Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä toukokuuta 2008 annetun huumausainelain (373/2008) 3 §:n 2 momentin ja 52 §:n nojalla:

1 § (8.12.2022/1019)

Huumausaineina on pidettävä liitteissä I–V mainittuja aineita, valmisteita ja kasveja.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liite I (31.8.2023/931)

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet:

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista I

AH-7921 (3,4-dikloori-N-{[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli}bentsamidi)

Akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli) (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]prop-2-enamidi)

Alfa-asetyylimetadoli (α-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Alfameprodiini (α-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfametadoli (α-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Alfaprodiini (α-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfentaniili (N-[1-[2- (4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetratsol-1-yyli)etyyli]-4-(metoksimetyyli)-4-piperidinyyli]-N-fenyylipropaaniamidi)

Allyyliprodiini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Anileridiini (1-p-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Asetorfiini (3-O-asetyylitetrahydro-7-α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Asetyyli-alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)

Asetyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]asetamidi)

Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-asetyylimetadoli (β-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli] propionianilidi)

Beetameprodiini (β-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Beetametadoli (β-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Beetaprodiini (β-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Bentsetidiini (1-(2-bentsyylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)

Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(2-okso-3-propionyyli-1-bentsimidatsolinyyli)-piperidiini)

Brorfiini (1-[1-[1-(4-bromifenyyli)etyyli]-4-piperidinyyli]-1,3-dihydro-2H-bentsimidatsol-2-oni)

Butyyrifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-butaaniamidi)

Dekstromoramidi ((+)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli]-morfoliini)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Diampromidi (N-[2-(metyylifenetyyliamino)propyyli]propionianilidi)

Dietyylitiambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2"-tienyyli)-1-buteeni)

Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyyli-isonipekoottihappo)

Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Dihydroetorfiini (7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksi-1-metyylibutyyli]-6,14-endo-etanotetrahydro-oripaviini)

Dihydromorfiini

Dimefeptanoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti)

Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)

Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti)

Dipipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni)

Drotebanoli (3,4-dimetoksi- 17-metyylimorfinaani-6β,14-dioli)

Etatseeni (2-[(4-etoksifenyyli)metyyli]-N,N-dietyyli-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamini)

Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia

Etokseridiini (1-[2-(2-hydroksietoksi)-etyyli]-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyyli-2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Etonitatsepyyni (2-(4-etoksibentsyyli)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-1H-bentsimidatsoli)

Etorfiini (tetrahydro-7α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)

Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Fenampromidi (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)propionianilidi)

Fenatsosiini (2"-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Fenomorfaani (3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani)

Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini)

4-Fluori-isobutyyrifentanyyli (4-FIBF, pFIBF) ((N-(4-fluorifenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-propanamidi)

Furanyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi)

Furetidiini (1-(2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Hydrokodoni (dihydrokodeinoni)

Hydroksipetidiini (4-m-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)

Hydromorfoni (dihydromorfinoni)

Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Isotonitatseeni (N,N-dietyyli-2-[[4-(1-metyylietoksi)fenyyli]metyyli]-5-nitro-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)

Kannabis (intialainen hamppu), kannabishartsi sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat

Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenyylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti)

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

Klonitatseeni (2-(p-klooribentsyyli)-1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)

Kokaiini (bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri)

Kokanlehti

Krotonyylifentanyyli ((2E)-N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]but-2-eeniamidi)

Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani)

Levometorfaani* ((-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Levomoramidi ((-)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)butyyli]morfoliini)

Levorfanoli* ((-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Metadoni-välituote (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

Metatsosiini (2"-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Metonitatseeni (N,N-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifenyyli)metyyli]-5-nitrobentsimidatsol-1-yyli]etaaniamiini)

Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)

Metoksiasetyylifentanyyli (2-metoksi-N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi)

2-Metyyli-AP-237 (1-[2-metyyli-4-(3-fenyyliprop-2-en-1-yyli)piperatsin-1-yyli]butan-1-oni)

Metyylidesorfiini (6-metyyli-Δ-6-desoksimorfiini)

Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)

3-Metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

3-Metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Moramidi-välituote (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo)

Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Morfiini

Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista typpeä sisältävät morfiinijohdokset mukaan lukien erityisesti morfiini-N-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-N-oksidi

Morfiini-N-oksidi

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))

MT-45 (1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)-piperatsiini)

Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)

Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)

Norasymetadoli ((±)-α-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)

Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Normorfiini (demetyylimorfiini)

Norpipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidino-3-heksanoni)

Okfentaniili (N-(2-fluorofenyyli)-2-metoksi-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi)

Oksikodoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)

Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)

Oopium

Oripaviini

orto-Fluorifentanyyli (N-(2-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

para-Fluoributyyrifentanyyli (N-(4-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]butaaniamidi)

para-Fluorifentanyyli (4"-fluori-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))

Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-välituote-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)

Petidiini-välituote-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-välituote-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Piminodiini (4-fenyyli-1-(3-fenyyliaminopropyyli)piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-piperidino)piperidiini-4-karboksyylihappoamidi)

Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)

Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)

Protonitatseeni (N,N-dietyyli-5-nitro-2-[(4-propoksifenyyli)metyyli]-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)

Rasemetorfaani ((±)-3 -metoksi-N-metyylimorfinaani)

Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)butyyli]-morfoliini)

Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Remifentaniili (1-(2-metoksikarbonyylietyyli)-4-(fenyylipropionyyliamino)piperidiini-4-karboksyylihapon metyyliesteri)

Sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Syklopropyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi)

Tebaiini

Tebakoni (asetyylidihydrokodeinoni)

Tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F) (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]oksolaani-2-karboksamidi

Tilidiini ((±)-etyyli-trans-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)

Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

U-47700 (3,4-dikloori-N-(2-dimetyyliaminosykloheksyyli)-N-metyylibentsamidi)

Unikkouute, väkevöity (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi)

Valeryylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]pentaaniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

* Isomeerit Dekstrometorfaani ((+)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani ((+)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä luettelosta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista II

Asetyylidihydrokodeiini

Dekstropropoksifeeni (α-(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butanolipropionaatti)

Dihydrokodeiini

Etyylimorfiini (3-etyylimorfiini)

Folkodiini (morfolinyylietyylimorfiini)

Kodeiini (3-metyylimorfiini)

Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)

Nikokodiini (6-nikotinyylikodeiini)

Norkodeiini (N-demetyylikodeiini)

Propiraami (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-N-2-pyridyylipropioniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista III

1. Asetyylidihydrokodeiini-

Dihydrokodeiini-

Etyylimorfiini-

Folkodiini-

Kodeiini-

Nikodikodiini-

Nikokodiini- ja

Norkodeiinivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 1 prosentti difenoksylaatin määrästä.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 0,5 milligrammaa difenoksiinia, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 5 prosenttia difenoksiinin määrästä.

5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 milligrammaa propiraamia annostusyksikköä kohti sekoitettuna vähintään samaan määrään metyyliselluloosaa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 prosenttia oopiumia jauheena

10 prosenttia oksetusjuurta (Radix ipecacuanhae) jauheena hyvin sekoitettuna

80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainesosaa, joka ei sisällä huumausainetta.

7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tässä luettelossa mainittujen koostumusten kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset ainesosien kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista IV

Alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Asetorfiini (3-O-asetyylitetrahydro-7-α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Asetyyli-alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)

Asetyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]asetamidi)

Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli]propionianilidi)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Etorfiini (tetrahydro-7-α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenyylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

3-Metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

3-Metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))

Para-fluorofentanyyli (4"-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))

Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi); sekä

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisten suolojen muodostaminen on mahdollista.

Liite II (8.12.2022/1019)

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet:

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I

25B-NBOMe (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25C-NBOMe (2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25I-NBOMe (4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

Brolamfetamiini, dimetoksibromiamfetamiini (DOB) ((±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dietyylitryptamiini (DET) (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) ((±)-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) ((±)-4-etyyli-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli)

DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)

Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli)indoli)

Katinoni ((-)-(S)-2-aminopropiofenoni)

(+)-Lysergidi (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8β-karboksiamidi)

MDE, N-etyyli MDA ((±)-N-etyyli-α-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (5-metoksi-α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) ((±)-N,α-dimetyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

4-Metyyliaminoreksi ((±)-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

4-MTA (α-metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini)

N-hydroksi MDA ((±)-N-[α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyli]hydroksyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 -trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (p-metoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

para-Metoksimetyyliamfetamiini (PMMA)(1-(4-metoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-oli)

Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)pyrrolidiini)

STP, DOM (2,5-dimetoksi-α,4-dimetyylifenetyyliamiini)

Tenamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-6a(10a)-THC)

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-6a(7)-THC)

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-7-THC)

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-8-THC

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-10-THC)

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6- dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-9(11)-THC)

Trimetoksiamfetamiini (TMA) ((±)-3,4,5-trimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista II

4-F-MDMB-BINACA (metyyli 2-{[1-(4-fluoributyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) (metyyli 2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3-metyylibutanoaatti)

5F-APINACA (5F-AKB-48) (N-(adamantan-1-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) (metyyli 2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) (metyyli (2S)-2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-PB-22 (kinolin-8-yyli 1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

AB-CHMINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-FUBINACA (N-[1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-PINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)(N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-FUBINACA (N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karboksamini)

α-PHP (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)heksan-1-oni)

α-Pyrrolidiinivalerofenoni (α-PVP) (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)

AM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(naftalen-1-yyli)metanoni)

Amfetamiini ((±)-α-metyylifenetyyliamiini)

Amineptiini (7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso[a,d]syklohepten-5-yyli)amino]heptaanihappo)

2 C-B (4-bromo-2,5-dimetoksifenetyyliamiini)

4-CMC (4-kloorimetkatinoni, klefedroni) (1-(4-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

CUMYL-PEGACLONE (5-pentyyli-2-(2-fenyylipropan-2-yyli)pyrido[4,3-b]indol-1-oni)

Deksamfetamiini ((+)-α-metyylifenetyyliamiini)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli (dronabinoli*) stereokemiallisine muunnoksineen ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyran-1-oli)

Difenidiini ((1-(1,2-difenyylietyyli)piperidiini)

Etyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

Etyylifenidaatti (etyyli-2-fenyyli-2-(piperidin-2-yyli)asetaatti)

Eutyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)butan-1-oni)

Fenetylliini (7-[2-[(α-metyylifenetyyli)amino]etyyli]teofylliini)

Fenmetratsiini (3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)4-Fluoriamfetamiini (4-FA) (1-(4-fluorifenyyli)propan-2-amiini)

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) (metyyli (2S)-2-({1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karbonyyli}amino)-3-metyylibutanoaatti)

GHB (γ-hydroksivoihappo)

JWH-018 (1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

Levamfetamiini ((-)-(R)-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini ((-)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

MDMB-CHMICA (metyyli-2(1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indol-3-yyli]karboksiamido}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

MDMB-4en-PINACA (metyyli 3,3-dimetyyli-2-(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksiamido)butanoaatti)

Mefedroni (4-MMC) (4-metyylimetkatinoni)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-(S)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metiopropamiini (MPA) (N-metyyli-1-(tiofen-2-yyli)propan-2-amiini)

Metoksetamiini (MXE) 2-(etyyliamino)-2-(3-metoksifenyyli)sykloheksanoni)

3-Metoksifensyklidiini (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) (1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni)

Metyloni (bk-MDMA) (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)

4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-(etyyliamino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

Metyylifenidaatti (metyyli-α-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti)

N-bentsyylipiperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani)

N-etyyliheksedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyyliheksan-1-oni)

N-etyylinorpentyloni (efyloni) (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)pentan-1-oni)

p-Metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4'-DMAR) (4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-1,3-oksatsol-2-amiini)

Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Tsipeproli (α-(α-metoksibentsyyli)-4-(β-metoksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli)

UR-144 ((1-pen-tyyli-1H-indol-3-yyli)-(2,2,3,3-tetrametyylisyklo-propyyli)metano-ni)

XLR-11 ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

* Nimi Dronabinoli viittaa ainoastaan delta-9-tetrahydrokannabinolin stereokemialliseen muunnokseen (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinoli.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α-[(S)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini, (+)-norpseudoefedriini ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyyli]bentsyylialkoholi)

Pentatsosiini ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosin-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)propiofenoni)

Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2-pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f]-s-triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diklatsepaami (7-kloori-5-(2-klorofenyyli)-1-metyyli-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]-bentsodiatsepiini)

Etilamfetamiini, etyyliamfetamiini (N-etyyli-α-metyylifenetyyliamiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti)

Etitsolaami (4-(2-klorofenyyli)-2-etyyli-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Etklorvynoli (1-kloori-3-etyyli-1-penten-4-yn-3-oli)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fendimetratsiini ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenkamfamiini (N-etyyli-3-fenyyli-2-norbornaaniamiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi ((±)-3-[(α-metyylifenyylietyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α-dimetyylifenetyyliamiini)

Flualpratsolaami (8-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-bentso[f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Flubromatsolaami (8-bromo-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triatsolo-[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-onidimetyylikarbamaatti (esteri))

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino[3,2-d][1,4] bentsodiatsepin- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5 -fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepin-2,4(3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo-[3,2d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2- oni)

Klonatsolaami (6-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-(metyyliamino)-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4- oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2-okso-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diatsepin-2-oni)

Lefetamiini, SPA ((-)-N,N-dimetyyli-1,2-difenyylietyyliamiini)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyyli)metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Matsindoli (5-(p-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso[2,1-a]isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (N-(3-klooripropyyli)-α-metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Mesokarbi (3-(α-metyylifenetyyli)-N-(fenyylikarbamoyyli)sydnoni-imiini)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (8-kloori-6(o-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso[1,5-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo[3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pyrovaleroni (4’-metyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)valerofenoni)

Sekbutabarbitaali (5-sec-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Tsolpideemi (N,N,6-trimetyyli-2-p-tolyyli-imidatso[1,2-a]pyridiini-3-asetamidi)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Liite III (8.12.2022/1019)

Seuraavat aineet, joiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään on päätetty laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2004/757/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/2103:

2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)

2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)

2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini)

3-Kloorimetkatinoni (3-CMC) (1-(3-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3-Metyylimetkatinoni (3-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4F-MDMB-BICA (metyyli 2-{[1-(4-fluorobutyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

4-Metyyliamfetamiini

5-IT (5-(2-aminopropyyli)indoli)

TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)

Liite IV (31.8.2023/931)

Seuraavat aineet:

1-(3-Kloorifenyyli)piperatsiini (mCPP)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

5-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (5-APB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (6-APB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)

ADB-BUTINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-butyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

Adinatsolaami (1-(8-kloori-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,5-a][1,4]bentsodiatsepin-1-yyli)-N,N-dimetyylimetaaniamiini)

α-Metyylitryptamiini (AMT) (1-(1H-indol-3-yyli)-1-metyylietyyliamiini)

α-Pyrrolidiini-isoheksafenoni (α-PiHP) (4-metyyli-1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

α-Pyrrolidiinipentiotiofenoni (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)pentan-1-oni)

Bentsodioksolifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2H-1,3-bentsodioksoli-5-karboksamidi)

Bentsoyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-bentsamidi)

Bromatsolaami (8-bromo-1-metyyli-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Bromo-Dragonfly (1-(8-bromibentso[1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yyli)-2-aminopropaani)

Butonitatseeni (2-[(4-butoksifenyyli)metyyli]-N,N-dietyyli-5-nitro-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)

Deskloorietitsolaami (2-etyyli-9-metyyli-4-fenyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Desoksipipradroli (2-DPMP) (2-difenyylimetyylipiperidiini)

3,4-Dikloorimetyylifenidaatti (3,4-CTMP)

Etonitatsepipne (2-(4-etoksibentsyyli)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yyli)etyyli)-1H-bentso[d]imidatsoli)

3-Fenyylipropionyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-3-fenyylipropaaniamidi)

Flubromatsepaami (7-bromo-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluklotitsolaami (2-kloori-4-(2-fluorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Flunitatseeni (N,N-dietyyli-2-{2-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-5-nitro-1H-bentsimidatsol-1-yyli}etaani-1-amiini)

Flunitratsolaami (6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

2-Fluoriamfetamiini (2-FA) (o-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

3-Fluoriamfetamiini (3-FA) (m-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

3-Fluorifentanyyli (N-(3-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

2-Fluorimetamfetamiini (2-FMA) (2-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

3-Fluorimetamfetamiini (3-FMA) (3-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

4-Fluorimetamfetamiini (4-FMA) (4-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

4-Fluori-α-pyrrolidiinivalerofenoni (4F-α-PVP) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4-Hydroksibutyyrifentanyyli (4-HO-BF) (N-(4-hydroksifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

3-Hydroksifenatsepaami (7-bromi-5-(2-klorofenyyli)-3-hydroksi-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

4-Kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF) (N-(4-kloorifenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

JWH-073 (1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-081 (1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli)

Lisdeksamfetamiini

MAM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-yyli](4-metyyli-1-naftalen-1-yyli)metanoni)

Meklonatsepaami ((S)-5-(2-kloorifenyyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

5-MeO-DMT (5-metoksidimetyylitryptamiini, 2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylietaaniamiini)

Metitsolaami (4-(2-kloorifenyyli)-2-etyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Metodesnitatseeni (N,N-dietyyli-2-[2-[(4- metoksifenyyli)metyyli]bentsimidatsol-1-yyli]etaaniamiini)

4-Metoksibutyyrifentanyyli (4-MeO-BF) (N-(4-metoksifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

2-Metoksifensyklidiini (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

4-Metoksifensyklidiini (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

3-Metyylikrotonyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]-3-metyylibut-2-eeniamidi)

Nifoksipaami (5-(2-fluorifenyyli)-3-hydroksi-7-nitro-1H-bentso[e][1,4]diatsepin-2(3H)-oni)

Nitratsolaami (1-metyyli-8-nitro-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Norfludiatsepaami (7-kloori-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini)

Remimatsolaami (metyyli 3-[(4S)-8-bromo-1-metyyli-6-pyridin-2-yyli-4H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-4-yyli]propanoaatti)

Syklopentyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopentaanikarboksamidi)

Tetrametyylisyklopropaanifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropaani-1-karboksamidi)

Tiofeenifentanyyli (N-(1-fenyylietyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyylitiofeeni-2-karboksamidi)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (Catha edulis)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilosybe-sienet

huumaantumistarkoituksessa käytettävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia

Seuraava aine, joka on vapautettu luvanvaraisuudesta huumausainelain (373/2008) 23 §:n nojalla:

Pregabaliini

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.6.2010/596:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

17.2.2011/142:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, 4-metyylimetkatinonin (mefedroni) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin 2010/760/EU

27.10.2011/1093:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

1.3.2012/117:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2012.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

16.5.2013/352:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2013.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

19.12.2013/1098:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2013.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

20.2.2014/139:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2014.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muut ettuna direktiivillä 98/48/EY.

24.4.2014/349:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2014.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY

10.7.2014/589:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2014.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

29.1.2015/61:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2015.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

10.9.2015/1128:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2015.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY

10.3.2016/165:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

27.10.2016/900:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä marraskuuta 2016.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

19.10.2017/697:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2017.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

27.6.2018/517:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2018.

25.10.2018/839:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

4.7.2019/806:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 2019.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

20.8.2020/639:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2020.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

12.11.2020/763:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2020.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

15.7.2021/732:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2021.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/802 EUVL L 178, 20.5.2021, s. 1–3, Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

13.1.2022/13:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2022.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

8.7.2022/758:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä elokuuta 2022.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

8.12.2022/1019:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023. Liitteet I–IV tulevat kuitenkin voimaan jo 16 päivänä tammikuuta 2023.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti, Komission delegoitu direktiivi (EU) 2022/1326 EUVL L 200, 29.7.2022, s. 148–151

31.8.2023/931:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 2023.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.