Seurattu SDK 361/2023 saakka.

20.11.2009/906

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla:

1 §
Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja toimipaikat

Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja toimipaikat ovat:

1) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa; (20.11.2014/954)

2) Lounais-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Turussa;

3) Itä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Mikkelissä ja muut toimipaikat Kuopiossa ja Joensuussa;

4) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa ja muut toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä;

5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Oulussa;

6) Lapin aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta ja jonka päätoimipaikka on Rovaniemellä.

Ahvenanmaan valtionviraston toimialueeseen kuuluu Ahvenanmaan maakunta. Viraston päätoimipaikka on Maarianhaminassa.

2 § (20.11.2014/954)
Aluehallintovirastojen organisaatio ja tehtäväjako

Kaikissa aluehallintovirastoissa on seuraavat vastuualueet:

1) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 8 kohdassa sekä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastosta annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä sekä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen osalta;

3) pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Aluehallintovirastoissa on lisäksi seuraavat vastuualueet, joiden toimialueista ja sijoittumisesta aluehallintovirastoihin säädetään erikseen:

1) ympäristölupavastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) työsuojelun vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jonka toimialueena on koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta ja joka hoitaa kaikkien aluehallintovirastojen sisäisen toiminnan hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä siten kuin 5 ja 5 a §:ssä säädetään. Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtävien yhteisten tukipalvelujen järjestämisestä säädetään erikseen.

Aluehallintoviraston vastuualueilla hoidetaan lisäksi muita virastolle erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö, joka tukee viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Yksikössä hoidetaan lisäksi muita virastolle erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Ahvenanmaan valtionvirasto organisoidaan ja sen tehtäväjako toteutetaan tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

3 § (20.11.2014/954)

3 § on kumottu A:lla 20.11.2014/954.

4 § (20.11.2014/954)
Johtavat virkamiehet

Aluehallintoviraston johtajana on ylijohtaja ja viraston vastuualueen päällikkönä johtaja. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen päällikkönä on hallintojohtaja.

5 § (20.11.2014/954)
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen tehtävänä on hoitaa:

1) henkilöstöpolitiikan, henkilöstösuunnittelun ja palvelussuhdeasioiden valmistelua ja tukea, henkilöstöhallinnon raportointia, rekrytoinnin tukea, palkkausjärjestelmän ylläpitoa, valtakunnallista yhteistoimintaa, työajanseurannan ylläpitoa, osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja työsuojelun tukea koskevat tehtävät ja muut sille erikseen määrätyt yhteiset henkilöstöhallintoa koskevat tehtävät;

2) aluehallintovirastojen palkkaus- ja työnantajapolitiikkaan liittyvät valtakunnalliset tehtävät, ottaen huomioon mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 3 §:n 4 momentissa säädetään; (19.12.2019/1333)

3) maksuliikettä, kirjanpitoa, sisäistä laskentaa, toiminta- ja taloussuunnittelua ja seurantaa, matkahallinnan koordinointia, kustannuslaskentaa ja suoritteiden hinnoittelua koskevat tehtävät, kirjanpitoyksikkötehtävät, talletusten ja aluehallintovirastojen hallussa olevien tulotilien teknistä käsittelyä koskevat tehtävät sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset taloushallintoa koskevat tehtävät;

4) tietohallintopalvelujen ohjaus, järjestäminen ja laadun seuranta, tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurityön ohjaus ja kehittäminen, tietoturvan varmistamisen ohjaus ja koordinointi, riskien hallintamenetelmien tuottaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset tietohallintoa koskevat tehtävät;

5) aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisen tuki ja kehittämistoiminnan koordinointi sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset kehittämistehtävät;

6) viestintäpalvelut työsuojelun vastuualuetta lukuun ottamatta;

7) asiakirjahallintotehtävät työsuojelun vastuualuetta ja ympäristölupavastuualuetta lukuun ottamatta, asiakirjahallinnon yleinen ohjaus sekä arkistonmuodostajatehtävät;

8) käännöspalveluiden koordinointitehtävät työsuojelun vastuualuetta lukuun ottamatta;

9) virastopalvelut;

10) toimitilahallinnon ohjaus, järjestäminen ja laadun seuranta sekä materiaalihallinnon ohjaus-, valmistelu- ja tukitehtävät sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset toimitila- ja materiaalihallintoa koskevat tehtävät;

11) yhteiset yleishallinnon tukitehtävät;

12) julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettu yhteispalvelusopimuksia koskevan rekisterin ylläpito sekä yhteispalvelun ja siihen osallistuvien valtion viranomaisten yhteistyön valtakunnalliset kehittämistehtävät;

13 kohta on kumottu A:lla 23.5.2019/701.

Vastuualueelle sijoitetun henkilöstön virkapaikkana voi olla Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi muun aluehallintoviraston toimipaikka.

5 a § (20.11.2014/954)
Hallinto- ja kehittämispalvelujen hoitaminen

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen on tuotettava hallinto- ja kehittämispalvelut tasapuolisesti kaikille aluehallintovirastoille. Vastuualueen on annettava tarvittaessa tukea Ahvenanmaan valtionvirastolle vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä.

Aluehallintoviraston ylijohtaja ei voi ottaa ratkaistavakseen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueelta sen tehtäviin kuuluvia työsuojelun vastuualueen henkilöstön palkkaus- ja työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevia asioita.

Vastuualueen on, ennen kuin se tekee päätöksen tai muun ratkaisun palkkaus- ja työnantajapolitiikkaa taikka tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa, hankittava asialle viraston työsuojelun vastuualueen henkilöstön osalta sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun valvontaa ohjaavan osaston hyväksyntä sekä viraston muun henkilöstön osalta valtiovarainministeriön aluehallintovirastoja ohjaavan osaston hyväksyntä. (19.12.2019/1333)

Tietohallintoa koskevissa asioissa vastuualueen on tehtävä yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) tarkoitettujen viranomaisten tietohallinnon kanssa.

6 § (19.12.2013/1093)
Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen ja varhaiskasvatuksen tehtävät perustamis- ja investointihankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoimeen ja perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitettuihin investointihankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä koskevissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa. (23.5.2019/701)

Palveluyksikön virkojen kelpoisuusvaatimuksena on 16 §:ssä säädetyn lisäksi ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Palveluyksikön henkilöstön työskentelypaikkakuntana voi olla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi muun aluehallintoviraston toimipaikka.

7 § (19.12.2019/1333)

7 § on kumottu A:lla 19.12.2019/1333.

8 § (20.11.2014/954)

8 § on kumottu A:lla 20.11.2014/954.

9 § (20.12.2022/1198)
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

2) perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

3) perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun kelpoisuusvaatimuksia koskevan erivapauden myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille;

4) pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtakunnallisen asiantuntija-arvion kokoaminen.

10 § (20.11.2014/954)
Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetussa laissa (1122/2003) aluehallintovirastolle säädetyt valtionavustusten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

2 momentti on kumottu A:lla 23.5.2019/701.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä;

2) valtakunnallisesti aluehallintovirastojen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi viraston vastuualueista erillinen toimintayksikkö.

L alueen pelastustoimen valtionavustuksesta 1122/2003 on kumottu L:lla 616/2021, joka on voimassa 1.1.2023 alkaen. Ks. 1.1.2023 alkaen L sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021.

11 § (20.11.2014/954)
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät. Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös terveydenhuoltolain (1326/2010) 68 a §:ssä tarkoitetut tehtävät lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa. (19.12.2019/1344)

Itä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvistä tehtävistä;

2) venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvistä tehtävistä.

12 § (30.12.2015/1742)
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) vankiterveydenhuollon yksiköstä annetussa laissa (1635/2015) ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/1987) tarkoitetut tehtävät;

2) pelastuslaissa säädetyt metsäpalojen tähystykseen liittyvät tehtävät.

Muiden aluehallintovirastojen tulee avustaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.

13 § (19.12.2013/1093)
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät;

2) elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu poroteurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksyminen sekä elintarvikevalvonta, ensisaapumisvalvonta ja lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta sekä eläintautilain (441/2013) 85 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu eläintautivalvonta, eläinsuojelulain (247/1996) 35 §:n 1 momentissa tarkoitetut tehtävät ja eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 25 §:ssä tarkoitetut tehtävät poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa; (15.9.2016/812)

3) Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa (1182/2011) tarkoitettuun tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

(30.12.2015/1742)

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. (23.5.2019/701)

ElintarvikeL 23/2006 on kumottu L:lla 297/2021, ks. ElintarvikeL 297/2021. EläintautiL 441/2013 on kumottu L:lla 76/2021, ks. EläintautiL 76/2021.

13 a § (19.12.2013/1093)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1 kohta on kumottu A:lla 10.8.2017/520.

2) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitetut tehtävät;

3) löytötavaralaissa (778/1988) ja löytötavara-asetuksessa (1079/1988) tarkoitetut tehtävät;

4) liikuntalaissa (390/2015) tarkoitetut liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät. (23.5.2019/701)

Lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko muun maan alueella yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tarkoitetut osakaskuntien sääntöjen ja sääntöjen muutosten vahvistamista koskevat tehtävät.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. (23.5.2019/701)

L asumisoikeusasunnoista 650/1990 on kumottu L:lla asumisoikeusasunnoista 393/2021.

14 § (16.4.2015/441)
Aluehallintovirastojen strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen sisältö ja menettelytavat

Valtiovarainministeriö vastaa aluehallintovirastoista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen järjestämisestä ja koordinoinnista aluehallintovirastojen osalta sekä siitä, että virastoille laaditaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa yhteinen strategia-asiakirja sekä virastokohtaiset tulossopimukset.

Strategia-asiakirjassa esitetään aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiset tavoitteet, jotka perustuvat:

1) hallitusohjelmaan;

2) hallituksen strategia-asiakirjaan;

3) valtioneuvoston kehyspäätöksiin;

4) valtakunnallisiin alueiden kehittämisen painopisteisiin;

5) maakuntaohjelmiin;

6) hallituksen politiikkaohjelmiin;

7) muihin kuin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin poikkihallinnollisiin ohjelmiin;

8) lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin.

Tulossopimus laaditaan kullekin aluehallintovirastolle hallituskaudeksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja talousarvio. Tulossopimus perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin. Tulossopimuksessa määritellään virastolle keskeiset toimintalinjat, tulostavoitteet ja yhteistyökysymykset sekä määrärahapuitteet hallinnonaloittain. Erityisestä syystä tulossopimuksessa voi olla hallinnonalakohtaisia tavoitteita sisältävä erillinen osuus.

15 § (16.4.2015/441)
Aluehallintovirastojen ohjausryhmä ja tulosohjausryhmä

Aluehallintovirastojen suunnittelun ja ohjauksen yhteensovittamiseksi valtiovarainministeriö asettaa aluehallintovirastojen ohjausryhmän ja aluehallintovirastojen tulosohjausryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä:

1) aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia-asiakirja;

2) tulossopimukset aluehallintovirastojen kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi;

3) aluehallintovirastoja koskeva kehys- ja talousarvioesitys;

4) strategiset linjaukset, laajat kehittämishankkeet ja valtioneuvoston tai ministeriryhmien käsiteltävät asiakirjat.

Tulosohjausryhmän tehtävänä on valmistella ohjausryhmän käsiteltävät asiat strategia-asiakirjaa lukuun ottamatta sekä käsitellä ja yhteen sovittaa hallinnonaloja yhteisesti koskevia asioita ja hankkeita.

Ohjausryhmässä voivat olla edustettuina aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä mainitut ministeriöt sekä aluehallintovirastot. Tulosohjausryhmässä voivat olla edustettuina aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä mainitut ministeriöt ja siinä tarkoitetut keskushallinnon virastot, aluehallintovirastot, maakuntien liitot sekä aluehallintovirastojen henkilöstöä edustavat järjestöt. Aluehallintovirastoille, maakuntien liitoille ja aluehallintovirastojen henkilöstöä edustaville järjestöille voidaan asettaa kullekin yksi tai useampi yhteinen edustaja.

16 § (1.7.2015/838)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vastuualueen johtajalla sekä hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus;

2) 6 §:ssä tarkoitetun yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Työsuojelun vastuualueen tarkastushenkilöstössä tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla on useiden vuosien pituinen käytännön ammattityökokemus. Jos viranhoito edellyttää tällaista ammattityökokemusta, on ennen viran täyttämistä pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.

17 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Valtiovarainministeriö voi ennen tämän asetuksen voimaan tuloa määrätä virkamiehet hoitamaan 7 ja 8 §:ssä, 9 §:n 3 momentissa, 10 §:n 4 momentissa ja 11 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yksiköiden päälliköiden tehtäviä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.1.2011/55:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille tulleet hakemukset väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapauttamiseksi, jotka koskevat Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevaa rakennusta, käsitellään loppuun Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.8.2011/963:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1.12.2011/1200:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011.

20.9.2012/523:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Hakemus, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on ollut toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

19.12.2013/1093:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) 3 §:n mukaista poikkeuslupaa koskeva asia, joka on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

20.11.2014/954:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Aluehallintovirastoissa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon siirtyvissä tehtävissä tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät tämän asetuksen tullessa voimaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

16.4.2015/441:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015. Sen 6 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti tulevat voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä elokuuta 2015.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta koskeva asia, joka on vireillä tämän asetuksen 6 §:n 2 momentin voimaan tullessa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on toimivaltainen tämän asetuksen 6 §:n 2 momentin voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

1.7.2015/838:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

30.12.2015/1742:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

15.9.2016/812:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2016.

10.8.2017/520:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2017.

23.5.2019/701:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

19.12.2019/1333:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

19.12.2019/1344:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

20.12.2022/1198:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.