Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

25.6.2008/455

Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) 6 §:n 2 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 16 §:n nojalla, näistä 6 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 225/2008 sekä 9 §:n 2 momentti ja 16 § sellaisina kuin ne ovat laissa 688/2005:

1 §
Huoltovarmuuskeskuksen tehtävät

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) säädetään, toimialallaan:

1) edistää sekä seurata ja sovittaa yhteen viranomaisten valmiutta ohjata maan talouselämää lain 1 §:n mukaisissa poikkeuksellisissa oloissa;

2) edistää toimiala- ja toimipaikkakohtaista valmiussuunnittelua ja varautumista normaaliolojen vakaviin häiriöihin ja toimintaan poikkeusoloissa;

3) koota tietoa sekä teettää ja julkaista tutkimuksia ja selvityksiä huoltovarmuusasioissa;

4) huolehtia tiedottamisesta ja koulutuksen järjestämisestä huoltovarmuusalalla;

5) seurata huoltovarmuuden alan kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin;

6) hoitaa valtion varmuusvarastointiin liittyvä suunnittelu, rakennuttaminen, kauppatoimet ja hallinto sekä huolehtia varastojen hoidosta ja valvonnasta;

7) edistää turvavarastointia ja tehdä valtion puolesta turvavarastolain (970/1982) mukaiset sopimukset;

8) hoitaa polttoturpeen turvavarastolaissa (321/2007) säädetyt hallintotehtävät ja valvoa osaltaan lain noudattamista;

9) hoitaa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain (1070/1994) mukaiset hallintotehtävät ja valvoa lain noudattamista;

10) hoitaa lääkkeiden velvoitevarastointilain (402/1984) 7 a ja 8 §:ssä säädetty korvausten maksaminen ja korvauksen edellytysten valvonta;

11) toteuttaa kahden- ja monenkeskisten kansainvälisten sopimusten edellyttämät tehtävät laitoksen toimialalla;

12) toteuttaa Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämät hallintotehtävät laitoksen toimialalla;

13) hoitaa muut laitokselle säädetyt tehtävät.

2 §
Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa säädetään, hallituksen tehtävänä on:

1) päättää Huoltovarmuuskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä asioista, joita ei ole säädetty toimitusjohtajan päätettäviksi (yleistoimivalta);

2) päättää periaatteista, joita noudatetaan polttoturpeen turvavarastoista annetun lain 4 §:ssä säädetyn käyttöluvan myöntämisessä ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain 19 §:ssä säädetyn vastaavan huoltovarmuuden järjestämisessä sekä muista merkittävää harkintavaltaa sisältävissä hallinnollisissa päätöksissä;

3) kantaa ja vastata valtion puolesta sekä valvoa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valtion etua ja oikeutta Huoltovarmuuskeskusta koskevissa asioissa;

4) päättää suoritteiden hinnoittelun perusteista ottaen huomioon, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa on säädetty;

5) päättää kiinteistöjen, osakkeiden ja osakkuuksien hankintaa tai luovutusta koskevista esityksistä;

6) päättää esityksistä huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 13 §:ssä säädetyn lainanottovaltuuden käytöstä;

7) päättää toimitusjohtajan sijaisista;

8) vahvistaa työjärjestys, taloussääntö ja muut pysyvät ohjeet;

9) päättää oikeudesta kirjoittaa laitoksen toiminimi.

3 §
Hallituksen työskentely

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. (24.9.2009/716)

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipide merkityksi pöytäkirjaan.

Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset asiain käsittelystä ja pöytäkirjan pidosta hallituksessa.

4 §
Toimitusjohtajan tehtävät

Sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa säädetään, toimitusjohtajan tehtävänä on:

1) päättää hankinnoista, myynneistä, käyttöomaisuusinvestoinneista ja muista taloudellisista sitoumuksista laitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa;

2) päättää poolisopimusten mukaan maksettavista korvauksista poolin toiminnasta aiheutuvista menoista;

3) käyttää talousarvion puitteissa työnantajan päätösvaltaa henkilöstön palkka- ja muita etuja koskevissa asioissa;

4) toteuttaa taloushallinto ja sisäinen valvonta hallituksen määräämällä tavalla.

5 §
Huoltovarmuusneuvoston tehtävät

Sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa säädetään, Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on:

1) pitää yllä yksityisen sektorin valmiutta yhteistyöhön huoltovarmuuskysymyksissä;

2) analysoida uusia huoltovarmuuden uhkia ja edistää alan tutkimusta;

3) tehdä aloitteita ja edistää mielipiteenvaihtoa huoltovarmuutta koskevista aiheista;

4) tehdä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi huoltovarmuuden alalla;

5) arvioida huoltovarmuuteen suunnattavien resurssien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta;

6) arvioida sektori- ja poolikentän kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta.

6 §
Palkat ja palkkiot

Työ- ja elinkeinoministeriö määrää Huoltovarmuusneuvoston sekä Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee toimitusjohtajan kanssa sopimuksen, jossa määritellään toimitusjohtajan palkka- ja muut etuudet.

Henkilöstöön sovelletaan valtion työsopimussuhteisen henkilökunnan palkka- ja työehdoista kulloinkin voimassa olevia säännöksiä.

7 §
Tilinpäätös

Huoltovarmuuskeskuksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on annettava tilinpäätös tilintarkastajille kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu heille. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös työ- ja elinkeinoministeriölle viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

8 §
Tilintarkastus

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kalenterivuodeksi kerrallaan Huoltovarmuuskeskuksen hallintoa, taloutta, tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään toisen on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja vähintään toisen julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan nimittää myös tilintarkastusyhteisö, jolla on edellä säädetyt pätevyydet.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan Huoltovarmuuskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu valtioneuvoston asetus (1391/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.9.2009/716:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

8.10.2009/730:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.