Seurattu SDK 361/2023 saakka.

19.10.2006/901

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 12 §:n 2 momentin sekä 84 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla:

1 § (3.11.2016/904)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöiden liikkumisesta rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/399;

2) huviveneilyllä Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

3) rannikkokalastuksella Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 19 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

4) risteilyaluksella Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitettua alusta;

5) ulkorajalla Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ulkorajaa;

6) rajanylityspaikalla Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua paikkaa, jonka kautta ulkorajan ylittäminen tapahtuu;

7) tilapäisellä rajanylityspaikalla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 66/1994) tarkoitettua rajanylityspaikkaa, joka on käytettävissä vain erityisten rajan ylittävän henkilön kansalaisuutta, asuinpaikkaa, matkan tarkoitusta, matkustamistapaa tai matkustajan mukana kuljetettavia tavaroita koskevien edellytysten täyttyessä.

2 § (3.11.2016/904)
Rajanylityspaikan merkitseminen

Rajanylityspaikka osoitetaan selvästi havaittavilla merkinnöillä. Sisäministeriö päättää rajanylityspaikan merkitsemisestä.

Sisäministeriö päättää lisäksi Euroopan unionin säännösten sekä kansainvälisten sopimusten edellyttämien rajanylityspaikkaa koskevien merkintöjen toteuttamisesta.

3 § (5.12.2012/723)
Rajanylityspaikan aukioloaika

Rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla on avoinna jatkuvasti, jollei liikenteen turvallisuusjärjestelyistä muuta johdu tai jollei Venäjän kanssa ole toisin sovittu. Rajavaltuutettu määrää Tullin kanssa asiasta ensin sovittuaan tilapäisen rajanylityspaikan avoinna pitämisestä. (3.11.2016/904)

Rajanylityspaikkana oleva lentoasema on avoinna sen mukaan kuin rajatarkastusta suorittavan viranomaisen ja lentoaseman pitäjän kesken sovitaan. Rajatarkastuksen suorittamisesta yksinomaan helikoptereille sekä yksinomaan vedestä lähteville ja veteen laskeutuville lentokoneille tarkoitetussa rajanylityspaikassa on sovittava Rajavartiolaitoksen asianomaisen hallintoyksikön kanssa.

Rajanylityspaikkana toimiva satama on avoinna sen mukaan kuin rajatarkastusta suorittavan viranomaisen ja satamanpitäjän kesken sovitaan. Rajanylityspaikkana oleva merivartioasema on avoinna kello 8–22, jollei Rajavartiolaitoksen kiireellisen lakisääteisen tehtävän suorittamisesta tilapäisesti muuta johdu.

4 §
Rajanylityslupa

Rajavartiolain 13 §:ssä tarkoitetun rajanylitysluvan antaa alueellinen rajavartioviranomainen. Lupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön henkilö-, kansalaisuus-, osoite- ja yhteystiedot sekä syntymäaika;

2) aluksen ja ilma-aluksen osalta kansallisuus, nimi, rekisteritunnus ja radiokutsu;

3) maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka;

4) maahantulon tai maastalähdön tarkoitus.

Rajavartiolaitos voi erityisestä syystä antaa vapautuksia hakemuksessa 1 momentissa edellytettävien tietojen antamisesta.

5 §
Rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla

Rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius. Vainikkala on yksinomaan raideliikenteelle tarkoitettu rajanylityspaikka. (5.12.2012/723)

Tilapäisiä rajanylityspaikkoja ovat Inari ja Parikkala. (5.7.2017/499)

6 § (3.11.2016/904)
Rajanylityspaikat lentoliikenteessä

Rajanylityspaikkoja lentoliikenteessä ovat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat.

Helsinki-Hernesaari on yksinomaan helikoptereille tarkoitettu rajanylityspaikka.

Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat ovat yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitettuja rajanylityspaikkoja.

7 §
Ulkorajan ylittäminen merialueen kautta

Merialueen kautta maahan tulevan, Suomen aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) tarkoitetun sisäisten aluevesien ulkorajan ylittävän muun kuin huviveneilyyn tai rannikkokalastukseen käytettävän aluksen taikka aluevalvontalain (755/2000) 2 §:n 9 kohdassa säädetyn valtionaluksen on kuljettava lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen rajanylityspaikkaan rajatarkastuksen suorittamista varten. Merialueen kautta maasta lähtevän muun kuin huviveneilyyn tai rannikkokalastukseen käytettävän aluksen taikka valtionaluksen on käytävä rajanylityspaikalla rajatarkastuksen suorittamista varten ja kuljettava sen jälkeen lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen sisäisten aluevesien ulkorajan yli.

Schengenin rajasäännöstössä säädetään risteilyaluksia sekä huviveneilyä ja rannikkokalastusta koskevista erityisistä tarkastusmenettelyistä. (3.11.2016/904)

8 § (3.11.2016/904)
Rajanylityspaikat vesiliikenteessä

Rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä muille aluksille kuin Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetuille huvialuksille ovat Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat.

Rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetuille huvialuksille ovat Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio.

9 §
Kansainväliset sopimukset

Rajan ylittämisestä noudatetaan myös Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten määräyksiä.

10 § (10.1.2019/2)
Rajatarkastustehtävien jakaminen

Poliisi huolehtii lentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kuopion ja Tampere-Pirkkalan lentoasemilla.

Tulli huolehtii kalastus- ja lastialusten rajatarkastuksista satamissa lukuun ottamatta Lappeenrannan, Nuijamaan ja Taalintehtaan satamia sekä Rajavartiolaitoksen ohella tavaraliikenteen rajatarkastuksista Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikalla.

Rajavartiolaitos huolehtii muista rajatarkastuksista 5, 6 ja 8 §:ssä mainituilla rajanylityspaikoilla.

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin kesken voidaan sopia tilapäisistä poikkeuksista rajatarkastusvastuussa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä 25 päivänä elokuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (652/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.8.2008/534:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

18.8.2010/695:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10.2.2011/116:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.12.2012/723:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

3.11.2016/904:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016.

5.7.2017/499:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.

10.1.2019/2:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.