Seurattu SDK 125/2023 saakka.

16.10.2008/645

Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun lain (841/2006) nojalla seuraavasti:

1 §
Tulotarkastuksen kirjaaminen

Tulotarkastuksesta tehtävään asiakirjaan merkitään:

1) tarkastuksen ajankohta, tarkastuksen toimittaja ja todistaja;

2) tarkastettavan henkilötiedot;

3) tarkastettavan mukana oleva omaisuus;

4) tarkastuksessa löydetyt luvattomat aineet ja esineet;

5) tarkastettavan mahdolliset vammat ja sairaudet;

6) muut seikat, joilla voi olla vaikutusta säilössäpitoon.

Tulotarkastuksessa laaditaan myös poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 4 luvun 2 §:ssä tarkoitettu omaisuusluettelo.

2 §
Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastaminen

Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastamisella ei saa aiheuttaa vapautensa menettäneelle suurempaa haittaa kuin asianmukaisen tarkastuksen suorittamiseksi on välttämätöntä. Kirjeet ja muut postilähetykset on tarkastettava ja toimitettava eteenpäin niin pian kuin tarkastuksen viemä aika huomioon ottaen on mahdollista. Tarkastusta varten avattu kirje toimitetaan vapautensa menettäneelle uudelleen suljettuna.

Vapautensa menettäneelle on ilmoitettava säilytystilan postiosoite sekä ajankohta kirjeiden jakamista ja postilaatikon tyhjentämistä varten.

3 §
Kirjaaminen ja ilmoitukset

Vapautensa menettäneelle saapuneen tai häneltä peräisin olevan kirjeen tai muun postilähetyksen avaamisesta on ilmoitettava vapautensa menettäneelle. Jos säilytystilassa tarkastetaan avaamalla kaikki vapautensa menettäneelle saapuneet kirjeet tai muut postilähetykset, on siitä tiedotettava vapautensa menettäneelle. Kirjeen tai muun postilähetyksen avaaminen ja avaamisen yhteydessä löydetyt esineet ja aineet on kirjattava.

Vapautensa menettäneelle ilmoitetaan hänelle saapuneen tai häneltä lähteneen suljetun kirjeen tai muun postilähetyksen lukemisesta. Päätös lukemisesta on kirjattava.

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin lukemista taikka pidättämistä koskevassa päätöksessä on mainittava lukemisen tai pidättämisen peruste.

4 §
Puhelun kuuntelun kirjaaminen

Vapautensa menettäneen kuunneltavista puheluista kirjataan kuunneltavan nimi, puhelinnumero, johon hän on soittanut taikka josta hänelle on soitettu, kuuntelua koskevan päätöksen tekijä sekä kuuntelemisen peruste.

5 §
Tapaamiskielto ja sen sisältö

Tapaamiskieltoa koskevassa päätöksessä on mainittava tapaamiskieltoon asetettavan tapaajan nimi, kiellon peruste ja kesto, kiellon kohteena oleva vapautensa menettänyt, kiellossa tarkoitettu säilytystila sekä päätöksen tekijä.

Jos kielto koskee useampaa kuin yhtä säilytystilaa, säilytystilojen esimiehille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus antaa lausuntonsa ennen tapaamiskiellon antamista.

6 §
Poistumislupamenettely

Poistumislupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Vapautensa menettäneen on annettava hakemuksensa tueksi riittävä selvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 7 luvun 8 §:ssä säädetyistä edellytyksistä.

Poistumislupahakemus on käsiteltävä viivytyksettä ja sitä koskeva päätös on tehtävä kirjallisesti.

7 §
Vapautensa menettäneen henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Vapautensa menettäneen henkilöntarkastusta koskevaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) vapautensa menettäneen henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen peruste;

3) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) henkilöntarkastuksen suorittaja;

6) todistaja, taikka jos todistajaa ei ole ollut, syy siihen;

7) tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus.

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

8 §
Erityistarkastusta koskeva pöytäkirja

Erityistarkastusta koskevaan pöytäkirjaan merkitään:

1) tarkastettu säilytystila tai muu tila;

2) tarkastuksen aika;

3) tarkastuksen peruste;

4) tarkastetun vapautensa menettäneen henkilötiedot;

5) löydetyt luvattomat esineet ja aineet sekä niiden löytöpaikka;

6) tarkastuksen suorittaja;

7) todistajat.

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

9 §
Tapaajan henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tapaajan henkilöntarkastusta koskevaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) henkilöntarkastuksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen peruste;

3) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) henkilöntarkastuksen suorittaja;

6) todistaja;

7) tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus.

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

10 §
Säilytystilan alueelta poistamisen kirjaaminen

Henkilön poistamista säilytystilan alueelta koskeva päätös on kirjattava. Päätökseen on merkittävä säilytystilan alueelta poistetun henkilön henkilötiedot, poistamisen peruste, poistamisen suorittaneet virkamiehet, toimenpiteen aika ja paikka sekä ajankohta, jolloin poistettavalle on ilmoitettu poistamisen peruste. Päätöksen tehnyt virkamies vahvistaa päätöksen allekirjoituksellaan.

11 §
Sitomisvälineet

Sitomiseen tarkoitettuina välineinä käytetään käsirautoja, henkilön sitomiseen tarkoitettua muovista sidettä tai henkilön sitomiseen tarkoitettua muuta välinettä.

12 §
Sitomisen kirjaaminen

Vapautensa menettäneen sitomisen peruste ja kesto on kirjattava. Jos sitominen tapahtuu poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 11 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla, kirjataan myös ajankohta, jona lääkäriä on kuultu.

13 §
Tarkkailu

Tarkkailuun sijoittamisesta on kirjattava:

1) vapautensa menettäneen henkilötiedot;

2) tarkkailuun sijoittamisen peruste;

3) täytäntöönpanopaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) valvontatapa;

6) tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

7) ajankohta, jolloin tarkkailuun sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

8) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tarkkailuun sijoitetun terveydentilan;

9) miten vapautensa menettäneen terveydentilaa on seurattu;

10) tehdyt havainnot tai löydöt.

Jos tarkkailua jatketaan, päätös jatkamisesta ja sen perusteet on kirjattava.

Tarkkailuun sijoittamista ja sen jatkamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta vastaava virkamies vahvistaa kirjaukset allekirjoituksellaan.

14 §
Eristämistarkkailu

Eristämistarkkailusta on kirjattava:

1) vapautensa menettäneen henkilötiedot;

2) eristämistarkkailun peruste;

3) täytäntöönpanopaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) valvontatapa;

6) eristämistarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

7) ajankohta, jolloin eristämistarkkailuun sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

8) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut eristämistarkkailuun sijoitetun terveydentilan;

9) miten vapautensa menettäneen terveydentilaa on seurattu;

10) tehdyt havainnot tai löydöt.

Jos eristämistarkkailua jatketaan yli seitsemän vuorokautta, päätös ja sen perusteet sekä henkilönkatsastuksessa ilmenneet seikat on kirjattava.

Eristämistarkkailuun sijoittamista ja sen jatkamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta vastaava virkamies vahvistaa kirjaukset allekirjoituksellaan.

15 §
Tekninen valvonta

Teknisestä valvonnasta on kirjattava:

1) valvottavan henkilötiedot;

2) teknisen valvonnan peruste;

3) teknisen valvonnan suorittamisaika ja -paikka;

4) päätöksen tekijä.

16 §
Vartijan voimankäyttövälineet

Voimankäyttövälineinä käytetään käsirautoja ja muita henkilön sitomiseen tarkoitettuja välineitä, suojakilpeä, patukkaa tai teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta, etälamautinta, pistoolia ja revolveria. Edellytyksenä välineiden käytölle on lisäksi, että vartija on saanut sisäasiainministeriön asetuksella säädetyn koulutuksen välineiden käyttämiseen ja suorittanut niitä koskevat vuosittaiset harjoitteluvaatimukset sekä tasokokeet.

Vartijalla tulee olla sisäasiainministeriön asetuksella säädetty koulutus voimankäyttöön yleensä ja kunkin voimankäyttövälineen kantamiseen vaadittava poliisin voimankäyttökoulutusta vastaava koulutus.

17 §
Ampuma-aseen kantaminen

Vartija saa kantaa ampuma-asetta ainoastaan säilytystilan esimiehen määräämissä virkatehtävissä. Säilytystilassa vapautensa menettäneiden kanssa lähityötä yksinään tekevä vartija ei saa kantaa ampuma-asetta, ellei se ole tilanteen vaarallisuuden takia yksittäisessä tapauksessa tarpeen.

Ampuma-asetta on kannettava turvakotelossa tai muutoin siten, ettei ase ole näkyvissä, jolleivät tehtävän luonne tai tilanteen vaarallisuus taikka muut olosuhteet poikkeuksellisesti muuta edellytä.

18 §
Ampuma-aseiden ja muiden voimankäyttövälineiden säilyttäminen

Ampuma-aseet ja muut voimankäyttövälineet on säilytettävä poliisin tiloissa. Perustellusta syystä niitä voidaan kuitenkin säilyttää muuallakin. Voimankäyttövälineet on säilytettävä siten, etteivät ne joudu asiattomien haltuun tai muuten aiheuta vaaraa. Ampuma-aseiden ja patruunoiden säilyttämiseen sovelletaan lisäksi ampuma-aselain (1/1998) 105 §:ää sekä 106 §:n 1 ja 4 momenttia.

19 §
Ilmoitukset

Vapautensa menettäneen terveydentilaa, kuolemaa, vapautumista, poistumislupaa ja mielentilatutkimuksen pyytämistä koskeva ilmoitus on kirjattava. Ilmoitukseen on merkittävä vapautensa menettäneen henkilötiedot, ilmoituksen vastaanottaja sekä ilmoituksen ajankohta.

20 §
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusosoitus

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen tehnyt virkamies on velvollinen antamaan vapautensa menettäneelle oikaisuvaatimusosoituksen. Oikaisuvaatimusosoituksessa on mainittava:

1) viranomainen, joka ratkaisee oikaisuvaatimuksen;

2) viranomainen, jolle oikaisuvaatimus on toimitettava;

3) oikaisuvaatimusaika ja se, mistä se lasketaan.

Päätös oikaisuvaatimusosoituksineen annetaan vapautensa menettäneelle tiedoksi todisteellisesti. Tapaamiskieltoa koskevan päätöksen tiedoksiantoon tapaajalle sovelletaan hallintolakia (434/2003).

21 §
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus osoitetaan sen poliisilaitoksen poliisipäällikölle, jonka ylläpitämässä säilytystilassa päätös on tehty. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon oikaisua haetaan;

2) miltä osin oikaisua vaaditaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan;

3) perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

22 §
Oikaisuvaatimuksen liitteet ja toimittaminen poliisilaitoksen poliisipäällikölle

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

1) päätös, johon oikaisua haetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

2) todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin vapautensa menettänyt vetoaa oikaisuvaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Vapautensa menettäneen tekemä oikaisuvaatimus on toimitettava poliisilaitoksen poliisipäällikölle.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.