Seurattu SDK 373/2021 saakka.

13.11.2009/876

Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Perustettava osakeyhtiö

Varustamoliikelaitoksen toiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta väyläpalveluliiketoimintaa. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

Yhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

2 §
Luovutusvaltuutus

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Varustamoliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle ja väyläpalveluliiketoiminnan osalta Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain (875/2009) mukaiselle perustettavalle osakeyhtiölle.

3 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton pääomamäärään saakka, joka vastaa valtion lainaa Varustamoliikelaitoksen omaisuudesta luovutusajankohtana.

4 §
Verotus

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut osakeyhtiöt eivät ole velvollisia suorittamaan varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta mainitussa pykälässä tarkoitettujen luovutusten yhteydessä.

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

5 §
Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut osakeyhtiöt vastaavat laina-, takaus-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Varustamoliikelaitos on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu Varustamoliikelaitoksen ottamista lainoista ja sitoumuksista jää voimaan.

6 §
Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa

Varustamoliikelaitoksen perustettaville osakeyhtiöille luovutettuun omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdistuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset ovat voimassa siten, että ne kohdistuvat luovutettavaa omaisuutta ja liiketoimintaa koskevilta osin perustettaviin osakeyhtiöihin ilman eri päätöstä.

Vireillä olevissa hallintoasioissa perustettavat osakeyhtiöt tulevat hallinto- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Varustamoliikelaitoksen sijaan ilman eri päätöstä.

7 §
Henkilöstön asema

Varustamoliikelaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen lukuun ottamatta väyläpalveluliiketoimintaa.

Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminnan palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain mukaisen osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen.

Määräajaksi Varustamoliikelaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun osakeyhtiön tai väyläpalveluliiketoiminnan osalta Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain mukaisen perustettavan osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi.

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin yhtiöissä sovelletaan, mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan.

8 §
Tilintarkastus ja tilinpäätös

Varustamoliikelaitoksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään. Tämän lain 1 §:ssä tarkoitettu osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät.

L valtion liikelaitoksista 1185/2002 on kumottu. Ks. L valtion liikelaitoksista 1062/2010 sekä soveltamisesta L 1062/2010 21 §.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan Varustamoliikelaitoksesta 21 päivänä marraskuuta 2003 annettu laki (937/2003).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain voimaantuloa 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 §:ää.

HE 143/2009, LiVM 15/2009, EV 142/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.