Seurattu SDK 361/2023 saakka.

8.7.2010/673

Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään eläinsuojelulain (247/1996) 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläinsuojelusta kanojen pidossa. Tätä asetusta sovelletaan munantuotantoa varten pidettäviin kanoihin. Broilereiden ja broileriemojen suojelusta säädetään broilereiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (375/2011). (28.4.2011/376)

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, kanojen pidosta säädetään eläinsuojeluasetuksessa (396/1996).

2 § (28.4.2011/376)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kanalla Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua;

2) munivalla kanalla munintakypsää kanaa, jota pidetään elintarvikkeiksi tarkoitettujen munien tuotantoa varten;

3) emolla isovanhempais- tai vanhempaispolven kanaa;

4) kananpoikasella munivaksi kanaksi tai munivan kanan emoksi kasvatettavaa kanaa, joka ei ole vielä munintakypsä;

5) pesällä erillistä munimiseen tarkoitettua tilaa, jonka pohja ei ole kanojen kanssa kosketuksiin joutuvasta metalliverkosta;

6) käytettävissä olevalla alalla vähintään 30 senttimetriä leveää aluetta, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia, jonka esteetön korkeus on vähintään 45 senttimetriä ja johon ei lueta mukaan pesiä;

7) avokanalalla muuta munivien kanojen kanalaa kuin häkkikanalaa;

8) varustellulla häkillä sellaista munivien kanojen pitoon tarkoitettua häkkiä, jossa kanoilla on käytettävissään pesä, pehkua nokkimista ja kuopimista varten sekä asianmukaisia orsia;

9) varustelemattomalla häkillä muuta kuin 8 kohdassa munivien kanojen pitoon tarkoitettua häkkiä.

3 §
Pitopaikan yleiset vaatimukset

Kanojen pitopaikan on oltava materiaaleiltaan, rakenteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että kanojen vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen. Kanojen pitoon tarkoitettujen eläinsuojien ja häkkien sisäpintojen sekä kanojen pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa kanoille myrkytyksen.

Kanojen pitopaikan lattian tai pohjan on oltava kanoille sopivasta materiaalista sekä sellainen, että se ei aiheuta linnuille vahinkoa. Lattian tai pohjan on oltava sellainen, että se tukee riittävästi linnun jalkojen jokaista eteenpäin osoittavaa kynttä. Jos kanoja pidetään verkkopohjalla, verkon langan paksuuden on oltava vähintään kaksi millimetriä.

Eläinsuojat, häkit, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa siten, että ne eivät vahingoita lintuja eivätkä vaaranna niiden terveyttä tai hyvinvointia. Kuolleet kanat on poistettava pitopaikasta päivittäin. Kaikki tilat, laitteet ja välineet, joiden kanssa munivat kanat ovat kosketuksissa, on puhdistettava ja desinfioitava kauttaaltaan säännöllisesti ja aina, kun tila tyhjennetään ja ennen kuin uusi kanaerä tuodaan sisään. Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta.

Kaksi- tai useampikerroksisen kanojen pitojärjestelmän on oltava sellainen, että jokainen kerros voidaan tarkastaa suoraan ja vaivatta ja että kanat voidaan poistaa kerroksista asianmukaisesti. Päällekkäin sijoitettavat kerrokset on rakennettava ja sijoitettava siten, että kanojen ulosteet eivät putoa alempiin kerroksiin. Kanahäkin oviaukon on oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan sellainen, että kana voidaan poistaa häkistä ilman, että sille aiheutuu tarpeetonta kärsimystä tai vahingoittumisen vaaraa.

4 §
Eläinsuojan olosuhteet

Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville kanoille sopiva.

Jos eläinsuojan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa ilmanvaihtolaitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

Jos eläinsuojan valaistukseen käytetään pääasiassa lamppuja, kanoille on järjestettävä sopiva lepoaika vähentämällä riittävästi valon voimakkuutta. Käytettäessä pääasiassa luonnonvalaistusta ikkunat on sijoitettava siten, että valo jakautuu tasaisesti eläinsuojan eri osiin. Munivien kanojen kanalassa on valaistusrytmin oltava sellainen, että vuorokaudessa on riittävän pitkä yhtäjaksoinen pimeä aika.

Melutaso on pidettävä kanalassa mahdollisimman alhaisena. Jatkuvaa tai äkillistä melua on vältettävä, eivätkä kanat saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).

Jos kanojen pitopaikassa käytetään pehkua, se on pidettävä sopivan kuivana.

5 §
Laitteet ja välineet

Kanojen pitoon, juottoon ja ruokintaan tarkoitetuista laitteista ja välineistä ei saa aiheutua kanoille vahingoittumisen vaaraa. Ilmastointi- ja ruokintalaitteiden sekä muiden laitteiden ja välineiden on oltava sellaisia, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

Ruokintakourut, -astiat ja muut ruokintalaitteet on sijoitettava siten, että linnut saavat riittävästi rehua.

Kanojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja. Vesiastiat, -kourut, -nipat ja muut juottolaitteet on sijoitettava siten, että ne ovat kaikkien kanojen ulottuvilla.

6 §
Ulkotarha ja muu ulkotila

Jos kanoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta ulos johtavan kulkureitin on oltava kanoille turvallinen. Ulkotarhan aitojen on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään kanojen vahingoittuminen.

Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon kanojen lukumäärä ja tarhan pohjan laatu. Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa lintuja. Kanoilla on tarvittaessa oltava ulkona sopivia säänsuojia.

7 §
Hyvinvoinnista huolehtiminen

Kanojen hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Vastakuoriutuneet, sairaat, vahingoittuneet tai poikkeavasti käyttäytyvät linnut on kuitenkin tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Kana on tarkastettava yksilöllisesti, jos se yleistarkastuksen perusteella on tarpeen. Jos tarkastuksessa havaitaan tavanomaisesta poikkeavaa, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

8 §
Kanojen käsittely

Kun kanoja otetaan kiinni tai poistetaan häkistä, on kanoja käsiteltäessä noudatettava erityistä varovaisuutta. Ennen kuin kanoja otetaan kiinni tai otetaan ulos häkistä, on poistettava sellaiset laitteiden ja välineiden aiheuttamat esteet, jotka voivat vahingoittaa kanoja.

Kanat on otettava ulos häkeistä yksitellen siten, että niitä samalla tuetaan rinnasta ja suojataan siipiä vahingoittumiselta. Munintansa lopettaneita kanoja käsiteltäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei niille aiheuteta luunmurtumia tai muita vaurioita.

9 §
Juotto ja ruokinta

Kanoille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. (28.4.2011/376)

Kanojen saatavilla on oltava riittävästi rehua sekä jatkuvasti juomavettä. Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia.

Kanojen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina. Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.

10 §
Munivien kanojen varustelemattomat häkit

Jos häkissä pidetään yhtä täysikasvuista kanaa, häkin pinta-alan on oltava vähintään 1 000 neliösenttimetriä. Jos häkissä pidetään kahta kanaa, kanaa kohden on oltava tilaa vähintään 600 neliösenttimetriä. Jos häkissä pidetään kolmea tai sitä useampaa kanaa, kanaa kohden on oltava tilaa vähintään 550 neliösenttimetriä. Samassa häkissä saa pitää enintään seitsemän kanaa.

Täysikasvuisen kanan häkin korkeuden on oltava vähintään 40 senttimetriä alueella, jonka koko on vähintään 65 prosenttia häkin pinta-alasta, ja muissa osissa korkeuden on oltava vähintään 38 senttimetriä. Häkin pohjan kaltevuus ei saa ylittää 14 prosenttia tai 8 astetta.

Ruokintakourun reunan pituuden on täysikasvuista kanaa kohden oltava vähintään 12 senttimetriä. Jos häkissä pidetään useampaa kuin yhtä kanaa, häkkiä kohden on oltava vähintään kaksi juottolaitetta tai vesiastiaa tai häkissä on oltava yhtäjaksoinen vesikouru. Vesikourun reunan pituuden on tällöin oltava kanaa kohden vähintään 10 senttimetriä.

Häkissä on oltava asianmukainen varuste, johon kanojen kynnet hioutuvat.

Tässä pykälässä tarkoitettuja uusia tai käytöstä poistettuja häkkejä ei saa ottaa käyttöön.

11 §
Munivien kanojen varustellut häkit

Kutakin häkissä pidettävää kanaa kohden on oltava tilaa vähintään 750 neliösenttimetriä, josta käytettävissä olevaa alaa on oltava kanaa kohden vähintään 600 neliösenttimetriä. Häkin korkeuden on oltava vähintään 20 senttimetriä niissä osissa häkkiä, jotka eivät ole käytettävissä olevaa alaa. Häkin kokonaispinta-alan on kuitenkin oltava vähintään 2 000 neliösenttimetriä.

Ruokintakourun reunan pituuden on täysikasvuista kanaa kohden oltava vähintään 12 senttimetriä. Häkissä on oltava asianmukainen, kanaryhmälle sopiva juottolaite. Jos kanojen juottoon käytetään vesinippoja tai -kuppeja, kunkin kanan ulottuvilla on oltava vähintään kaksi nippaa tai kuppia.

Kanojen käytettävissä on oltava pesä, pehkua nokkimista ja kuopimista varten sekä asianmukaisia orsia, joiden pituuden on oltava vähintään 15 senttimetriä kanaa kohden. Orsien on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja sellaiset, että kanat voivat käyttää niitä vaikeuksitta.

Häkissä on oltava asianmukainen varuste, johon kanojen kynnet hioutuvat.

Häkkirivien välillä on oltava vähintään 90 senttimetriä leveä käytävä. Alimman häkkikerroksen on oltava vähintään 35 senttimetrin korkeudella lattiasta.

12 §
Avokanalat

Avokanalassa saa olla enintään 9 kanaa käytettävissä olevan alan kutakin neliömetriä kohden.

Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten, että juomasta tai rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua. Jos kanojen ruokintaan käytetään ruokintakouruja, niiden reunan pituuden on kanaa kohden oltava vähintään 10 senttimetriä. Jos kanojen ruokintaan käytetään pyöröruokkijoita, niiden reunan pituuden on oltava kanaa kohden vähintään 4 senttimetriä.

Jos kanojen juottoon käytetään yhtäjaksoisia vesikouruja, niiden reunan pituuden on oltava kanaa kohden vähintään 2,5 senttimetriä. Jos kanojen juottoon käytetään pyöröjuottolaitteita, niiden reunan pituuden on oltava kanaa kohden vähintään senttimetri. Jos kanojen juottoon käytetään vesinippoja tai -kuppeja, kutakin alkavaa 10 kanan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi nippa tai kuppi siten, että kunkin kanan ulottuvilla on vähintään kaksi nippaa tai kuppia.

Kanojen käytettävissä on oltava pehkua nokkimista ja kuopimista varten.

Kanoilla on oltava asianmukaiset tilat munintaa varten. Jokaista alkavaa seitsemän kanan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi pesätila. Jos kanalassa käytetään yhteispesiä, pesätilaa on oltava jokaista alkavaa 120 kanan ryhmää kohden vähintään neliömetri.

Kanalassa on oltava tarkoituksenmukaisia orsia, joiden pituuden lintua kohden on oltava vähintään 15 senttimetriä. Orsien on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja sellaisia, että kanat voivat käyttää niitä vaikeuksitta, eikä niissä saa olla teräviä kulmia.

13 §
Vähintään 350 munivan kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset

Jos kanalassa on vähintään 350 munivaa kanaa, kanaa kohden on oltava vähintään 250 neliösenttimetriä pehkulla varustettua aluetta, ja vähintään yhden kolmasosan lattian pinta-alasta on oltava varustettu pehkulla.

Orsia ei saa sijoittaa pehkujen yläpuolelle, ja orsien välisen vaakasuoran etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 30 senttimetriä sekä etäisyyden seinästä vähintään 20 senttimetriä.

Sellaisessa kanalassa, jossa kanat voivat liikkua vapaasti eri tasojen välillä, saa tasoja olla enintään neljä. Tasojen välisen esteettömän korkeuden on oltava vähintään 45 senttimetriä.

Jos kanoilla on mahdollisuus päästä ulos, ulkotilaan on johdettava useita vähintään 35 senttimetrin korkuisia ja vähintään 40 senttimetrin levyisiä ulosmenoaukkoja. Ulosmenoaukot on sijoitettava rakennuksen koko pituudelle, ja niiden yhteenlasketun leveyden on oltava vähintään 2 metriä jokaista 1 000 kanan ryhmää kohden. Tarhassa on oltava mahdollisuus päästä suojaan epäsuotuisilta sääoloilta ja petoeläimiltä. Tarvittaessa tarhassa on oltava asianmukaiset juottolaitteet.

14 §
Munivien kanojen emot

Kanalassa, jossa pidetään emoja, on neljää tai viittä emoa kohden oltava vähintään yksi pesä. Jos kanalassa käytetään yhteispesiä, pesätilaa on jokaista alkavaa 100 emon ryhmää kohden oltava vähintään neliömetri.

15 §
Kananpoikaset

Kananpoikasten pitopaikan tilojen sekä juotto- ja ruokintalaitteiden on oltava liitteen mukaisia.

16 § (28.4.2011/376)

16 § on kumottu A:lla 28.4.2011/376.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 20 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 425/2000 ja 860/2004, sekä kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (635/2000).

18 §
Siirtymäsäännökset

Elintarvikkeeksi tarkoitettuja munia munivia kanoja ei saa 1 päivästä tammikuuta 2012 pitää 10 §:ssä tarkoitetussa varustelemattomassa häkissä.

Sellaisessa avokanalassa, joka on ollut käytössä 3 päivänä elokuuta 1999 ja jossa käytettävissä oleva ala on yhtä suuri kuin käytettävissä oleva lattiapinta-ala, saa 12 §:n 1 momentista poiketen 31 päivään joulukuuta 2011 olla 12 kanaa käytettävissä olevan alan neliömetriä kohden.

Neuvoston päätös 78/923/ETY (31978D0923) ; EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12,, Neuvoston päätös 92/583/ETY (31992D0583) ; EYVL N:o L 395, 31.12.1992, s. 21,, Neuvoston direktiivi 98/58/EY (31998L0058) ; EYVL N:o L 221, 8.8.1998, s. 23,, Neuvoston direktiivi 99/74/EY (31999L0074) ; EYVL N:o L 203, 3.8.1999, s. 53.

Liite

1. Häkissä kasvatettavien kananpoikasten tilalle sekä juotto- ja ruokintalaitteelle asetettavat vaatimukset

Poikasten ikä (viikkoa)Poikasten enimmäislukumäärä/m2Häkin vähimmäiskorkeus (cm)Ruokintakourun reunan vähimmäispituus (cm) poikasta kohdenPoikasten enimmäislukumäärä vesinippaa kohden
Enintään 68525215
Yli 6 mutta enintään 1250253 tai 410
Yli 12 mutta enintään 1830385-88

2. Avokanalassa kasvatettavien kananpoikasten tilalle sekä juotto- ja ruokintalaitteille asetettavat vaatimukset

Poikasten ikä (viikkoa)Poikasten enimmäislukumäärä/m2Ruokintakourun reunan vähimmäispituus (cm) poikasta kohdenVesikourun reunan vähimmäispituus (cm) poikasta kohdenPoikasten enimmäislukumäärä pyöreätä vesiastiaa kohden
Enintään 62520,5150
Yli 6 mutta enintään 121550,65100
Yli 12 mutta enintään 181050,65100

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.4.2011/376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.