Seurattu SDK 926/2022 saakka.

30.12.2003/1331

Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tehtävät

Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön, jäljempänä Folktinget, tehtävänä on edistää Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi Suomessa.

Folktingetin tulee toiminnassaan erityisesti seurata asian käsittelyä tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa koskevien kielellisten oikeuksien toteutumista.

Tehtäviensä hoitamiseksi Folktinget tekee esityksiä, antaa lausuntoja sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa.

2 §
Oikeuskelpoisuus ja kotipaikka

Folktinget voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona.

Folktingetin kotipaikka on Helsinki.

3 §
Folktingetin kokoonpano ja toimikausi

Folktingetiin kuuluu 75 edustajaa, jotka valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

4 §
Edustajien valinta

Edustajat valitaan kunnallisvaalien yhteydessä siten, että edustajanpaikkojen jakautuminen määräytyy ruotsinkielisten ehdokkaiden kunnallisvaaleissa saamien äänien perusteella.

Folktingetin hallitus voi kuitenkin erityisestä syystä päättää, että edustajien valinta toimitetaan erikseen välittömillä vaaleilla. Vaaleissa on tällöin äänioikeus kunnallisvaalissa äänioikeutetulla, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmään äidinkielekseen ruotsin.

Ahvenanmaan maakunnasta valittavien edustajien ja heidän varaedustajiensa valinnan toimittavat kuitenkin Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenet siten kuin Folktingetin säännöissä tarkemmin määrätään.

5 §
Folktingetin istunto

Folktinget kokoontuu varsinaiseen istuntoon vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Folktinget voi tarvittaessa kokoontua ylimääräiseen istuntoon.

Päätökset istunnossa tehdään annettujen äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on kuitenkin tehtävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

6 §
Istunnossa päätettävät asiat

Istunnossa on päätettävä:

1) Folktingetin sääntöjen muuttamisesta;

2) hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä

4) muista asioista, jotka sääntöjen mukaan kuuluvat istunnolle.

7 §
Hallitus

Folktingetillä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi ja enintään 15 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus valitaan varsinaisessa istunnossa joka toinen vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy hallituksen valinnasta seuraavan kerran päättävän istunnon päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Hallitus edustaa Folktingetiä. Hallituksen on huolellisesti hoidettava Folktingetin asioita lain sekä Folktingetin sääntöjen ja istunnon päätösten mukaisesti.

Hallituksen jäsenen esteellisyydestä ja vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään.

8 §
Toimisto

Päätösten valmistelua ja asioiden hoitamista varten Folktingetillä on toimisto.

Toimiston päällikkönä toimii pääsihteeri. Toimistossa on lisäksi tarvittava määrä muuta henkilöstöä.

9 §
Nimenkirjoittajat

Oikeus Folktingetin nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla, pääsihteerillä tai henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.

10 §
Kirjanpito ja tilintarkastus

Folktinget on kirjanpitovelvollinen ja sen kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997).

Folktingetillä tulee olla vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tulee olla tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettuja tilintarkastajia. Muilta osin tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia. (18.9.2015/1152)

Folktingetin tilikausi on kalenterivuosi.

11 §
Toiminnan rahoitus

Valtion talousarviossa on varattava määräraha Folktingetille tämän lain mukaan kuuluviin tehtäviin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

12 §
Säännöt

Folktingetin järjestysmuodosta, hallinnosta ja vaaleista määrätään tarkemmin sen säännöissä, jotka hyväksyy Folktingetin istunto.

13 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä lailla kumotaan Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavusta 29 päivänä marraskuuta 1985 annettu laki (902/1985).

Vuoden 2003 ja sitä edeltävien vuosien valtionapuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita Folktingetin valtionapua koskevia säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ennen tässä laissa tarkoitettujen sääntöjen hyväksymistä noudatetaan soveltuvin osin tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaa Folktingetin perussääntöä, vaalijärjestystä, työjärjestyksiä ja johtosääntöjä.

HE 118/2003, SiVM 4/2003, EV 97/2003

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.9.2015/1152:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.