Seurattu SDK 373/2021 saakka.

25.3.2009/188

Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 28.3.2012/152, joka on voimassa 1.4.2012 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 423/2007, ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, sellaisena kuin se on laissa 428/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavia Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia erikoistukia:

1 kohta on kumottu A:lla 22.12.2009/1380.

2) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, säädetty:

a) tärkkelysperunan tuki;

b alakohta on kumottu A:lla 26.1.2011/75.

c) siementuki;

3) maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädetty kuivatun rehun tuki.

2–7 §

2–7 § on kumottu A:lla 22.12.2009/1380.

8 § (26.1.2011/75)

8 § on kumottu A:lla 26.1.2011/75.

9 § (26.1.2011/75)

9 § on kumottu A:lla 26.1.2011/75.

10 § (26.1.2011/75)

10 § on kumottu A:lla 26.1.2011/75.

11 §
Kuivattujen rehujen tuotantotuki

Kuivattujen rehujen tuotantotuki maksetaan kuivaamolle viherheinälohkon raakaaineesta kuivatun rehun perusteella.

Kuivaamon tekemässä sopimuksessa on oltava tiedot sopimuskasvulohkoista, joilla raaka-ainetta viljellään sekä viittaus tukihakemukseen siten kuin siitä kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2005 14 artiklassa säädetään. Kuivaamon on ilmoitettava 31 päivänä maaliskuuta varastossa olleen kuivatun rehun määrä vuosittain viimeistään 10 päivänä huhtikuuta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (22.12.2009/1380)

12 §
Tukikelpoisuuden vähimmäisedellytykset

Kaikissa pinta-alaperusteisissa erikoistuissa pienin tukikelpoiseksi hyväksyttävissä oleva kasvulohko on 0,05 hehtaaria.

13 § (22.12.2009/1380)
Toimivaltaiset viranomaiset

Soveltamisasetuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia ovat maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, tullilaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan erikoistuista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (282/2008).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1380:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Energiakasvien tuen osalta vuonna 2009 korjatut raaka-aineet on jalostettava viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2011. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetetut vakuudet on vapautettava 31 päivänä heinäkuuta 2010.

26.1.2011/75:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073) ; EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.