Seurattu SDK 361/2023 saakka.

13.12.2007/1232

Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään auktorisoiduista kääntäjistä 7 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1231/2007) nojalla:

1 §
Käännöstieteen opinnot

Käännöstieteen opinnot ovat kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja. Niihin tulee sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot.

2 §
Kääntäjän auktorisoinnin hakeminen

Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä haetaan auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta tutkintolautakunnan vahvistamalla lomakkeella.

3 §
Auktorisoidun kääntäjän vakuutus

Auktorisoidun kääntäjän vakuutus on seuraava:

"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä auktorisoituna kääntäjänä toimiessani tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan suoritan minulle annetut tehtävät enkä yksityiseksi hyödykseni käytä enkä luvatta ilmaise, mitä siinä tehtävässäni saan tietooni."

4 §
Todistus auktorisoinnista

Auktorisoinnista annettavaan todistukseen tulee auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) 4 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi merkitä seuraavat tiedot:

1) auktorisoinnin saaneen henkilötiedot;

2) auktorisoinnin voimassaoloaika;

3) auktorisoinnin myöntämisen peruste; ja

4) auktorisoinnin myöntämispäivä.

Todistuksen allekirjoittavat auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri tai, jos puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

5 §
Auktorisoidun kääntäjän tutkinto

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osa koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan lain ja hallinnon alalta ja toinen tutkinnon perusteissa määritellyltä valinnaiselta erikoisalalta. Käännettävistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli.

Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavaa muuta taitoa mittaava osa koostuu kääntäjän ammattikäytäntöjä testaavasta monivalintatehtävästä.

6 §
Tutkinnon järjestäminen

Tutkinto järjestetään auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan määräämänä aikana vähintään kerran vuodessa tutkintolautakunnan määräämillä paikkakunnilla maan eri osissa.

Tutkinnon järjestämisestä on ilmoitettava vähintään 60 päivää ennen sen järjestämistä virallisessa lehdessä ja tutkintolautakunnan harkinnan mukaan myös muussa yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

7 §
Tutkinnon hyväksyminen

Tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että tutkinnon molemmat osat hyväksytään samalla tutkintokerralla.

Tutkinto arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

8 §
Todistus tutkinnosta

Tutkinnon hyväksytystä suorittamisesta annettavaan todistukseen tulee merkitä ainakin seuraavat tiedot:

1) tutkinnon nimi;

2) tutkinnon perusteena olevat säädökset ja määräykset;

3) todistuksen antaneen tutkintolautakunnan nimi;

4) tutkinnon suorittajan henkilötiedot;

5) tutkintokielet ja käännössuunta;

6) tutkinnon arviointiasteikko; sekä

7) todistuksen myöntämispaikka ja -päivä.

Todistuksen allekirjoittavat tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri tai, jos puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

9 §
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan asettaminen ja kokoonpano

Opetushallitus nimeää auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen ehdotuksesta. Tutkintolautakunnan sihteerinä toimii opetushallituksen määräämä opetushallituksen virkamies.

Jos tutkintolautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, hänen tilalleen nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 §
Asioiden käsittely tutkintolautakunnassa

Tutkintolautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Tutkintolautakunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii.

Tutkintolautakunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat tutkintolautakunnan sihteerin esittelystä.

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

11 §
Tutkintolautakunnan tehtävät

Tutkintolautakunnan tehtävänä on auktorisoiduista kääntäjistä annetussa laissa mainittujen tehtävien lisäksi päättää auktorisoitujen kääntäjien käyttämän leiman muodosta ja tekstistä.

12 §
Arvioijan kelpoisuus

Arvioijaksi voidaan määrätä henkilö, jolla on:

1) ylempi korkeakoulututkinto;

2) hyvä perehtyneisyys asiatekstien kääntämiseen ja käännöstoimintaan arvioitavissa tutkintokielissä; sekä

3) opetushallituksen hyväksymä arvioijakoulutus tai muutoin hankittu vastaava osaaminen.

Erityisestä syystä arvioijaksi voidaan määrätä henkilö, jolla on:

1) arvioitava tutkintokieli (kohdekieli) äidinkielenään;

2) korkeakoulututkinto;

3) hyvä perehtyneisyys kääntämiseen tai arvioitavan kielen ja kulttuurin opetukseen; sekä

4) opetushallituksen hyväksymä arvioijakoulutus.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.