Seurattu SDK 361/2023 saakka.

29.6.2006/596

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi.

2 § (3.9.2010/786)
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) virkamiehellä ulkoasiainhallinnon virkamiestä, jonka virkapaikkana on edustusto;

2) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai virkamiehen kanssa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi; (16.5.2014/382)

3) lapsella:

a) virkamiehen alle 20-vuotiasta lasta, jonka huoltaja virkamies on tai oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään;

b) puolison alle 20-vuotiasta lasta, jonka huoltaja puoliso on tai oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään;

c) virkamiehen tai puolison 20 vuotta täyttänyttä lasta, jonka edunvalvoja virkamies tai puoliso on ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla työllään; (16.5.2014/382)

4) perheenjäsenellä puolisoa tai lasta;

5) mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka asuu asemapaikalla samassa taloudessa virkamiehen kanssa; mukana seuraamiseksi ei kuitenkaan katsota alle kuuden kuukauden pituista asumista;

6) kotiapulaisella kotitaloudessa työskentelevää työntekijää, joka on työsopimussuhteessa virkamieheen ja joka välittömästi ennen palvelussuhteen alkamista asui Suomessa; (28.11.2014/1005)

7) asemapaikalla edustuston sijaintipaikkaa; ja

8) asemamaalla edustuston sijaintivaltiota.

3 §
Ratkaisuvalta

Tässä laissa säädettyjen korvausten myöntämisestä päättää ulkoasiainministeriö, jollei ulkoasiainministeriön asetuksella ratkaisuvaltaa anneta edustustolle.

2 luku

Korvaukset

4 § (3.9.2010/786)
Paikalliskorotus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustuksen asemapaikalla suoritetusta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi (paikalliskorotus). Paikalliskorotuksen suuruus määräytyy siten, että virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten sekä virkamiehen perheellisyyden perusteella määritelty paikalliskorotuksen perusarvo kerrotaan asemapaikan hintatasoon perustuvalla kalleuskertoimella ja valuuttakertoimella. Paikalliskorotus maksetaan virkamiehen toimikauden ajalta, jollei 16–18 tai 20 §:stä muuta johdu.

Virkamiehellä on oikeus saada paikalliskorotukseen korotus hänen mukanaan seuraavan puolison perusteella (puolisokorotus). Puolisokorotusta voidaan alentaa tai jättää se myöntämättä puolison ansiotulojen perusteella siten kuin ulkoasiainministeriön asetuksella säädetään.

Lisäksi virkamiehellä on oikeus saada paikalliskorotukseen korotus mukana seuraavan lapsen perusteella (lapsikorotus).

Paikalliskorotuksen, puolisokorotuksen ja lapsikorotuksen tarkemmasta määräytymisestä ja suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Valuuttakerroin määräytyy ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan.

5 § (16.5.2014/382)

5 § on kumottu L:lla 16.5.2014/382.

6 § (3.9.2010/786)
Varustautumiskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustukseen siirtymisestä johtuvia välttämättömiä hankintoja varten (varustautumiskorvaus), jos virkamies siirron yhteydessä muuttaa asemapaikalle, hänen toimikautensa asemapaikalla kestää vähintään yksitoista kuukautta ja edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut vähintään kolme vuotta.

Varustautumiskorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten, toimikauden pituuden sekä virkamiehen perheellisyyden ja sen mukaan, kuinka pitkä aika edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut.

Tarkemmat säännökset varustautumiskorvauksen määräytymisestä ja suuruudesta annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

7 § (3.9.2010/786)
Muuttokorvaus

Toimikauden alkamisen ja päättymisen yhteydessä virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikalle ja asemapaikalta pois siirtymisen johdosta tapahtuvasta virkamiehen ja mukana seuraavien perheenjäsenten asuinpaikan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista (muuttokorvaus). Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen muuttoon kohdistuva osuus muuttokorvauksesta voidaan hakemuksesta myöntää erikseen. Jos virkamies toimikauden päättyessä jää virkavapaalle ja asuu edelleen asemapaikalla, muuttokorvaus voidaan myöntää virkavapauden päättyessä. (16.5.2014/382)

Korvauksen perusteena ovat arvioidut henkilökohtaisen matkatavaran ja muutossa kuljetettavan irtaimiston pakkaamis-, kuljetus-, purkamis-, välivarastointi- ja vakuutuskustannukset. Korvauksen suuruus määräytyy muuttoreitin, laskennallisten muuttokuutioiden ja mahdollisten erillisten kuluerien perusteella. Laskennalliset muuttokuutiot määritellään virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten sekä virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten perusteella. Lisäksi muuttokuutioiden määrään voivat vaikuttaa toimikauden pituus ja asunnon mahdollinen kalustus. Tarkemmat säännökset laskennallisista muuttokuutioista ja muuttokorvauksen suuruudesta annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

Jos asemapaikalle muutetaan muualta kuin Helsingistä tai virkamiehen edellisestä asemapaikasta taikka asemapaikalta muutetaan muualle kuin Helsinkiin tai toiseen asemapaikkaan, muuttokorvaus maksetaan lähinnä vastaavan muuttoreitin mukaisesti, kuitenkin enintään Helsingin ja asemapaikan välisestä muutosta suoritettavan muuttokorvauksen suuruisena.

8 §
Asuntokorvaus

Ulkomaanedustuksen tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikalla asumisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (asuntokorvaus). Asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan olosuhteet, virkamiehen virkanimike tai tehtävän vaatimukset sekä virkamiehen perheellisyys. Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

9 §
Koulutuskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lapsen esi-, perus-, lukio- ja ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos virkamiehen toimikausi kestää vähintään yhden vuoden (koulutuskorvaus). Oikeus koulutuskorvaukseen alkaa lukuvuoden alusta sinä kalenterivuonna, jonka aikana lapsi täyttää viisi vuotta ja päättyy sen lukukauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta. (3.9.2010/786)

Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan erityiset olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö sekä opetuskielen ja koulujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus lapsen aikaisemman koulunkäynnin ja jatkokoulutusmahdollisuuksien kannalta. Oppimateriaalin hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

Virkamiehellä on oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu koulutuskorvaus myös kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen osalta koulun lukuvuoden ajalta. Koulutuskorvauksen perusteena oleviin kustannuksiin luetaan mukaan myös sisäoppilaitosmaksut. Koulutuskorvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

Virkamiehellä on oikeus saada koulutuskorvausta Suomessa koulua käyvän lapsen perusteella siten kuin tässä momentissa säädetään, jos virkamiehen toimikausi asemapaikalla kestää vähintään yhden vuoden. Ulkoasiainministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä. Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä.

9 a § (3.9.2010/786)
Päivähoitokorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lapsen päivähoidosta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (päivähoitokorvaus). Korvauksen edellytyksenä on hoidon järjestäminen ulkoasiainministeriön hyväksymässä hoitopaikassa. Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan säätää korvaukselle enimmäismäärä ja omavastuuosuus.

Oikeus päivähoitokorvaukseen alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta lapsen täytettyä kolme vuotta ja päättyy, kun oikeus koulutuskorvaukseen alkaa. Korvauksen alkamisajankohdan aikaistamisesta voidaan säätää ulkoasiainministeriön asetuksella.

9 b § (11.12.2020/960)

9 b § on kumottu L:lla 11.12.2020/960.

10 § (1.12.2017/826)
Matkakorvaukset

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun muuton yhteydessä virkamiehellä on oikeus saada korvaus oman ja mukana seuraavien perheenjäsenten muuttomatkan kustannuksista (muuttomatkakorvaus). Korvaus maksetaan muuttoreitin mukaisesti. Jos virkamies toimikauden päättyessä jää virkavapaalle ulkoasiainhallinnon palveluksesta ja asuu edelleen asemapaikalla, muuttomatkakorvaus voidaan virkamiehen hakemuksesta myöntää virkavapauden päättymisen yhteydessä. Muualta kuin Suomesta tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen tai asemapaikalle muutettaessa muuttomatkakorvaus maksetaan enintään sen suuruisena kuin asemapaikan ja Suomen välisestä muuttomatkasta olisi maksettu.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten edestakaisesta matkasta asemapaikalta Suomeen aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista (kotilomamatkakorvaus) vähintään kerran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan ulkopuolella asuvien perheenjäsenten edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virkamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka virkamiehen tai puolison matkasta asemapaikalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle (tapaamismatkakorvaus) vähintään kerran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien.

4 momentti on kumottu L:lla 11.12.2020/960.

Edustuston päälliköllä on oikeus saada korvaus turvallisuussyistä, paikallisista olosuhteista ja edustuston päällikön asemasta johtuvasta virka-auton yksityiskäytöstä aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (virka-autokorvaus). Lisäksi edustusto voi turvallisuussyiden perusteella järjestää virkamiehille kuljetuspalvelun. Tarkemmat säännökset kuljetuspalvelun järjestämisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta tehdystä omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten edestakaisesta matkasta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (hautajaismatkakorvaus). Lähisukulaisella tarkoitetaan perheenjäsentä, virkamiehen ja hänen puolisonsa vanhempaa sekä virkamiehen tai hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta kuin 2 §:n perusteella perheenjäseneksi katsottavaa lasta. Oikeus matkakorvaukseen virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on mukana seuranneilla perheenjäsenillä. Korvauksen saajalla on oikeus korvaukseen saman kuolemantapauksen johdosta enintään yhdestä edestakaisesta matkasta.

Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1–6 momentissa tarkoitettujen matkojen määristä, korvattavien kustannusten määräytymisperusteista ja korvausten suuruudesta.

11 §
Edustuskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkatehtäviin liittyvien edustustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvista ja muista edustamiseen liittyvistä kustannuksista (edustuskorvaus). Edustuskorvaus määräytyy tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen perusteella. Tarkemmat säännökset edustuskorvauksen määräytymisestä ja yksikköhinnoista annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

12 §
Olosuhdekorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan etäisyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista (olosuhdekorvaus).

Virkamiehellä on oikeus saada olosuhdekorvaukseen korotus mukana seuraavan puolison (olosuhdekorvauksen puolisokorotus) ja mukana seuraavan lapsen (olosuhdekorvauksen lapsikorotus) perusteella.

Korvaukseen oikeuttavista asemapaikoista sekä korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. (29.9.2006/853)

13 §
Vakuutusta täydentävä korvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen omaisuudelle asemapaikalla muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sattuneesta vahingosta, jota ei ole voitu kattaa vakuutuksella (vakuutusta täydentävä korvaus),

1) jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen ei saa korvausta vahingon aiheuttajalta tai muulta korvausvelvolliselta;

2) jos vakuutusyhtiö edustuston sijaintipaikan erikoisolosuhteiden perusteella kieltäytyy vakuutussopimuksesta tai vakuutuskorvauksesta; taikka

3) jos korvausasian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy kohtuuttomasti.

Vakuutusta täydentävän korvauksen suuruus määräytyy virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen omaisuuden vakuutussopimuksen korvausehtojen perusteella.

Vakuutusta täydentävän korvauksen määrää voidaan alentaa tai korvaus jättää kokonaan maksamatta, jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen on myötävaikuttanut omaisuuden vahingoittumiseen.

Kun vakuutusta täydentävä korvaus on maksettu virkamiehelle, siirtyy oikeus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen vahingoittuneeseen omaisuuteen tai siitä saatavaan korvaukseen Suomen valtiolle virkamiehelle maksettua korvausta vastaavaan määrään.

14 § (16.5.2014/382)
Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, molempien paikalliskorotusta alennetaan eikä kummallakaan heistä ole oikeutta saada paikalliskorotuksen eikä olosuhdekorvauksen puolisokorotusta. Ulkoasiainministeriön asetuksella säädetään paikalliskorotuksen alennuksen prosentuaalinen suuruus.

Paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus sekä varustautumis-, muutto- ja asuntokorvaus maksetaan koko perheen osalta puolisoille puoliksi. Jos heidän oikeutensa näihin korvauksiin määräytyy eri perustein, maksetaan korvaus sen puolison mukaan, jonka korvaus on suurempi.

15 § (3.9.2010/786)
Perheenjäseniin kohdistuvien korvausten toissijaisuus

Virkamiehellä on oikeus saada tässä laissa säädetyt perheenjäsenen perusteella maksettavat korvaukset vain siltä osin kuin puolisolla ei ole oikeutta vastaavien etuuksien saamiseen muulta työnantajalta.

16 §
Korvaukset virkamiehen vuosiloman, virkamatkan ja lomautuksen aikana

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös vuosiloman ja virkamatkan aikana. Jos virkamatka ei kuitenkaan kuulu edustuston tavanomaiseen toimintaan, ulkoasiainministeriö päättää virkamatkapäätöksen yhteydessä, maksetaanko virkamatkan ajalta korvauksia ja minkä suuruisina ne maksetaan.

Jos virkamies lomautetaan, hänellä on lomautuksen ajalta oikeus asuntokorvaukseen ja koulutuskorvaukseen samoin perustein kuin virantoimituksen aikana.

17 § (1.12.2017/826)
Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana

Virkamiehellä on virkavapauden aikana oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu virkamiehelle virkavapauden aikana maksettavasta palkkauksesta. Virkamiehellä on kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus, koulutuskorvaus ja terveydenhuoltokorvaus täysimääräisinä.

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös siltä ajalta, jonka hän valtion virkaehtosopimuksessa sovitun äitiysvapaan palkallisena aikana on palkattomalla isyysvapaalla.

Edellä tässä pykälässä säädettyjen korvausten maksamisen edellytyksenä on, että virkamies asuu virkavapauden aikana asemapaikalla.

18 §
Korvaukset evakuointimääräyksen aikana

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin evakuointimääräyksen aikana siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus määräytyvät sen asemapaikan perusteella, johon virkamies oli määrätty ennen evakuointia. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, virkamiehellä on oikeus paikalliskorotukseen enintään kolmen kuukauden ajalta evakuointimääräyksen antamisesta.

Koulutuskorvaus määräytyy evakuointipaikalla samoin perustein kuin asemapaikalla, johon virkamies oli määrätty ennen evakuointia. Jos evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, virkamiehellä on oikeus saada korvaus lapsen koulunkäynnistä muussa kuin julkisessa koulussa vain, jos:

1) lapsi on lukion viimeisellä luokalla;

2) lapselle ei ole paikkaa julkisessa koulussa;

3) evakuointimääräys on lyhytaikainen; ja

4) virkamiehen toimikausi ulkomaanedustuksessa jatkuu.

Korvaus kotiloma- ja tapaamismatkasta sekä matkasta kuolemantapauksen johdosta aiheutuvista kustannuksista määräytyy siten, että matkan lähtö- ja päätepaikkana pidetään evakuointipaikkaa. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, ei oikeutta korvaukseen kuitenkaan ole.

19 §
Evakuointimatkasta aiheutuvat kustannukset ja päiväraha

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus kustannuksista, jotka aiheutuvat virkamiehen omasta, mukana seuraavan perheenjäsenen sekä kotiapulaisen evakuointimatkasta asemamaan ulkopuolelle.

Virkamiehellä tai hänen puolisollaan on evakuointimääräyksen ajalta oikeus myös päivärahaan, joka määräytyy evakuointipaikan mukaan. Jos virkamies ja hänen puolisonsa määrätään eri evakuointipaikkoihin, kummallakin heistä on oikeus tässä pykälässä tarkoitettuun päivärahaan. Oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos evakuointipaikaksi määrätään Suomi ja henkilö asuu omassa asunnossaan.

Tässä pykälässä tarkoitetun korvauksen ja päivärahan maksamiseen noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä.

20 §
Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä

Jos ulkomaanedustukseen määrätty virkamies kuolee toimikautensa aikana, oikeus saada paikalliskorotus, olosuhdekorvaus, koulutuskorvaus ja asuntokorvaus jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana virkamies kuoli. Ulkoasiainministeriö voi erityisestä syystä päättää, että oikeus asuntokorvauksen ja koulutuskorvauksen saamiseen jatkuu kauemminkin.

Virkamiehellä on oikeus saada mukana seuranneen perheenjäsenen perusteella maksettavat korvaukset sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana perheenjäsen kuoli. Muuttokorvaus maksetaan virkamiehen toimikauden päättyessä virkamiehen muuttokorvauksen yhteydessä.

Jos virkamies tai hänen perheenjäsenensä kuolee ulkomailla virkamiehen toimikauden aikana, korvataan vainajan Suomeen kuljettamisesta ja kuljettamisen edellyttämästä varustamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, jos korvausta ei voida saada vakuutuksen perusteella. Jos vainaja kuljetetaan muualle kuin Suomeen, korvataan enintään Suomeen kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava määrä.

21 § (3.9.2010/786)
Korvaukset korkean turvallisuusriskin asemapaikoissa

Korkean turvallisuusriskin asemapaikat määritellään ulkoasiainministeriön asetuksella. Korkean turvallisuusriskin asemapaikkaan määrätyllä virkamiehellä ei ole oikeutta lasta tai perheenjäsentä koskeviin korvauksiin sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Sen sijaan virkamiehellä on tällöin erityisolosuhteista johtuvista syistä oikeus kotilomamatkakorvaukseen vähintään kaksi kertaa kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien.

22 §
Edunsaaja

Tässä laissa tarkoitetut korvaukset maksetaan korvaukseen oikeutetulle virkamiehelle tai suoraan virkamiehen vastaanottaman palvelun tuottajalle.

Muutto- ja muuttomatkakorvaus voidaan maksaa virkamiehen mukana seuranneelle perheenjäsenelle, jos virkamies on kuollut tai puolisot ovat eronneet.

23 §
Muut korvaukset

Yksittäisessä tapauksessa voidaan erityisestä syystä korvata myös sellaisia 1 §:ssä tarkoitettuja menoja, joita tässä luvussa säädetyt korvaukset eivät kata.

24 §
Korvausten hakeminen

Tässä laissa säädetyt korvaukset asuntokorvausta lukuun ottamatta maksetaan hakemuksesta. Virkamiehen on ilmoitettava viipymättä 3 §:ssä tarkoitetulle korvauksen myöntämisestä päättävälle viranomaiselle korvauksen maksamisperusteisiin vaikuttavasta olosuhteen muutoksesta. Korvaushakemus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin oikeus korvaukseen alkoi. Korvauspäätös on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

25 §
Tarkemmat säännökset korvauksista

Tarkemmat säännökset tässä laissa säädetyistä korvauksista ja korvausmääristä sekä menettelystä korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

3 luku

Erinäiset säännökset

26 § (3.9.2010/786)

26 § on kumottu L:lla 3.9.2010/786.

27 § (3.9.2010/786)
Takaisinperintä

Maksettu korvaus voidaan periä takaisin, jos korvauksen saamisen edellytys ei täyty. Korvausta ei kuitenkaan peritä takaisin, jos toimikautta tai asumista koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen johtuu virkamiehen tai perheenjäsenen sairaudesta, virkamiehestä riippumattomasta syystä toteutetusta siirrosta toiseen toimipaikkaan taikka muusta vastaavasta ulkoasiainministeriön hyväksymästä syystä. Muutoin tässä laissa tarkoitettujen korvausten takaisinperintään sovelletaan, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 60 ja 61 §:ssä säädetään.

28 § (7.8.2015/898)
Muutoksenhaku

Tässä laissa säädettyjä korvauksia koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin valtion virkamieslaissa säädetään. Oikaisuvaatimus edustuston päätöksestä tehdään kuitenkin ulkoasiainministeriölle.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

29 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa ulkoasiainministeriön asetuksella.

4 luku

Voimaantulosäännökset

30 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista annettu laki (651/1993).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31 §
Siirtymäsäännös

Jos virkamies siirtyy ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen asemapaikkaan taikka Suomeen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, hänelle maksetaan asettautumiskorvaus ja hänelle voidaan maksaa muuttokustannusten korvaus niiden säännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 50/2005, HaVM 4/2006, EV 36/2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.9.2006/853:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 139/2006, HaVM 15/2006, EV 101/2006

1.6.2007/642:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Lakia sovelletaan jo 1 päivästä helmikuuta 2007 tai sen jälkeen määräajaksi nimitettyyn.

HE 2/2007, HaVM 1/2007, EV 2/2007

3.9.2010/786:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 16/2010, HaVM 10/2010, EV 99/2010

16.5.2014/382:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 17/2014, HaVM 8/2014, EV 29/2014

28.11.2014/1005:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 93/2014, TyVM 7/2014, EV 136/2014

7.8.2015/898:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

1.12.2017/826:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

HE 126/2017, HaVM 22/2017, EV 119/2017

11.12.2020/960:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 147/2020, HaVM 18/2020, EV 139/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.