Seurattu SDK 834/2022 saakka.

21.12.2004/1206

Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY, jäljempänä irtolastidirektiivi.

Lain tarkoituksena on parantaa niiden irtolastialusten turvallisuutta, jotka käyttävät suomalaisia terminaaleja kiinteän irtolastin lastaamiseen tai purkamiseen, siten että pienennetään aluksen rakenteelle lastauksen tai lastin purkamisen aikana aiheutuvan liiallisen kuormituksen tai fyysisten vaurioiden vaaraa vahvistamalla:

1) yhdenmukaistetut soveltuvuusvaatimukset tällaisille aluksille ja terminaaleille; ja

2) yhdenmukaiset menettelyt tällaisten alusten ja terminaalien välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa varten.

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:

1) irtolastialuksiin, jotka käyttävät terminaalia kiinteän irtolastin lastaamiseen tai purkamiseen, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat; ja

2) suomalaisiin terminaaleihin, joissa käy tämän lain soveltamisalaan kuuluvia irtolastialuksia.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta laitteistoihin, joita vain poikkeuksellisesti käytetään irtolastialusten kuivan irtolastin lastaamiseen ja purkamiseen, eikä tapauksiin, joissa lastaaminen tai lastin purkaminen tapahtuu pelkästään kyseisen irtolastialuksen laitteilla. Tämän momentin säännöksillä ei kuitenkaan rajoiteta ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VI luvun 7 säännön määräysten soveltamista.

Työsuojelusta ja työsuojeluviranomaisten suorittamasta valvonnasta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä velvoitteita.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kansainvälisillä yleissopimuksilla satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä yleissopimuksia, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/106/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY;

2) vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

3) BLU-säännöstöllä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselman A.862(20) liitteen mukaista irtolastialusten turvallista lastaamista ja lastin purkamista koskevaa toimintasäännöstöä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

4) irtolastialuksella irtolastialusta sellaisena kuin se on määriteltynä vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen IX luvun 1.6 säännössä ja tulkittuna vuoden 1997 SOLAS-konferenssin päätöslauselmassa 6, eli:

a) yksikansista alusta, jonka lastitilat on varustettu kaltevin ylä- ja alasivusäiliöin ja joka on ensisijaisesti tarkoitettu kuivan irtolastin kuljettamiseen; tai

b) malminkuljetusalusta, jolla tarkoitetaan yksikansista merialusta, jossa on kaksi pitkittäislaipiota ja kaksoispohja koko lastitilassa ja joka on tarkoitettu malmilastin kuljettamiseen ainoastaan keskilastitiloissa; tai

c) yhdistelmäalusta sellaisena kuin se on määriteltynä vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen II-2 luvun 3.27 säännössä;

5) kuivalla irtolastilla tai kiinteällä irtolastilla vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen XII luvun 1.4 säännössä määriteltyä kiinteää irtolastia lukuun ottamatta viljaa;

6) viljalla vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen VI luvun 8.2 säännössä määriteltyä viljaa;

7) terminaalilla kiinteää, kelluvaa tai liikuteltavaa laitteistoa, jota käytetään kuivan irtolastin lastaamiseen irtolastialukseen tai tällaisen lastin purkamiseen irtolastialuksesta ja joka on varustettu tällaiseen tarkoitukseen;

8) terminaalinhoitajalla terminaalin omistajaa taikka organisaatiota tai henkilöä, jolle omistaja on siirtänyt vastuun tietyn irtolastialuksen lastaamisesta tai purkamisesta terminaalissa;

9) terminaalin edustajalla terminaalinhoitajan nimeämää henkilöä, jonka kokonaisvastuulla ja toimivallassa on valvoa tietyn irtolastialuksen terminaalissa suoritettavaa lastaamista tai lastin purkamista edeltäviä valmisteluja, lastaamista tai lastin purkamista sekä niiden päätökseen saattamista;

10) aluksen päälliköllä irtolastialuksen päällikköä tai aluksen päällystöön kuuluvaa henkilöä, jonka aluksen päällikkö on nimennyt vastaamaan lastaamisesta ja lastin purkamisesta;

11) lippuvaltion hallinnolla sen valtion toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun alla irtolastialuksella on oikeus purjehtia;

12) lastitiedoilla vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen VI luvun 2 säännössä edellytettyjä lastitietoja;

13) lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmalla suunnitelmaa, johon viitataan vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen VI luvun 7.3 säännössä ja joka noudattaa BLU-säännöstön liitteessä 2 olevaa mallia;

14) aluksen ja sataman yhteisellä turvallisuuden tarkistuslistalla tarkistuslistaa, johon viitataan BLU-säännöstön luvussa 4 ja joka noudattaa BLU-säännöstön liitteessä 3 olevaa mallia;

15) kiinteän irtolastin ominaispainoilmoituksella vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen XII luvun 10 säännön mukaisesti annettavia lastin ominaispainotietoja;

16) sertifioidulla laadunhallintajärjestelmällä ISO 9001:2000 -standardin tai vastaavan standardin mukaisesti sertifioitua terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestelmää;

17) arviointilaitoksella yritystä tai muuta yhteisöä, jolla on oikeus sertifioida laadunhallintajärjestelmiä; sekä

18) äskettäin perustetulla terminaalilla terminaalia, jossa uuden, alalle pyrkivän terminaalinhoitajan tarkoituksena on aloittaa kiinteän irtolastin lastaus- tai purkutoiminta suomalaisessa satamassa omilla tai vuokraamillaan lastinpurku- tai lastauslaitteilla.

4 §
Irtolastialuksen toiminnalliseen soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset

Terminaalinhoitaja varmistaa terminaaliin saapuvan irtolastialuksen toiminnallisen soveltuvuuden kiinteän irtolastin lastaamiseen ja purkamiseen. Terminaalinhoitaja tarkastaa lisäksi sen, että irtolastialuksen lastiruuma ja luukut ovat riittävän suuria ja irtolastialuksen lastiruumien käyttöjärjestelmät ja kuljetuskoneistot ovat toimintakunnossa.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä irtolastialusten toiminnallisen soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksista, niiden lastiruumista, lastiluukuista, käyttöjärjestelmiä ja kuljetuskoneistoja koskevista vaatimuksista, lastauslaskimista, kuljetuskoneistoista ja muista irtolastin lastaamiseen ja purkamiseen vaikuttavista teknisistä seikoista sekä aluksen kiinnittämisessä ja ankkuroimisessa käytettävistä kansilaitteistoista.

5 §
Terminaalin soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset

Terminaalinhoitaja varmistaa niiden terminaalien osalta, joista hän tämän lain nojalla vastaa, että:

1) irtolastialuksen lastaus tai purkaminen terminaalissa hyväksytään vain milloin irtolastialus voi kiinnittyä turvallisesti lastaus- tai lastinpurkulaitteen viereen ja terminaalin lastaus- ja lastinpurkulaitteisto ovat vaatimuksenmukaisia siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;

2) terminaaliin on nimetty terminaalin edustaja tai edustajat;

3) terminaalissa on laadittu käsikirjoja, jotka sisältävät tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset; ja

4) terminaalille on kehitetty, otettu käyttöön ja siellä pidetään yllä sertifioitua laadunhallintajärjestelmää, joka täyttää ISO 9001:2000 -standardin tai vastaavan standardin vaatimukset ja jota auditoidaan ISO 10011:1991 -standardissa tai vastaavassa standardissa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä irtolastialuksen turvallista lastausta ja purkamista koskevista edellytyksistä, terminaalissa laadittavista käsikirjoista ja niiden sisällöstä, sertifioitua laadunhallintajärjestelmää koskevista irtolastialuksen turvalliseen lastaamiseen ja lastin purkamiseen liittyvistä vaatimuksista ja auditointimenettelyistä.

6 § (23.11.2018/957)
Tilapäinen toimintalupa

Liikenne- ja viestintävirasto voi 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyistä vaatimuksista poiketen myöntää äskettäin perustetuille terminaaleille enintään 12 kuukautta voimassa olevan tilapäisen toimintaluvan. Terminaalin on kuitenkin kirjallisessa hakemuksessaan osoitettava virastolle, että sillä on suunnitelma sertifioidun laadunhallintajärjestelmän käyttöön ottamiseksi siten kuin 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään.

7 §
Aluksen päällikön tehtävät

Aluksen päällikkö:

1) vastaa irtolastialuksen turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta;

2) antaa terminaalinhoitajalle tai terminaalin edustajalle aluksen tunnustiedot sekä irtolastialuksen turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen kannalta tarpeelliset tiedot siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;

3) varmistaa, että hän on saanut vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksessa edellytetyt tiedot, jotka on esitetty BLU-säännöstössä osoitetulla tavalla siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään; ja

4) huolehtii ennen lastaamisen tai lastin purkamisen alkamista ja niiden aikana, että lastausta tai lastin purkamista ja niihin liittyviä varotoimenpiteitä valvoo aluksen päällystöön kuuluva henkilö.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä aluksen päällikön tehtävistä ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista ja niiden aikana.

8 § (23.11.2018/957)
Terminaalin edustajan tehtävät

Terminaalin edustaja:

1) antaa aluksen päällikölle BLU-säännöstön mukaisesti satamaan, terminaaliin, lastausmenetelmiin, lastin purkamiseen ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviä tietoja siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;

2) varmistaa alusta lastattaessa, että aluksen päällikkö on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saanut tietoonsa lastinselvityslomakkeen sisältämät tiedot;

3) ilmoittaa viipymättä aluksen päällikölle ja Liikenne- ja viestintävirastolle irtolastialuksella havaitsemistaan ilmeisistä puutteista, jotka voivat vaarantaa kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen turvallisuuden; ja

4) huolehtii ennen lastaamisen tai lastin purkamisen alkamista ja niiden aikana, että aluksen päälliköllä on lastauksesta tai lastin purkamisesta vastaavan terminaalin henkilökunnan tai rahdinantajan yhteystiedot sekä että kaikkia lastaukseen tai lastin purkamiseen liittyviä varotoimenpiteitä noudatetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä terminaalin edustajan tehtävistä ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista ja niiden aikana sekä tiedoista, joita terminaalin edustajan tulee antaa aluksen päällikölle.

9 §
Irtolastialuksen ja terminaalin väliset menettelyt

Kiinteää irtolastia kuljettavien irtolastialusten lastaamiseen ja lastin purkamiseen sovelletaan seuraavia menettelyjä:

1) ennen kiinteän irtolastin lastaamista tai purkamista aluksen päällikkö sopii terminaalin edustajan kanssa lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmasta BLU-säännöstön mukaisesti siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään; lastaus- tai lastinpurkusuunnitelman laatimisesta, valmistelusta ja hyväksymismenettelystä, suunnitelman säilyttämisen perusteista sekä säilyttämisajasta aluksessa ja terminaalissa voidaan tarkemmin säätää liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella;

2) ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista aluksen päällikkö ja terminaalin edustaja täyttävät ja allekirjoittavat aluksen ja sataman välisen tarkistuslistan BLU-säännöstön mukaisesti siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;

3) aluksen ja terminaalin välille luodaan jatkuvasti ylläpidettävä viestintäyhteys;

4) aluksen päällikkö ja terminaalin edustaja johtavat lastaamista tai lastin purkamista sovitun lastaus- tai lastinpurkusuunnitelman mukaisesti; terminaalin edustaja on vastuussa kiinteän irtolastin lastaamisesta tai purkamisesta suunnitelmassa ilmoitetun lastausjärjestyksen, lastimäärän ja lastaus- tai purkamisnopeuden osalta; terminaalin edustaja ei saa poiketa sovitusta lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmasta, ellei ole ennakolta kuullut aluksen päällikköä ja saanut tältä kirjallista hyväksyntää poikkeamiselle.

Lastaamisen tai lastin purkamisen päätyttyä sovellettavista aluksen päällikön ja terminaalin edustajan välisistä menettelytavoista sekä lastin purkamisen osalta tehtyyn kirjalliseen sopimukseen sisällytettävistä asioista, kuten aluksen mahdollisesti kärsimistä vahingoista, säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

10 § (23.11.2018/957)
Arviointilaitos ja sen tehtävät

Liikenne- ja viestintävirasto nimeää hakemuksesta arviointilaitokset, joilla on oikeus sertifioida terminaalinhoitajien laadunhallintajärjestelmiä. Nimeäminen on voimassa toistaiseksi.

Arviointilaitokseen rinnastetaan vastavuoroisesti toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröity yritys tai muu yhteisö, joka on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti oikeutettu sertifioimaan laadunhallintajärjestelmiä tässä laissa tarkoitetulla tavalla.

11 § (7.11.2014/914)
Nimeämisen edellytykset

Arviointilaitoksen on osoitettava pätevyytensä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) arvioinnilla tai vastaavalla tavalla.

12 § (23.11.2018/957)
Arviointilaitoksen nimeämisen peruuttaminen

Jos arviointilaitos ei pidä yllä pätevyyttään siten kuin sen pätevyys on arvioitu 11 §:n mukaisesti tai jos se myöntää sertifikaatin terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestelmälle, joka ei täytä ISO 9001:2000 -standardin tai vastaavan standardin vaatimuksia, Liikenne- ja viestintäviraston on asetettava arviointilaitokselle määräaika asian korjaamiseksi. Viraston on peruutettava nimeäminen, jos arviointilaitos ei ole korjannut asiaa annetussa määräajassa.

13 §
Hyvä hallinto ja oikeusturva arviointimenettelyssä sekä virkavastuu

Tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan arviointilaitos noudattaa, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003), sähköisestä asioinnista hallinnossa annetussa laissa (13/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja arkistolaissa (831/1994) säädetään.

Tässä laissa tarkoitettuja arviointitehtäviä suorittaessaan arviointilaitoksen palveluksessa olevat henkilöt toimivat virkavastuulla.

14 § (23.11.2018/957)
Lastaamisen tai lastin purkamisen aikana aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen

Terminaalin edustaja ilmoittaa aluksen päällikölle lastaamisen tai lastin purkamisen aikana aluksen rakenteelle tai laitteistoille syntyneistä vaurioista. Vauriot on tarpeen vaatiessa korjattava.

Jos vauriot saattavat heikentää aluksen rungon rakenne- tai vesitiiviysominaisuuksia tai vaikuttaa haitallisesti aluksen keskeisiin teknisiin järjestelmiin, terminaalin edustajan tai aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippuvaltion hallinnolle tai sen hyväksymälle ja sen puolesta toimivalle luokituslaitokselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätöksen siitä, onko korjaustoimenpiteet suoritettava välittömästi vai voidaanko niitä lykätä, tekee virasto ottaen asianmukaisesti huomioon lippuvaltion hallinnon tai sen hyväksymän ja sen puolesta toimivan laitoksen mahdollisen lausunnon sekä aluksen päällikön mielipiteen. Jos välittömiä korjaustoimenpiteitä pidetään tarpeellisina, korjaukset on suoritettava ja aluksen päällikön sekä viraston hyväksyttävä ne ennen aluksen lähtemistä satamasta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseksi Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetussa neuvoston direktiivissä 2009/15/EY, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna, tarkoitettua hyväksyttyä laitosta tutkimaan vauriot ja antamaan neuvoja korjausten tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia (370/1995) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä.

15 § (23.11.2018/957)
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. Virasto valvoo säännöllisesti sitä, että 5, 8 ja 9 §:ssä asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Valvontaa suoritetaan myös lastaamisen ja lastin purkamisen aikana tehtävillä yllätystarkastuksilla.

Liikenne- ja viestintävirasto suorittaa terminaaleissa ja irtolastialuksissa tarkastuksia tarpeellisin väliajoin varmistaakseen sen, että terminaalinhoitajat noudattavat 4 §:n 1 momentin mukaisia velvoitteitaan.

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa Euroopan komissiolle selvityksen tämän lain säännösten mukaisesti suorittamastaan valvonnasta. Tarkemmat säännökset selvityksestä ja sen toimittamisesta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

16 § (23.11.2018/957)
Tarkastusoikeus

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus päästä alukseen, alueelle tai huoneistoon ja muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin valvontaa ei kuitenkaan voida ulottaa.

17 § (23.11.2018/957)
Aluksen lastaamisessa tai purkamisessa havaittu puute tai epäkohta

Jos terminaalinhoitaja, terminaalin edustaja tai aluksen päällikkö ei noudata tämän lain säännöksiä, Liikenne- ja viestintäviraston on neuvoteltuaan asianomaisen tahon kanssa annettava asianmukaiset ohjeet puutteellisuuksien korjaamiseksi tai epäkohtien poistamiseksi. Virasto voi asettaa puutteen korjaamiselle tai epäkohdan poistamiselle määräajan.

Jos terminaalinhoitaja, terminaalin edustaja tai aluksen päällikkö niskoittelee tai asia ei siedä viivytystä, Liikenne- ja viestintävirasto voi asianomaisia kuultuaan velvoittaa kyseessä olevan tahon suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet puutteen tai epäkohdan korjaamiseksi. Jos päätös koskee ulkomaista alusta, pidetään asianomaisen kuulemisena päällikön kuulemista tarkastuksen yhteydessä.

18 § (23.11.2018/957)
Uhkasakko ja keskeyttämisuhka

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehostaa 17 §:n 2 momentissa säädettyä määräystään uhkasakolla tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka voidaan asettaa terminaalinhoitajalle, terminaalin edustajalle tai aluksen päällikölle. Uhkasakosta ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Jos Liikenne- ja viestintävirastolla on perusteltua aihetta epäillä, että aluksen päällikkö yrittää välttää päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen pois Suomen liikenteestä, virasto voi määrätä, että laivanisännän on annettava uhkasakkoa vastaava vakuus ennen aluksen lähtöä Suomen satamasta. Viraston määräämän toimenpiteen tultua suoritetuksi on vakuus palautettava laivanisännälle.

19 § (23.11.2018/957)
Kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen estäminen tai keskeyttäminen

Liikenne- ja viestintäviraston on estettävä tai keskeytettävä kiinteän irtolastin lastaaminen tai purkaminen, jos sen tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella on ilmeistä, että lastaaminen tai lastin purkaminen vaarantaa aluksen tai miehistön turvallisuuden. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei kuitenkaan rajoita vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen VI luvun 7.7 säännössä aluksen päällikölle määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia keskeyttää aluksen lastaaminen tai purkaminen.

20 § (23.11.2018/957)
Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta ja alusliikennepalvelun tarjoajalta

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain säännösten noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tietoja muilta viranomaisilta sekä alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulta alusliikennepalvelun tarjoajalta.

21 § (23.11.2018/957)
Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Liikenne- ja viestintävirasto saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:

1) syyttäjälle, poliisille, Rajavartiolaitokselle tai Tullille rikoksen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi;

2) työsuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle, silloin kun luovutettava asiakirja sisältää tälle viranomaiselle keskeisiä tietoja sille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi; sekä

3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Euroopan unionin direktiivin tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan velvoitteen toteuttamiseksi.

22 § (23.11.2018/957)
Arviointilaitoksen tietojen luovuttaminen

Arviointilaitokset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä velvollisia antamaan:

1) arviointilaitosten yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa tarkoitetuille arviointilaitoksille ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuille arviointilaitokseen rinnastettaville yhteisöille; sekä

2) tämän lain mukaisen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja Liikenne- ja viestintävirastolle.

23 § (23.11.2018/957)
Virka-apuviranomaiset

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu- ja terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat kukin toimialallaan velvollisia antamaan pyydettäessä tarpeellista virka-apua Liikenne- ja viestintävirastolle.

Jos tässä laissa tarkoitettua tarkastusta tai muuta toimenpidettä yritetään estää tai häiritä, poliisin on annettava virka-apua tämän lain noudattamisen valvontaa varten.

24 § (23.11.2018/957)
Kustannusten korvaaminen

Tämän lain mukaisten toimenpiteiden sekä todistuskirjojen myöntämisen maksullisuudesta ja maksuperusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Jos tämän lain mukaisissa tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, jotka tämän lain 19 §:n mukaan velvoittavat Liikenne- ja viestintäviraston estämään tai keskeyttämään kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen, laivanisännän tai tämän Suomessa olevan edustajan taikka terminaalinhoitajan on korvattava kaikki lisätarkastuksiin liittyvät kustannukset.

Liikenne- ja viestintäviraston antama tämän lain soveltamista ja noudattamista koskeva neuvonta ja yleisvalvonta on maksutonta.

25 § (30.12.2019/1520)
Muutoksenhaku

Arviointilaitoksen päätökseen olla myöntämättä terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestelmälle sertifikaattia saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Arviointilaitoksen päätöstä laadunhallintajärjestelmän sertifioimatta jättämisestä ja Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla tekemää päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

26 § (7.8.2015/987)

26 § on kumottu L:lla 7.8.2015/987.

27 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Terminaalinhoitajan on perustettava laadunhallintajärjestelmä 5 päivään helmikuuta 2005 mennessä ja laadunhallintajärjestelmä on sertifioitava viimeistään 5 päivänä helmikuuta 2006.

Toimintansa harjoittamiseksi äskettäin perustetulla terminaalilla on oltava 6 §:ssä tarkoitettu tilapäinen toimintalupa kolmen kuukauden kuluessa terminaalin toiminnan aloittamisesta.

HE 87/2004, LiVM 22/2004, EV 158/2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY (32001L0096); EYVL N:o L 13, 16.1.2002, s. 9, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY (32002L0084); EYVL N:o L 324, 29.11.2002, s. 53

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1305:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

7.11.2014/914:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 163/2014, TaVM 15/2014, EV 115/2014

7.8.2015/987:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

23.11.2018/957:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 957/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

30.12.2019/1520:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 91/2019, LiVM 9/2019, EV 75/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.