Seurattu SDK 766/2022 saakka.

28.12.2007/1443

Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla:

1 §
Kutsunnan ajankohdasta päättäminen

Aluetoimisto määrää kutsuntapäivät toimialueellaan ja ilmoittaa niistä kutsunnanalaisille asevelvollisuuslain (1438/2007) 15 §:ssä säädetyllä tavalla.

2 §
Kutsunnanalaisten tavoitemäärät

Pääesikunta määrää kutsunnanalaisten lukumäärän puolustushaaroittain. Maavoimien esikunta jakaa lukumäärän yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen esikuntien kanssa joukko-osastoittain. Aluetoimisto jakaa joukko-osastokohtaiset lukumäärät kutsuntalautakunnille kunnittain sekä kutsuntalautakunnittain, jos kunnan alueella on useampi kuin yksi kutsuntalautakunta.

3 §
Terveydentilaa koskeva kysely ja ilmoitus ennakkoterveystarkastuksesta

Aluetoimisto lähettää kutsunnanalaiselle kyselylomakkeen tämän terveydentilan selvittämiseksi sekä tarvittavan ohjeistuksen kyselyyn vastaamisesta ja ennakkoterveystarkastukseen osallistumisesta.

4 §
Ennakkoterveystarkastus

Aluetoimisto sopii kunnan kanssa ennakkoterveystarkastuksen toimittamispaikasta ja ilmoittaa terveystarkastuksen toimeenpanijalle tarkastukseen tulevat kutsunnanalaiset. Lisäksi voidaan sopia tarkastuksen sisällöstä, ajanvarauksesta tarkastukseen ja mahdollisen kutsun lähettämistavasta.

5 §
Ilmoittaminen kunnalle

Aluetoimisto ilmoittaa kunnalle kutsuntapäivät, kutsuntapaikat ja kutsuntatilaisuudessa tarvittavien lääkärien määrän.

6 §
Aluetoimiston järjestämään tarkastukseen määrääminen

Määräys aluetoimistossa järjestettävään tarkastukseen on toimitettava asevelvolliselle hyvissä ajoin ja viimeistään kuukautta ennen tarkastusajankohtaa. Ilmoittamista koskevasta määräajasta voidaan asevelvollisen suostumuksella poiketa.

7 §
Reservin upseerin ja aliupseerin koulutus

Reservin upseerikoulutus annetaan Reserviupseerikoulussa, Merisotakoulussa, Ilmasotakoulussa tai muussa pääesikunnan määräämässä sotilaslaitoksessa tai joukko-osastossa.

Reservin aliupseerin koulutus annetaan pääesikunnan määräämissä joukko-osastoissa.

8 §
Miehistön erityistaitoa vaativat ja miehistön vaativimmat erityistehtävät

Asevelvollisuuslain 37 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin miehistön erityistaitoa vaativiin tehtäviin kuuluu:

1) sotilasajoneuvon kuljettajan tehtäviä;

2) laivastojoukkojen tehtäviä;

3) lääkintä- ja terveydenhuoltoalan tehtäviä;

4) sotilaspoliisin tehtävä;

5) sotilassoittajan tehtävä;

6) kirkollisen alan tehtäviä;

7) muita ammattiosaamista edellyttäviä puolustushaara-, koulutushaara- ja erikoiskoulutustehtäviä.

Asevelvollisuuslain 37 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miehistön vaativimpiin erityistehtäviin kuuluu:

1) panssarijoukkojen teknisiä tehtäviä;

2) ohjusalan tehtäviä;

3) sotilasajoneuvon kuljettajan tehtäviä;

4) valmiusyksiköiden tehtäviä;

5) muita maa-, meri- ja ilmavoimien erikoispalvelutehtäviä ja vastaavia teknisesti tai muutoin erittäin vaativia ja vastuullisia tehtäviä.

(15.12.2016/1166)
9 §
Huumausaineen käytön selvittämistä edellyttävät tehtävät

Asevelvollisuuslain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ovat:

1) upseerin ja aliupseerin tehtävät;

2) sotilasilmailuun liittyvät tehtävät;

3) sotilaspoliisitehtävät;

4) lääkintä- ja terveydenhuoltoalan tehtävät;

5) tehtävät taisteluväline- ja räjähdysainevarastoilla;

6) laskuvarjo- ja muun erikoisjääkärin sekä sukeltajan tehtävät;

7) tehtävät esikunnissa;

8) ajoneuvon kuljettajan tehtävät;

9) aluksen ohjailijan tehtävä ja aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttava muu tehtävä.

10 §
Huumausainetesti

Huumausainetesti tulee tehdä hyvän terveydenhuoltokäytännön mukaisesti sekä testattavan perusoikeudet huomioon ottaen.

Laboratorioiden laatuvaatimusten, tutkimuslähetteen antamisen, näytteenoton, näytteen käsittelyn, näytteen analysoinnin, testituloksen tulkinnan, testituloksesta ilmoittamisen, testituloksen oikeellisuuden riitauttamisen ja näytteiden säilyttämisen osalta noudatetaan, mitä huumausainetestien tekemisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (218/2005) säädetään.

11 §
Sotilasvalan ja sotilasvakuutuksen kaava

Sotilasvala vannotaan ja sotilasvakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

"Minä N. N. lupaan ja vakuutan

Valassa: kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,

Vakuutuksessa: kunniani ja omantuntoni kautta,

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää."

12 §
Sotilasvalaa ja sotilasvakuutusta koskeva opetus

Ennen sotilasvalan vannomista tai sotilasvakuutuksen antamista asevelvolliselle on selvitettävä sotilaan velvollisuuksia ja oikeuksia sekä opetettava hänet ymmärtämään valan ja vakuutuksen merkitys.

13 §
Menettely valaa vannottaessa ja vakuutusta annettaessa

Sotilasvala vannotaan ja sotilasvakuutus annetaan joukko-osaston tai sitä vastaavan joukon komentajan edessä sekä valantekotilaisuuteen tai vakuutuksenantotilaisuuteen järjestyneen joukon ja sen lipun läsnä ollessa.

Asevelvollinen, joka ei ole osallistunut 1 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, vannoo valan tai antaa vakuutuksen joukko-osaston tai sitä vastaavan joukon komentajan edessä.

14 §
Kutsunta-asiain keskuslautakunta

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Keskuslautakunnan pöytäkirjat ja toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.12.2016/1166:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.