Seurattu SDK 373/2021 saakka.

26.2.2009/99

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 15.8.2016 alkaen. Ks. TupakkaL 549/2016 120 §.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976) 10 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 984/2008.

1 §

Omavalvontasuunnitelma on tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvanhaltijan laatima kirjallinen ohjeisto toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetyn myyntikiellon toimeenpanosta tupakkatuotteiden myyntipaikassa.

2 §

Myyntipaikan omavalvontasuunnitelman tulee sisältää:

1) tieto omavalvonnan vastuuhenkilöstä;

2) luettelo tuoteryhmistä, joita omavalvonta koskee;

3) selvitys siitä, miten uusien työntekijöiden perehdytys toteutetaan palvelussuhteen alussa sekä kaikkien työntekijöiden osaamisen kertaaminen toteutetaan vähintään vuosittain;

4) menettelytavat, miten myyjät ohjeistetaan toimimaan lain mukaisesti erilaisissa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin liittyvissä tilanteissa;

5) menettelytavat, joilla elinkeinonharjoittaja ja omavalvonnan vastuuhenkilö seuraavat annettujen ohjeiden noudattamista;

6) suunnitelma omavalvontasuunnitelman ylläpidosta ja omavalvonnan ja omavalvontasuunnitelman toimeenpanon vuosittaisesta arvioinnista ja kehittämisestä; sekä

7) selvitys siitä, mihin tupakoinnin vähentämisestä annetun asetuksen 11 §:n (174/1995) mukainen ilmoitus on asetettu niin, että tupakkatuotteiden myyntipisteessä asioiva asiakas havaitsee sen vaivatta.

Omavalvontasuunnitelma voidaan laatia myös sähköiseen muotoon ja se voidaan yhdistää osaksi elintarvikehuoneiston muita omavalvontasuunnitelmia. Omavalvonnan ja omavalvontasuunnitelman toimeenpanon arviointi ja kehittäminen voidaan toteuttaa keskitetysti myyntipaikkojen ketjuohjauksella.

Omavalvontasuunnitelma tulee pitää yhtenä kokonaisuutena myyntipaikan työntekijöiden saatavilla.

3 §

Omavalvontasuunnitelman toteuttaminen sisältää 2 §:ssä säädettyjen toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi seuraavat kirjaukset:

1) toteutetut uusien työntekijöiden perehdytykset sekä kaikkien työntekijöiden osaamisen kertaaminen;

2) tehdyt ikätarkastukset ja niiden tulokset sekä ikätarkastuksiinliittyvät myynnin ongelmatilanteet ja välitysepäilyt;

3) ongelmatilanteiden tai viranomaisten tarkastusten johdosta toteutetut toimenpiteet; ja

4) omavalvonnan toimeenpanon ja sen tuloksellisuuden seuranta ja vuosittainen arviointi ja omavalvonnan kehittäminen.

Edellä 1 ja 3–4 kohdissa tarkoitetut kirjaukset tekee omavalvonnan vastuuhenkilö ellei omavalvontasuunnitelmassa ole toisin määrätty, ja ne tulee pitää myyntipaikan työntekijöiden saatavilla.

Jos anniskelu- tai henkilöstöravintolassa tai muussa vastaavassa myyntipaikassa asioi vain poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaita asiakkaita, voidaan 2-kohdassa tarkoitetut kirjaukset korvata kirjaamalla yhteenveto vuoden aikana tehdyistä vastaavista havainnoista omavalvontasuunnitelman arviointiin.

Kirjaukset tulee säilyttää kuluvan kalenterivuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden ajan.

3 a § (21.12.2010/1311)

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjä saa esittää tupakkatuotteiden ostajalle tämän pyynnöstä myyntipaikassa vähittäismyynnissä myytävänä olevien tupakkatuotteiden pakkauksia esittävän kuvaston sekä luovuttaa luettelon niiden hinnoista. Kuvasto ja luettelo voivat olla painettuja, monistettuja tai tulostettuja.

Kuvaston tulee koostua yksivärisestä valkoisesta, pintamateriaaliltaan tasaisesta ja heijastamattomasta rengaskansiosta tai mapista sekä irtolehdistä. Kansion tai mapin korkeus saa olla enintään 350 millimetriä, leveys enintään 300 millimetriä ja selän leveys enintään 100 millimetriä.

Luettelon tulee koostua yhdestä tai useammasta paperisivusta. Luettelon tuotetietojen väliin ei saa jättää tyhjiä rivejä.

Kuvaston irtolehtien ja luettelon sivujen tulee olla valkoisia, enintään A4-kokoa, keskenään samankokoisia ja samaa materiaalia. Irtolehdet ja sivut saavat olla kaksipuolisia. Niitä ei saa muotoilla tai taittaa, ja niiden asettelujen on oltava yhdenmukaiset.

3 b § (21.12.2010/1311)

Kuvaston irtolehden yhdelle puolelle ja luettelon riville saa painaa yhden tupakkatuotteen:

1) juoksevan järjestysnumeron;

2) tavaramerkin sekä vähittäismyyntipakkauksessa siihen yhdistetyn muun merkinnän tekstinä;

3) vähittäismyyntipakkauksen koon kappalemäärinä tai grammoina; sekä

4) vähittäismyyntihinnan.

Kuvasto saa sisältää välilehdet ja luettelo väliotsikot seuraaville tuoteryhmille: savukkeet, sikarit, savuketupakat, piipputupakat, muut tupakkatuotteet. Kuvaston ulkopinnalle ja luettelon otsikoksi saa painaa yhden kerran tekstin "tupakkatuotteet", ja ne saavat sisältää myös tiedon myyntipaikasta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot tulee painaa mustalla, yhdenmukaisella Helvetica-kirjasimella, jonka pistekoko on koko kuvastossa ja luettelossa sama ja enintään 14. Tiedot voidaan painaa suomeksi ja ruotsiksi.

Kuvaston irtolehdellä saa lisäksi esittää kuvan tuotteen vähittäismyyntipakkauksen näkyvimmästä pinnasta. Kuvan tulee esittää todellista Suomessa myynnissä olevaa vähittäismyyntipakkausta varoitusmerkintöineen suoraan edestä kuvattuna. Kuva saa peittää enintään 30 prosenttia irtolehden pinta-alasta. Kuvan koko ei saa ylittää kyseisen tuotteen vähittäismyyntipakkauksen luonnollista kokoa. Kuvaa tai sen osia ei saa peittää, eikä sen päälle saa painaa muita tietoja.

Tuotteet esitetään kuvastossa ja luettelossa tavaramerkin mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksellä tarkoitetaan tässä asetuksessa standardin SFS 4600 (Aakkostaminen ja siihen liittyvä ryhmittely) mukaista järjestystä. Jos välilehtiä tai väliotsikoita käytetään, tulee tuotteiden olla tuoteryhmien mukaan jaoteltuina tavaramerkin mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Kuvasto ja luettelo eivät saa sisältää tästä ja 3 a §:stä poikkeavia elementtejä.

3 c § (22.12.2011/1529)

Mitä 3 a ja 3 b §:ssä säädetään painetusta kuvastosta ja luettelosta, koskee myös tupakkaa, tupakan vastiketta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä ja niitä esittävää kuvastoa ja luetteloa, jos tupakkaa, tupakan vastiketta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä ei tupakkalain 8 a §:n 1 momentin mukaan saa pitää esillä vähittäismyynnissä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 8 päivänä joulukuuta 1999 antama määräys tupakkatuotteen ja tupakointivälineen myynnin estämiseen alaikäisille tarkoitetun omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja toteuttamisesta (Dnro 1999:53).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2010/1311:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22.12.2011/1529:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.