Seurattu SDK 761/2022 saakka.

15.11.2007/1024

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2 §:n, 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla:

1 § (31.3.2016/216)
Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:

1) työ- ja elinkeinopolitiikan strategia, ohjaus ja toimeenpano;

2) valtion erityisrahoitus;

3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteutus ja yhteensovittaminen, maakuntien yhteistoiminnan järjestämisen tukeminen;

4) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimus;

5) yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen;

6) julkiset yritystuet ja yrityspalvelut;

7) ulkomaisten investointien edistäminen;

8) julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suunnittelu ja toimeenpano;

9) Euroopan unionin ja kansallisen työllisyyspolitiikan sekä valtion viranomaisten työllisyyttä edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittaminen;

10) työllisyysohjelmien valmistelu ja toimeenpano;

11) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpano; (19.12.2019/1345)

12) elinkeinotoiminnan sääntely, markkinoiden toimivuuden ja kilpailun edistäminen, sisämarkkinakysymykset, julkiset hankinnat sekä Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

13) huoltovarmuuden ylläpitäminen;

14) työsuhde- ja työaikakysymykset sekä työelämän osallistumisjärjestelmiin ja työehtosopimuksiin liittyvät ja muut työympäristökysymykset;

15) Kansainvälistä työjärjestöä koskevat tehtävät;

16) työelämän yhdenvertaisuus ja työsyrjinnän ehkäisy;

17) työriitojen sovittelu;

18) teollisoikeudet, kirjanpito ja tilintarkastus sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

19) merimiesten palvelu- ja opintotoiminnan ylläpito;

20) yhteistoimintaa ja henkilöstön edustusta yrityksissä koskevan lainsäädännön valvonta;

21) työvelvollisuusrekisterin ylläpito, työvoiman käytön säännöstely poikkeusoloissa sekä työvelvollisuuden voimaanpano;

22) innovaatioiden ja teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen sekä innovaatio-, tuotekehitys- ja teknologiarahoituksen suunnittelu ja ohjaus;

23) työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan ennakointi ja tutkimus;

24) Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano sekä Euroopan unionin tekninen turvallisuus;

25) viennin edistäminen, yritysten kansainvälistyminen sekä matkailun edistäminen;

26) tekninen turvallisuus ja luotettavuus sekä valvonta;

27) vaatimuksenmukaisuuden ja tarkastuslaitosten pätevyyden arviointi, standardisointi, laadunvalvontamenetelmät ja kansallinen mittausjärjestelmä;

28) kaivosasiat ja niihin liittyvien mineraalisten luonnonvarojen hyödyntäminen;

29) kuluttajainformaatio, -neuvonta ja tutkimus, talous- ja velkaneuvonta sekä kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuus ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät;

30) energiamarkkinoiden toiminta, energian tuotanto ja säästö, energia-alan taloudelliset ohjauskeinot veroja ja veronluonteisia maksuja lukuun ottamatta sekä ympäristövaikutukset;

31) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto;

32) ilmastonmuutosasioiden kansallisen toimeenpanon valmistelu ja yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö;

33) kasvihuonekaasujen päästökaupan valmistelu ja toimeenpano;

34) siviilipalveluksen ohjaus ja kehittäminen.

2 § (31.3.2016/216)
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset;

2) Työ- ja elinkeinotoimistot;

3) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus;

4) Innovaatiorahoituskeskus Business Finland; (12.4.2018/227)

5) Geologian tutkimuskeskus;

6) Patentti- ja rekisterihallitus;

7) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto;

8) Kilpailu- ja kuluttajavirasto;

9) Energiavirasto

10) Huoltovarmuuskeskus;

11) Merimiespalvelutoimisto;

12) Työneuvosto;

13) Valtakunnansovittelijan toimisto;

14) Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto;

15) Huoltovarmuusneuvosto;

16) Huoltovarmuusrahasto;

17) Valtiontakuurahasto;

18) Valtion ydinjätehuoltorahasto.

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seuraavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:

1) Finnvera Oyj;

2) Suomen Teollisuussijoitus Oy;

3) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy;

4) Business Finland Oy;

5) Ilmastorahasto Oy.

6) Työkanava Oy. (30.6.2022/525)

(20.5.2021/414)
3 § (21.9.2017/651)
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat osastot: alueet ja kasvupalvelut, työllisyys ja toimivat markkinat, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä energia. Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksiköitä. (19.11.2020/818)

Osastojen ja toimintayksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osaston ja toimintayksiköiden sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai toimintayksikön päällikkö vahvistaa.

4 § (19.12.2019/1345)
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään tarkemmin hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, organisaatiosta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu. Ministeriön työjärjestyksen antaa työministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy työjärjestyksen toimialansa osalta.

5 § (31.3.2016/216)
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, yksi tai useampi alivaltiosihteeri sekä osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa työsopimussuhteista henkilöstöä. (19.11.2020/818)

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

6 § (1.7.2015/841)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuudesta säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muilla kuin 1 momentissa tai 1 kohdassa tarkoitetuilla neuvoksilla sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.

7 § (23.2.2012/107)
Virkojen täyttäminen

Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

8 § (31.3.2016/216)

8 § on kumottu A:lla 31.3.2016/216.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa ja teollisuusministeriöstä 12 päivänä kesäkuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (467/2003) sekä työministeriöstä 4 päivänä joulukuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (1036/2003) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan nimitettynä oleva virkamies on kelpoisuusvaatimusten osalta edelleen kelpoinen virkaansa. Työsopimussuhteessa oleva on vastaavasti edelleen kelpoinen tehtäväänsä. Määräajaksi nimitetyt tai otetut säilyttävät kelpoisuutensa määräajan loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.11.2009/909:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

25.8.2011/978:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

29.12.2011/1570:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

23.2.2012/107:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

20.3.2013/227:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

1.7.2015/841:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

10.12.2015/1465:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2015.

31.3.2016/216:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2016.

21.9.2017/651:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

12.4.2018/227:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

27.9.2018/803:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2018.

19.12.2019/1345:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

19.11.2020/818:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

17.12.2020/1024:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2020.

28.1.2021/112:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021.

20.5.2021/414:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.

30.6.2022/525:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.