Seurattu SDK 846/2023 saakka.

12.1.2007/10

Laki pelastustoimen laitteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia sekä että ne vaatimustenmukaisina voidaan esteettä luovuttaa markkinoille ja käyttöön.

Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että pelastustoimen laitteiden oikealla asennuksella, huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

2 §
Soveltamisala

Lakia sovelletaan pelastustoimen laitteisiin samoin kuin niiden valmistajiin, maahantuojiin ja myyjiin sekä muihin, jotka luovuttavat pelastustoimen laitteita Suomessa markkinoille tai käyttöön. Lakia sovelletaan myös palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asentaviin ja huoltaviin liikkeisiin, käsisammuttimia huoltaviin ja tarkastaviin liikkeisiin, vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittaviin arviointilaitoksiin sekä palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittaviin tarkastuslaitoksiin.

Lakia sovelletaan lisäksi pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatettavaan menettelyyn ja laitteiden merkitsemiseen.

3 §
Muun lainsäädännön soveltaminen

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä pelastustoimen laitteiden markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.

Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011, jäljempänä rakennustuoteasetus, soveltamisalaan kuuluvan rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioinnista ja varmentamisesta säädetään lisäksi mainitussa asetuksessa. (21.12.2012/956)

L rakennustuotteiden hyväksynnästä 230/2003 on kumottu L:lla eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012.

4 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) pelastustoimen laitteilla:

a) rakennukseen asennettavia palonilmaisulaitteita, muun onnettomuuden vaaran ilmaisulaitteita sekä hälyttämiseen ja varoittamiseen käytettäviä laitteita;

b) rakennukseen kiinteästi asennettavia sammutus- ja savunpoistolaitteita;

c) alkusammutusvälineitä, kuten käsisammuttimia ja sammutuspeitteitä;

d) rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen käytettäviä tuotteita;

e) tehdasvalmisteisia hormiin kiinteästi liitettäviä tulisijoja, kuten takkoja ja kiukaita, joissa on tarkoitettu käytettäväksi kiinteää polttoainetta;

f) väestönsuojien rakentamisessa ja varustamisessa käytettäviä laitteita ja tuotteita;

2) asennusliikkeellä palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekeviä liikkeitä;

3) käsisammutinliikkeellä käsisammuttimien huolto- ja tarkastustöitä tekeviä liikkeitä;

4) arviointilaitoksella yhteisöä, laitosta tai muuta elintä, jonka tehtävänä on suorittaa säädetyissä tapauksissa vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja pelastustoimen laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ennen sen markkinoille tai käyttöön saattamista;

5) tarkastuslaitoksella yhteisöä, laitosta tai muuta elintä, joka suorittaa määrävälein palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia.

5 §
Pelastustoimen laitteiden yleiset vaatimukset

Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja. Laitteiden tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Laite on varustettava tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisilla merkinnöillä sekä, ellei se muuten ole ilmeistä, tunnistamismerkinnällä valmistajan tai markkinoille luovuttajan todentamiseksi.

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset pelastustoimen laitteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista.

6 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset.

Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa varmentamismenettelyssä. Arviointilaitoksen käyttämisestä voidaan säätää laitteille asetettavien vaatimusten yhteydessä. Varmentamismenettelyn tulee sisältää ne tarpeelliset toimenpiteet, joilla laitteiden vaatimuksenmukaisuus voidaan varmistaa. Vaatimuksenmukaisuuteen kuuluu, mitä 5 §:ssä säädetään laitteiden yleisistä vaatimuksista. Valmistajan tulee säilyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten asianomaiset tekniset ja muut asiakirjat.

Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuksineen osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatettavasta varmentamismenettelystä ja muusta menettelystä sekä velvollisuudesta käyttää arviointilaitosta vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

7 §
Eräät suunnittelu-, asennus-, huolto- ja tarkastustyöt

Rakennukseen tai muuhun vastaavaan kiinteästi asennettavat palonilmaisulaitteistot ja vastaavat järjestelmät, jotka lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka viranomaisen päätöksen mukaan on asennettava taikka jotka liitetään tiedonsiirtoyhteydellä hätäkeskukseen, sekä automaattiset sammutuslaitteistot on suunniteltava ja asennettava niin, että ne toimivat asianmukaisesti ja luotettavasti, eivätkä aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Laitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon laitteiston ja asennuskohteen käyttötarkoitus sekä niiden yhteensopivuus laitteiston toimintaan mahdollisesti vaikuttavien muiden järjestelmien kanssa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut palonilmaisulaitteistot ja niitä vastaavat järjestelmät sekä automaattiset sammutuslaitteistot on huollettava ja tarkastettava siten, että laitteistot täyttävät niille säädetyt vaatimukset käyttöikänsä ajan.

Käsisammuttimet on huollettava ja tarkastettava sammuttimien turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistavalla tavalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tässä pykälässä säädetystä suunnittelusta, asennuksesta, huollosta ja tarkastuksesta.

8 §
Asennusliikkeet ja käsisammutinliikkeet

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja töitä tekevän asennusliikkeen ja käsisammutinliikkeen on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus valvontaa varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot toiminnan harjoittajasta ja vastuuhenkilöstä sekä toiminnasta ja työvälineistä. (21.12.2010/1270)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset asennusliikettä ja käsisammutinliikettä koskevan ilmoituksen tekemisestä ja siinä esitettävistä tiedoista.

9 §
Vastuuhenkilö

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että liike toimii sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Vastuuhenkilönä voi toimia toiminnanharjoittaja itse tai liikkeen päätoimisessa palveluksessa oleva henkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla koulutuksen ja työkokemuksen kautta saavutettu tehtävien edellyttämä erityisosaaminen. Vastuuhenkilön tulee osoittaa pätevyytensä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai sen hyväksymän muun, riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Pätevyysvaatimukset täyttävälle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa määräajan voimassa olevan pätevyystodistuksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi peruuttaa pätevyystodistuksen, jos asianomainen ei enää täytä pätevyysvaatimuksia tai laiminlyö oleellisesti 1 momentissa säädetyn huolehtimisvelvollisuutensa. (21.12.2010/1270)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset vastuuhenkilön tehtävistä, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden osoittamisesta.

10 §
Asennusliikkeen ja käsisammutinliikkeen toiminta

Asennusliikkeiden ja käsisammutinliikkeiden on suoritettava saamansa asennus-, huolto- ja tarkastustyöt asiantuntevasti ja huolellisesti noudattaen hyvää asennus- ja huoltokäytäntöä sekä ottaen huomioon toimintaa koskevat säännökset ja yleisesti hyväksytyt suositukset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset asennus-, huolto- ja tarkastustöiden tekemisestä, töissä käytettävistä välineistä ja töiden kirjaamisesta sekä annettavista asennustodistuksista.

11 §
Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksesta pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavat arviointilaitokset sekä palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavat tarkastuslaitokset lukuun ottamatta rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluvia arviointilaitoksia. (21.12.2012/956)

Hyväksymispäätöksessä määritellään arviointi- tai tarkastuslaitoksen pätevyysalue sekä tarkastuslaitoksen tehtävät ja toimiala, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen. Päätös voidaan antaa määräajaksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Turkin hyväksymä arviointi- tai tarkastuslaitos vastaa 1 momentissa tarkoitettua laitosta, jos sen hyväksymisessä on noudatettu tässä laissa säädettyjä vastaavia vaatimuksia.

12 §
Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Arviointilaitos ja tarkastuslaitos hyväksytään, jos:

1) laitos on arviointi- ja tarkastuslaitostehtäviä koskevassa toiminnassaan taloudellisesti ja muutenkin riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka riippumattomuus arviointi- ja tarkastuslaitostehtävissä on varmistettu;

3) laitoksella on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) laitoksella on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely; sekä

5) laitos on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai osa Suomessa rekisteröityä oikeushenkilöä.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen on osoitettava riippumattoman asiantuntijan arvioinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle toiminnassaan tapahtuneista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta hyväksymisen edellytysten täyttymiseen. (21.12.2010/1270)

13 §
Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen tehtävät

Arviointilaitos suorittaa 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä arviointitehtäviä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille tai käyttöön luovutettavat pelastustoimen laitteet täyttävät niille tässä laissa säädetyt vaatimukset.

Tarkastuslaitos suorittaa 7 §:n 1 momentissa tarkoitettujen laitteistojen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia.

Tarkastustoiminnassaan havaitsemistaan vakavista puutteista, jotka koskevat palonilmaisulaitteistoa tai automaattista sammutuslaitteistoa, tulee tarkastuslaitoksen ilmoittaa alueen pelastusviranomaiselle.

14 §
Tehtävien hoitaminen

Arviointilaitos ja tarkastuslaitos toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tehtävää hoitaessaan laitoksen tulee ottaa huomioon tuotetta koskevat säännökset ja yleisesti hyväksytyt suositukset.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden laitosten kanssa siten kuin toimenpiteiden yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.

Arviointilaitos ja tarkastuslaitos voivat käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja laitosten itse vastatessa kokonaisarvioinnista. Ulkopuolisen palvelun tuottajan tulee täyttää 12 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset ja noudattaa, mitä tässä laissa säädetään arviointi- ja tarkastuslaitostehtävien suorittamisesta. Mitä tämän pykälän 1 ja 3 momentissa säädetään arviointilaitoksesta ja tarkastuslaitoksesta, sovelletaan myös tässä momentissa tarkoitettuun ulkopuoliseen palvelun tuottajaan.

15 §
Tarkemmat säännökset arviointi- ja tarkastuslaitoksista

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 11 ja 12 §:ssä säädetyistä arviointi- ja tarkastuslaitoksen hyväksymismenettelystä, hyväksymisen edellytyksistä ja edellytysten arvioinnista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkemmat säännökset 13 ja 14 §:ssä säädetyistä arviointi- ja tarkastuslaitoksen tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä tarkastuslaitoksen suorittamien tarkastusten sisällöstä ja niissä noudatettavista menettelytavoista.

16 §
Viranomaisen rekisterit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää sille tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten rekisteriä tämän lain nojalla ilmoituksen tehneistä asennusliikkeistä ja käsisammutinliikkeistä sekä hyväksymistään arviointi- ja tarkastuslaitoksista. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää rekisteriä tämän lain nojalla annetuista pätevyystodistuksista sekä 9 §:ssä tarkoitetuista vastuuhenkilöistä. (21.12.2010/1270)

Rekisteriin merkitään rekisteröitävän henkilön, liikkeen tai laitoksen nimi sekä tarpeelliset yhteystiedot. Pätevyystodistuksesta ja hyväksymisestä rekisteriin merkitään myös sen peruste ja voimassaoloaika sekä erityisosaamisen ala. Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään viisi vuotta hyväksymisen tai pätevyystodistuksen voimassaoloajan päättymisestä tai liiketoiminnan päättymisestä.

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Rekisteristä saa antaa tietoja jäljennöksinä ja sähköisesti myös yleisen tietoverkon kautta.

17 § (21.12.2010/1270)
Valvonta

Tämän lain noudattamista sekä arviointi- ja tarkastuslaitosten toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Alueen pelastusviranomaisen tulee ilmoittaa palotarkastuksessa tai muussa toiminnassaan havaitsemistaan pelastustoimen laitteita taikka asennusliikkeiden tai tarkastuslaitosten toimintaa koskevista vakavista puutteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

18 § (21.12.2010/1270)
Kiellot ja pakkokeinot

Jos 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu pelastustoimen laite ei täytä sille tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia ja tästä aiheutuu ilmeinen turvallisuusriski, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi:

1) kieltää laitteen myynnin ja muun luovuttamisen kokonaan tai määräajaksi;

2) vaatia muutosten tekemistä laitteeseen niin, että laite täyttää vaatimukset;

3) velvoittaa laitteen valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun luovuttajan ilmoittamaan määräajassa julkisesti laitteeseen liittyvästä vaarasta taikka antaa itse tällaisen ilmoituksen valmistajan tai maahantuojan kustannuksella.

Jos 2 §:ssä tarkoitettu asennus- tai käsisammutinliike ei enää täytä toiminnalle 8–10 §:ssä säädettyjä ehtoja tai vaatimuksia taikka toimii velvoittavien päätösten vastaisesti, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on asetettava sille riittävä määräaika puutteen korjaamiseksi. Jos puutetta ei korjata annetussa määräajassa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi, jos rikkomus on olennainen, kieltää asennus- tai käsisammutinliikettä jatkamasta tässä laissa tarkoitettua toimintaansa.

Jos arviointi- tai tarkastuslaitos ei enää täytä 12 §:ssä säädettyjä edellytyksiä taikka ei noudata 11 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä asetettuja ehtoja taikka toimii muuten olennaisesti säädösten vastaisesti, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on asetettava laitokselle riittävä määräaika asian korjaamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi peruuttaa antamansa hyväksymisen, jos laitos ei ole korjannut epäkohtaa annetussa määräajassa.

19 § (21.12.2010/1270)
Valvontaviranomaisen toimivaltuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten päästä 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetun pelastustoimen laitteen valmistus-, varastointi-, myynti- ja käyttöpaikkaan sekä paikkaan, johon 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut laitteistot on asennettu tai jossa niitä huolletaan. Valvontatoimenpiteitä ei voida kuitenkaan ulottaa kotirauhan suojaamaan paikkaan eikä sellaiseen puolustusvoimien hallinnassa olevaan kohteeseen, joka valtakunnan turvallisuuden vuoksi on pidettävä salassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulta valmistajalta, maahantuojalta, myyjältä tai muulta luovuttajalta sekä pelastustoimen laitteen haltijalta, tulli-, työsuojelu-, pelastus- ja kuluttajansuojaviranomaiselta samoin kuin 4 §:ssä tarkoitetulta asennus- ja käsisammutinliikkeeltä sekä arviointi- ja tarkastuslaitokselta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot. Tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan koske valtakunnan turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä puolustusvoimien tietoja.

Jos 2 momentissa tarkoitettu valmistaja, maahantuoja, myyjä tai muu luovuttaja kehotuksesta huolimatta laiminlyö toimittaa tietoja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tai toimittaa tietoja, joissa on merkittäviä puutteita, eikä tietoja voida muualtakaan välittömästi saada, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus kieltää laitteen valmistus, pitäminen kaupan, myynti ja muu luovuttaminen, kunnes laitteen vaatimuksenmukaisuus voidaan varmistaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus käyvästä hinnasta saada tarpeellinen määrä kaupan pidettäviä laitteita koekappaleiksi. Jos laite ei täytä tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisia vaatimuksia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus periä laitteen hankintahinta sekä laitteen testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kulut laitteen suomalaiselta valmistajalta tai maahantuojalta, joka saattaa laitteen Suomen markkinoille, tai jos sitä ei löydy, siltä elinkeinonharjoittajalta, jolta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laitteen hankkinut.

20 §
Vastavuoroinen tunnustaminen

Muista Euroopan talousalueeseen kuuluvista maista tai Turkista tuodut pelastustoimen laitteet katsotaan tämän lain mukaisiksi, jos ne ovat kyseisessä maassa voimassa olevien sellaisten säännösten ja määräysten mukaisia, joilla taataan tässä laissa säädettyä vastaava turvallisuustaso.

Ulkomaisten arviointilaitosten vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tekemät 13 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään, jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa niin edellytetään tai määrätään.

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön pätevyys voidaan osoittaa myös ulkomaisella pätevyystodistuksella tai vastaavalla asiakirjalla, jos sen saamisen perustana olevat vaatimukset vastaavat, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään.

21 § (7.8.2015/929)
Muutoksenhaku

Arviointilaitoksen päätökseen vaatimuksenmukaisuustodistuksesta ja tarkastuslaitoksen päätökseen tarkastustodistuksesta saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen sekä muuhun tämän lain nojalla tehtyyn hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen 9 ja 18 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

22 §
Salassapitovelvollisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja saadaan luovuttaa valvontaviranomaiselle valvontatehtävää varten sekä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla sekä arviointi- ja tarkastuslaitoksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa tietoja myös ulkomaisille tuotteiden turvallisuutta valvoville virallisille toimielimille, jos se on tarpeen tuotteista aiheutuvan vaaran välttämiseksi. (21.12.2010/1270)

23 §
Uhkasakko ja virka-apu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa ja määräystä asettamalla uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. (21.12.2010/1270)

Poliisin ja, jos asia koskee Euroopan unionin ulkopuolelta maahan tuotavaa pelastustoimen laitetta, tullivalvontaa suorittavan viranomaisen tulee tarvittaessa antaa virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa varten.

24 § (21.12.2010/1270)

24 § on kumottu L:lla 21.12.2010/1270.

25 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tällä lailla kumotaan pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 30 päivänä huhtikuuta 1999 annettu laki (562/1999). Lain nojalla annetut sisäasiainministeriön asetukset ja määräykset jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty tarkastuslaitos voi ilman erillistä hyväksymistä jatkaa toimintaansa tässä laissa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena hyväksymispäätöksessä mainitun määräajan.

Ennen tämän lain voimaantuloa 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säädösten nojalla annetut hyväksymiset ja tehdyt päätökset jäävät voimaan niissä mainituilla ehdoilla.

HE 157/2006, HaVM 29/2006, EV 243/2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2010/1270:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 173/2010, TaVM 27/2010, EV 200/2010

21.12.2012/956:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

HE 82/2012, YmVM 6/2012, EV 214/2012

7.8.2015/929:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.