Seurattu SDK 476/2022 saakka.

3.2.2011/89

Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministerin esittelystä, säädetään eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta  annetun lain (300/2001) 2 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 187/2008:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tukiohjelmien ja yksittäisten tukien ilmoittamisesta sekä valtiontukien seurantaan ja valvontaan liittyvien tietojen toimittamisesta Euroopan komissiolle.

Käsitteitä ”tuki”, ”tukiohjelma” ja ”yksittäinen tuki” on tässä asetuksessa tulkittava siten kuin ne määritellään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999, jäljempänä menettelytapa-asetus.

Valtiontukiin, joiden toimeenpano kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, tätä asetusta sovelletaan vain, jos tuki myönnetään korvauksena EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan mukaisen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun suorittamisesta.

2 §
Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaista velvollisuutta ilmoittaa komissiolle ennakkoon suunnitellusta tukiohjelmasta, tukiohjelman muutoksesta tai yksittäisen tuen myöntämisestä siten kuin menettelytapa-asetuksessa tarkemmin säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus toimitetaan sähköisessä ja kirjallisessa muodossa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka välittää sen eteenpäin komissiolle. Ilmoitus on toimitettava niin ajoissa, että ilmoitukseen liittyvät neuvottelut komission kanssa voidaan käydä ennen suunniteltua tukiohjelman voimaantulopäivää tai yksittäisen tuen myöntämispäivää.

3 §
Ilmoitusvelvollisuuden rajaus

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei koske sellaisia tukiohjelmia ja yksittäisiä tukia, jotka perustuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/1998, jäljempänä valtuutusasetus, 1 artiklan perusteella annettuihin komission ryhmäpoikkeusasetuksiin tai 2 artiklan perusteella annettuihin vähämerkityksistä tukea (de minimis -tuki) koskeviin asetuksiin. Ryhmäpoikkeusasetusten mukaisista tukiohjelmista tai yksittäisistä tuista tulee kuitenkin toimittaa komissiolle valtuutusasetuksen ja kulloinkin kyseessä olevan ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät yhteenvetotiedot.

Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske tukia, jotka on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta seuraavissa unionin säädöksissä:

1) rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007; ja

2) EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen annettu komission päätös (2005/842/EY).

4 §
Muu tiedonantovelvollisuus

Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa komissiolle hyväksyttyjä tukiohjelmia koskevat menettelytapa-asetuksessa edellytetyt seurantatiedot ja muut voimassa olevia tukia koskevat komission edellyttämät tiedot.

Siinä tapauksessa, että komissio edellyttää tietoja sellaisesta tuesta tai muusta julkisesta rahoituksesta, jota ei ole ilmoitettu komissiolle, työ- ja elinkeinoministeriö ottaa vastaan komission tietopyynnöt ja toimittaa ne vastausten antamista varten asianomaisille tahoille. Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa saadut vastaukset komissiolle.

Jos komissio aloittaa EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn, tietojen toimittaminen komissiolle ja asianosaisille siirtyy ulkoasiainministeriön tehtäväksi. 

5 §
Ilmoitus- ja tiedonantovelvolliset

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen on velvollinen tekemään ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot antamaan se viranomainen tai muu yhteisö, joka valmistelee tukiohjelmaa tai yksittäisen tuen myöntämistä.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia valtiontukea tai muuta julkista rahoitusta myöntäneitä ja vastaanottaneita julkis- ja yksityisoikeudellisia yhteisöjä.

6 §
Tukiohjelmien ja valtiontukien seuranta

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa valtiontukea koskevien kertomusten toimittamisesta komissiolle unionin valtiontukisääntöjen ja komission päätösten mukaisesti. Edellä 5 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten ja yhteisöjen on toimitettava kertomusten tekemistä varten tarvittavat tiedot työ- ja elinkeinoministeriölle.

Tuen myöntäneen viranomaisen tai yhteisön on huolehdittava myöntämiinsä valtiontukiin ja de minimis -tukiin liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä vähintään 10 vuoden ajan yksittäisen tuen myöntämisestä. Tukiohjelmaa koskevat asiakirjat on säilytettävä 10 vuoden ajan tukiohjelman päättymisestä.

7 §
Ilmoitusten ja tietojen toimittaminen komissiolle

Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tilanteita lukuun ottamatta tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedot komissiolle sekä ottaa vastaan ilmoituksiin ja tietoihin liittyvät lisätietopyynnöt, välipäätökset ja päätökset. Ministeriön tehtävänä on antaa neuvontaa valtiontuki-ilmoitusten ja muiden komissiolle toimitettavien asiakirjojen laadinnassa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä 5 päivänä helmikuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (86/2004).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.