maahantuojan velvollisuus varmistua lelun käyttöohjeista ja varoituksista

Maahantuojan on varmistuttava siitä, että lelun mukana on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitukset. Kielilain (423/2003) 34 §:ssä säädetään käytettävistä kielistä.

13 §
Maahantuojan velvollisuus varmistaa lelun varastointi- ja kuljetusolosuhteet

Maahantuojan on varmistettava, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna lelun turvallisuutta sinä aikana, jonka lelu on hänen vastuullaan.

14 §
Maahantuojan velvollisuus testata lelu ja kirjata valitukset

Maahantuojan on, silloin kun hän katsoo lelun aiheuttamien riskien vuoksi aiheelliseksi kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, testattava näyte markkinoilla saatavaksi asettamastaan lelusta. Maahantuojan on tutkittava lelusta tehdyt valitukset ja tarvittaessa pidettävä kirjaa valituksista, leluista, jotka eivät täytä vaatimuksia ja leluja koskevista palautusmenettelyistä sekä tiedotettava jakelijoille kaikista tuloksista, joita näiden toimenpiteiden avulla on saatu.

15 §
Maahantuojan velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin

Maahantuojan, jolla on syytä uskoa, että lelu, jonka hän on saattanut markkinoille, ei ole tämän lain tai leluun sovellettavan muun lainsäädännön vaatimusten mukainen, on viipymättä saatettava lelu vaatimusten mukaiseksi, poistettava se markkinoilta tai ryhdyttävä palautusmenettelyyn. Lisäksi silloin, kun maahantuoja katsoo, että lelu saattaa aiheuttaa riskin, sen on viipymättä tiedotettava asiasta tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

16 §
Maahantuojan velvollisuus säilyttää ja toimittaa asiakirjoja ja tehdä yhteistyötä

Maahantuojan on pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä antaa viranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun lelu on saatettu markkinoille. (16.2.2023/224)

Maahantuojan on tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Tiedot on annettava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla kielellä, jonka kyseinen viranomainen hyväksyy. Maahantuojan on tehtävä pyynnöstä yhteistyötä tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa markkinoille saattamansa lelun aiheuttamien riskien poistamiseksi.

17 §
Jakelijan velvollisuus varmistua lelun vaatimustenmukaisuudesta ja sitä koskevista asiakirjoista sekä velvollisuus ilmoittaa riskistä valmistajalle tai maahantuojalle

Kun jakelija asettaa lelun saataville markkinoilla, hänen on noudatettava asiankuuluvaa huolellisuutta sen varmistamiseksi, että lelu on tämän lain vaatimusten mukainen.

Jakelijan on ennen lelun asettamista saataville markkinoilla varmistettava, että valmistaja on laatinut vaaditut asiakirjat. Lisäksi jakelijan on varmistettava, että lelussa on vaadittu CE-merkintä sekä vaaditut käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät. Jakelijan on myös varmistettava, että valmistaja on noudattanut 7 §:ssä ja maahantuoja 11 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Jos jakelijalla on syytä uskoa, että lelu ei ole tämän lain yleisten turvallisuusvaatimusten tai leluun sovellettavan muun lainsäädännön vaatimusten mukainen, hän ei saa asettaa lelua saataville markkinoilla, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.

Jos lelu saattaa aiheuttaa vaaraa, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle.

18 §
Jakelijan velvollisuus varmistaa lelun varastointi- ja kuljetusolosuhteet

Jakelijan on varmistettava, että varastointi- ja kuljetusolosuhteet eivät sinä aikana, jona lelu on hänen vastuullaan, vaaranna lelun tässä laissa säädettyjen turvallisuusvaatimusten mukaisuutta.

19 §
Jakelijan velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin sekä antaa tietoja ja tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa

Jakelijan, jolla on syytä uskoa, että lelu, jonka hän on asettanut saataville markkinoilla, ei ole tämän lain tai leluun sovellettavan muun lainsäädännön vaatimusten mukainen, on saatettava lelu vaatimusten mukaiseksi, poistettava lelu markkinoilta tai ryhdyttävä palautusmenettelyyn. Jos lelu saattaa aiheuttaa vaaraa, jakelijan on lisäksi viipymättä tiedotettava asiasta tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Jakelijan on tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Jakelijan on tehtävä kyseisen viranomaisen pyynnöstä sen kanssa yhteistyötä jakelijoiden markkinoille saattamien lelujen aiheuttamien riskien poistamiseksi.

20 §
Valmistajan velvollisuuksien soveltaminen maahantuojaan ja jakelijaan

Maahantuojaa ja jakelijaa pidetään tätä lakia sovellettaessa valmistajana, ja niitä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 5–8 §:n mukaisesti silloin, kun ne saattavat lelun markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään taikka muuttavat markkinoille jo saatettua lelua tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

21 §
Tiedot lelun toimittamisesta toiselle elinkeinonharjoittajalle

Elinkeinonharjoittajan on pyynnöstä annettava tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle luettelo niistä elinkeinonharjoittajista, jotka ovat toimittaneet hänelle leluja sekä niistä elinkeinonharjoittajista, joille hän on toimittanut leluja.

Valmistajan on kyettävä esittämään 1 momentissa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajalta lelun markkinoille saattamisesta ja muiden elinkeinonharjoittajien kymmenen vuoden ajalta lelun asettamisesta saataville markkinoilla.

3 luku

Lelujen vaatimustenmukaisuus

22 §
Lelun yleinen turvallisuus

Lelu ja sen sisältämät kemikaalit eivät saa vaarantaa kenenkään turvallisuutta tai terveyttä, kun lelua käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Leluun kiinnitetyissä varoitusmerkinnöissä ja sen mukana olevissa käyttöohjeissa on kiinnitettävä lelun käyttäjien ja heidän valvojiensa huomio lelun käytöstä aiheutuviin vaaroihin ja riskeihin sekä tapoihin, joilla nämä vältetään.

Markkinoille saatetun lelun on oltava turvallinen sen ennakoitavissa olevan ja tavanomaisen käyttöajan.

23 §
Lelun mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet

Lelun mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, ettei lelu aiheuta ruumiillisen vamman, kuristumisen, tukehtumisen tai hukkumisen vaaraa eikä vahingoita lapsen kuuloa.

24 §
Lelun syttyvyys

Lelu ei saa muodostaa lapsen ympäristössä palovaaraa.

25 §
Lelun kemialliset ominaisuudet

Lelu on suunniteltava ja valmistettava niin, että se ei käytettäessä sitä tarkoitetulla tai ennakoitavalla tavalla aiheuta ihmisen terveydelle haittavaikutuksia, jotka johtuvat altistumisesta kemiallisille aineille tai seoksille, joista lelu koostuu tai joita se sisältää, kun leluja käytetään edellä 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lelussa käytettäville aineille ja seoksille asetettavista vaatimuksista ja aineiden ja seosten sallituista käyttötarkoituksista säädetään kemikaalilaissa (744/1989) ja Euroopan unionin lainsäädännössä.

25 § tulee voimaan 20.7.2013. Ennen 25 §:n voimaantuloa markkinoille saatettuihin leluihin sovelletaan L:n lelujen turvallisuudesta 287/1997 21 ja 22 §:ää.

26 §
Lelun sähköominaisuudet

Sähkökäyttöinen lelu on suunniteltava ja valmistettava siten, että lelusta ei aiheudu sähköiskun, palovamman, tulipalon tai säteilyn vaaraa.

27 §
Lelun hygieenisyys

Lelu on suunniteltava ja valmistettava niin, että se täyttää säädetyt hygienia- ja puhtausvaatimukset niin, että vältetään infektio-, sairastumis- ja tartuntariski.

Alle 3-vuotiaiden käyttöön tarkoitettu lelu on suunniteltava ja valmistettava niin, että se voidaan puhdistaa. Tällaisten lasten käyttöön tarkoitetun tekstiililelun on oltava pestävä, paitsi, jos se sisältää mekanismin, joka saattaa vahingoittua liotuspesussa. Tässä tapauksessa sen on oltava puhdistettavissa muulla tavoin.

28 §
Lelun radioaktiivisuus

Säteilylaissa (592/1991) säädetään lelun radioaktiiviselle säteilylle asetettavista vaatimuksista.

29 §
Lelun varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet

Valmistajan on täsmennettävä 22 §:ssä tarkoitetuissa varoitusmerkinnöissä ja lelun mukana olevissa käyttöohjeissa käyttörajoitukset, jos ne ovat tarpeen lelun turvallisen käytön kannalta. Kun käyttörajoitukset ovat tarpeen, valmistajan on ilmoitettava niissä ainakin käyttäjän vähimmäis- tai enimmäisikä ja tarvittaessa käyttäjältä edellytettävät valmiudet, käyttäjän vähimmäis- tai enimmäispaino sekä tarve varmistua siitä, että lelua käytetään vain aikuisen valvonnassa.

Valmistajan on merkittävä varoitukset selvästi näkyvällä ja helposti ymmärrettävällä ja pysyvällä tavalla joko itse leluun, leluun kiinnitettävään lipukkeeseen tai pakkaukseen sekä tarvittaessa lelun mukana oleviin käyttöohjeisiin. Pieneen leluun, joka myydään ilman pakkausta, on kiinnitettävä asianmukaiset varoitukset. Varoituksen edellä on oltava tapauksesta riippuen sana "Varoitus" tai "Varoitukset". Varoitukset, joilla on ratkaiseva vaikutus lelua koskevaan ostopäätökseen, on valmistajan sijoitettava lelun kuluttajapakkaukseen tai kiinnitettävä muuten leluun niin, että kuluttaja voi lukea ne ennen lelun ostamista. Tässä momentissa säädetty koskee myös leluja, joita tarjotaan ostettaviksi verkossa.

Varoitukset ja lelujen mukana olevissa käyttöohjeissa käytettävästä kielestä säädetään kielilain 34 §:ssä.

Leluista annettavista tiedoista säädetään lisäksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004) ja sen nojalla.

Ks. KieliL 423/2003. L kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004 on kumottu L:lla 920/2011, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

30 §
Olettama lelun vaatimustenmukaisuudesta

Lelun, joka on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on katsottava täyttävän tässä laissa säädetyt standardien soveltamisalaan kuuluvat turvallisuusvaatimukset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa tietoja standardeihin sisältyvistä viittauksista sellaisiin standardeihin, jotka on julkaistu vain muulla kielellä kuin suomeksi ja ruotsiksi.

31 §
Yhdenmukaistettua standardia koskeva virallinen vastalause

Jos tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaava viranomainen katsoo, että yhdenmukaistettu standardi ei ole riittävä täyttämään soveltamisalaansa kuuluvia turvallisuusvaatimuksia 30 §:n mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta työ- ja elinkeinoministeriölle sekä perusteltava kantansa. Ministeriö huolehtii siitä, että asia tulee 4 §:n 8 kohdassa tarkoitetun direktiivin 5 artiklan nojalla perustetun komitean käsiteltäväksi.

32 §
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan on laadittava lelusta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa ilmoitetaan, että 22–28 §:ssä säädettyjen turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava:

1) lelun yksilöllinen tunnistenumero;

2) valmistajan tai hänen valtuutetun edustajansa nimi ja osoite;

3) ilmoitus siitä, että vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla;

4) lelun tunniste, joka mahdollistaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kohteena olevan lelun jäljitettävyyden ja johon sisältyy riittävän terävä värikuva lelusta tunnistamista varten;

5) ilmoitus, että kyseessä oleva lelu on tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukainen;

6) viittaus asianmukaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus tyyppitarkastukseen, jonka perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu;

7) ilmoitetun laitoksen yhteystiedot, jos ilmoitettua laitosta on käytetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tukena, sekä ilmoitetun laitoksen antaman EY-tyyppitarkastustodistuksen yksilöinnin kannalta tarpeelliset tiedot;

8) vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamispaikka ja -päivä sekä ilmoittajan allekirjoitus ja yhteystiedot.

33 §
CE-merkintä

Lelussa, joka on asetettu saataville markkinoilla, on oltava CE-merkintä.

Lelua, jossa on CE-merkintä, on pidettävä tämän lain vaatimusten mukaisena. Tämä ei kuitenkaan estä lain noudattamisen valvonnasta vastaavaa viranomaista ryhtymästä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos osoittautuu, että lelu ei ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukainen.

CE-merkinnän yleisistä periaatteista säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa.

Lelua, jossa ei ole CE-merkintää tai joka ei muuten ole tämän lain mukainen, voidaan esitellä ja käyttää messuilla ja näyttelyissä edellyttäen, että sen yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että lelu ei välttämättä ole tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukainen ja että sitä ei saa asettaa saataville markkinoilla, ennen kuin sen vaatimustenmukaisuudesta on varmistuttu.

34 §
CE-merkinnän kiinnittäminen

CE-merkintä on kiinnitettävä leluun, siihen liitettyyn etikettiin tai sen pakkaukseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Pienten lelujen ja pienistä osista muodostuvien lelujen CE-merkintä voidaan myös kiinnittää lipukkeeseen tai mukaan liitettävään lehtiseen. Jos tämä ei ole teknisesti mahdollista myyntitelineestä myytävien lelujen ollessa kysymyksessä, tieto on kiinnitettävä telineeseen, jos myyntitelinettä käytetään lelujen alkuperäisenä pakkauksena.

Jos CE-merkintä ei näy pakkauksen ulkopuolelle, se on kiinnitettävä pakkaukseen.

CE-merkintä on kiinnitettävä ennen lelun markkinoille saattamista. CE-merkinnän yhteyteen voidaan liittää kuvamerkki tai muu erityisriskiä tai -käyttöä osoittava merkki.

4 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

35 §
Turvallisuuden arviointi ennen lelun markkinoille saattamista

Ennen lelun markkinoille saattamista valmistajan on analysoitava kemiallisiin, fysikaalisiin, mekaanisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin sekä syttyvyyteen, hygieniaan ja radioaktiivisuuteen liittyvät vaarat, joita lelu saattaa aiheuttaa, ja arvioitava mahdollinen lapsen altistuminen näille vaaroille.

36 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Ennen lelun markkinoille saattamista valmistajan on osoitettava 2 ja 3 momentin mukaisesti, että lelu täyttää 22–28 §:ssä asetetut turvallisuusvaatimukset.

Jos valmistaja on noudattanut yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumero on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja jotka kattavat kaikki lelun turvallisuusvaatimukset, valmistajan on valvottava tuotantoaan siten kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EY liitteessä II olevassa moduulissa A säädetään.

Lelulle on tehtävä EY-tyyppitarkastus yhdessä 2 momentissa mainitun päätöksen liitteen II moduulissa C säädetyn tyypinmukaisuusmenettelyn kanssa seuraavissa tapauksissa:

1) yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumero on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä jotka kattavat kaikki lelun turvallisuusvaatimukset, ei ole;

2) 2 momentissa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit ovat olemassa, mutta valmistaja ei ole soveltanut niitä tai soveltanut niitä ainoastaan osittain;

3) 2 momentissa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit tai jokin niistä on julkaistu varauksin;

4) valmistaja pitää lelun luonnetta, suunnittelua, rakennetta tai tarkoitusta sellaisena, että se edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan tarkastusta.

37 §
EY-tyyppitarkastus

EY-tyyppitarkastusta koskevaan hakemukseen, EY-tyyppitarkastuksen suorittamiseen ja EY-tyyppitarkastustodistuksen myöntämiseen sovelletaan 36 §:n 2 momentissa mainitun päätöksen liitteen II moduulissa B säädettyä menettelyä. EY-tyyppitarkastus on tehtävä moduulin B 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla. Mainittujen säännösten lisäksi on noudatettava 36 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

38 §
EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus

EY-tyyppitarkastusta koskevassa hakemuksessa on oltava kuvaus lelusta ja siinä on ilmoitettava lelun valmistuspaikan osoite.

39 §
EY-tyyppitarkastuksen suorittaminen

Kun ilmoitettu laitos tekee EY-tyyppitarkastuksen, sen on arvioitava yhdessä valmistajan kanssa valmistajan 35 §:ssä tarkoitettu analyysi vaaroista, joita lelu voi aiheuttaa.

40 §
EY-tyyppitarkastustodistus ja sen tarkistaminen

EY-tyyppitarkastustodistukseen on sisällytettävä viittaus 1 §:ssä mainittuun direktiiviin, värillinen kuva ja selkeä kuvaus lelusta, tieto lelun mitoista sekä luettelo suoritetuista testeistä ja viittaus kuhunkin testausselosteeseen. EY-tyyppitarkastustodistusta on tarkistettava, jos lelun valmistusprosessia, raaka-aineita tai rakenneosia muutetaan sekä tarvittaessa muulloinkin, ja joka tapauksessa joka viides vuosi.

Suomessa tehtävään tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai muulla kielellä, jonka ilmoitettu laitos hyväksyy.

41 §
EY-tyyppitarkastustodistuksen peruuttaminen

Ilmoitetun laitoksen on peruutettava EY-tyyppitarkastustodistus, jos lelu ei täytä 22–28 §:ssä säädettyjä turvallisuusvaatimuksia.

42 §
Tekniset asiakirjat

Leluun liittyvien teknisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki tiedot siitä, miten valmistaja on varmistanut sen, että lelu täyttää 22–28 §:ssä säädetyt edellytykset siltä osin kuin ne ovat tarpeen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kannalta:

1) tarkka kuvaus suunnittelusta ja valmistuksesta, mukaan lukien luettelo leluissa käytetyistä rakenneosista ja materiaaleista sekä kemikaalien toimittajilta hankittavat käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä kemikaaleista;

2) 35 §:n mukaisesti tehty turvallisuuden arviointi;

3) kuvaus noudatetuista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä;

4) jäljennös 32 §:ssä tarkoitetusta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta;

5) valmistus- ja varastointipaikkojen osoitteet;

6) jäljennökset asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut ilmoitetulle laitokselle, jos se osallistuu arviointiin;

7) testausselosteet ja kuvaus keinoista, joilla valmistaja varmistaa, että tuotanto on yhdenmukaistettujen standardien mukainen, jos valmistaja on noudattanut 36 §:ssä tarkoitettua tuotannon sisäisen valvonnan menettelyä; ja

8) jäljennös EY- tyyppitarkastustodistuksesta, kuvaus keinoista, joilla valmistaja varmistaa, että tuotanto on tuotetyypin mukainen EY-tyyppitarkastustodistuksen kuvauksen mukaan, sekä jäljennökset asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut ilmoitetulle laitokselle, jos valmistaja on teettänyt lelulle 37 §:ssä tarkoitetun EY-tyyppitarkastuksen ja on noudattanut 36 §:ssä tarkoitettua tyypinmukaisuusmenettelyä.

Suomessa tekniset asiakirjat on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai muulla kielellä, jonka tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaava viranomainen hyväksyy. Jos tekniset asiakirjat on laadittu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, valmistajan on toimitettava tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen perustellusta pyynnöstä suomen- tai ruotsinkielinen käännös teknisistä asiakirjoista tai siitä osasta asiakirjoja, joka on lain noudattamisen valvonnan kannalta tarpeen. Jos tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaava viranomainen pyytää teknisten asiakirjojen tai niiden osien käännöstä valmistajalta, se voi asettaa 30 päivän määräajan. Määräaika voi olla tätä lyhyempi, jos se on perusteltua vakavan tai välittömän riskin vuoksi.

Jos valmistaja ei noudata 1 tai 2 momentissa säädettyä velvoitetta, tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaava viranomainen voi vaatia, että valmistaja teettää omalla kustannuksellaan ilmoitetussa laitoksessa viranomaisen asettaman määräajan kuluessa testin, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaistettujen standardien ja olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen.

5 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos

43 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittaminen

Työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle laitokset, jotka saavat tehdä 37 §:ssä tarkoitettuja EY-tyyppitarkastuksia. Ministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle myös ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneet merkitykselliset muutokset.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset arvioi Suomessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointipalvelu). (7.11.2014/909)

44 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta koskevat yleiset vaatimukset

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

1) laitoksen on oltava oikeushenkilö;

2) laitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta ja lelusta riippumaton ulkopuolinen asiantuntijataho;

3) laitos, sen ylin johto ja vaatimusten arviointitehtävistä vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa lelujen suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asentajia, ostajia, omistajia, käyttäjiä tai vastuussa lelujen huollosta eivätkä minkään tällaisen osapuolen valtuutettuja edustajia;

4) laitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuus mahdollisimman luotettavasti, heillä on oltava kyseisellä erityisalalla vaadittava tekninen pätevyys ja heidän on oltava riippumattomia;

5) laitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki EY-tyyppitarkastukseen liittyvät tehtävät, jotka sille osoitetaan 36 §:ssä ja joita varten se on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako laitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

45 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toiminta

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään:

1) riittävä henkilöstö, jolla on tekninen tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

2) kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuus arvioidaan siten, että varmistetaan menettelyn avoimuus ja toistettavuus;

3) asianmukaiset toimintalinjat ja menettelyt, joiden perusteella vaatimustenmukaisuuden arviointi erotetaan laitoksen muista toiminnoista;

4) menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, lelujen tekninen monimutkaisuus sekä se, onko kyse massa- tai sarjatuotannosta, otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava tarvittavat edellytykset niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita arvioinnin asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita ja välineitä.

46 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen vastaavaa henkilöä koskevat vaatimukset

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavalla henkilöllä on oltava:

1) vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sillä alalla, jolle vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

2) riittävät tiedot arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisiin arviointeihin;

3) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys olennaisista vaatimuksista, sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista ja asiaankuuluvista EU:n lainsäädännön säännöksistä ja toimeenpanosäännöistä;

4) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

47 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen puolueettomuus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, sen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön on oltava puolueettomia. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkkiot eivät saa olla riippuvaisia suoritettujen arviointien määrästä eivätkä tuloksista.

48 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen velvollisuus ottaa vastuuvakuutus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava vastuuvakuutus.

49 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimintaan liittyvien tietojen antaminen viranomaisille

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen henkilöstön on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, annettava tietoja laitoksen toiminnasta tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaaville viranomaisille.

50 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen velvollisuus osallistua standardointitoimiin ja ilmoitettujen laitosten koordinaatioryhmän työhön

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 1 §:ssä mainitun direktiiviin 38 artiklan nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointityöryhmän työhön. Laitoksen on varmistettava, että sen arviointihenkilöstö saa tiedon standardoinnista ja koordinaatiotyöryhmän työstä. Koordinaatiotyöryhmän tekemiä hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja on noudatettava arviointityössä.

51 §
Arviointilaitosta koskeva olettama

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos osoittaa olevansa asianmukaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vahvistettujen edellytysten mukainen, sen oletetaan täyttävän tässä laissa säädetyt standardien soveltamisalaan kuuluvat vaatimukset.

52 §
Virallinen vastalause arviointilaitosta koskevasta standardista

Jos tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaava viranomainen katsoo, että edellä 51 §:ssä tarkoitettu standardi ei ole riittävä täyttämään soveltamisalaansa kuuluvia vaatimuksia, sovelletaan 31 §:n säännöksiä.

53 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen yleiset velvollisuudet

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava vaatimustenmukaisuus siten kuin 36 §:ssä säädetään.

Vaatimustenmukaisuus on arvioitava siten, että vältetään tarpeettoman rasituksen aiheuttamista elinkeinonharjoittajille. Vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen koko, toimiala, rakenne, kyseessä olevan lelun tekninen monimutkaisuus sekä se, onko kyse massa- tai sarjatuotannosta. Vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa on noudatettava riittävää tarkkuutta sen varmistamiseksi, että lelu on tämän lain vaatimusten mukainen.

54 §
EY-tyyppitarkastustodistuksen antamatta jättäminen ja sen peruuttaminen

Jos ilmoitettu laitos havaitsee, että valmistaja ei ole varmistautunut siitä, että lelu täyttää 22–28 §:ssä säädetyt tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa asetetut vaatimukset, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan tilanne eikä se saa antaa valmistajalle EY-tyyppitarkastustodistusta.

Jos ilmoitettu laitos katsoo EY-tyyppitarkastustodistuksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei lelu enää ole vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan tilanne ja tarvittaessa peruutettava EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaolo väliaikaisesti tai kokonaan.

Jos tilannetta ei korjata tai toimenpiteillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava EY-tyyppitarkastustodistusta tai peruutettava se väliaikaisesti tai kokonaan.

55 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen velvollisuus antaa tietoja

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavista seikoista:

1) EY-tyyppitarkastuksen epääminen tai rajoittaminen taikka siitä annetun todistuksen voimassaolon peruuttaminen väliaikaisesti tai kokonaan;

2) olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminnan soveltamisalaan ja ehtoihin;

3) vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka se on saanut tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavalta valvontaviranomaiselta;

4) pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on suoritettu niitä koskevan ilmoitetun laitoksen toimialalla ja mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittävät toimet ja alihankinta.

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 1 §:ssä tarkoitetun direktiivin nojalla ja kattavat samat lelut, asiankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

6 luku

Lain noudattamisen valvonta

56 § (16.2.2023/224)
Valvontaviranomaiset

Markkinavalvontaviranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, 4 §:n 1 momentissa. Ulkorajavalvontaviranomaisesta säädetään markkinavalvontalain 4 §:n 2 momentissa.

Sen lisäksi, mitä markkinavalvontalain 4 §:n 1 momentissa säädetään, Tulli toimii markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, 25–28 artiklassa tarkoitettuna markkinavalvontaviranomaisena lelujen osalta. Lisäksi Tulli valvoo markkinavalvontaviranomaisena tämän lain noudattamista toimitettaessa leluja Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä. Tullin toimiessa markkinavalvontaviranomaisena sovelletaan tullilain (304/2016) lisäksi markkinavalvontalain 6 ja 7 §:ää, 3 lukua sekä 27–29 §:ää.

L kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004 on kumottu L:lla 920/2011, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

57 § (16.2.2023/224)
Markkinavalvonta

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonta-asetuksessa.

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta ja muutoksenhausta säädetään markkinavalvontalaissa.

Markkinavalvontalaissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tämän lain 4 §:n 7 kohdassa tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa.

L kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004 on kumottu L:lla 920/2011, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

58 §
Ilmoitetulle laitokselle annettava määräys

Jos tämän lain valvonnasta vastaava viranomainen havaitsee, että lelu ei täytä 22–28 §:ssä asetettuja turvallisuusvaatimuksia, se voi tarvittaessa määrätä, että ilmoitettu laitos peruuttaa kyseistä lelua koskevan EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaolon.

Tilanteissa, joissa lelun valmistusprosessia, raaka-aineita tai rakenneosia muutetaan, tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen on määrättävä, että ilmoitettu laitos tarkistaa antamansa EY-tyyppitarkastustodistuksen.

59–60 §

59–60 § on kumottu L:lla 16.2.2023/224.

7 luku

Erinäiset säännökset

61 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään lelun mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, syttyvyyttä, kemiallisia omaisuuksia ja sähköominaisuuksia koskevista erityisistä turvallisuusvaatimuksista sekä eräiden lelutyyppien erityisistä varoitusmerkinnöistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella säädetään allergisoivista hajusteista, joiden käyttö leluissa on kielletty, allergisoivista hajusteista, joiden käytöstä lelussa on ilmoitettava leluun tai sen pakkaukseen tehtävällä merkinnällä sekä eräiden aineiden ja seosten siirtymisen raja-arvoista.

Ks. TEMa eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista 1352/2011, joka tulee voimaan 20.7.2013.

61 a § (16.2.2023/224)
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo

1) 5 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suunnitella ja valmistaa lelu vaatimusten mukaisesti,

2) 8 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan tai 15 §:ssä säädettyä maahantuojan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja tiedottaa valvontaviranomaiselle,

3) 10 §:n 1 momentissa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin vaatimustenmukaisia leluja,

4) 10 §:n 3 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo

1) 17 §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että lelu on vaatimusten mukainen,

2) 17 §:n 4 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle tai maahantuojalle,

3) 19 §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, tiedottaa valvontaviranomaiselle ja toimittaa valvontaviranomaiselle tarpeelliset tiedot,

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta.

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo

1) 5 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta teknisten asiakirjojen laatimisesta, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta tai CE-merkinnän kiinnittämisestä,

2) 5 §:n 3 momentissa säädettyä valmistajan tai 16 §:n 1 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta säilyttää tai pitää saatavilla tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan,

3) 7 §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta liittää leluun tunnistus- ja yhteystiedot,

4) 10 §:n 2 momentissa, 11 ja 12 §:ssä säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa yhteystietonsa ja varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja leluun on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat,

5) 17 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet velvollisuutensa ja leluun on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat,

6) 8 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan, 16 §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan tai 19 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta toimittaa viranomaiselle tiedot ja asiakirjat,

7) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta,

8) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta,

9) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta.

Lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä.

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

62 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Lain 25 § tulee kuitenkin voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan lelujen turvallisuudesta annettu laki (287/1997). Sen 21 ja 22 §:ää sovelletaan kuitenkin leluihin, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän lain 25 §:n voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaan tuloa markkinoille saatettuihin leluihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 14/2011, TaVM 3/2011, EV 12/2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY (32011L0048) EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.11.2014/909:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 163/2014, TaVM 15/2014, EV 115/2014

16.2.2023/224:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 195/2022, TaVM 34/2022, EV 248/2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY (32009L0048) ; EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020) ; EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.