Seurattu SDK 968/2022 saakka.

14.10.2010/877

Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa (692/2010) säädetään, hätäkeskustoiminnassa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Hätäkeskuslaitoksen toiminnallinen ohjaus

Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen ohjauksen yhteensovittamista varten on valtakunnallinen Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ylijohtajakokous), jossa on jäseninä sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja, poliisiosaston osastopäällikkö ja sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä ylijohtaja. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja.

Yhteistyöryhmä käsittelee valmistelevasti asiat, jotka koskevat Hätäkeskuslaitoksen strategisia linjauksia ja vuosittaisten tulostavoitteiden asettamista. Yhteistyöryhmä seuraa tulostavoitteiden toteutumista ja antaa tarvittaessa lausunnon asioista, jotka koskevat sellaisia periaateratkaisuja, jotka edellyttävät useamman Hätäkeskuslaitoksen palveluita käyttävän viranomaisen myötävaikutusta.

Yhteistyöryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös Hätäkeskuslaitoksen edustaja ja muita asiantuntijoita.

3 §
Hätäkeskuslaitoksen tehtävät

Hätäkeskuslaitos antaa kiireellisiä tukipalveluita pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille niiden määräyksen tai ohjeen perusteella. Hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen kuuluvia kiireellisiä tukipalveluita ovat:

1) työturvallisuuteen liittyvien varotietojen hakeminen ja välittäminen viranomaisille;

2) lisähälytykset ja hälytysvasteen muuttaminen;

3) väestöhälyttimien käynnistäminen vaaratilanteessa,

4) vaaratiedotteiden sekä operatiivisten tiedotteiden välittäminen; (8.5.2013/342)

5) tietojen selvittäminen ja välittäminen viranomaisille;

6) virka-apupyyntöjen ja muiden tukipyyntöjen välittäminen;

7) suuronnettomuus- tai monipotilastilanteen edellyttämien ennakkoilmoitusten välittäminen hoitolaitoksille ja kiireellisten operatiivisten tietojen välittäminen toimintayksiköille;

8) rekisterikyselyt, tiedonhaut, yhteystietojen selvittämiset, tukipyyntöjen välittämiset ja tehtävien, tietojen ja suoritteiden kirjaamiset.

Muita viranomaisten tehtäviin liittyviä tukipalveluita ovat siltä osin kuin niitä ei ole perusteltua hoitaa pelastustoimen, poliisitoimen tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten omin toimenpitein:

1) rekisterikyselyt ja tiedonhaut;

2) yhteystietojen selvittäminen;

3) tukipyyntöjen välittäminen toimintaa johtavan viranomaisen pyynnöstä;

4) operatiiviseen viestiliikenteeseen liittyvät tehtävät;

5) järjestelmien toimivuuden testaamiseen liittyvät kokeilut;

6) tehtävien; tietojen ja suoritteiden kirjaaminen;

7) osallistuminen toimivaltaisen viranomaisen päätökseen perustuvan hätäpaikannuksen suorittamiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tukipalveluita annetaan riippumatta siitä, saadaanko viranomaisen välittömiä toimenpiteitä edellyttävä tieto Hätäkeskuslaitoksen välityksellä vai onko kyseessä viranomaisen oma-aloitteinen tehtävä.

Hätäkeskuslaitos voi hoitaa muita sille soveltuvia tehtäviä, jos siitä ei ole ilmeistä haittaa hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiselle.

Hätäkeskuslaitoksen meripelastustoimeen liittyvistä tehtävistä säädetään meripelastuslaissa (1145/2001).

4 §
Hätäkeskuslaitoksen johtajan tehtävät

Hätäkeskuslaitoksen johtajan tehtävänä on vastata Hätäkeskuslaitoksen:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämisestä;

2) yleisestä ohjaamisesta;

3) talousarviolainsäädännössä säädetyistä tehtävistä;

4) toimintaedellytyksiä koskevista periaatteellisesti tärkeistä ja laajakantoisista asioista.

5 §
Päivystystehtävää hoitavan henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Päivystystehtävää hoitavalta henkilöstöltä vaaditaan hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto taikka poliisin perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.

6 §
Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävät

Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on valtakunnan tasolla riskiarvio- ja tehtävien käsittelyohjeistusten sekä yhteistoimintaa koskevien ja hätäkeskuksen teknisiä toimintatapoja koskevien asioiden käsittely ja toimintamallien koordinointi valtakunnan tasolla.

7 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.5.2013/342:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.