Seurattu SDK 132/2023 saakka.

25.11.2005/966

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä määrätään valtiovarainministeriön organisaatiosta ja sisäisestä työnjaosta, ministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, sisäisestä hallinnosta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtävistä sekä sisäisestä valvonnasta määrätään ministeriön taloussäännössä. (22.3.2019/367)

2 luku

Valtiovarainministeriön organisaatio

2 § (26.10.2017/705)
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) valtionhallinnon kehittämisosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.

Rahoitusmarkkinaosasto toimii suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtionhallinnon kehittämisosasto, kunta- ja aluehallinto-osasto sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT) toimivat suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuudessa.

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto, jonka yhteydessä on suoraan valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastus. Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos), joka toimii suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuudessa. (22.3.2019/367)

Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat EU-sihteeristö sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö, jotka toimivat suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää lainsäädäntöjohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita. (22.3.2019/367)

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen toimintayksiköiden lisäksi soveltuvin osin 3 momentissa mainittuihin toimintoihin ja 4 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

3 § (19.12.2014/1253)
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) suhdannekehityksen ja pidemmän aikavälin taloudellisen kehityksen seuraamista, analyysia ja ennustamista; (5.5.2022/318)

2) julkisen talouden kehityksen seuraamista, analyysia ja ennustamista; (5.5.2022/318)

3) talouspolitiikan suunnittelua ja talouspolitiikan vaikutusten arviointia;

4) kansantalouden ja julkisen talouden näkökulman esiintuomista yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa; (5.5.2022/318)

5) valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä asioita;

6) toimialansa kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa kansantaloudellisissa ja talouspoliittisissa kysymyksissä;

7) taloudellisten katsausten, ennusteiden ja ennustepoikkeamia koskevien arvioiden julkaisemista sekä muuta taloudellista tiedotustoimintaa; (27.3.2017/184)

8) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä tilastotointa.

Kansantalousosasto on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton valmistellessaan makrotaloudellisen ja julkisen talouden ennusteen. (27.3.2017/184)

4 § (19.12.2014/1253)
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) finanssipolitiikkaa;

2) toiminta- ja taloussuunnittelun yleisiä perusteita, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) julkisen talouden suunnitelmaa;

4) rakennepolitiikkaa ja rakenteellisia toimenpiteitä sekä niitä koskevien vaikutusarvioiden laatimista;

5) julkisen talouden suunnitelmaan liittyen valtion kuntatalouteen ja kuntien järjestämisvastuulla oleviin palvelujärjestelmiin kohdistamien toimenpiteiden suunnittelua, seurantaa ja analysointia;

5 a) julkisen talouden suunnitelmaan liittyen hyvinvointialueiden taloutta, hyvinvointialueiden rahoitusta ja sen riittävyyttä sekä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleviin palvelujärjestelmiin kohdistuvien valtion toimenpiteiden suunnittelua, seurantaa ja analysointia; (5.5.2022/318)

6) toimialansa kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa kansantaloudellisissa ja talouspoliittisissa kysymyksissä;

7) valtion varallisuuden hallinnan yleisiä perusteita;

8) valtion maksujen yleisiä perusteita ja toiminnan maksullisuutta;

9) valtion maksuliikettä sekä valtion tuloja ja menoja koskevia kassaennusteita (Rahakas -kassaennustejärjestelmä);

10) hallituksen vuosikertomukseen otettavia selvityksiä taloudellisesta kehityksestä, talous- ja rakennepolitiikasta ja talous- ja rakennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista;

11) valtion kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muun taloushallinnon yleisiä perusteita;

12) hallituksen vuosikertomukseen otettavien talousarviolausumien sekä eduskunnan valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta antamien kannanottojen vastausten koordinointia;

13) valtionavustusten myöntämisen ja käytön yleisiä perusteita;

14) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta; (26.10.2017/705)

15) valtion taloudenhoidon valvonnan ja tarkastustoimen yleisiä perusteita;

16) korkotukilainojen ja valtion lainanannon yleisiä perusteita;

17) valtion liikelaitosten ja valtion toiminnassa käytettävien markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

18) metallirahoja;

19) valtionperintöjä;

20) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lukua;

21) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä muuta tutkimustoimintaa;

22) Valtiokonttorin tehtäviä ja tulosohjausta osaston toimialan osalta;

23) Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota.

5 §
Vero-osasto

Vero-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) veropolitiikan suunnittelua ja veropoliittisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämistä;

2) verojärjestelmän kehittämistä;

3) veroja ja veronluontoisia maksuja;

4) tullipolitiikkaa ja tullimenettelyjä sekä tariffikiintiöitä ja tullisuspensioita; (30.4.2010/326)

5) verotusta ja tulliyhteistyötä koskevia vieraiden valtioiden kanssa tehtäviä sopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita, joihin ei liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia;

6) Verohallinnon ja Tullin tehtäviä ja tulosohjausta. (2.12.2014/1030)

7 kohta on kumottu A:lla 30.4.2010/326.

6 § (24.3.2016/209)
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) rahoitusjärjestelmän vakautta ja kehittämistä;

2) valtion lainanoton ja velanhoidon sekä kassavarojen sijoittamisen strategista ohjausta ja valvontaa;

3) rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, vaihtoehtorahastojen hoitajien ja kiinteistörahastojen toimintaa; (27.3.2017/184)

4) arvopaperi- ja johdannaiskauppaa sekä niiden selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää ja niitä ylläpitävien yhteisöjen toimintaa;

5) rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja kriisinhallinnan sääntelyä, EU:n yhteistä valvontamekanismia sekä EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia ja -rahastoa;

6) rahaa ja rahajärjestelmää, maksuvälineitä ja maksujärjestelmiä, Suomen Pankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää sekä Euroopan keskuspankkia;

7) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä;

8 kohta on kumottu A:lla 5.5.2022/318.

9) valtiontakauksia;

10) pankkikriisien hallintaa;

11) Rahoitusvakausviraston tehtäviä ja tulosohjausta; (5.5.2022/318)

12) Valtion eläkerahastoa ottaen huomioon, mitä 7 §:n 7 kohdassa säädetään; (26.10.2017/705)

13) Valtiokonttorin rahoitustoimialan tehtäviä ja tulosohjausta;

14) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n, selvitystilassa, omistajaohjausta.

7 § (19.6.2017/396)
Valtionhallinnon kehittämisosasto (26.10.2017/705)

Valtionhallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat: (26.10.2017/705)

1) valtionhallinnon toiminnan ja toimintatapojen muutoksen edistämistä sekä valtion henkilöstöpolitiikkaa;

2) valtionhallinnon ohjauksen ja konsernipolitiikan kehittämistä;

3) valtionhallinnon tuottavuuden ja tehokkuuden edistämistä;

4) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa sekä ylimmän johdon kehittämistä, palvelussuhteen ehtoja ja muita etuuksia; (26.10.2017/705)

5) henkilöstön strategista kehittämistä, johtamista, osallistumista ja työympäristöä;

6) toiminta- ja taloussuunnittelua sekä valtion talousarvioesitystä ja talousarvion soveltamista henkilöstömenojen osalta;

7) valtion eläkejärjestelmän valvontaa ja yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston kanssa Valtion eläkerahastoa koskevia asioita, jos ne ovat henkilöstöpoliittisesti merkittäviä;

8) valtion henkilöstöhallinnon tiedonhallintaa;

9) hyvän hallinnon ja kansalaisvaikuttamisen edistämistä;

10) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia säännöksiä, Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä Valtiokonttorin myöntämiä korvauksia ja etuisuuksia;

11) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta;

12) HAUS kehittämiskeskus Oy:n toimintaympäristöön ja toimialaan liittyviä kysymyksiä; (19.11.2020/828)

13) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaatti-konsernia; (25.2.2021/171)

14) valtion hankintatointa, www.hankintailmoitukset.fi -järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä sekä Hansel Oy:n toimintaympäristöön ja toimialaan liittyviä kysymyksiä; (5.5.2022/318)

15) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa;

16) julkisten palvelujärjestelmien kehittämistä sekä niiden laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden arviointia;

17 kohta on kumottu A:lla 26.10.2017/705.

18) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämistä;

19) valtion alue- ja paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

20) valtion palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittamista koskevan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen yhteensovittamista; (5.5.2022/318)

21) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta. (19.12.2019/1459)

7 a § (19.6.2017/396)
Valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos)

Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos). Valtion työnantajatoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat: (26.10.2017/705)

1) valtion työnantajapolitiikkaa;

2) valtiotyönantajan edunvalvontaa neuvotteluviranomaisena tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa;

3) valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtoja sekä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän perusteita sekä näistä aiheutuvia kustannuksia;

4) valtion työnantajaviestinnän edistämistä;

5) valtion työnantajatoiminnan tiedonhallintaa;

6) valtion eläke-etuuksia siltä osin, kuin ne ovat työmarkkinapolitiikkaa.

8 § (5.5.2022/318)
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntien ja hyvinvointialueiden itsehallintoa ja sen kehittämistä sekä yleisesti kuntapolitiikkaa;

2) kuntien ja hyvinvointialueiden hallintoa;

3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä sekä maakuntajakoa;

4) hyvinvointialuejakoa ja hyvinvointialueiden yhteistyötä;

5) kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden yleistä ohjausta, seurantaa ja ennakointia;

6) kuntatalousohjelmaa;

7) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjestelmää;

8) hyvinvointialueiden rahoitusta ja rahoitusjärjestelmää;

9) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

10) ministeriön hallinnonalalle kuuluvaa hyvinvointialueiden ohjausta;

11) hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaa;

12) kuntien ja hyvinvointialueiden yleistä toiminnan kehittämistä ja arviointia;

13) kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstön palvelussuhdeturvaa;

14) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajaa ja Kuntien takauskeskusta;

15) kuntien ja hyvinvointialueiden eläkejärjestelmän valvontaa ja rahoitusta;

16) kotikunnan määräytymistä.

8 a § (25.11.2011/1271)

8 a § on kumottu A:lla 25.11.2011/1271.

9 § (26.10.2017/705)
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimiva tarkastusviranomaisyksikkö vastaa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa (756/2021), sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 annetussa laissa (1125/2021) ja Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetussa laissa (537/2022) valtiovarainministeriölle säädetyistä tarkastusviranomaistehtävistä. (20.9.2022/828)

Ohjelmakauden 2014–2021 osalta tarkastusviranomaistehtävistä säädetään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) ja ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä annetussa laissa (657/2015). (5.5.2022/318)

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä on valtiovarainministeriön sisäinen tarkastus, josta määrätään ministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

10 § (19.6.2017/396)
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleistä kehittämistä ja ohjausta; (19.12.2019/1459)

2) julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleistä ohjausta; (19.12.2019/1459)

3) valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ohjausta;

4) turvallisuusverkkotoiminnan sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa;

5) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen ja niiden tuotannon ohjausta;

6) Digi- ja väestötietoviraston ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtäviä ja tulosohjausta; (19.12.2019/1459)

7) julkisen hallinnon 1–6 kohdassa tarkoitettujen palvelujen ja palvelutuotannon varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden yleistä ohjausta; (19.12.2019/1459)

8) tiedonhallintalautakunnan hallinnollisten asioiden valmistelua; (19.12.2019/1459)

9) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), jäljempänä tiedonhallintalaki, mukaisia valtionhallinnon tiedonhallinnan muutoksia koskevia lausuntoja lukuun ottamatta asioita, joissa osasto on lausunnon pyytäjänä tai joissa lausuntoa pyydetään sellaisesta osaston ohjaamasta tiedonhallinnan muutoksesta, johon on asetettu osastolla erillinen ohjausrakenne; (19.11.2020/828)

10) julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä tieto- ja viestinteknisten palvelujen tuottamista koskevan yhteistyön koordinointia. (19.12.2019/1459)

11 § (24.3.2016/209)
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjauksen kehittämistä ja koordinointia sekä omistajaohjauksen johtamista tukenaan ministeriön muut osastot kukin tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti; (27.3.2017/184)

2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) hallinnonalan henkilöstö-, tietohallinto-, tila- ja muiden infrastruktuuriasioiden ohjausta ja koordinaatiota;

4) ministeriön yleistä hallintoa ja kehittämistä;

5) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön kehittämistä;

6) ministeriön taloushallintoa;

7) ministeriön tiedonhallintaa, tietohallintoa ja tietoturvallisuutta;

7 a) tiedonhallintalain mukaisia tiedonhallintayksikön ja toimialan ohjauksen tehtäviä sekä tiedonhallintalain mukaisia valtionhallinnon tiedonhallinnan muutoksia koskevia lausuntoja silloin, kun lausunnon pyytäjänä on 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto tai kun lausuntoa pyydetään sellaisesta mainitun osaston ohjaamasta tiedonhallinnan muutoksesta, johon on asetettu osastolla erillinen ohjausrakenne; (19.11.2020/828)

8) muita ministeriön sisäisiä palveluja, jolleivät ne kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslialle tai tämän työjärjestyksen nojalla muulle osastolle tai yksikölle; (5.5.2022/318)

9) ministeriön lainvalmistelun ja sen osaamisen yleistä kehittämistä ja lainsäädäntösuunnitelman laatimista; (5.5.2022/318)

10) hallinnon yleislakeja sekä työjärjestystä ja valtioneuvoston ohjesääntöä koskevaa ohjausta ja neuvontaa; (5.5.2022/318)

11) ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) ja unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452 edellyttämän seurantamenettelyn ohjaaminen ministeriössä ja sen hallinnonalalla, ministeriön lausuntojen valmistelun koordinointi yhteistyössä osastojen kanssa, ministeriön lausuntojen laatiminen ja esittely sekä yrityskauppojen seurantamenettelyn ja lausuntoprosessin kehittäminen; (5.5.2022/318)

12) ministeriön ja sen hallinnonalan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen ohjausta ja toimeenpanon yhteensovittamista. (5.5.2022/318)

12 § (24.3.2016/209)
EU-sihteeristö

EU-sihteeristö avustaa ministeriön johtoa ja osastoja Euroopan unioniin liittyvissä sekä muissa kansainvälisissä asioissa, niiden valmistelun yhteensovittamisessa sekä niitä koskevassa yhteydenpidossa ministeriön ulkopuolelle.

EU-sihteeristö valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja euroryhmän, talous- ja rahoituskomitean ja sen sijaistason sekä EU-ministerivaliokunnan kokousten valmistelua; (5.5.2022/318)

2) Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämiseen liittyvien asioiden yhteensovittamista;

3) Euroopan unionin perussopimusta ja yleistä kehittämistä sekä institutionaalisia kysymyksiä; (20.9.2022/828)

4) Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälinettä, lukuun ottamatta Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa säädettyjä valtiovarain controller -toiminnon, 6 §:n 1 momentissa säädettyjä tukiviranomaisen ja 8 §:n 1 momentissa säädettyjä ministeriön tehtäviä. (20.9.2022/828)

13 § (24.3.2016/209)
Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö avustaa ministeriön johtoa kansainvälisiin rahoituslaitoksiin, järjestöihin ja yhteistyöelimiin sekä euroalueen vakauteen liittyvissä asioissa.

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) Kansainvälistä Jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja sen liitännäisjärjestöjä, Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia ja muita pohjoismaisia rahoitusyhteisöjä, Aasian Infrastruktuuri-investointipankkia, Euroopan Neuvoston kehityspankkia, Euroopan vakausmekanismia, Euroopan rahoitusvakausvälinettä ja Pariisin klubia sekä alueellisten kehitysrahoituslaitosten toiminnan seurantaa;

2) Pohjoismaiden ministerineuvostoa;

3) muiden kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

4) euroalueen vakauden hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä sekä Euroopan unionin jäsenvaltioille myönnettävää rahoitusapua ja unionin makrotaloudellisia rahoitusapuohjelmia.

14 § (5.5.2022/318)
Viestintä

Kehittämis- ja hallintotoiminnon yhteydessä on viestintä. Viestintäjohtaja johtaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Viestinnän tehtävänä on vastata asioista, jotka koskevat ministeriön sisäistä ja ulkoista viestintää sekä viestinnän linjauksia ja toimintatapoja.

15 § (26.11.2013/834)
Osastojen ja esikuntaelimien sisäinen organisaatio ja tehtävien jako (2.12.2014/1030)

Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään tarvittaessa tarkemmin osaston sisäisessä työjärjestyksessä. Osaston päällikkö vahvistaa osaston sisäisen työjärjestyksen sekä määrää henkilöstönsä sijoittamisesta sisäisiin yksiköihin tai erikseen määrättäviin tehtäviin.

EU-sihteeristön sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön tehtävien jaosta määrätään tarvittaessa tarkemmin esikuntaelimen päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä. (24.3.2016/209)

EU-sihteeristön sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön päällikkönä on ministerin enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies sekä osaston yksikön päällikkönä valtiosihteerin kansliapäällikkönä enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies. Päällikön tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus käyttää yksikön päällikön nimikettä oman virkanimikkeensä ohella. (24.3.2016/209)

16 § (5.5.2022/318)
Lainsäädäntöjohtaja

Lainsäädäntöjohtaja toimii tukena valtiovarainministeriön lainsäädännön valmistelun laadusta vastaavalle valtiosihteerille kansliapäällikkönä sekä osastoille. Lainsäädäntöjohtaja kehittää valtiovarainministeriön lainvalmistelua ja sen osaamista sekä huolehtii ministeriön lainsäädäntösuunnitelman laatimisesta ja lainvalmistelijoiden ohjeistamisesta ja koulutuksesta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää lainsäädäntöjohtajan tarkemmista tehtävistä.

17 § (24.1.2013/78)
Valmius- ja suojeluorganisaatio

Valtiovarainministeriön valmiuspäällikkönä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä virkamies. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikköä avustavat valmiussuunnittelussa yksi tai useampi valmiussihteeri, jotka valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää. Valtiovarainministeriön turvallisuuspäällikkönä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä virkamies.

3 luku

Johtaminen

18 § (27.3.2017/184)
Johtamis- ja ohjausvastuut

Ministeri johtaa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa.

Ministeriä avustaa ja edustaa ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri siten, kuin valtiosihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:ssä ja josta ministeri tarvittaessa erikseen tarkemmin määrää.

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön johtamisessa toimivat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulosohjausta. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten sekä Tilastokeskuksen tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan yhtiöiden omistajaohjausta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua. (22.3.2019/367)

Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä, avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteereitä sekä hallinto- ja kehitysjohtajaa valmistelussa osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti sekä heidän tarvittaessa erikseen nimeämät valmisteluryhmät tai virkamiehet.

Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta osastoillaan.

19 § (27.3.2017/184)
Tulostavoitteiden asettaminen

Ministeri päättää ministeriön sekä virastojen ja laitosten strategiset tavoitteet valtiosihteerin kansliapäällikkönä esityksestä.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista alivaltiosihteerien, hallinto- ja kehitysjohtajan, talouspolitiikan koordinaattorin sekä valtioneuvoston controllerin kanssa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä alivaltiosihteerit tekevät johtamissopimukset kukin alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden kanssa vuosittaisista tavoitteista. (26.10.2017/705)

Alivaltiosihteerit käyvät tuloskeskustelut strategisista tavoitteista niiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa sekä tekevät johtamissopimukset vuosittaisista tavoitteista niiden virastojen ja laitosten päälliköiden kanssa, joiden ohjaus kuuluu heidän alaisuuteensa kuuluville osastoille. Tilastokeskuksen kanssa tuloskeskustelut käy ja johtamissopimukset tekee hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa tuloskeskustelut käy hallinto- ja kehitysjohtaja sekä niiden päälliköiden kanssa johtamissopimukset tekee valtiosihteeri kansliapäällikkönä. (22.3.2019/367)

Osastopäälliköt asettavat osastojen muut tulostavoitteet ja vahvistavat osastojen toimintasuunnitelmat yksiköiden päälliköiden kanssa käytävien tuloskeskustelujen pohjalta.

Tulos- ja kehityskeskustelut käydään ministeriössä strategian toimeenpanon ja henkilötason johtamisen näkökulmasta.

20 § (2.12.2014/1030)
Ministerin johtoryhmät

Ministeri voi asettaa toimialansa asioiden valmistelua ohjaamaan ministerin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri tai häntä edustava valtiosihteeri. Ministeri määrää johtoryhmän jäsenet.

21 § (2.12.2014/1030)
Koordinoiva johtoryhmä ja virkamiesjohtoryhmä

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ja johdolla toimii koordinoiva johtoryhmä, johon kuuluvat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja. Koordinoiva johtoryhmä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä tukena ministeriön johtamisessa ja hallinnonalan strategisessa ohjauksessa. Koordinoiva johtoryhmä ohjaa tarvittaessa virkamiesjohtoryhmän sekä muiden ohjaus- ja valmisteluryhmien käsittelyyn asiakokonaisuuksia, joilla on liittymäkohtia useamman kuin yhden koordinaatioalueen piiriin tai osaston toimialaan. (27.3.2017/184)

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä johtama virkamiesjohtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä toimintatapoja sekä johtamista ja sisäistä hallintoa. Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämät virkamiehet.

22 § (27.3.2017/184)
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa talouspolitiikan ja hallintopolitiikan ohjausryhmät, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmän ja hallinnonalan tulosohjausryhmän. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten muita ohjaus- tai valmisteluryhmiä.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talouspolitiikan ohjausryhmää apunaan talouspolitiikan koordinaattori. Hallintopolitiikan ohjausryhmää johtaa hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmää johtaa kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri ja hallinnonalan tulosohjausryhmää tietojohtaja. (22.3.2019/367)

23 § (24.3.2016/209)
Euroopan unioniin liittyvien sekä muiden kansainvälisten asioiden valmistelu

Ministeriön osastot vastaavat toimialaansa liittyvien Euroopan unionissa käsiteltävien sekä muiden kansainvälisten asioiden valmistelusta lukuun ottamatta niitä, jotka on 12 §:ssä säädetty EU-sihteeristön tai 13 §:ssä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön hoidettaviksi.

4 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät ja sijaiset

24 §
Valtiosihteerin tehtävät

Ministerin apuna ja edustajana toimivan ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävistä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:ssä.

25 §
Valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävät

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä tulee johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa siten, kuin ministeriön kansliapäällikön tehtävistä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä.

26 § (27.3.2017/184)
Alivaltiosihteerien tehtävät

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua. Lisäksi alivaltiosihteeri kehittää ja johtaa budjettiosaston toimialaan kuuluvien Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevien asioiden valmistelua.

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. (26.10.2017/705)

27 § (27.3.2017/184)
Hallinto- ja kehitysjohtajan tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa.

28 § (24.3.2016/209)
Talouspolitiikan koordinaattorin tehtävät

Talouspolitiikan koordinaattori kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna talouspolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Osastopäällikön tulee sen lisäksi, mitä muualla tässä työjärjestyksessä on määrätty:

1) johtaa osaston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) seurata toimialansa kehitystä ja kehittää osaston toimintaa;

3) huolehtia osaston henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että osastolle kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset.

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johtajasta ja valtioneuvoston controllerista on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä. (2.12.2014/1030)

30 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustajasta on säädetty valtioneuvoston ohjesäännön 45 a §:ssä.

31 §
Sijaisten määrääminen

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerien, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin sijaiset määrää ministeri. (2.12.2014/1030)

Osastopäällikön sijaiset määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtioneuvoston controllerin sijaisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa. (25.11.2011/1271)

Muissa kuin edellä tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomaisen osaston tai osaston sisäisen yksikön päällikkö.

5 luku

Asioiden valmistelu

32 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Kukin virkamies on velvollinen vahvistetusta työnjaosta riippumatta tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori taikka osaston tai osaston sisäisen yksikön päällikkö hänelle määrää. (26.6.2013/477)

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja taikka osaston tai osaston sisäisen yksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen ja esiteltäväkseen asian, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen valmisteltava. (25.11.2011/1271)

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta menettelystä on neuvoteltava asianomaisen kanssa.

33 §
Johdolle ja esimiehille tiedottaminen

Ministeri, valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori ja viestintäjohtaja on pidettävä tietoisina tärkeimmistä ministeriön ja osastojen toimialoilla esille tulevista ja vireillä olevista asioista. (26.6.2013/477)

Ministerin erityisavustajalle on annettava ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan on annettava virkamiehelle tämän tehtävien hoitamiseen tarvitsemat tiedot.

34 §
Lupa esittelylistan jakamiseen

Esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asia on selostettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

Mitä edellä on määrätty esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös valtiovarainministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

Muutoinkin milloin asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen, on muistio tai ministeriön muu kannanotto saatettava ministerin hyväksyttäväksi ennen kuin se toimitetaan ministeriön ulkopuolelle.

35 §
Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille tiedottaminen

Ministeriön osastot ja yksiköt antavat tarpeen mukaan toimialansa asiantuntijapalveluita toiselle osastolle ja yksikölle niiden käsitellessä asiaa, joka koskee osaksi myös toisen osaston toimialaa. Asianomaiset osastopäälliköt sopivat kulloinkin tarkemmin asiantuntijapalveluiden antamisesta toiselle osastolle ja osastojen yhteisestä valmistelusta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja tai talouspolitiikan koordinaattori määrää tarvittaessa osastojen yhteisestä valmistelusta. (26.6.2013/477)

Asiasta, joka koskee myös toisen osaston toimialaa, kuin mistä se esitellään, on sitä valmisteltaessa hyvissä ajoin neuvoteltava kysymyksessä olevan osaston asianomaisten virkamiesten kanssa.

Osastojen on toimitettava käsittelemistään asioista annetut tärkeimmät päätökset ja lausunnot tiedoksi niille, joita asian voidaan katsoa koskevan.

Ministeriössä pidettävistä kokouksista ja neuvotteluista, joissa tehdään päätöksiä ja toimenpideratkaisuja, jotka ovat toiminnallisesti merkityksellisiä tai joilla on ministeriön sisällä tiedotusarvoa, laaditaan tarpeen mukaan päätös- ja toimenpidemuistio, joka toimitetaan kaikille osastoille, joita asia koskee.

Kaikki viranomaisen asiakirjat, kuten päätökset, lausunnot ja sopimukset sekä niiden käsittelyä varten laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut valmisteluasiakirjat, tulee tallentaa ministeriön asianhallintajärjestelmään. (26.11.2013/834)

36 §
Yhteistyö tiedottamisessa

Tärkeimpien asioiden tarkoituksenmukainen ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen on suunniteltava jo asioiden valmisteluvaiheessa yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa.

Osastojen päälliköiden on huolehdittava sisäisestä tiedonvälityksestä ja sen edistämiseksi järjestettävä tarvittaessa osasto-, yksikkö- tai muita työyhteisökokouksia.

37 §
Ministeriön edustaminen valmisteluelimissä

Valtiovarainministeriöstä komiteaan tai toimikuntaan tahi muuhun sivuelimeen nimetyn tulee antaa tietoja komitean tai toimikunnan työstä ja siinä esille tulevista kannanmäärittelyistä ennen kaikkea taloudellisesti merkittävissä tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa esimiehilleen ja asianomaisen osaston päällikölle. Mikäli osastopäällikkö katsoo asian valtiovarainministeriön kannalta erittäin tärkeäksi, on asiasta informoitava myös ministeriä, valtiosihteeriä, valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeriä, hallinto- ja kehitysjohtajaa sekä talouspolitiikan koordinaattoria. (26.6.2013/477)

Kun komiteassa tai toimikunnassa käsiteltävät asiat koskevat tai sivuavat myös muun kuin asianomaisen henkilön oman yksikön toimialaa, tulee henkilön olla yhteydessä myös tähän toiseen yksikköön.

Kun komiteassa tai toimikunnassa on edustettuna useampia henkilöitä valtiovarainministeriöstä, tulee heidän kannanmäärittelyjensä yhteensovittamiseksi neuvotella etukäteen esimiestensä kanssa.

6 luku

Sisäinen hallinto

38 §
Sisäisen hallinnon työnjako

Ministeriön sisäistä hallintoa johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä apunaan hallinto- ja kehitysjohtaja. Heidän apunaan ovat kehittämis- ja hallintotoiminto, osastojen päälliköt sekä näiden määräämät henkilöt. (25.11.2011/1271)

Osastojen päälliköt määräävät, mikäli tästä työjärjestyksestä ei muuta johdu, miten osaston sisäisen hallinnon tehtävät järjestetään.

39 § (30.4.2010/326)
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteerin ja valtiosihteerin kansliapäällikkönä vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Alivaltiosihteerin, talouspolitiikan koordinaattorin sekä suoraan alaisuudessaan toimivien osastojen päälliköiden, toimintojen päälliköiden ja muiden virkamiesten vuosilomat vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Alivaltiosihteerit vahvistavat alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden, EU-sihteeristön päällikön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön päällikön sekä valtion työnantajatoiminnon päällikön vuosilomat. (5.5.2022/318)

2 momentti on kumottu A:lla 20.12.2012/842.

Kesää koskevien vuosilomajaksojen tulee olla HRM-järjestelmässä hyväksyttyinä huhtikuun loppuun mennessä. Osastopäälliköiden vuosilomat tulee lisäksi toimittaa tiedoksi kehittämis- ja hallintotoimintoon toukokuun alkuun mennessä. (5.5.2022/318)

Vuosilomat on vahvistettava siten, että osastojen ja yksiköiden toimintakyky säilyy riittävänä kaikissa tilanteissa.

40 §
Matkamääräysten antaminen

Valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle virkamatkamääräyksen antaa ministeri. Ministerille, valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille ja talouspolitiikan koordinaattorille virkamatkamääräyksen antaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajalle virkamatkamääräyksen antaa talouspäällikkö. (5.5.2022/318)

Alivaltiosihteerit antavat virkamatkamääräyksen alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköille ja hallinto- ja kehitysjohtaja muiden osastojen päälliköille. (27.3.2017/184)

3 momentti on kumottu A:lla 20.12.2012/842.

Valtionhallinnon ulkopuolisen tahon tarjoaman virkamatkan vastaanottamisesta päättää ulkomaan matkojen osalta hallinto- ja kehitysjohtaja ja kotimaan matkojen osalta osaston päällikkö. (25.11.2011/1271)

7 luku

Ratkaisuvallan järjestäminen

41 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003).

42 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Ministeriön esittelijöinä toimivien virkamiesten ratkaistavaksi voidaan antaa valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä, muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita siten kuin tässä työjärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin ratkaisuvallasta valtiovarain controller -toiminnon havaintojen esittämistä ja tietojen pyytämistä ja antamista koskevissa asioissa säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.

43 §
Yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsotaanko asia sellaiseksi. Ennen kysymyksen saattamista ministerin ratkaistavaksi, on esittelijän neuvoteltava asiasta sen virkamiehen kanssa, jolle ratkaisuvalta muutoin kuuluisi.

44 §
Ministerin ja eräiden virkamiesten pidätysoikeus

Ministeri voi pidättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka virkamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerillä, hallinto- ja kehitysjohtajalla sekä osastopäälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle. (25.11.2011/1271)

Pidätysoikeuden käyttämisestä on aina ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

45 §
Esittely

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä, jollei asia koske ainoastaan rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuun ottamatta esittelyä ei kuitenkaan tarvita asioissa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henkilöstö- tai taloushallintoa, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.

Valtiovarainministeriössä esittelijöinä voivat toimia perusvaativuustasolle 9 tai sitä ylemmälle sijoitetut virkamiehet sekä sisäisen hallinnon tehtävissä myös perusvaativuustasolle 7 ja 8 sijoitetut virkamiehet.

8 luku

Henkilöstöasioiden ratkaiseminen (20.12.2012/842)

46 §
Ministerin ratkaistavat nimitysasiat

Ministerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun asianomaisen tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy perusvaativuustason 10 tai sitä ylemmän tason mukaisesti sekä kun euromääräiseksi määrätty palkkaus vastaa vaativuustason 1002 palkkausta 3,00 suuruisella henkilökohtaisella suoritustasolla tai on sitä suurempi; (30.4.2010/326)

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto.

47 § (25.11.2011/1271)
Hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavat nimitysasiat

Hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virkaa tai tehtävää ei ole sijoitettu 48 §:ssä mainittujen päälliköiden johdettaviin organisaatioihin eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille;

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri.

48 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön, hallinto- ja kehitysjohtajan, ICT-johtajan ja valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita ovat: (26.11.2013/834)

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virka tai tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille; (30.4.2010/326)

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon eikä asian ratkaiseminen 47 §:n 2 kohdan nojalla kuulu hallinto- ja kehitysjohtajalle. (25.11.2011/1271)

49 § (22.3.2019/367)
Virkojen ja tehtävien sijoittaminen sekä niiden täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet (5.5.2022/318)

Ministeriön yhteiset virat sekä määräaikaiset tehtävät sijoitetaan osastoille hallinto- ja kehitysjohtajan päätöksellä.

Osastoille sijoitettujen virkojen täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet ratkaisee osastopäällikkö. Osastoille sijoittamattomien virkojen täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet ratkaisee hallinto- ja kehitysjohtaja. Osastopäälliköiden sekä hallinnonalan virastojen päälliköiden virkojen täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet ratkaisee valtiosihteeri kansliapäällikkönä tai se alivaltiosihteeri, jonka alaisuuteen osasto tai viraston ohjaus kuuluu. (5.5.2022/318)

50 § (20.12.2012/842)
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden osaston sisäisen yksikön virkamiehelle myöntää osaston päällikkö yksikön päällikön esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää osastopäällikön esittelystä alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja valtiosihteeri kansliapäällikkönä muiden osastojen osalta. Harkinnanvaraisen virkavapauden EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön virkamiehelle myöntää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri esikuntaelimen päällikön esittelystä. (5.5.2022/318)

Harkinnanvaraisen virkavapauden enintään kolmeksi kuukaudeksi myöntää osaston päällikölle alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja valtiosihteeri kansliapäällikkönä muiden osastojen osalta henkilöstöyksikön esittelystä. (5.5.2022/318)

Harkinnanvaraisen virkavapauden valtiosihteerille, valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille, hallinto- ja kehitysjohtajalle ja talouspolitiikan koordinaattorille sekä yli kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää ministeri henkilöstöyksikön esittelystä. (5.5.2022/318)

50 a § (22.3.2019/367)
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen mukaan;

2) harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämistä enintään 14 vuorokaudeksi;

3) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

4) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;

5) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

6) virkamatkamääräyksen antamista, ellei osaston työjärjestyksessä toisin määrätä;

7) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä.

(5.5.2022/318)

Osastojaon ulkopuolisen henkilöstön osalta 1 momentissa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä hallinto- ja kehitysjohtaja.

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä osalta 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiat ratkaisee ilman esittelyä henkilöstöpäällikkö. Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, talouspolitiikan koordinaattorin sekä suoraan valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa toimivien osastojen ja toimintojen päälliköiden osalta vastaavat asiat ratkaisee ilman esittelyä valtiosihteeri kansliapäällikkönä. (5.5.2022/318)

Henkilöstöpäällikkö ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia. (19.11.2020/828)

9 luku

Muiden asioiden ratkaiseminen

51 §
Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ratkaistavat asiat

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston tai yksikön toimialaan, jollei asia 52 §:n nojalla kuulu alivaltiosihteerin tai hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavaksi. (25.11.2011/1271)

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ratkaisee myös asiat, jotka koskevat lausunnon antamista valtion talousarviosta annetun asetuksen 13 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 17 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

52 § (25.11.2011/1271)
Alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavat asiat

Alivaltiosihteeri tai hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista useamman osaston tai yksikön valmisteltavista ja pääosin johdettavanaan olevaan toimialaan kuuluvista asioista.

Hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa;

2) ministerin asettaman valmistelevan toimielimen määräajan jatkamista;

3) toimintamäärärahojen ja muiden ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen käyttöä ja jakamista osastojen käyttöön;

4) viran perustamista ja lakkauttamista, viran ja virkasuhteen nimen muuttamista, viran ja virkasuhteen siirtämistä tai sijoittamista ministeriön osastoille ja muihin toimintayksiköihin, virantoimituksesta pidättämistä, sivutoimia, aiheettomasti maksettujen palkkojen takaisinperintää, kirjallisen varoituksen antamista ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämättä jättämistä valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle, ministeriön nimittämän virkamiehen irtisanomista ja virkasuhteen purkamista tai virkamiehiä muutoin ja joista säädetään valtion virkamieslaissa (750/1994) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä, jollei niitä ole säädetty valtioneuvoston yleisistunnon, ministerin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi;

5) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla ministeriön virkamiesten palkkausta ja luontoisetuja sekä ministeriön sopimia tarkentavia virkaehtosopimuksia;

6) käyttö- ja kulkuoikeuksien rajoittamista tai peruuttamista sekä maksuaikakortin sulkemista;

7) ministeriön sisäistä hallintoa, jollei asia tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi;

8) käyttövaltuuksien myöntämistä turvallisuusluokan II ja III asiakirjoille ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 11 §:ssä tarkoitetun turvallisuusselvitystodistuksen hyväksymistä käyttövaltuushallinnassa sekä muiden henkilöstöasioiden käyttövaltuuksien myöntämistä;

9) valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa, jos valitus koskee ministeriön virkamieheksi nimittämistä;

10) tiedonhallintalain 10 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintalautakunnan sihteerien määräämistä tehtäviinsä;

11) työturvallisuuslain (738/2002) 28 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen annettavaa päätöstä.

(19.12.2022/1089)
53 §
Osastopäällikön ratkaistavat asiat (25.11.2011/1271)

Asiaa valmisteleva osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

2) osaston käytettäviksi jaettuja tai sen toimialalle edelleen jaettaviksi osoitettuja määrärahoja;

3) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista osaston virkamiehelle, jonka ministeriö on nimittänyt;

4) määräämistä valtion virkamieslain 19 §:n tarkoittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

(25.11.2011/1271)

Asianomainen apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa, merkitykseltään vähäisissä asioissa, jollei asia jäljempänä määrätyn perusteella kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

ICT-johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 14 §:ssä tarkoitettuja valtiovarainministeriön palvelutuottajille antamia määräyksiä. (19.11.2020/828)

54 § (30.4.2010/326)
Budjettiosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Budjettiosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat sopimuksia metallirahojen hankkimisesta valtiolle. (22.3.2019/367)

Budjettiosaston budjettioikeudellisia asioita hoitavan yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luvan antamista kirjanpitoyksiköille saada maksaa edellisille vuosille kuuluva meno kuluvan vuoden määrärahasta;

2) valtion talousarviosta annetun asetuksen 41 b §:n 2 momentissa ja 62 §:n 3 momentissa tarkoitettujen lupien antamista.

Budjettiosaston taloushallintoa koskevia asioita käsittelevän yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtion talousarviosta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettua kirjanpitoyksiköksi määräämistä.

55 §
Vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Vero-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 89 ja 90 §:n mukaan valtiovarainministeriön ratkaistavaksi kuuluvia veronhuojennus- ja maksunlykkäyshakemuksia;

2) tullilain (1466/1994) 8 §:n nojalla taloudellisesti, aluepoliittisesti tai muutoin merkittävistä syistä valtiovarainministeriön ratkaistavaksi otettua lupahakemusta vapaa-alueen tai vapaavaraston perustamiseksi;

3) tullilain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua tavaran valtion laitokselle tai erityisestä syystä muullekin luovuttamista tai tavaran hävittämistä koskevaa valtiovarainministeriön päätöstä tai ohjetta; (30.4.2010/326)

4) erivapauden myöntämistä tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2008) 6 §:ssä säädetyistä kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. (30.4.2010/326)

56 § (24.3.2016/209)

56 § on kumottu A:lla 24.3.2016/209.

57 § (26.10.2017/705)
Valtionhallinnon kehittämisosaston ja valtion työnantajatoiminnon toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Valtionhallinnon kehittämisosaston päällikkö ratkaisee valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin nojalla vahvistettavat virkojen palkkaukset, luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain (196/1991) perusteella vahvistettavat palkat. Ministerin määräämä valtionhallinnon kehittämisosaston virkamies ratkaisee valtiovarainministeriön ratkaistavat eläkeoikeutta koskevat kysymykset.

Valtion työnantajatoiminnon päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) valtion virastojen ja laitosten virkaehto- ja työehtosopimusneuvotteluja, valtion neuvotteluviranomaisen valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) nojalla muutoin ratkaistavia asioita, valtion henkilöstön palvelussuhdetta, palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja sekä soveltamismääräysten ja ohjeiden antamista näistä, ei kuitenkaan, jos asia on 1 momentin mukaan valtionhallinnon kehittämisosaston päällikön tai 52 §:n 5 kohdan mukaan hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistava;

2) työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/1974) tarkoitettuja valtiovarainministeriölle neuvotteluviranomaisena kuuluvia asioita sekä mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen neuvottelujen käymistä.

57 a § (5.5.2022/318)
Tarkastusviranomaisen toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä olevan tarkastusviranomaisyksikön päällikkö ratkaisee 9 §:ssä mainituissa laeissa tarkastusviranomaiselle säädettyihin tehtäviin liittyvät asiat.

57 b § (25.11.2011/1271)
Kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 §:ssä säädettyä kunnallisen eläkelaitoksen valvontaa.

57 c § (20.9.2022/828)
EU-sihteeristön päällikön ratkaistavat asiat

EU-sihteeristön päällikkö antaa Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun johdon vahvistuslausuman.

58 § (19.11.2020/828)

58 § on kumottu A:lla 19.11.2020/828.

59 §
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettujen asioiden ratkaiseminen

Asianomainen osastopäällikkö tai yksikön päällikkö päättää tiedon antamisesta asiakirjasta, kun tiedon antamista koskeva asia on siirretty viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:n 3 momentin mukaisesti viranomaisen ratkaistavaksi.

Jos asia koskee useamman osaston toimialaa, ratkaisee asian hallinto- ja kehitysjohtaja. (25.11.2011/1271)

Jos edellä tarkoitettu päätös on kielteinen, se annetaan kirjallisena.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta tai muuta mainitussa lainkohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten antaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Valtioneuvoston controller antaa kuitenkin luvan siltä osin kuin tietojen saaminen koskee valtiovarain controller -toiminnon tietoja ja asiakirjoja. (30.4.2010/326)

10 luku

Erinäiset säännökset

60 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2005.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 23 päivänä tammikuuta 2001 annettu valtiovarainministeriön työjärjestys (54/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.1.2007/18:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2007.

15.11.2007/1077:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

15.12.2008/1040:

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

30.4.2010/326:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2010.

12.4.2011/344:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

25.11.2011/1271:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.11.2012/602:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2012.

20.12.2012/842:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

24.1.2013/78:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.6.2013/477:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.11.2013/834:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

Euroalueen vakausyksikön henkilöstöasioiden ratkaisemisessa sovelletaan osastojaon ulkopuolista henkilöstöä koskevia työjärjestyksen 8 luvun säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2013 asti.

2.12.2014/1030:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

19.12.2014/1253:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

24.3.2016/209:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

27.3.2017/184:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

19.6.2017/396:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

26.10.2017/705:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

22.3.2019/367:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

19.12.2019/1459:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

19.11.2020/828:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

25.2.2021/171:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

5.5.2022/318:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2022.

20.9.2022/828:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2022.

19.12.2022/1089:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.