Seurattu SDK 940/2023 saakka.

16.7.2010/690

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tällä lailla säädetään suomalaisista merellä toimivista kalastus- ja vesiviljelyaluksista pidettävästä rekisteristä siltä osin kuin siitä ei säädetä Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä.

2 §
Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään suomalaisten kalastusalusten kalastuskapasiteetin seuraamiseen ja säätelyyn sekä kaupallisen kalastuksen ja vesiviljelyn valvontaan, tutkimukseen, kehittämiseen ja tilastointiin Euroopan unionin yhteisestä kalastuspolitiikasta annettujen säännösten ja niiden täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

Rekisteriä voidaan myös käyttää vesiliikenteen, polttoaineverotuksen ja elintarvikkeita koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuun valvontaan sekä tukemaan vesillä liikkumiseen liittyvää pelastustoimintaa, yleistä varautumissuunnittelua, vesien käytön suunnittelua ja rajaturvallisuuden ylläpitämistä.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kalastusaluksella kalojen tai muiden meren elollisten luonnonvarojen kaupalliseen kalastukseen varustettua tai siihen käytettävää alusta;

2) suomalaisella kalastusaluksella 1 kohdassa tarkoitettua alusta, joka merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n mukaan on suomalainen;

3) kaupallisella kalastuksella toimintaa, jossa elollisia vesiluonnonvaroja pyydetään myyntitarkoituksessa tai jossa pyynnillä saadut vesiluonnonvarat tai osa niistä myydään;

4) vesiviljelyaluksella alusta, jota käytetään merellä yksinomaan vesiviljelyssä;

5) kalastuskapasiteetilla kalastusaluksen vetoisuutta bruttotonneina (GT) ja konetehoa kilowatteina (kW);

6) aluksen kokonaispituudella kalastusalusten ominaisuuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2930/86 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä aluksen pituutta;

7) rekisteritilalla sitä kalastuskapasiteettina ilmaistua tilaa rekisterissä, johon voidaan rekisteröidä kalastusaluksia Suomen kalastusalusten kalastuskapasiteettia koskevien Euroopan unionin vahvistamien säännösten ja 6 §:n 2 momentin mukaisesti;

8) rekisteröintiluvalla lupaa saada määrättyä kalastuskapasiteettia vastaava kalastusalus tai kalastuskapasiteetin lisääminen merkityksi rekisteriin;

9) rekisteröinnillä kalastus- tai vesiviljelyaluksen taikka kalastuskapasiteetin lisäyksen merkitsemistä rekisteriin.

4 § (6.3.2015/199)

4 § on kumottu L:lla 6.3.2015/199.

2 luku

Rekisteröintimenettely

5 § (6.3.2015/199)
Toimivaltainen rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen rekisterinpitäjä kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää alusten rekisteröinnistä ja rekisteristä poistamisesta, myöntää 12 ja 18 §:ssä tarkoitetut rekisteröintiluvat ja tekee kalastus- ja vesiviljelyaluksiin liittyvät merkinnät rekisteriin.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa rekisteriin tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä hallinnoi rekisteritilaa ja tekee alusryhmien rekisteritilaa koskevat merkinnät rekisteriin.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta.

6 §
Alusten ryhmittely

Alukset rekisteröidään seuraaviin alusryhmiin:

1) kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset kalastusalukset (rannikkoalukset);

2) kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin pituiset kalastusalukset (avomerialukset); tai

3) vesiviljelyalukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rekisteritilalle alusryhmäkohtainen enimmäiskoko. Asetusta säädettäessä otetaan huomioon kestävälle kalastukselle asetetut vaatimukset sekä kalastusalusten kalastuskapasiteetin ja kalavarojen välinen tasapaino.

7 §
Rekisteröintivelvollisuus

Kalastusalus on rekisteröitävä ennen kuin sitä saadaan käyttää kaupalliseen kalastukseen. Jos rekisterissä olevan kalastusaluksen kapasiteettia lisätään, lisäys on rekisteröitävä ennen kuin kalastusaluksen käyttöä kaupalliseen kalastukseen saadaan jatkaa.

Vesiviljelyalus on rekisteröitävä ennen kuin sitä saadaan käyttää vesiviljelyssä.

8 §
Rekisteröinnin hakeminen

Aluksen omistajan on haettava rekisteröintiä ja rekisteröintilupaa kirjallisesti toimivaltaiselta rekisterinpitäjältä.

Hakemuksessa aluksen omistajan on esitettävä selvitys niistä 9–11 ja 21 §:ssä tarkoitetuista seikoista, jotka ovat hänen tiedossaan. Toimivaltaisen rekisterinpitäjän pyynnöstä kalastusaluksen omistaja ja haltija ovat velvollisia toimittamaan rekisteröimisedellytysten täyttymisen selvittämiseksi tarpeelliset selvitykset.

9 §
Kalastusaluksen rekisteröinnin edellytykset

Kalastusaluksen rekisteröinnin edellytyksenä on, että kalastusalus on suomalainen ja että rekisterissä on rekisteritilaa riittävästi rekisteröitävälle alukselle.

10 §
Lisäedellytykset avomerialuksen rekisteröinnille

Jos avomerialuksella on tarkoitus kalastaa Euroopan unionissa kiintiöityjä kalalajeja, rekisteröinnin edellytyksenä on 9 §:ssä säädetyn lisäksi:

1) jos aluksen haltija on luonnollinen henkilö, että hän on Suomen tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen ja että hän on toiminut hakemusta tai rekisteröimistä edeltävien 12 kuukauden aikana kalastusaluksen päällikkönä tai miehistön jäsenenä ja samana aikana osallistunut vähintään kymmeneen kalastusmatkaan tai ollut vähintään 20 päivää merellä kalastusmatkojen yhteydessä tai, jos edellä mainitut kalastusmatkoihin liittyvät edellytykset eivät täyty, että hän 15 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla osoittaa rekisteröimistä seuraavien 12 kuukauden aikana tulevansa täyttämään edellä mainitut edellytykset; tai (19.12.2014/1192)

2) jos aluksen haltija on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, että enemmistö avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä on 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttäviä luonnollisia henkilöitä tai tässä tai 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä; tai

3) jos aluksen haltija on osakeyhtiö tai osuuskunta, että enemmistö osakeyhtiön osakkeiden tai osuuskunnan osuuksien tuottamasta äänimäärästä on 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävillä luonnollisilla henkilöillä taikka tässä tai 2 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä, ja että vähintään kaksi kolmasosaa osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttäviä luonnollisia henkilöitä; ja

4) että aluksella harjoitettavalla kalastuksella on riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

Mitä edellä säädetään osuuskunnasta, osakeyhtiöstä, kommandiittiyhtiöstä ja avoimesta yhtiöstä, sovelletaan näitä vastaavaan ulkomaiseen yhteisöön.

11 §
Riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon

Taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon on riittävä, jos:

1) vähintään puolet aluksen vuosittaisesta kokonaissaaliista laskettuna saaliin kokonaisarvosta puretaan Suomessa sijaitsevaan satamaan;

2) vähintään puolet aluksen vuosittaisista kalastusmatkoista aloitetaan Suomessa sijaitsevasta satamasta; tai

3) vähintään puolet aluksen miehistöstä on Suomen kansalaisia tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisia, joiden vakinainen asuinpaikka on Suomessa.

Avomerialus on rekisteröitävä myös, jos 9 ja 10 §:n edellytykset täyttyvät ja aluksen omistaja esittää muita seikkoja, jotka osoittavat, että aluksen harjoittamalla kalastuksella on riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

12 §
Kalastusaluksen rekisteröintilupa

Kalastusalukselle tai kalastusaluksen kalastuskapasiteetin lisäämiselle voidaan ennen rekisteröintiä myöntää rekisteröintilupa.

Rekisteröintilupa on voimassa yhden vuoden ja sen voimassaoloa voidaan erityisistä syistä pidentää enintään yhdellä vuodella.

Jos rekisteröintihakemusta ei jätetä toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle lupapäätöksessä asetetussa määräajassa, rekisteröintilupa raukeaa. Rekisteröintilupaa ei voi siirtää toiselle.

13 §
Rekisteröintilupien myöntäminen ja kalastusalusten rekisteröinti

Rekisteröintiluvat myönnetään ja kalastusalukset rekisteröidään siinä järjestyksessä, jossa hakemukset on kirjattu saapuneiksi toimivaltaisille rekisterinpitäjille. Samana päivänä saapuneiden hakemusten kesken järjestys määrätään arpomalla.

Jos alusta ei voida rekisteröidä tai rekisteröintilupaa myöntää, koska alusryhmässä ei ole rekisteritilaa, hakemus voidaan hakijan kirjallisesta pyynnöstä jättää odottamaan rekisteritilan vapautumista vuoden ajaksi. Hakijan kirjallisesta pyynnöstä aikaa voidaan pidentää enintään yhdellä vuodella.

3 momentti on kumottu L:lla 6.3.2015/199.

14 §
Vesiviljelyaluksen rekisteröinti

Vesiviljelyalukset rekisteröidään siinä järjestyksessä, jossa hakemukset ovat saapuneet toimivaltaisille rekisterinpitäjille. Vesiviljelyaluksen rekisteröinnin edellytyksenä on, että alusta käytetään yksinomaan vesiviljelyssä ja että toiminta tapahtuu Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Alusta voidaan kuitenkin tilapäisesti käyttää myös muilla vesillä.

15 §
Rekisteröinnin edellytysten noudattamisen valvonta

Kalastusaluksen omistaja ja haltija ovat velvollisia toimittamaan toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle kaiken tämän pyytämän selvityksen 9–11 §:ssä säädettyjen rekisteröimisedellytysten toteutumisen selvittämiseksi ja noudattamisen valvomiseksi.

Avomerialuksen haltija osoittaa tulevansa täyttämään rekisteröimistä seuraavien 12 kuukauden aikana 10 §:ssä säädetyt kalastusmatkoja koskevat edellytykset toimittamalla rekisterinpitäjälle rekisteröitävän kalastusaluksen kalastustoimintaa koskevan kirjallisen toimintasuunnitelman, josta ilmenee, että rekisteröimistä seuraavan 12 kuukauden aikana aluksen haltijana oleva tai aluksen haltijaan 10 §:n 1 momentin 1–3 kohdissa edellytetyn tavoin sidoksissa oleva luonnollinen henkilö on rekisteröitävän aluksen päällikkönä tai miehistön jäsenenä siten, että säädetyt kalastusmatkoja tai merellä olopäiviä koskevat edellytykset täyttyvät.

Toimivaltainen rekisterinpitäjä tarkastaa aina avomerialuksen haltijan vaihtuessa ja muutoin vähintään kerran kalenterivuodessa, että kaikki rekisteröidyt kiintiöityjä kalalajeja kalastavat avomerialukset täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Jos 10 §:ssä säädetyt edellytykset eivät ole täyttyneet tarkastusajankohtaa edeltävän vuoden aikana, rekisterinpitäjä keskeyttää kalastusaluksen kalastuslisenssin voimassaolon toistaiseksi 29 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos 10 §:ssä tarkoitettujen kalastusmatkoja koskevien edellytysten täyttymättä jääminen on johtunut pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta siihen verrattavasta syystä, toimivaltainen rekisterinpitäjä voi pidentää vuoden tarkastelujaksoa kohtuulliseksi harkitsemallaan ajalla.

3 luku

Aluksen poistaminen rekisteristä

16 §
Kalastusaluksen poistaminen rekisteristä

Kalastusalus poistetaan rekisteristä:

1) jos alus ei ole enää suomalainen;

2) jos aluksen poistamista rekisteristä edellytetään Euroopan unionin säädöksissä;

3) jos alus on haaksirikkoutunut tai muutoin tuhoutunut; tai

4) jos aluksen kalastuslisenssi on ollut keskeytettynä yhtäjaksoisesti kolme vuotta.

Aluksen rekisteriin merkitylle omistajalle ja haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi ennen päätöksen tekemistä.

Kalastusalus poistetaan rekisteristä myös, jos aluksen omistaja kirjallisesti sitä pyytää, eikä rekisterinpitäjän tiedossa ole laista johtuvia seikkoja, jotka estävät rekisteristä poistamisen. Jos alus on muun kuin omistajan hallinnassa, aluksen rekisteriin merkitylle haltijalle ilmoitetaan viipymättä ja ennen päätöksen tekoa omistajan pyynnöstä.

17 §
Kalastusaluksen poistaminen rekisteristä kalastamattomuuden vuoksi

Kalastusalus voidaan poistaa rekisteristä, jos kalastusaluksen päällikkö ei ole kuluvan vuoden eikä kolmen edellisen kalenterivuoden aikana antanut kalastusalusta koskevia saalisilmoituksia, joista selviää, että aluksella harjoitetaan kaupallista kalastusta.

Aluksen omistajaksi ja haltijaksi merkityille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi ennen päätöksen tekemistä.

3 momentti on kumottu L:lla 6.3.2015/199.

18 §
Kalastusaluksen rekisteritilan säilyttäminen

Jos kalastusalus poistetaan rekisteristä omistajan pyynnöstä, omistajalla on oikeus säilyttää poistetun aluksen rekisteritila käytettäväksi toisen kalastusaluksen rekisteröintiin tai rekisteröidyn kalastusaluksen kalastuskapasiteetin lisäämiseen samassa alusryhmässä. Rekisteritilan säilyttämistä tulee pyytää kirjallisesti samalla kun pyydetään aluksen poistamista rekisteristä.

Rekisteritilan säilyttämistä koskevaan rekisteröintilupaan sovelletaan 12 §:n 2 ja 3 momenttia.

19 §
Vesiviljelyaluksen poistaminen rekisteristä

Vesiviljelyalus poistetaan rekisteristä, jos aluksen omistaja sitä kirjallisesti pyytää. Aluksen rekisteriin merkitylle haltijalle on ilmoitettava omistajan hakemuksesta ennen päätöksen tekoa.

Rekisterinpitäjällä on myös oikeus poistaa alus rekisteristä aluksen omistajaa ja haltijaa kuultuaan, jos alus viedään pysyvästi Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolelle.

4 luku

Rekisteritiedot

20 § (18.1.2019/94)
Sovellettava laki

Jollei tässä laissa tai Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä toisin säädetä, rekisteriin merkittäviin tietoihin ja tietojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen osalta luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään.

21 §
Rekisteriin merkittävät tiedot

Rekisteriin merkitään perustietoina yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 24 artiklassa ja yhteisön kalastuslaivastorekisteristä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 26/2004 rekisteriin merkittäviksi säädetyt tiedot. (19.12.2014/1192)

Rekisteriin merkitään lisäksi rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisina tietoina:

1) tiedot kalastuslisenssin voimassaolosta ja kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämisistä;

2) aluksen omistajien ja haltijoiden henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnukset, yhteystiedot ja kieli;

3) aluksen omistustiedot;

4) aluksen hallintaa koskevat tiedot, avomerialusten kohdalla myös 10 §:ssä edellytetyt tiedot yhteisöhaltijan omistussuhteista ja hallinnosta;

5) kalastusaluksen saaliin ilmoittamiseen oikeutetun henkilön nimi ja henkilötunnus sekä kansallisuus- ja yhteystiedot;

6) tiedot kalastuslisenssinhaltijaan ja kalastusalukseen kohdistuvista yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 60 ja 62 §:n perusteella määrätyistä pisteistä;

7) tiedot kalastusaluksen päällikölle yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 61 ja 62 §:n perusteella määrätyistä pisteistä;

8) tiedot kalastusaluksen päällikölle yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 61 §:n perusteella määrätyistä kielloista toimia kalastusaluksen päällikkönä;

9) aluksen 6 §:n mukainen alusryhmä;

10) aluksen katsastustiedot;

11) tiedot alukselle myönnetyistä kalastus- ja erityiskalastusluvista;

12) tiedot aluksella käytettävistä pyydyksistä;

13) tiedot 12 ja 18 §:ssä tarkoitetusta rekisteröintiluvasta;

14) tiedot alukseen kohdistuvista ulosmittaus-, turvaamis- ja täytäntöönpanotoimista;

15) rekisteröintihakemuksen saapumisaika.

(19.12.2014/1192)

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista säädetään tarvittaessa tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

22 §
Tietojen ilmoitusvelvollisuus

Aluksen omistajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle, jos rekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutoksia sekä samalla esitettävä tarpeellinen selvitys muutoksista. Jos muutos on muutoin rekisterinpitäjän tiedossa, tämä voi asianosaista kuultuaan korjata rekisteritiedot muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Rekisteröintipäätöstä edellyttävien muutosten merkitseminen rekisteriin edellyttää kuitenkin aina kalastusaluksen omistajan hakemusta.

Aluksen omistajalla ja haltijalla on velvollisuus antaa rekisterin ylläpidon tai käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja rekisterinpitäjälle tämän pyynnöstä.

23 §
Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada rekisterin ylläpidon ja käyttötarkoituksen kannalta välttämättöminä tietoina:

1) väestö-, yritys- ja yhteisötietorekistereitä pitäviltä viranomaisilta kalastus- ja vesiviljelyalusten omistajien ja haltijoiden sekä kalastusaluksilla työskentelevien henkilö- ja yritys- ja yhteisötunnukset, kansalaisuus-, osoite- ja kotikuntatiedot sekä tiedot henkilöiden kuolemasta ja oikeushenkilöiden purkautumisesta ja lakkaamisesta;

2) aluksia koskevia rekistereitä pitäviltä viranomaisilta tiedot näihin rekistereihin rekisteröityjä kalastusaluksia ja niiden omistajia ja haltijoita koskevista merkinnöistä; (4.5.2018/336)

3) rajatarkastusviranomaisilta tiedot kalastusalusten miehistöluetteloista;

4) ulosottoviranomaisilta tiedot kalastus- ja vesiviljelyaluksiin kohdistuvista ulosmittaus-, turvaamis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä;

5) alusten katsastusta hoitavilta viranomaisilta tiedot kalastus- ja vesiviljelyalusten katsastuksesta.

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

24 §
Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteriin talletettuja henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luovuttaa jäljennöksinä, tulosteina tai teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtäviä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä verotusta ja sen valvontaa varten;

2) Rajavartiolaitokselle ja poliisille kalastuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpitämistä, meriliikenteen valvontaa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkintaa sekä pelastustoimintaa varten;

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenkulun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja liikenneasioiden rekisterin ylläpitoa varten;

4) työsuojeluviranomaisille kalastusalusten työolojen valvontaa varten;

5) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten;

6) elintarvikevalvontaviranomaisille elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten;

7) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaan ja niiden suomalaisten alusten rekisteröintiä varten, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa;

8) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyneen valtion viranomaisille, Euroopan komissiolle, yhteisön kalastuksenvalvontavirastolle ja kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomaisille unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista varten;

9) Onnettomuustutkintakeskukselle pelastus- ja onnettomuustutkintaa varten;

10) Tilastokeskukselle ja Luonnonvarakeskukselle tilastojen laatimista ja tutkimusta varten;

11) yliopistoille ja korkeakouluille tilastojen laatimista ja tutkimusta varten;

12) kalatalousalan neuvonta- ja edunvalvontajärjestöille kalataloutta koskevaa tiedottamista ja neuvontaa varten;

13) rekisterinpitäjän hyväksymille tahoille ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyviä tai kalataloutta koskevia selvitys-, tutkimus- ja suunnittelutarkoituksia varten.

(23.11.2018/989)

Ennen tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän esitettävä selvitys tietojen suojauksesta tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. (18.1.2019/94)

25 §
Tietojen luovutus aluksen ulkoisen tunnuksen perusteella

Jokaisella on oikeus aluksen ulkoisen tunnuksen perusteella saada yksittäisluovutuksena tuloste tai jäljennös rekisteröityä alusta koskevista julkisista tiedoista sekä julkiset tiedot aluksen omistajan ja haltijan nimestä ja osoite- ja muista yhteystiedoista.

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

26 §
Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä voidaan perustelluista syistä luovuttaa henkilötietoja yksittäisluovutuksena viranomaisille ja viranomaistehtävien suorittamista varten Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos tietosuoja-asetuksen V luvussa tietojen luovuttamiselle asetetut edellytykset täyttyvät. (18.1.2019/94)

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

27 § (6.3.2015/199)
Tietojen luovutuksesta päättäminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää kalastusalusrekisteriin merkittyjen tietojen luovuttamisesta.

28 §
Henkilötietojen säilyttäminen rekisterissä

Tämän lain nojalla rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan rekisteristä heti sen jälkeen, kun ne ovat tulleet rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomiksi.

5 luku

Erinäiset säännökset

29 §
Kalastuslisenssi

Toimivaltainen rekisterinpitäjä myöntää, keskeyttää ja peruuttaa yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 ja kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1281/2005 tarkoitetun kalastuslisenssin. Kalastusaluksen kalastuslisenssi myönnetään kalastusaluksen rekisteröinnin yhteydessä ja se peruutetaan, kun kalastusalus poistetaan rekisteristä. Aluksen omistajan ja haltijan vaihtuessa kalastuslisenssin tiedot päivitetään vastamaan muuttuneita olosuhteita. Kalastusalusta ei saa käyttää kaupalliseen kalastukseen, jos sillä ei ole voimassa olevaa kalastuslisenssiä, johon merkityt tiedot ovat paikkansa pitäviä.

Kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytettävä toistaiseksi tai määräajaksi laissa tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyin edellytyksin. Ennen kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämistä kalastusaluksen omistajalle ja haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen. Kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttäminen tulee peruuttaa välittömästi sen jälkeen, kun keskeyttämiseen johtanut syy poistuu.

30 §
Aluksen ulkoinen tunnus

Alusten ulkoisista tunnuksista säädetään kalastusalusten merkitsemisestä ja asiakirjoilla todistamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1381/87. Aluksiin on kirjaimin sekä numeroin maalattava tunnukset, joiden perusteella voidaan tunnistaa satama tai alue, jossa alus on rekisteröity.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin aluksen ulkoisista tunnuksista sekä alukseen tulevien merkintöjen koosta, paikasta ja väristä.

31 §
Kalastusalusrekisteririkkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) laiminlyö 7 §:ssä tarkoitetun rekisteröimisvelvollisuutensa,

2) jättää toimittamatta rekisterinpitäjälle 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tai selvityksen rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista tai

3) laiminlyö rekisterinpitäjän 15 §:n 1 momentin tai 22 §:n 2 momentin nojalla pyytämien rekisteröitymisedellytysten toteutumisen selvittämiseksi tai niiden noudattamisen valvomiseksi tai rekisterin ylläpidon tai tarkoituksen kannalta tarpeellisten tietojen toimittamisen kohtuullisessa ajassa,

on tuomittava kalastusalusrekisteririkkomuksesta sakkoon.

Jos edellä tarkoitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, rekisterinpitäjä voi jättää rikkomuksen ilmoittamatta esitutkintaviranomaiselle.

32 §
Viittaukset rikoslakiin

Rekisterimerkintärikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun 7 §:ssä, tietomurrosta rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja henkilörekisteririkoksesta rikoslain 38 luvun 9 §:ssä.

33 § (15.1.2021/40)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

34 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 4 a §, sellaisena kuin se on laissa 1008/2002.

35 §
Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa kalastusalusrekisteriin rekisteröitynä oleva kalastusalus merkitään ilman eri hakemusta siihen 6 §:n mukaiseen alusryhmään, johon se pituutensa perusteella kuuluu.

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisterinpitäjän myöntämät rekisteröintiluvat ja rekisteritilan varauspäätökset ovat voimassa päätöksissä määrätyn ajan.

Avomerialukseen, joka on rekisteröity kalastusalusrekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 10 §:n 1 momentin1–3 kohtia ja 15 §:n 2 ja 3 momenttia vuoden kuluttua tämän lain voimantulosta. Aluksen omistajan on vuoden kuluttua tämän lain voimaan tulosta esitettävä selvitys 10 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Edellä 17 §:ssä säädetyn määräajan laskeminen aloitetaan tämän lain voimaantulosta.

Aluksen omistajan on vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta haettava rekisteröitäväksi sellainen alus, jonka rekisteröiminen ei ollut pakollista tämän lain voimaan tullessa.

Rekisteröintihakemukset, joihin ei ole annettu päätöstä ennen tämän lain voimaantuloa, käsitellään tämän lain mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 17/2009, PeVL 19/2009, MmVM 7/2010, EV 72/2010

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.6.2014/577:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 33/2014, MmVM 11/2014, EV 66/2014

19.12.2014/1192:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 107/2014, PeVL 28/2014, MmVM 17/2014, EV 170/2014

6.3.2015/199:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

HE 353/2014, MmVM 30/2014, EV 301/2014

7.8.2015/976:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

4.5.2018/336:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 145/2017, LiVM 3/2018, EV 20/2018

23.11.2018/989:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 989/2018 tulee voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

18.1.2019/94:

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.

HE 26/2018, MmVM 8/2018, EV 115/2018

15.1.2021/40:

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2021.

HE 220/2020, MmVM 17/2020, EV 222/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.