Seurattu SDK 125/2023 saakka.

5.11.2010/1053

Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Arviointielimien hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy hakemuksesta kansallisen lainsäädännön tai Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien koneiden, työvälineiden, henkilönsuojainten ja muiden vastaavien teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavat arviointielimet toimimaan Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitettuina ilmoitettuina laitoksina tai muissa vastaavissa tehtävissä. (9.12.2016/1085)

Hyväksymispäätöksessä määritellään arviointielimen pätevyysalue, vahvistetaan arviointielimen valvontaan liittyvät järjestelyt ja asetetaan tarvittaessa muitakin sen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen. Päätös annetaan toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi.

2 §
Arviointielimen hyväksymisen edellytykset

Arviointielimen hyväksymisen edellytykset ovat:

1) arviointielimen on oltava toiminnassaan riippumaton;

2) arviointielimellä on oltava käytössään riittävästi henkilöstöä, joka on toiminnassaan riippumaton ja jolla on tarvittava tekninen asiantuntemus, koulutus ja riittävä alan kokemus sekä kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla todennetaan tarkastusten suorittaminen, eikä henkilöstön palkkaus saa riippua suoritettujen arviointien määrästä eikä niiden tuloksista;

3) arviointielimellä on oltava toimintansa edellyttämät laitteet, välineet, järjestelmät ja menettelyt;

4) arviointielimellä on oltava toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely; sekä

5) arviointielimen on oltava Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai osa tällaista oikeushenkilöä.

Jos arviointielin täyttää sellaisissa asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa asetetut arviointiperusteet, joita koskevat viittaukset on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen on katsottava täyttävän 1 momentissa säädetyt hyväksymisen edellytykset.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen arviointielimen hyväksymisen edellytyksistä säädetään henkilönsuojainten osalta henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425, jäljempänä henkilönsuojainasetus, sekä köysiratalaitteistojen osalta köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/424, jäljempänä köysiratalaitteistoasetus. (9.12.2016/1085)

3 § (9.12.2016/1085)
Hyväksymisen hakeminen

Arviointielimen hyväksymistä  koskeva  hakemus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditointipäätös tai sen puuttuessa FINAS-akkreditointipalvelun tai sitä vastaavan riippumattoman asiantuntijaelimen antama muu vastaava selvitys 2 §:ssä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen hyväksymisen edellytysten täyttymisestä.

4 §
Arviointielimen toiminta

Arviointielimen on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetuissa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Arviointielimen henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Arviointielimen tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden kansallisten tai kansainvälisten laitosten kanssa.

Arviointielin voi käyttää apunaan ulkopuolisia testaus-, tarkastus- tai muita palveluja, jos palvelun tuottaja täyttää 2 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa säädetyt hyväksymisen edellytykset. Arviointielin kuitenkin vastaa ulkopuolisella teettämistään toimenpiteistä ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kokonaisuudesta.

Edellä 2 ja 3 momentissa säädetystä poiketen arviointielimen toiminnasta henkilönsuojainten osalta säädetään henkilönsuojainasetuksessa ja köysiratalaitteistojen osalta köysiratalaitteistoasetuksessa. (9.12.2016/1085)

5 §
Arviointielimen valvonta ja hyväksymisen peruuttaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo hyväksymiään arviointielimiä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus valvontaa varten päästä paikkaan, jossa arviointielin suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada arviointielimeltä valvontaa varten välttämättömät tiedot.

Arviointielimen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 2 §:ssä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen hyväksymisen edellytysten täyttymiseen. Arviointielimen on annettava vuosittain kertomus toiminnastaan ministeriölle. (9.12.2016/1085)

Jos arviointielin ei enää täytä 2 §:ssä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjä hyväksymisen edellytyksiä tai noudata hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja taikka sen toiminnassa muutoin esiintyy vakavia puutteita, sosiaali- ja terveysministeriön on kehotettava arviointielintä määräajassa korjaamaan epäkohta. Sosiaali- ja terveysministeriön on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos arviointielin ei korjaa epäkohtaa annetussa määräajassa. (9.12.2016/1085)

6 § (7.8.2015/1038)
Muutoksenhaku

Sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Arviointielimen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

HallintolainkäyttöL 586/1996 on kumottu L:lla 808/2019, ks. L oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 2 ja 3 luku.

7 §
Ilmoittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoitettava ilmoitetuiksi laitoksiksi hyväksymistään arviointielimistä tai hyväksymisten peruuttamisista Euroopan komissiolle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioille.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/1973) 2 a ja 20 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1162/1999, sekä työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymisestä annettu asetus (18/2000).

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut arviointielimen hyväksymispäätökset jäävät voimaan siten kuin niiden ehdoissa määrätään. Arviointielimen on toiminnassaan noudatettava, mitä 4-6 §:ssä säädetään.

HE 76/2010, TyVM 5/2010, EV 131/2010, Neuvoston direktiivi 89/686/ETY (31989L0686) ; EYVL N:o L 399, 30.12.1989, s. 18, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/9/EY (32000L0009) ; EYVL N:o L 106, 3.5.2000, s. 21, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY (32006L0042) ; EUVL N:o L 157, 9.6.2006, s. 24

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.11.2014/911:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 163/2014, TaVM 15/2014, EV 115/2014

7.8.2015/1038:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

9.12.2016/1085:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2016.

Arviointielin, joka on hyväksytty henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen ilmoitetuksi laitokseksi ennen tämän lain voimaantuloa, saa jatkaa toimintaansa ilmoitettuna laitoksena hyväksymispäätöksensä mukaisesti sen voimassaolon ajan, kuitenkin enintään 21 päivään huhtikuuta 2018.

Henkilönsuojainten ja köysiratalaitteistojen ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä koskevaan hakemukseen, joka perustuu henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettuun neuvoston direktiiviin 89/686/ETY tai henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/9/EY sekä näitä koskeviin kansallisiin säädöksiin, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 21 päivään huhtikuuta 2018.

HE 183/2016, TyVM 8/2016, EV 159/2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 424/2016 (32016R0424); EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 425/2016 (32016R0425); EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.