Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

12.4.2006/267

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1015/2005) 6 §:n ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan tehtävät

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) 6 §:ssä tarkoitetun rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja tutkimusta sekä tehdä kehittämisehdotuksia;

2) edistää yhteistyötä sovittelun kehittämisessä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken;

3) seurata ja edistää lain yhdenmukaisten soveltamiskäytäntöjen toteutumista;

4) tehdä sisällöllisiä linjauksia sovittelutoiminnan ohjeistamiseen;

5) seurata sovittelun kansainvälistä kehitystä ja osallistua sovittelua koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

6) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteen toteuttamiseksi.

2 § (2.12.2015/1419)
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 14 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenten tulee edustaa sovittelun kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa on sosiaalihallinnon, oikeushallinnon, tuomioistuinlaitoksen, syyttäjätoimen ja poliisihallinnon sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustus. Muut jäsenet edustavat sovittelupalveluja tuottavia tahoja, sovittelun alalla toimivia järjestöjä ja sovittelijoita.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen kesken neuvottelukunnan toimikauden eroaa neuvottelukunnasta tai on pysyvästi estynyt osallistumaan sen toimintaan, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvottelukunta määrää keskuudestaan. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää neuvottelukunnalle yhden tai useamman sihteerin.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.

4 § (3.12.2015/1419)

4 § on kumottu A:lla 3.12.2015/1419.

5 § (3.12.2015/1419)
Valtion varoista maksettavan korvauksen määräytyminen

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvaus jaetaan siten, että palveluntuottajan toimialueen asukasluvun vaikutus on 50 prosenttia, pinta-alan 20 prosenttia ja rikollisuustilanteen 30 prosenttia.

Jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos itse tuottaa sovittelutoimintaan liittyviä palveluita rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, sillä on oikeus saada korvaus valtion varoista 1 momentissa säädetyin perustein.

5 a § (3.12.2015/1419)
Valtion varoista maksetun korvauksen palautus ja uudelleen jakaminen

Palveluntuottajan on varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä annettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on varainhoitovuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä:

1) tehtävä päätös kustannusten hyväksymisestä;

2) edellytettävä, että palveluntuottaja palauttaa käyttämättä jääneen osuuden määrärahasta, jos siihen on aihetta;

3) maksettava rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauksen lisäerä ja toimitettava sosiaali- ja terveysministeriöön tieto määrärahan uudelleen jakamisesta sekä käyttämättä jääneestä osuudesta.

5 b § (17.1.2019/47)
Kulujen korvaus sovittelijalle

Sovittelijalle aiheutuneista kuluista maksettavan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 c §:ssä tarkoitetun peruskorvauksen suuruus on 30 euroa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta 27 päivänä helmikuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (165/2003).

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2009/1805:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

21.12.2010/1252:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetuksen 5 a §:ää sovelletaan vuodesta 2009 lähtien myönnettyihin sovittelumäärärahoihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.12.2015/1419:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

17.1.2019/47:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.