Seurattu SDK 834/2023 saakka.

19.12.2008/1030

Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (18.1.2019/114)
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa avustuksia taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille ja asumisoikeustaloyhteisöille sekä sellaisille vuokrataloyhteisöille ja asumisoikeustaloyhteisöille, joiden voidaan ennakoida joutuvan taloudellisiin vaikeuksiin.

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi, jollei jäljempänä toisin säädetä, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 § (18.1.2019/114)
Tavoite

Avustuksen myöntämisen tavoitteena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan vuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön taloutta, ennaltaehkäistä yhteisön taloudellisia vaikeuksia taikka vähentää valtiolle syntyvää luottotappioriskiä tai riskiä valtion takausvastuun toteutumisesta.

3 §
Avustuksen saajat

Avustus voidaan myöntää vuokrataloyhteisölle ja asumisoikeustaloyhteisölle, jolla on jonkin seuraavista laeista nojalla myönnettyä valtion asuntolainaa tai aravalainaa vielä jäljellä:

1) vuoden 1953 asuntotuotantolaki (488/1953);

2) vuoden 1966 asuntotuotantolaki (247/1966);

3) aravalaki (1189/1993); tai

4) asuntojen perusparantamisesta annettu laki (34/1979).

Avustus voidaan myöntää myös vuokrataloyhteisölle ja asumisoikeustaloyhteisölle, jonka jonkin seuraavista laeista nojalla hyväksyttyyn korkotukilainaan kohdistuu vielä valtion täytetakaus:

1) vuokra-asuntolainojen korkotuesta annettu laki (867/1980);

2) asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (1205/1993); tai

3) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001).

Avustus voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitetulle lainansaajalle myös, jos jäljellä ollut valtion asuntolaina tai aravalaina on maksettu takaisin lainalla, johon liittyy valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetussa laissa (868/2008) tarkoitettu valtion takaus.

4 § (18.1.2019/114)
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää, jos se on tarpeen vuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseksi. Avustusta voidaan myöntää myös, jos se on tarpeen valtion luottotappioriskin tai takausvastuun toteutumisesta aiheutuvan riskin vähentämiseksi. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on myös, että taloudelliset vaikeudet ovat aiheutuneet asuntojen tyhjänä olemisesta, alueen asuntomarkkinatilanteesta tai muusta omistajasta riippumattomasta hyväksyttävästä syystä tai niiden voidaan ennakoida aiheutuvan mainituista syistä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että Valtiokonttori on hyväksynyt yhteisölle tervehdyttämissuunnitelman siitä, miten yhteisön taloutta tervehdytetään tai miten estetään yhteisön ajautuminen taloudellisiin vaikeuksiin.

5 §
Omistajalle asetettavat edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön omistaja:

1) huolehtii omasta taloudellisesta ja muusta vastuustaan talouden tervehdyttämiseksi pitkäjänteisellä tavalla;

2) on tehnyt yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa yhteisölle suunnitelman, jonka tavoitteena on sen talouden tervehdyttäminen kohtuullisessa ajassa ja johon sisältyy myös omistajan toimenpiteitä; sekä

3) ei saa vuokrissa eikä käyttövastikkeissa periä omille varoille korkoa avustuksen myöntämisvuonna eikä sitä seuraavana neljänä vuotena tai tätä pidempänä 2 kohdassa tarkoitetun tervehdyttämissuunnitelman mukaisena aikana.

6 § (18.1.2019/114)
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään enintään määrä, joka yhdessä muiden tervehdyttämissuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden kanssa tarvitaan yhteisön taloudellisten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseksi, talouden saattamiseksi kohtuullisessa ajassa tasapainoon tai valtion luottotappioriskin tai valtion takausvastuun toteutumisesta aiheutuvan riskin välttämiseksi.

7 §
Avustuksen myöntäjä

Valtiokonttori myöntää avustuksen hakemuksesta.

8 § (7.8.2015/1054)
Muutoksenhaku

Hakija saa hakea muutosta Valtiokonttorin päätökseen siten kuin valtionavustuslaissa säädetään.

Avustuksen myöntämistä koskevaan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan vuokratalojen ja asumisoikeustalojen tervehdyttämisavustuksista 30 päivänä kesäkuuta 2000 annettu laki (657/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 137/2008, YmVM 9/2008, EV 135/2008

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.8.2015/1054:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

18.1.2019/114:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

HE 208/2018, YmVM 15/2018, EV 178/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.