Seurattu SDK 946/2023 saakka.

17.6.2011/707

Mittauslaitelaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata mittauslaitteiden toiminnan, mittausmenetelmien ja mittaustulosten luotettavuus.

Tällä lailla pannaan täytäntöön mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoille koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, jäljempänä mittauslaitedirektiivi, ja muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoille koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, jäljempänä vaakadirektiivi. (16.12.2016/1138)

2 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään mittauslaitteille ja -menetelmille asetettavista vaatimuksista ja niiden varmentamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kun mittauslaitetta ja -menetelmää käytetään:

1) elinkeinotoiminnassa tuotteen tai palvelun hinnan taikka muun taloudellisen edun määrittämiseen mittaustulosten perusteella pois lukien laivojen lastaukseen ja lastin purkuun liittyvät mittausjärjestelmät; (16.12.2016/1138)

2) kulutusmittauksessa hinnan taikka muun taloudellisen edun määrittämiseen mittaustulosten perusteella pois lukien tilanteet, joissa molemmat osapuolet ovat mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa (2003/361/EY) tarkoitettuja keskisuuria tai sitä suurempia yrityksiä; (16.12.2016/1138)

3) viranomaisen tai viranomaiseen rinnastettavan toimijan mittaustulokseen perustuvassa päätöksenteossa;

4) mittaustapahtumassa, jolla on merkitystä yleiseen etuun, yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai ympäristönsuojeluun.

Tässä laissa säädetään lisäksi pakattujen tuotteiden ja valmispakkausten sisällön määrästä sekä mitta-astiapullojen tilavuuden määrittämisen varmentamisesta.

Tätä lakia sovelletaan myös mittauslaitedirektiivissä ja vaakadirektiivissä tarkoitettujen mittauslaitteiden sähkömagneettisiin häiriönsietovaatimuksiin. (16.12.2016/1138)

3 §
Lain soveltaminen ei-automaattisiin vaakoihin

Tätä lakia sovelletaan ei-automaattisiin vaakoihin silloin, kun niitä käytetään:

1) massan määritykseen kaupankäyntiä varten;

2) massan määritykseen tullin, kuljetusmaksun, veron, hyvityksen, sakon, palkkion, korvauksen tai muun vastaavanlaisen maksun määrittämiseksi;

3) massan määritykseen lakien ja asetusten toimeenpanoa sekä oikeudenkäynnissä annettuja asiantuntijalausuntoja varten;

4) massan määritykseen sairaanhoidossa potilaiden punnitsemiseksi heidän tilansa seurantaa, sairauden määritystä ja hoitoa varten;

5) massan määritykseen apteekeissa lääkkeiden valmistamiseksi reseptin mukaisesti sekä massan määritykseen kliinisissä ja farmaseuttisissa laboratorioissa suoritettavia analyysejä varten;

6) massan perusteella tapahtuvaan hinnan määritykseen myytäessä suoraan kuluttajalle tai valmistettaessa valmispakkauksia.

4 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä mittauslaitteiden toiminnasta, mittausmenetelmistä ja mittaustulosten luotettavuudesta, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.

Tätä lakia ei sovelleta energiapuun mittaamiseen.

Tätä lakia sovelletaan kuitenkin aina 3 §:ssä tarkoitettuihin ei-automaattisiin vaakoihin.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille sekä tuotteiden CE-merkinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus. Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus. (16.2.2023/226)

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). (16.2.2023/226)

Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista, ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja muutoksenhausta säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetussa laissa (278/2016). (16.12.2016/1138)

Tuotteiden CE-merkinnän käyttöä koskevista rikkomuksista säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010). (16.12.2016/1138)

5 §
Jäljitettävyys ja mittayksiköt

Mittauslaitteiden ja -menetelmien mittaustulosten tulee olla jäljitettäviä, luotettavia ja perustua kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisiin mittayksiköihin (virallinen mittayksikkö) siten kuin niistä säädetään mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetussa laissa (1156/1993).

Valittujen mittausmenetelmien on sovelluttava aiottuun käyttötarkoitukseen.

6 §
Yleisiä määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) mittauslaitteella laitetta, joka on tarkoitettu mittausten tekemiseen; mittauslaite voi toimia yhdessä lisälaitteen tai -laitteiden kanssa;

2) lisälaitteella mittauslaitteeseen liitettävissä olevaa erillistä laitetta, joka ei vaikuta mittauslaitteen toimintaan;

3) osalaitteella itsenäisesti toimivaa laitetta, joka muodostaa mittauslaitekokonaisuuden yhdessä muiden yhteensopivien osalaitteiden tai mittauslaitteen kanssa;

4) mittausmenetelmällä yleisesti kuvattua loogista toimintosarjaa, jonka avulla mittaukset suoritetaan;

5) mittaustuloksella mittauksen avulla suureelle saatua arvoa;

6) varmentamisella mittauslaitteen tai -menetelmän vaatimustenmukaisuuden arvioimista ja toteamista todistettavalla tavalla;

7) kulutusmittauksella sähkön, kaasun, lämpöenergian tai veden kulutuksen mittaamista.

7 a) asettamisella saataville markkinoilla mittauslaitteen toimittamista Euroopan unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta; (16.12.2016/1138)

8) markkinoille saattamisella loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville Euroopan unionin markkinoilla;

9) käyttöönotolla loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu;

10) valmistajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai suunnitteluttaa tai valmistuttaa mittauslaitetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään;

11) valtuutetulla edustajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut Euroopan unioniin ja jonka valmistaja on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan määrättyjen tehtävien osalta tämän lain mukaisessa merkityksessä;

12) maahantuojalla Euroopan unioniin sijoittunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavaa tuotetta Euroopan unionin markkinoille;

13) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa, maahantuojaa tai elinkeinonharjoittajaa;

13 a) talouden toimijoilla valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita; (16.12.2016/1138)

13 b) teknisellä eritelmällä asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka mittauslaitteen on täytettävä; (16.12.2016/1138)

13 c) yhdenmukaistetulla standardilla eurooppalaista standardia, joka on vahvistettu Euroopan komission esittämän pyynnön perusteella tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja Euroopan unionissa yhdenmukaistavan lainsäädännön soveltamiseksi; (16.12.2016/1138)

13 d) ohjeellisella asiakirjalla asiakirjaa, joka sisältää lakisääteisen metrologian kansainvälisen järjestön vahvistamia teknisiä eritelmiä; (16.12.2016/1138)

13 e) akkreditoinnilla NLF-asetuksen 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditointia; (16.12.2016/1138)

13 f) kansallisella akkreditointielimellä NLF-asetuksen 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä kansallista akkreditointielintä; (16.12.2016/1138)

13 g) vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla prosessia, jossa selvitetään, ovatko mittauslaitteelle asetetut olennaiset vaatimukset täyttyneet; (16.12.2016/1138)

13 h) vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia; (16.12.2016/1138)

13 i) palautusmenettelyllä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut mittauslaitteet takaisin; (16.12.2016/1138)

13 j) markkinoilta poistamisella kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan mittauslaitteen asettaminen saataville markkinoilla; (16.12.2016/1138)

13 k) CE-merkinnällä merkintää, jolla valmistaja osoittaa mittauslaitteen olevan merkinnän kiinnittämistä koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukainen; (16.12.2016/1138)

13 l) unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja; (16.12.2016/1138)

14) elinkeinonharjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa mittauslaitteita;

15) sinetöinnillä fyysistä tai elektronista menetelmää, jolla estetään pääsy mittauslaitteen metrologisiin toimintoihin vaikuttaviin osiin tai toimintoihin ja joka rikkoutuu tai muuten osoittaa laitteen olevan varmentamattomassa tilassa;

16) ilmoitetulla laitoksella Euroopan unionin jäsenvaltion nimeämää ja Euroopan komissiolle ilmoitettua akkreditoitua laitosta, jolla on oikeus tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja; (16.12.2016/1138)

17) tarkastuslaitoksella organisaatiota, joka on akkreditoinnilla todettu päteväksi ja jolla on oikeus suorittaa tässä laissa tarkastuslaitokselle säädettyjä tehtäviä; (16.12.2016/1138)

18) mittauslaitteen huollolla käyttöön otetun vaatimustenmukaisen ja varmennetun mittauslaitteen luotettavan toiminnan ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jotka edellyttävät sinetöinnin avaamista;

19) suurimmalla sallitulla virheellä mittauslaitteen näyttämän suurinta sallittua poikkeamaa oikeasta arvosta;

20) toiminnanharjoittajalla mittaustulosten hyödyntäjää 2 ja 3 §:n mukaisessa tarkoituksessa;

21) pakkauksella tuotteen käytön jälkeen jäljelle jääväksi tarkoitettua materiaalia, joka ei luontaisesti kuulu tuotteeseen;

22) pakatulla tuotteella tuotteen ja pakkauksen yhdistelmää;

23) pakkauksen sisällön määrällä tuotteen määrää pakkauksessa;

24) irtomyyntipakkauksella pakattua tuotetta, joka on pakattu ostajan ollessa läsnä tai jonka ostaja itse pakkaa myyjän olematta läsnä;

25) nimellismäärällä pakkaukseen etukäteen merkittyä sisällön määrää;

26) vakiosisältöisellä pakkauksella nimellismäärään pakattua tuotetta, joka on pakattu ostajan olematta läsnä;

27) valmispakkauksella vakiosisältöistä pakkausta, joka on suljettu siten, että sisällön määrää ei voida muuttaa pakkausta avaamatta tai sitä muuten havaittavasti muuttamatta ja joka on pakattu ostajan olematta läsnä;

28) vaihtuvapainoisella pakkauksella pakattua tuotetta, jonka sisällön todellinen määrä on mitattu ja merkitty pakkaukseen, ja joka on pakattu ostajan olematta läsnä;

29) mitta-astiapullolla suljettavaksi suunniteltua pulloa, jolla on etukäteen määritelty sisällön tilavuus ja joka on tehty lasista tai muusta aineesta, joka säilyttää pullon metrologiset ominaisuudet.

1 a luku (16.12.2016/1138)

Mittauslaitedirektiivissä ja vaakadirektiivissä tarkoitettujen laitteiden vaatimustenmukaisuus

6 a § (16.12.2016/1138)
Luvun soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan mittauslaitedirektiivissä ja vaakadirektiivissä tarkoitettuihin mittauslaitteisiin.

6 b § (16.12.2016/1138)
Mittauslaitetta koskevat vaatimukset

Mittauslaite tulee suunnitella ja valmistaa niin, että se toimii luotettavasti käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä ja ennakoitavissa olevissa käyttötilanteissa (olennaiset vaatimukset).

Mittauslaitteen on täytettävä olennaiset vaatimukset, jotta laite voidaan saattaa markkinoille. Mittauslaitteen on olennaisten vaatimusten lisäksi täytettävä sille erikseen säädetyt mittauslaitekohtaiset erityisvaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin mittauslaitteen olennaisista vaatimuksista ja laitekohtaisista erityisvaatimuksista.

6 c § (16.12.2016/1138)
Vaatimustenmukaisuusolettama

Mittauslaitteen katsotaan täyttävän olennaiset vaatimukset, jos se on kyseistä laitetta koskevan yhdenmukaistetun standardin tai ohjeellisen asiakirjan mukainen.

Mittauslaite voi täyttää olennaiset vaatimukset, vaikkei se ole yhdenmukaistetun standardin tai ohjeellisen asiakirjan mukainen, jos sen vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa luotettavasti.

6 d § (16.12.2016/1138)
Valmistajan velvollisuus varmistaa mittauslaitteen vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on ennen mittauslaitteen markkinoille saattamista varmistettava ja voitava osoittaa, että mittauslaite on suunniteltu ja valmistettu tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Valmistajan on suoritettava mittauslaitteelle soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on käytettävä ilmoitettua laitosta.

Valmistajan on laadittava laitteen vaatimustenmukaisuudenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset asiakirjat.

Valmistajan on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, kun laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu.

Valmistajan on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun laite on saatettu markkinoille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, teknisistä asiakirjoista sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

6 e § (16.12.2016/1138)
Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on huolehdittava siitä, että sarjatuotannossa valmistettu mittauslaite on vaatimusten mukainen. Valmistajan on otettava huomioon muutokset mittauslaitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, joiden mukaiset vaatimukset mittauslaitteen on täytettävä.

6 f § (16.12.2016/1138)
CE-merkintä ja muiden merkintöjen kiinnittäminen

Valmistajan on kiinnitettävä tässä laissa säädetyt vaatimukset täyttävään mittauslaitteeseen CE-merkintä ja täydentävä metrologinen merkintä ennen tuotteen markkinoille saattamista. Merkinnät on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos ilmoitettu laitos on mukana tuotannon tarkastusvaiheessa, CE-merkinnän ja täydentävän metrologisen merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja. CE-merkintään, täydentävään metrologiseen merkintään ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumeroon voidaan liittää muuta tietoa, joka liittyy tuotteen erityisvaatimuksiin tai -käyttöön. Jos CE-merkintää ja täydentävää metrologista merkintää ei ole mahdollista tai perusteltua kiinnittää tuotteeseen, ne on kiinnitettävä tuotteen pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin.

CE-merkintää ja täydentävää metrologista merkintää koskevista yleisistä periaatteista säädetään NLF-asetuksen 30 artiklassa.

Täydentävä metrologinen merkintä koostuu suuraakkosesta M ja merkinnän kiinnittämisvuoden kahdesta viimeisestä numerosta, joita ympäröi suorakulmio. Suorakulmion korkeuden tulee olla sama kuin CE-merkinnän korkeus on.

6 g § (16.12.2016/1138)
Mittauslaitteen merkinnät, yhteystiedot, mukana seuraavat asiakirjat ja kielivaatimukset

Valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatetussa mittauslaitteessa on tässä laissa vaaditut merkinnät ja mittauslaitteeseen liittyvät ohjeet ja muut tiedot.

Valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa. Tietojen on oltava laitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden.

Mittauslaitteen merkintöjen ja tietojen sekä laitteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen, ruotsin tai muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä. Mittauslaitteen käyttöohjeet on toimitettava ainakin suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin mittauslaitteen merkinnöille, ohjeille ja luotettavuustiedoille asetettavista vaatimuksista.

6 h § (16.12.2016/1138)
Valtuutetun edustajan velvollisuudet

Valmistaja voi kirjallisesti valtuuttaa itselleen edustajan.

Edustajan on suoritettava valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Valmistaja ei saa siirtää 6 d §:n 1–3 momenteissa säädettyjä velvollisuuksia edustajalle.

Toimeksiannon on oikeutettava valtuutettu edustaja suorittamaan ainakin seuraavat tehtävät:

1) pidettävä EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat valvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä lähtien, kun mittauslaite on saatettu markkinoille;

2) toimitettava valvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

3) tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa tämän pyynnöstä toimissa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien mittauslaitteiden aiheuttamat riskit.

1 b luku (16.12.2016/1138)

Maahantuojan ja jakelijan velvollisuudet

6 i § (16.12.2016/1138)
Luvun soveltaminen

Tätä lukua sovelletaan mittauslaitedirektiivissä ja vaakadirektiivissä tarkoitettuihin mittauslaitteisiin.

6 j § (16.12.2016/1138)
Maahantuojan velvollisuudet mittauslaitteen markkinoille saattamisen yhteydessä

Maahantuoja ei saa saattaa markkinoille muita kuin vaatimukset täyttäviä mittauslaitteita.

Maahantuojan on ennen mittauslaitteen markkinoille saattamista varmistettava, että:

1) valmistaja on suorittanut 6 d §:ssä tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin;

2) valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat;

3) mittauslaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä ja täydentävä metrologinen merkintä;

4) laitteen mukana on vaaditut asiakirjat;

5) laitteessa on vaaditut merkinnät ja tiedot;

6) laitteeseen on liitetty käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Jos maahantuojalla on syytä epäillä, että mittauslaite ei täytä olennaisia vaatimuksia, maahantuoja ei saa saattaa mittauslaitetta markkinoille ennen kuin se täyttää mainitut vaatimukset. Jos mittauslaitteesta aiheutuu riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja valvontaviranomaiselle.

Maahantuojan on varmistettava, että sinä aikana, jona mittauslaite on sen vastuulla, mittauslaitteen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta.

Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa mittauslaitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, mittauslaitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden.

Maahantuojan on pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös valvontaviranomaisen saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä antaa valvontaviranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun mittauslaite on saatettu markkinoille. (16.2.2023/226)

6 k § (16.12.2016/1138)
Jakelijan velvollisuudet asetettaessa mittauslaite saataville markkinoilla ja käyttöönotto

Jakelijan on ennen mittauslaitteen asettamista saataville markkinoilla ja ennen mittauslaitteen käyttöönottoa tarkistettava, että laitteessa on vaaditut merkinnät ja tiedot sekä laitteen mukana ovat vaaditut asiakirjat suomen, ruotsin tai muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä. Mittauslaitteen käyttöohjeet on toimitettava ainakin suomeksi ja ruotsiksi.

Jakelijan on huolehdittava, että sinä aikana, jolloin mittauslaite on sen vastuulla, laitteen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta.

Jos jakelijalla on syytä epäillä, että mittauslaite ei ole olennaisten vaatimusten mukainen, jakelija saa asettaa mittauslaitteen saataville markkinoilla vasta, kun laite on tämän lain vaatimusten mukainen. Jos laitteesta aiheutuu riski, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja valvontaviranomaiselle.

6 l § (16.12.2016/1138)
Valmistajan velvollisuuksien soveltaminen maahantuojaan ja jakelijaan

Maahantuojalla ja jakelijalla on samat velvollisuudet kuin valmistajalla, jos ne saattavat mittauslaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään taikka muuttavat markkinoille jo saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa tämän lain vaatimusten täyttymiseen.

6 m § (16.12.2016/1138)
Talouden toimijoiden velvollisuudet vaatimustenvastaisuustilanteissa

Jos valmistajalla tai maahantuojalla on syytä epäillä, että sen markkinoille saattama mittauslaite ei täytä tämän lain vaatimuksia, valmistajan tai maahantuojan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin mittauslaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Myös jakelijan tulee ryhtyä mainittuihin toimenpiteisiin.

Talouden toimijoiden on välittömästi tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle ja annettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteutetuista toimenpiteistä.

Valmistajan ja maahantuojan on silloin, kun se on mittauslaitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi tarpeellista, tai valvontaviranomaisen pyynnöstä, tehtävä näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille mittauslaitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset mittauslaitteet ja mittauslaitteiden palautukset ja pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

6 n § (16.12.2016/1138)
Tietojen luovuttaminen ja velvollisuus tehdä yhteistyötä

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on pyynnöstä luovutettava valvontaviranomaiselle tämän lain noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä sekä muutoinkin tehtävä valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Talouden toimijan on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaisille tunnistetiedot:

1) kaikista talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille mittauslaitteen;

2) kaikista talouden toimijoista, joille se on toimittanut mittauslaitteen.

Talouden toimijan on säilytettävä 2 momentissa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun sille on toimitettu mittauslaite ja kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun se on toimittanut mittauslaitteen edelleen.

6 o § (16.12.2016/1138)
Mittauslaite messu-, näyttely-, esittely- ja vastaavissa tapahtumissa

Talouden toimija saa asettaa mittauslaitteen näytteille tai käyttää tuotetta markkinointitarkoituksiin, vaikka sen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu 6 d §:n mukaisesti. Tällöin laitteessa on oltava näkyvä merkintä, josta selvästi ilmenee, että laite ei ole vaatimusten mukainen eikä myytävänä, ennen kuin valmistaja tai maahantuoja on saattanut sen vaatimusten mukaiseksi.

2 luku

Mittauslaitteen vaatimukset ja käyttöönotto (16.12.2016/1138)

7 § (16.12.2016/1138)
Muuta mittauslaitetta koskevat vaatimukset

Muu kuin mittauslaitedirektiivissä tai vaakadirektiivissä tarkoitettu mittauslaite tulee suunnitella ja valmistaa niin, että se toimii luotettavasti käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja ennakoitavissa olevissa käyttötilanteissa.

Mittauslaitteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) sallitut mittausvirheet;

2) mittaustuloksen uusittavuus;

3) mittaustuloksen toistettavuus;

4) erottelukynnys ja herkkyys;

5) kestävyys;

6) luotettavuus;

7) soveltuvuus;

8) suojaus tietojen turmeltumista vastaan;

9) laitteessa tai sen mukana olevat tiedot;

10) tuloksen näyttäminen;

11) tiedon jatkokäsittely kaupan päättämiseksi;

12) sähkömagneettisten häiriöiden sieto;

13) vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitettua mittauslaitetta koskevista vaatimuksista.

8 § (16.12.2016/1138)
Muun mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Muun kuin mittauslaitedirektiivissä tai vaakadirektiivissä tarkoitetun mittauslaitteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan, jakelijan ja sen, joka ottaa mittauslaitteen käyttöön, on varmistettava, että laite täyttää tässä laissa sille säädetyt vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaa valmistaja.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitetun mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta.

9 § (16.12.2016/1138)
Muun mittauslaitteen ohjeet ja merkinnät

Muun kuin mittauslaitedirektiivissä tai vaakadirektiivissä tarkoitetun mittauslaitteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan ja jakelijan on huolehdittava, että laitteiden mukana seuraa niiden luotettavan asennuksen, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon edellyttämät ohjeet ja muut tiedot. Tietojen ja ohjeiden tulee vastata mittauslaitteen ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta. Harhaanjohtavia tietoja ei saa antaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimijoiden on huolehdittava, että laite on varustettu sen tunnistamisen sekä valmistajan selvittämisen edellyttämillä merkinnöillä sekä laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittavilla merkinnöillä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin mittauslaitteen mukana toimitettavista ohjeista ja tiedoista sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen ja varmentamiseen liittyvistä merkinnöistä.

10 §
Sinetöinti

Mittauslaite on sinetöitävä valmistajan ohjeiden mukaisesti, jollei mittauslaitetta ole vapautettu sinetöintivaatimuksesta. Sinetöinnin suorittaa:

1) ennen käyttöönottoa tai käyttöönoton yhteydessä ilmoitettu laitos, tarkastuslaitos tai laitteen valmistaja, jos sillä on siihen ilmoitetun laitoksen tai tarkastuslaitoksen hyväksyntä;

2) mittauslaitteen huollon yhteydessä 19 §:ssä tarkoitettu huoltoliike tai tarkastuslaitos;

3) käytönaikaisen varmentamisen yhteydessä tarkastuslaitos, jos sinetti on avattu.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen sinetöinnistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

11 §
Mittauslaitteen luotettavuus

Mittauslaitteen on toimittava luotettavasti. Mittauslaitteen antamien tulosten virheet eivät saa ylittää laitetyypin ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen perusteella määräytyviä suurimpia sallittuja virheitä.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen suurimmista sallituista virheistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

12 §
Mittauslaitteen käyttöönotto

Mittauslaitetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sen vaatimustenmukaisuus on osoitettu ja luotettavuus varmennettu.

Mittauslaitteen luotettavuuden varmentaminen ennen käyttöönottoa sisältää laitteen rakenteen ja toiminnan tarkastamisen sekä mittaustulosten vertaamisen soveltuvalla tavalla suurimpiin sallittuihin virherajoihin.

Edellä 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 3 §:ssä tarkoitetun mittauslaitteen luotettavuuden varmentaa ennen käyttöönottoa ilmoitettu laitos tai tarkastuslaitos. Laitteen valmistaja voi varmentaa laitteen luotettavuuden, jos valmistajalla on siihen vaikutuksiltaan vastaava menettely, joka on ilmoitetun laitoksen hyväksymä ja valvoma.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen käyttöönotosta, siihen liittyvästä varmentamisesta ja valmistajan varmentamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 luku

Mittauslaitteen käyttö

13 §
Vastuu mittauslaitteen toiminnasta

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että käytössä oleva mittauslaite soveltuu käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön, toimii jatkuvasti luotettavasti ja sen käyttö täyttää tämän lain vaatimukset. Toiminnanharjoittaja vastaa myös siitä, että mittauslaitteen luotettavuus varmennetaan säädettyinä määräaikoina sekä aina tarvittaessa.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen varmentamisen määräajoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

14 §
Taaran käyttö ja muut käyttövaatimukset

Irtotavaraa punnittaessa on käytettävä taaraa pakkausmateriaalin painon poistamiseksi mittaustuloksesta. Hintaa määritettäessä mittauslaite on sijoitettava siten, että mittaustapahtuma ja mittauslaitteen näyttämä ovat osapuolten havaittavissa.

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä mittauslaitteen käytön valvonta.

Tarkempia säännöksiä taaraamisesta, mittauslaitteen käyttövaatimuksista ja mittauslaitteen käytön valvonnasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

15 §
Käytönaikainen varmentaminen

Mittauslaitteen käytönaikainen luotettavuus varmennetaan laite- tai laite-eräkohtaisesti.

Edellä 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 3 §:ssä tarkoitetun mittauslaitteen käytönaikainen luotettavuus on varmennettava säädetyin määräajoin. Määräaika perustuu laitetyypin ominaisuuksiin, käyttöolosuhteisiin ja käyttötarkoitukseen. Varmentamisessa on käytettävä tarkastuslaitosta. Tarkastuslaitos voi hyväksyä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun mittauslaitteen käytönaikaiseen varmentamiseen myös muun vaikutuksiltaan vastaavan menettelyn, jota tarkastuslaitos valvoo.

Tarkempia säännöksiä varmentamisen määräajoista, suurimmista sallituista virheistä ja varmentamisen menettelyistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

16 §
Varmentamisen merkitseminen

Käytönaikaisen varmentamisen suorittajan on kiinnitettävä mittauslaitteeseen tai sitä koskeviin asiakirjoihin toimenpidettä koskeva merkintä, josta ilmenee tarkastuslaitos tai varmentaja ja varmentamismenettely sekä varmentamisen ajankohta.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen varmentamisen merkitsemisestä ja merkinnän sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 §
Mittaaminen torikaupassa tai vastaavassa kaupassa

Torikaupassa tai vastaavassa kaupassa voidaan myydä kiinteitä tuotteita myös tilavuuden perusteella.

Tarkempia säännöksiä kiinteän tuotteen määrän mittaamisesta torikaupassa tai vastaavassa kaupassa voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

4 luku

Mittauslaitteen huolto

18 §
Luotettavuuden varmentaminen mittauslaitteen huollon yhteydessä

Huolletun mittauslaitteen luotettava toiminta tulee varmentaa 15 §:n mukaisesti ennen uudelleen käyttöönottoa. Varmentamisen korvaavan toimenpiteen voi suorittaa myös 19 §:ssä tarkoitettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä huoltoliike, jolloin seuraava käytönaikainen varmentaminen on tehtävä ennen kuluvan määräajan päättymistä.

Tarkempia säännöksiä huoltotoimintaan liittyvistä mittauslaitteen varmentamistoimenpiteistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

19 §
Huoltoliikkeen sinetöintioikeus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi hyväksyä huoltoliikkeen suorittamaan 18 §:n mukaisia varmentamisia ja 10 §:n 1 momentin mukaisia sinetöintejä.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että huoltoliikkeellä on:

1) ammattitaitoinen henkilöstö;

2) toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; sekä

3) palveluksessaan nimetty vastuuhenkilö.

Huoltoliikkeen tulee hakea 1 momentissa tarkoitettua hyväksyntää Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitettävä selvitys 2 momentissa säädettyjen vaatimusten täyttämisestä.

Hyväksymispäätöksessään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vahvistaa huoltoliikkeen valvontaan liittyvät järjestelyt. Se voi asettaa tarvittaessa varmentamis- ja sinetöintitoimintaan liittyviä, henkilöstöä, laitteita, välineitä ja järjestelmiä tai vastuuhenkilöä koskevia rajoituksia ja ehtoja. Päätös voidaan antaa määräajaksi.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen huoltoliikkeen hyväksymisen hakemisesta ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista ja selvityksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

20 §
Varmentamistehtävien suorittaminen

Huoltoliikkeen on suoritettava varmentamistehtävät ottaen huomioon laitteita koskevat säännökset, suositukset, ohjeet ja muut tiedot.

Huoltoliikkeen tulee seurata toimialansa säännösten ja suositusten kehittymistä.

Tarkempia säännöksiä mittauslaitteen varmentamistehtävien suorittamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

21 §
Huoltoliikkeen vastuuhenkilö

Huoltoliikkeen palveluksessa tulee olla nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että liike toimii sitä koskevien säännösten ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asettamien ehtojen mukaisesti.

Vastuuhenkilöllä tulee olla toimintaan tarvittava riittävä työkokemus, koulutus, säännösten tuntemus ja muutoin riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Tarkempia säännöksiä huoltoliikkeen vastuuhenkilön tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

5 luku

Pakatut tuotteet ja mitta-astiapullot

22 §
Pakkauksen sisällön määrän mittaaminen ja ilmoittaminen

Pakatun tuotteen sisällön määrän mittaamisessa on käytettävä tämän lain vaatimukset täyttävää ja tarkoitukseen soveltuvaa mittauslaitetta.

Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää pakkauksen sisällön määrään.

Pakatun tuotteen sisällön määrä ilmoitetaan paino-, tilavuus-, pituus- tai pinta-alayksiköissä tai kappalemäärinä. Nestemäisen tuotteen sisällön määrä voidaan ilmoittaa paino- tai tilavuusyksiköissä.

Tarkempia säännöksiä pakatun tuotteen sisällön määrän mittaamisesta ja tarkoitukseen soveltuvista mittauslaitteista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

23 §
Vaihtuvapainoisen pakkauksen ja irtomyyntipakkauksen sisällön määrä

Vaihtuvapainoisen pakkauksen ja irtomyyntipakkauksen sisällön määräksi on merkittävä pakkaushetkellä mitattu tuotteen määrä.

24 §
Vakiosisältöisen pakkauksen sisällön määrä

Valmistuserässä vakiosisältöisten pakkausten keskimääräisen sisällön määrän tulee olla pakkaushetkellä vähintään sama kuin nimellismäärä.

Viinejä ja tislattuja alkoholijuomia saa erikseen säädetyissä kokoluokissa pakata ainoastaan sallittuihin nimellistilavuuksiin.

Tarkempia säännöksiä vakiosisältöisen pakkauksen sisällön määrän mittaamisesta, tarkoitukseen soveltuvista mittauslaitteista, suurimmista sallituista poikkeamista ja sallituista nimellistilavuuksista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

25 §
Valmispakkauksen e-merkintä

Valmispakkaus, joka täyttää tämän lain vaatimukset, voidaan varustaa e-merkinnällä. Valmispakkauksissa voidaan aloittaa e-merkinnän käyttö, kun asiasta on tehty ilmoitus tarkastuslaitokselle ja jokaisen pakkauksen sisällön todellinen määrä mitataan tai hyväksyttävä muu menetelmä on toiminnassa.

Valmispakkauksessa, jossa on e-merkintä, on oltava merkki tai merkintä, josta voi tunnistaa pakkaajan tai pakkaamisesta vastaavan taikka Euroopan unionin alueelle sijoittautuneen maahantuojan.

Tarkempia säännöksiä e-merkityn valmispakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, e-merkinnästä ja sen käyttöönotosta, pakkaajan tunnuksesta sekä tarkastuslaitoksen tehtävistä ja valvonnasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

25 a § (16.2.2023/226)
Pakkaajan tai maahantuojan vastuu

Tuotteen pakkaajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että pakkaus on 25 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen.

26 §
Mitta-astiapullon vaatimukset

Mitta-astiapullon metrologisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, että sen täyttömäärän tilavuuden poikkeama ei ylitä suurimpia sallittuja poikkeamia, kun se on täytetty tiettyyn osaan tai tiettyyn tasoon ääritilavuudestaan.

Mitta-astiapullo, joka täyttää tämän lain vaatimukset ja jonka vaatimuksenmukaisuuden on todennut tarkastuslaitos, voidaan varustaa siitä kertovalla merkinnällä.

Mitta-astiapullosta annettavien tietojen ja ohjeiden tulee vastata mitta-astiapullon ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta. Harhaanjohtavia tietoja ei saa antaa.

Tarkempia säännöksiä mitta-astiapullon vaatimuksista, valmistuksesta, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja merkinnöistä voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella.

Mitta-astiapullon valmistajan on huolehdittava siitä, että mitta-astiapullo on tässä pykälässä säädettyjen vaatimusten mukainen. (16.2.2023/226)

6 luku

Tarkastuslaitosta koskevat säännökset (16.12.2016/1138)

27 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksesta tarkastuslaitokset.

28 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen hyväksymispäätös

Päätöksessä hyväksyä laitos tarkastuslaitokseksi määritellään laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen. Hyväksyntä voidaan antaa määräajaksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tarkastuslaitoksen hyväksymisestä sekä laitoksen valvontaan liittyvistä järjestelyistä.

29 § (16.12.2016/1138)

29 § on kumottu L:lla 16.12.2016/1138.

30 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että:

1) tarkastuslaitos on tarkastustehtäviä koskevassa toiminnassaan riippumaton;

2) tarkastuslaitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toiminnan riippumattomuus tarkastustehtävissä on varmistettu;

3) tarkastuslaitoksella on käytettävissään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) tarkastuslaitoksella on toiminnan laatu ja laajuus huomioonottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.

Tarkastuslaitoksen tulee olla Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai sen osa.

Tarkastuslaitoksen on osoitettava akkreditoinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymiseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytyksistä ja edellytysten arvioinnista.

31 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen tehtävät

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaa tässä laissa tarkoitettujen mittauslaitteiden varmentamiseen ja pakkausmenetelmien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tehtävät, joilla varmistetaan, että laitteet ja menetelmät täyttävät niille tässä laissa säädetyt vaatimukset.

Jos tarkastuslaitos teettää alihankintana tietyt vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tehtävät, sen on varmistettava, että alihankkija täyttää tarkastuslaitokseksi hyväksymisen edellytykset. Tarkastuslaitos vastaa alihankkijan suorittamista tehtävistä ja antaa todistuksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kokonaisuudesta.

Tarkastuslaitoksen on vuosittain toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle selvitys tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta ja sen tuloksista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tarkastuslaitoksen tehtävistä ja vuosittain toimitettavista tiedoista.

32 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen tehtävien suorittaminen

Tarkastuslaitoksen on tehtäviään suorittaessaan otettava huomioon kohdetta koskevat säännökset, suositukset, ohjeet, standardit ja ohjeelliset asiakirjat sekä seurattava niiden kehittymistä toimialallaan.

Tarkastuslaitoksen tulee toimia yhteistyössä toimialansa muiden tarkastuslaitosten kanssa toimintatapojen riittävän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkastuslaitoksen henkilöstöön sovelletaan sen suorittaessa julkisia hallintotehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tarkastuslaitoksen tehtävien suorittamisesta ja laitosten yhteistyöstä.

32 a § (16.12.2016/1138)
Akkreditoitu sisäinen laitos

Akkreditoitua sisäistä laitosta käytetään mittauslaitedirektiivin mukaisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin yrityksen tai yritysryhmän organisaatiossa, jonka osana se on, pantaessa täytäntöön sisäiseen tuotannonvalvontaan, tyypinmukaisuuteen ja valvottuihin laitetarkastuksiin liittyviä mittauslaitedirektiivissä esitettyjä menettelyitä. Laitoksen on muodostettava erillinen osa arvioimastaan organisaatiosta, eikä se saa osallistua niiden mittauslaitteiden suunnitteluun, tuotantoon, toimittamiseen, asentamiseen, käyttöön tai ylläpitoon, joita se arvioi.

Akkreditoidun sisäisen laitoksen henkilöstön on muodostettava määriteltävissä oleva osa organisaatiosta ja sillä on oltava organisaation sisällä käytössään yhtenäiset raportointimenettelyt, joilla varmistetaan laitoksen puolueettomuus.

Laitos ei saa toimittaa palvelujaan muille organisaatiolle kuin sille, jonka osa se on.

Akkreditoitua sisäistä laitosta ei ilmoiteta Euroopan komissiolle eikä Euroopan unionin muille jäsenvaltioille.

7 luku

Valvonta

33 §
Valvonnan ylin johto ja ohjaus

Tämän lain noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

33 a § (16.2.2023/226)
Markkinavalvonta

Tämän lain valvontaa koskevia 34, 35 ja 37–44 §:ää ei sovelleta mittauslaitteiden markkinavalvontaan.

34 §
Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja aluehallintovirastot.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjaa ja yhtenäistää valvontaviranomaisten toimintaa tämän lain noudattamisen valvonnassa.

Markkinavalvontaviranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 4 §:n 1 momentissa. (16.2.2023/226)

35 §
Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot niiltä valmistajilta, valtuutetuilta edustajilta, markkinoille saattajilta, maahantuojilta, jakelijoilta ja elinkeinonharjoittajilta sekä toiminnanharjoittajilta ja henkilöiltä, joita tämän lain velvoitteet koskevat.

36 §
Valvontaviranomaisen tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyihin tiloihin valvontatoimenpiteet voidaan kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä epäillä rikoslain (39/1889) 30 luvun 1 §:n tai 36 luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikosta.

37 §
Näytteensaantioikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus saada mittauslaitteista, pakatuista tuotteista ja mitta-astiapulloista tämän lain valvonnan kannalta tarpeellisia näytteitä valmistajilta, valtuutetuilta edustajilta, markkinoille saattajilta, maahantuojilta, jakelijoilta ja elinkeinonharjoittajilta sekä toiminnanharjoittajilta ja henkilöiltä, joita tämän lain velvoitteet koskevat.

Valvontaviranomaisen on vaadittaessa korvattava 1 momentissa tarkoitetut näytteet käyvän hinnan mukaan, jollei havaita, että mittauslaite, pakattu tuote tai mitta-astiapullo on tämän lain vastainen.

38 §
Valvontaviranomaisen oikeus saada ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, valvontaviranomaisella on oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toisiltaan ja käyttää toistensa hankkimia näytteitä.

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, valvontaviranomainen saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja tietoja:

1) syyttäjälle, poliisille ja tulliviranomaiselle rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi;

2) aluehallintoviranomaiselle ja kuluttajansuojaviranomaiselle, kun luovutettava asiakirja sisältää tälle viranomaiselle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi keskeisiä tietoja.

39 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen velvollisuus luovuttaa tietoja

Tarkastuslaitokset ovat salassapitosäännösten estämättä velvollisia antamaan:

1) tarkastuslaitosten yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa tarkoitetuille tarkastuslaitoksille;

2) valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja valvontaviranomaisille.

40 §
Virka-apu

Poliisi on tarvittaessa velvollinen antamaan virka-apua tämän lain säännösten noudattamiseksi.

2 momentti on kumottu L:lla 16.12.2016/1138.

8 luku

Kiellot ja rajoitukset

41 §
Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset

Valvontaviranomainen voi kieltää mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon valmistamisen, markkinoille saattamisen, kaupan pitämisen, myynnin tai muun luovuttamisen sekä käytön tässä laissa tarkoitettuihin tarkoituksiin, jos valvontaviranomaisella on aihetta epäillä tai se toteaa, että:

1) mittauslaite, pakattu tuote tai mitta-astiapullo ei täytä tämän lain vaatimuksia;

2) mittauslaite saattaa toimia tavanomaisissa ja ennakoitavissa käyttöolosuhteissa virheellisesti;

3) mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon valmistaja, valtuutettu edustaja, markkinoille saattaja, maahantuoja, jakelija, elinkeinonharjoittaja tai se, joka ottaa mittauslaitteen tässä laissa tarkoitettuun käyttöön, ei esitä vaatimustenmukaisuuden osoittavia asiakirjoja;

4) vaatimustenmukaisuuden osoittavat merkinnät mittauslaitteessa, pakatussa tuotteessa tai mitta-astiapullossa ovat puutteellisia; tai

5) mittauslaitteesta, pakatusta tuotteesta tai mitta-astiapullosta annetut tiedot ovat harhaanjohtavia.

Valvontaviranomainen voi myös määrätä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun toimijan välittömästi ja tehokkaasti poistamaan mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-asiapullon markkinoilta ja tarvittaessa tiedottamaan havaitusta puutteellisuudesta.

Jos valvontaviranomainen perustellusti katsoo, etteivät 1 ja 2 momentissa säädetyt keinot ole riittävät, se voi määrätä mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon hävitettäväksi, tai jollei tätä voida katsoa tarkoituksenmukaiseksi, määrätä, miten mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon suhteen on meneteltävä.

Valvontaviranomainen voi ulottaa kiellon ja rajoituksen koskemaan koko mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon tuote-erää, jos valvontaviranomaisella on aihetta epäillä tai se toteaa, että virheellisyys koskee koko tuote-erää.

Tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen saajan on annettava valvontaviranomaiselle tämän määräämässä ajassa selvitys päätöksen toimeenpanosta.

Valvontaviranomainen voi 1 momentissa tarkoitetun päätöksen yhteydessä velvoittaa päätöksen saajan korvaamaan tarkastusta varten hankkimansa mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon käypä hinta sekä sen tarkastuksesta ja muusta tutkimuksesta aiheutuneet kulut.

42 §
Kieltoa ja rajoitusta täydentävät toimenpiteet

Valvontaviranomainen voi, turvatakseen mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon haltijan oikeudellisen aseman sekä torjuakseen mittauslaitteeseen, pakattuun tuotteeseen tai mitta-astiapulloon liittyvää vahingonvaaraa, määrätä 41 §:ssä tarkoitetun kieltopäätöksen saajan tai muun, jota 41 §:ssä säädetyt velvoitteet koskevat:

1) korjaamaan kysymyksessä oleva mittauslaite, pakattu tuote tai mitta-astiapullo niin, että siinä olevasta viasta tai puutteesta taikka siitä annetuista totuudenvastaisista, harhaanjohtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutuva haitta poistuu;

2) ottamaan takaisin mittauslaite, joka saattaa tavanomaisissa ja ennakoitavissa käyttöolosuhteissa toimia virheellisesti, taikka pakattu tuote tai mitta-astiapullo, joka ei täytä tämän lain vaatimuksia, antamaan sen tilalle samanlaisen tai samankaltaisen mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon joka ei ole vastaavalla tavalla virheellinen; tai

3) purkamaan kaupan.

Valvontaviranomainen voi antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen myös, jos 41 §:ssä tarkoitettua kieltopäätöstä ei voida antaa sen vuoksi, että kysymyksessä olevia mittauslaitteita, pakattuja tuotteita tai mitta-astiapulloja ei ole enää 1 momentissa tarkoitetun toimijan hallussa, ja määräyksen antamiseen on painavia syitä. Valvontaviranomainen voi tässä momentissa tarkoitetun määräyksen antamisen yhteydessä velvoittaa määräyksen saajan korvaamaan mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon käypä hinta sekä sen tarkastuksesta ja muusta tutkimuksesta aiheutuneet kulut.

43 §
Mittauslaitteen käytön kieltäminen ja puutteen korjaaminen

Valvontaviranomainen voi kieltää mittauslaitteen tai laite-erän käytön tai määrätä korjaamaan puutteen määräajassa, jos toiminnanharjoittaja lyö laimin mittauslaitteen käytönaikaisen varmentamisen tai mittauslaite ei muutoin täytä 15, 16 ja 18 §:n vaatimuksia.

44 §
Tiedottamisvelvollisuus kielloista ja määräyksistä

Valvontaviranomainen voi velvoittaa 41 §:ssä tarkoitetun kiellon tai 43 §:ssä tarkoitetun määräyksen saajan tiedottamaan kiellosta tai määräyksestä ja 42 §:n mukaisista mittauslaitteen, pakatun tuotteen tai mitta-astiapullon haltijan oikeuksista. Valvontaviranomainen voi asettaa tiedottamiselle määräajan ja määrätä muutoinkin tiedottamisessa noudatettavista menettelyistä.

Valvontaviranomainen voi antaa tiedottamista koskevan määräyksen myös silloin, kun 41 §:ssä tarkoitettua kieltopäätöstä ei voida antaa sen vuoksi, että kysymyksessä olevia mittauslaitteita, pakattuja tuotteita tai mitta-astiapulloja ei ole enää 1 momentissa tarkoitetun toimijan hallussa, ja tiedottamisvelvoitteen antamiseen on painavia syitä.

45 §
Uuden vastuuhenkilön nimeäminen

Jos valvontaviranomainen toteaa 21 §:ssä tarkoitetun huoltoliikkeen vastuuhenkilön hoitavan puutteellisesti tehtäväänsä, valvontaviranomainen voi määrätä huoltotoimintaa harjoittavan nimeämään uuden pätevyysvaatimukset täyttävän vastuuhenkilön.

46 § (16.12.2016/1138)
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen peruuttaminen

Jos tarkastuslaitos ei enää täytä 30 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ei noudata 28 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä asetettuja vaatimuksia, rajoituksia tai ehtoja taikka toimii 32 §:n tai muuten säännösten vastaisesti, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on asetettava määräaika asian korjaamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos laitos ei ole korjannut puutetta määräajassa ja puute on olennainen tai vakava.

47 §
Huoltoliikkeen sinetöintioikeuden peruuttaminen

Jos huoltoliike ei täytä 19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai noudata 19 §:n 3 momentissa tarkoitetussa päätöksessä asetettuja vaatimuksia, rajoituksia tai ehtoja taikka toimii 20 §:n tai muuten säännösten vastaisesti, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on asetettava määräaika asian korjaamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos huoltoliike ei ole korjannut epäkohtaa määräajassa ja puute on olennainen tai vakava.

9 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

48 §
Hallinnolliset pakkokeinot

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämisuhalla siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

49 §
Mittasäännösten rikkominen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo valvontaviranomaisen 41–44 §:ssä antamaa kieltoa tai määräystä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta sakkoon.

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo

1) 6 d §:n 1 momentissa ja 6 b §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että mittauslaite on tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen vaatimusten mukainen,

2) 6 j §:n 1 momentissa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin vaatimukset täyttäviä mittauslaitteita,

3) 6 m §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja ilmoittaa valvontaviranomaiselle,

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta.

(16.2.2023/226)

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo

1) 6 d §:n 2–5 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suorittaa mittauslaitteelle soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt käyttäen ilmoitettua laitosta, laatia tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä säilyttää niitä kymmenen vuoden ajan,

2) 6 g §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta ilmoittaa yhteystietonsa ja varmistaa, että mittauslaitteessa on vaaditut merkinnät, ohjeet ja muut tiedot,

3) 6 j §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja mittauslaitteeseen on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat,

4) 6 j §:n 6 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös ja tekniset asiakirjat saatavilla kymmenen vuoden ajan,

5) 6 k §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta tarkistaa, että mittauslaitteessa on vaaditut merkinnät ja tiedot ja mittauslaitteen mukana on vaaditut asiakirjat,

6) 6 n §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutta toimittaa valvontaviranomaiselle vaaditut tiedot,

7) 25 a §:ssä säädettyä tuotteen pakkaajan tai maahantuojan velvollisuutta huolehtia pakkauksen vaatimustenmukaisuudesta,

8) 26 §:n 5 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta huolehtia mitta-astiapullon vaatimustenmukaisuudesta,

9) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta,

10) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta.

(16.2.2023/226)

Mittasäännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä. (16.2.2023/226)

10 luku

Ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen velvollisuudet (16.12.2016/1138)

49 a § (16.12.2016/1138)
Todistukset vaatimustenmukaisuudesta

Ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen on annettava valmistajalle todistus vaatimustenmukaisuudesta, jos mittauslaite täyttää tämän lain vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen on säilytettävä jäljennökset 1 momentissa tarkoitetusta todistuksesta, siihen tehdyistä lisäyksistä ja teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vaatimustenmukaisuuden osoittavista todistuksista ja niiden sisällöstä.

49 b (16.12.2016/1138)
Todistuksen antamatta jättäminen tai sen peruuttaminen

Jos ilmoitettu laitos tai tarkastuslaitos havaitsee, että mittauslaite ei täytä sitä koskevia olennaisia vaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute, eikä se saa antaa valmistajalle todistusta vaatimustenmukaisuudesta.

Jos ilmoitettu laitos tai tarkastuslaitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen tekemiensä havaintojen perusteella, ettei mittauslaite enää ole vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute ja tarvittaessa peruutettava antamansa todistuksen voimassaolo väliaikaisesti tai pysyvästi.

Jos valmistaja ei korjaa puutetta, ilmoitetun laitoksen tai tarkastuslaitoksen on peruutettava antamansa todistus väliaikaisesti tai pysyvästi tai myönnettävä se rajoitettuna.

50 § (16.2.2023/226)
Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätöksestä

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

51 § (16.2.2023/226)
Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen päätöksestä

Ilmoitetun laitoksen tai tarkastuslaitoksen tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.

11 luku

Erinäisiä säännöksiä

52 §
Poikkeuksia koskeva asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poikkeuksia tässä laissa säädetyistä hyväksymis-, varmentamis-, ilmoitus- tai tarkastusvelvoitteista, jos mittauslaitteen luotettavuuden vaikutus on vähäinen ja kysymyksessä olevan velvoitteen noudattaminen ei ole tarpeen lain tarkoituksen toteutumisen kannalta.

53 §
Rekisterit

Valvontaviranomaiset voivat pitää rekisteriä tämän lain soveltamisalaan kuuluvista valvontakohteista valvontaa ja sen kehittämistä varten.

2 momentti on kumottu L:lla 14.12.2018/1130.

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta rekisteristä, tietojen toimittamisesta rekisteriin ja rekisterin käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

53 a § (16.12.2016/1138)
Neuvottelukunta

Tämän lain säännösten kehittämistä ja seurantaa varten on valtioneuvoston asettama Metrologian neuvottelukunta.

54 §
Maksut

Tämän lain mukaisten viranomaisten suoritteiden maksullisuudesta ja perittävien maksujen suuruudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Edellä 41 §:n 6 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetut kulut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

12 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

55 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

56 §
Kumoamissäännös

Tällä lailla kumotaan vakauslaki (219/1965).

Jos muissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä viitataan vakauslakiin, sen asemesta sovelletaan tätä lakia.

57 §
Voimaan jäävät säädökset

Vakauslain nojalla annetut seuraavat säädökset jäävät edelleen voimaan:

1) asetus metrologian neuvottelukunnasta (450/1994);

2) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmispakkauksista (179/2000);

3) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mitta-astioina käytettävistä pulloista (180/2000).

58 §
Siirtymäsäännökset

Vakauslain ja 57 §:ssä mainittujen säädösten nojalla annetut luvat ja hyväksymiset jäävät edelleen voimaan niissä mainituilla ehdoilla 30 päivään lokakuuta 2016 saakka, jollei asianomaisessa säädöksessä toisin säädetä.

Huoltotoiminnan yhteyteen hyväksytty tarkastus- ja sinetöintioikeus on voimassa kuitenkin enintään yhden vuoden tämän lain voimaantulosta.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva, vakauslain nojalla vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan vakauslain säännösten mukaan.

HE 241/2010, TaVM 44/2010, EV 318/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY (304L0022) EYVL N:o L135, 30.4.2004, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/23/EY (309L0023) EYVL N:o L122, 15.5.2009, s. 6

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.2016/1138:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut mittauslaitteet, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saavat olla markkinoilla tämän lain voimaan tultua. Näihin mittauslaitteisiin liittyvät todistukset vaatimustenmukaisuudesta jäävät edelleen voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu Metrologian neuvottelukunta jatkaa toimikautensa loppuun asti.

HE 30/2016, TavM 8/2016, EV 150/2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU (32014L0031); EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 107, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU (32014L0032); EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 149

14.12.2018/1130:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 98/2018, TaVM 15/2018, EV 109/2018

16.2.2023/226:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023.

HE 195/2022, TaVM 34/2022, EV 248/2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU (32014L0031) ; EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU (32014L0032) ; EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149, Neuvoston direktiivi 75/107/ETY (31975L0107) ; EYVL nro L 42, 15.2.1975, s. 14, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY (32007L0045) EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020) ; EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.