Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

22.12.2009/1276

Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (866/1998) 10 §:n 2 momentin, 19 §:n 1 momentin ja 32 §:n nojalla:

1 §
Palkkaturvan hakeminen

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa.

Lomakkeita on pidettävä työ- ja elinkeinotoimistoissa maksutta saatavilla.

2 §
Neuvontavelvollisuus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on tarvittaessa neuvottava hakijaa palkkaturvahakemuksen tekemisessä.

3 §
Ulosmittaus ja palkanmaksukielto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on selvitettävä, onko työntekijän saatava ulosmittauksen tai palkanmaksukiellon kohteena.

4 §
Palkkaturvan maksaminen

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen pankin välityksellä. Palkkaturvalain (866/1998) 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa palkkaturva maksetaan siirronsaajan pankkitilille.

5 §
Konkurssipesän hakemus

Konkurssipesä voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana työntekijöiden lukuun saatavia, joiden osalta pesänhoitaja yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa on selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. Suostumus voidaan evätä perustellusta syystä. Konkurssipesän on ilmoitettava työntekijälle, mitä saatavia hänelle on palkkaturvana haettu.

Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille palkkaturvalain 4 §:n 2 momentissa säädetyn määräisenä. Konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava palkkaturvalain 15 §:n 1 momentissa säädetyt pidätykset sekä tilitettävä ne välittömästi maksun saajille.

6 §
Valtion edustaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvässä oikeudenkäynnissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö voi ottaa hoitaakseen näitä tehtäviä jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

7 §
Maksuhuojennukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää palkkaturvalain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksun lykkäyksen tai vapautuksen maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatavan pääomamäärä on enintään 84 094 euroa.

8 §
Veroviranomaiselta saatava virka-apu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus saada veroviranomaiselta virka-apua palkkaturvalain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta sekä valtion puhevallan käyttämiseen konkursseissa, niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja muissa perimiseen liittyvissä asioissa.

9 §
Palkkaturva-asiain neuvottelukunta

Palkkaturva-asioissa toimii neuvoa-antavana toimielimenä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama palkkaturva-asiain neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan työ- ja elinkeinoministeriötä edustava virkamies. Muut jäsenet valitaan siten, että kolme edustaa työnantajien ja kolme työntekijöiden keskusjärjestöjä.

Jos neuvottelukunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

Palkkaturva-asiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata palkkaturvajärjestelmän toimintaa;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä palkkaturvaa koskevissa asioissa;

3) antaa lausuntoja palkkaturva-asioiden hoidon kannalta periaatteellisesti tärkeistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1998 annettu «palkkaturva-asetus» (868/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.