Seurattu SDK 373/2021 saakka.

27.3.2009/178

Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion varoista voidaan vuosina 2009 ja 2010 myöntää avustuksia korjausrakentamisen elvyttämiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi sekä asuinrakennuskannan ylläpitämiseksi. (4.12.2009/1022)

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voidaan myöntää vähintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän, ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen sekä rakennukseen liittyvän yhteistilan ja piha-alueen parannus- ja korjaustoimenpiteeseen, jos vastuu toimenpiteestä kuuluu yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös, jos samassa korjaushankkeessa korjattavissa asuinrakennuksissa on vähintään kaksi asuinhuoneistoa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin avustettavista toimenpiteistä.

3 § (4.12.2009/1022)
Myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka on aloitettu aikaisintaan 1 päivänä helmikuuta 2009 ja viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010 sekä toteutettu viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2011. Toimenpiteiden tulee olla energiatehokkuuden kannalta hyväksyttäviä.

Syyskuun 1 päivänä 2010 ja sen jälkeen avustusta voidaan myöntää vain toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta, vähennetään haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Toimenpiteiltä edellytetään lisäksi, että ne on aloitettu aikaisintaan 1 päivänä huhtikuuta 2010 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 sekä toteutettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. (14.5.2010/348)

Aloittamisajankohta määritellään urakkasopimuksessa tai muussa vastaavassa sopimuksessa määritellyn rakennustöiden aloittamispäivän mukaan. Toteuttamisen ajoittuminen määritellään loppukatselmuksen, vastaanottotodistuksen tai muun luotettavan selvityksen perusteella.

Parannus- ja korjaustoimenpiteiden arvioitujen kustannusten tulee olla vähintään 5 000 euroa.

4 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustusta myönnetään 3 §:n 1 momentin mukaisessa tapauksessa 10 prosenttia ja 3 §:n 2 momentin mukaisessa tapauksessa 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ellei erityisestä syystä ole tarpeen myöntää avustusta tätä pienempänä. Hyväksyttävät kustannukset ovat enintään toteutuneet kustannukset. (4.12.2009/1022)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin hyväksyttävistä kustannuksista.

5 §
Avustuksensaaja

Avustus myönnetään asuinrakennuksen omistajalle. Jos rakennuksen kunnossapitovastuu on lain nojalla tai kirjallisella sopimuksella siirretty pysyvästi tai pitkäaikaisesti jollekulle muulle kuin omistajalle, avustus voidaan myöntää kunnossapitovastuussa olevalle.

6 §
Avustuksen myöntäjä

Avustuksen myöntää se kunta, jossa korjattava asuinrakennus sijaitsee. Kunnat voivat keskenään sopia myös toisin avustuksen myöntävästä kunnasta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää avustuksen silloin, kun avustus myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle. Kunta antaa näissä tapauksissa tarvittaessa lausunnon avustushakemuksesta.

7 §
Muu rahoitus

Avustusta ei myönnetä, jos hankkeen rahoitukseen myönnetään korjaus- tai energia-avustusta valtion talousarvion määrärahasta asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisesti tai avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisesti. Siltä osin kuin avustuksenhakijalla on oikeus saada tässä laissa tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista hyvitystä lain, vakuutussopimuksen tai muun sopimuksen perusteella tai muulla vastaavalla perusteella, ei tämän lain mukaista avustusta myönnetä.

8 §
Kuntien ohjaus ja valvonta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ohjaa ja valvoo kuntien menettelyä avustusten myöntämisessä ja avustuksiin liittyvissä asioissa. Sillä on oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset asiakirjat, tiedot ja selvitykset.

9 §
Avustuksen takaisinperintä kunnalta

Jos kunta on avustusta myöntäessään menetellyt säännösten vastaisesti eikä virhe tai laiminlyönti ole vähäinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi jättää avustusmäärän kokonaan tai osittain maksamatta kunnalle ja periä kunnalta kokonaan tai osittain takaisin kunnan myöntämän avustusmäärän.

Jos kyseessä on perusteettomasti myönnetty avustus, kunnan on maksettava takaisinperittävälle määrälle korkoa avustuksen maksupäivästä lukien korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Jos takaisinperittävää määrää ei makseta viimeistään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi päättää, että tässä pykälässä tarkoitettu korko ja viivästyskorko jätetään osittain tai kokonaan perimättä, jos täysimääräinen koronmaksuvelvollisuus on kohtuuton takaisinperinnän perusteena oleviin olosuhteisiin ja menettelyyn nähden.

10 §
Tarkemmat säännökset eräistä asioista

Tarkemmat säännökset avustusten hakumenettelystä ja avustusten maksamisesta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010. (4.12.2009/1022)

Lakia voidaan soveltaa sen voimassaolon päättymisen jälkeen avustusten maksamiseen, ohjaukseen, valvontaan sekä avustusmäärän maksamatta jättämiseen ja takaisinperimiseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 2/2009, YmVM 1/2009, EV 14/2009

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.12.2009/1022:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 184/2009, YmVM 7/2009, EV 174/2009

14.5.2010/348:

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/2010, YmVM 4/2010, EV 55/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.