Seurattu SDK 476/2022 saakka.

17.2.2011/177

Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutussopimuslain (543/1994) 9 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 426/2010:

1 §
Henkivakuutusta koskevat tiedonantovelvoitteet

Sen lisäksi, mitä vakuutussopimuslain (543/1994) 5–8 §:ssä säädetään, vakuutuksenantajan on annettava henkivakuutuksen ottajalle kirjallisesti tämän asetuksen mukaiset tiedot. Tiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja vakuutuksenottajan valinnan mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Vakuutuksenottajan pyynnöstä tiedot voidaan antaa muullakin kielellä.

2 § (10.4.2015/391)
Ennakkotiedot vakuutuksenantajasta

Vakuutuksenantajasta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) nimi ja oikeudellinen muoto;

2) kotipaikkavaltio sekä sen sivukonttorin tai muun edustajan sijaintivaltio, jossa sopimus tehdään;

3) osoite kotipaikkavaltiossa sekä sivukonttorin tai muun edustajan sen toimipaikan osoite, jossa sopimus tehdään.

Lisäksi on annettava tieto siitä, että saatavissa on vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 a luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus.

3 §
Ennakkotiedot henkivakuutussopimuksesta

Henkivakuutussopimuksesta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) vakuutusturvan sisältö ja, jos vakuutukseen voi liittää valinnaisia etuuksia, selvitys niistä;

2) vakuutuksen voimassaolo ja irtisanominen;

3) vakuutusmaksut ja, jos vakuutukseen liitetään valinnaisia etuuksia, niiden maksut eriteltyinä;

4) vakuutusmaksukaudet ja muut maksuehdot;

5) mahdollisten lisäetujen määräytymis- ja jakamisperusteet;

6) takaisinostoarvon ja vapaakirja-arvon määräytyminen sekä onko vakuutukseen sijoitettu pääoma turvattu ja missä määrin se on turvattu;

7) sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä olevat sijoituskohteet ja niiden luonne;

8) vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa sopimus ja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot;

9) yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta;

10) onko vakuutuksenottajalla käytettävissään tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä ja miten niitä voi käyttää;

11) sopimukseen sovellettava laki tai, jos osapuolet voivat valita sovellettavan lain, maininta siitä ja vakuutuksenantajan ehdotus lainvalinnasta.

4 §
Tiedot vakuutuksen voimassaoloaikana

Jos 2 §:n tai 3 §:n 5–7 kohdan nojalla annetut tiedot muuttuvat, muutoksista on ilmoitettava vakuutuksenottajalle viimeistään lähinnä seuraavassa vakuutussopimuslain 7 §:ssä tarkoitetussa vuositiedotteessa. Vuositiedotteessa on lisäksi oltava ajantasaiset tiedot takaisinostoarvosta, vapaakirja-arvosta sekä mahdollisesti maksettavista lisäeduista. Vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muutoksista ja niistä ilmoittamisesta säädetään vakuutussopimuslain 20 a §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY (32002L0083); EYVL N:o L 345, 19.12.2002, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.4.2015/391:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY (32009L0138) ; EYVL N:o L 335, 17.12.2009, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.