Seurattu SDK 822/2022 saakka.

26.6.2003/610

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 13 §:n nojalla:

1 § (10.11.2011/1131)
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:

1) taloudellisen kehityksen seuranta ja ennustaminen, talous- ja rakennepolitiikan valmistelu ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi;

2) finanssipolitiikan tavoitteet, keinot ja arviointi;

3) valtion talousarvio, julkisen talouden suunnitelma, valtiontalouden kehykset sekä toiminta- ja taloussuunnittelun perusteet; (30.10.2014/849)

4) valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen yleinen järjestelmä;

5) valtion taloushallinto, valtiontalouden valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin perusteet sekä virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta;

6) valtion hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen;

7) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajajärjestelmä;

8) Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan petostentorjuntavirastoa koskevat asiat;

9) valtion lainanannon ja korkotukilainojen yleiset perusteet;

10) valtion omaisuuden omistamisen ja hallinnan yleiset perusteet, toimitilojen järjestämisen yleinen ohjaus sekä valtionperinnöt;

11) valtion toimintojen maksullisuuden ja maksujen yleiset perusteet;

12) Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevat asiat; (30.10.2014/849)

12 a) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 luvun mukaiset asiat; (30.10.2014/849)

13) veropolitiikan suunnittelu ja toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen sekä verojärjestelmän kehittäminen;

14) verot ja veronluonteiset maksut;

15) yleistä tullipolitiikkaa koskevat asiat ja siihen kuuluvat tullimenettelyt sekä kiintiö- ja suspensiotullit;

16) rahoitusjärjestelmän kehittäminen;

17) valtion lainanoton, velanhoidon ja kassavarojen sijoittamisen yleinen ohjaus ja valvonta sekä arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta;

18) valtiontakaukset ja -takuut sekä niihin verrattavat sitoumukset;

19) rahajärjestelmä, maksuvälineet ja -järjestelmät;

20) luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskuntien sekä panttilainauslaitosten toimintaa koskevat asiat;

21) arvopaperi- ja johdannaiskauppaa sekä niiden selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää ja niitä ylläpitävien yhteisöjen toimintaa koskevat asiat;

21 a) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen; (28.3.2019/414)

22) rahoitusmarkkinoiden valvonnan sääntely; (28.3.2019/414)

23) Suomen Pankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää koskevat asiat; (28.3.2019/414)

24) Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Maailmanpankkiryhmää, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia, Euroopan vakausmekanismia sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiötä koskevat asiat; (5.7.2012/430)

25) valtionhallinnon työnantajatoiminnan, henkilöstöjohtamisen ja työmarkkinapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen, keskustason työnantajatoiminta, henkilöstön oikeudellisen aseman ja sopimusjärjestelmän perusteet, valtionhallinnon johdon ja johtamisen kehittäminen sekä palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely; (29.12.2011/1550)

26) virkasuhteen ehdoista määrääminen, kun asia ei kuulu viraston tai valtion liikelaitoksen toimivaltaan, sekä viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon ja määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi; (28.3.2019/414)

27) valtion yleisen tilastotoimen ohjaus ja kehittäminen; (28.3.2019/414)

28) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen; (28.3.2019/414)

29) valtion palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittamista koskevan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen yhteensovittaminen; (17.2.2022/129)

30) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueita, ja valtion paikallishallinnon toimialuejaot ja niiden yhteensovittaminen; (28.3.2019/414)

31) julkisten palvelujärjestelmien laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden parantaminen; (28.3.2019/414)

32) julkisen hallinnon tiedonhallinnan, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleinen ohjaus ja kehittäminen, valtionhallinnon tiedonhallinnan muutosten arviointi sekä valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittaminen; (19.12.2019/1337)

33 kohta on kumottu A:lla 19.12.2019/1337.

34) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittäminen ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjaus; (28.3.2019/414)

35) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde; (28.3.2019/414)

35 a) hyvinvointialuejako, hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden ohjaus sekä hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan liittyvät tehtävät; (17.2.2022/129)

36) valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen sekä kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki; (30.10.2014/849)

36 a) hyvinvointialueiden rahoitus ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen; (17.2.2022/129)

37) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus; (28.3.2019/414)

38) väestökirjanpidon ohjaus ja kehittäminen; (19.12.2019/1337)

39 kohta on kumottu A:lla 19.11.2015/1333.

40) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa koskevat asiat; (29.12.2011/1550)

41) kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus. (17.2.2022/129)

2 § (19.11.2015/1333)
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) aluehallintovirastot;

2 kohta on kumottu A:lla 19.12.2019/1337.

3) Rahoitusvakausvirasto;

4) Tilastokeskus;

5) Tulli;

6) Valtiokonttori;

7) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

8) Verohallinto;

9) Digi- ja väestötietovirasto; (19.12.2019/1337)

10) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;

11) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus;

12) Senaatti-konserni; (25.2.2021/170)

13) valtion eläkerahasto;

14) Keva; (26.10.2017/704)

15) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT; (17.2.2022/129)

16) Kuntien takauskeskus;

17) Fingrid Oyj;

18) Haus kehittämiskeskus Oy;

19) Hansel Oy;

20 kohta on kumottu A:lla 17.2.2022/129.

21) Euroopan rahoitusvakausväline;

22) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa;

23) DigiFinland Oy; (19.11.2020/817)

24 kohta on kumottu A:lla 19.11.2020/817.

25) Gasgrid Finland Oy; (19.12.2019/1337)

26) Suomen Kaasuverkko Oy. (19.12.2019/1337)

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) valtionhallinnon kehittämisosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.

(26.10.2017/704)

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto. (29.1.2004/58)

Toimintayksiköiden välisestä työnjaosta samoin kuin esikuntaelinten sekä muiden valmistelua yhteensovittavien ja avustavien yksiköiden ja toimielinten asettamisesta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Toimintayksiköiden tarkemmasta organisaatiosta päättävät niiden päälliköt.

4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna toimivat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori. (30.10.2014/849)

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnosta vastaavana päällikkönä hallinto- ja kehitysjohtaja, julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisestä osastosta (JulkICT) vastaavana päällikkönä ICT-johtaja ja valtioneuvoston controller -toiminnon päällikkönä valtioneuvoston controller. (26.10.2017/704)

Osastopäällikön apuna voi olla apulaisosastopäällikkö tai vastaava muu virkamies. Valtiovarain controller -toiminnon päällikön apuna ja sijaisena on valtioneuvoston apulaiscontroller. (29.1.2004/58)

Ministeriön työjärjestyksen määräyksellä asetettujen yksiköiden ja toimielinten päälliköt määrää tehtävään ministeri ja muiden yksiköiden päällikön valtiosihteeri kansliapäällikkönä. (30.10.2014/849)

Osastopäälliköllä, hallinto- ja kehitysjohtajalla, talouspolitiikan koordinaattorilla sekä ICT-johtajalla on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarviosta vastaavan osaston päälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi. (26.10.2017/704)

5 § (1.7.2015/837)
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) talouspolitiikan koordinaattorilla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ICT-johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) valtioneuvoston controllerilla ja apulaiscontrollerilla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) budjettineuvos, apulaisbudjettipäälliköllä, finanssineuvoksella apulaisosastopäällikkönä ja muulla apulaisosastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitusneuvoksella ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) neuvottelujohtajalla, talousjohtajalla, tietojohtajalla, viestintäjohtajalla ja muulla johtajalla, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito; (26.10.2017/704)

7) hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 4 kohdassa säädetään. (28.3.2019/414)

8 kohta on kumottu A:lla 28.3.2019/414.

6 § (23.2.2012/84)
Virkojen täyttäminen

Talouspolitiikan koordinaattorin nimittää valtioneuvosto. (19.11.2015/1333)

Valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin nimittämisestä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988).

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö, jollei nimitystoimivallasta erikseen muuta säädetä.

7 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerillä, osaston päälliköllä, hallinto- ja kehitysjohtajalla sekä työjärjestyksessä määrätyn yksikön tai osaston sisäisen yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu heidän alaiselleen virkamiehelle. (16.4.2009/250)

Eräiden valtiovarain controller -toiminnossa käsiteltävien asioiden ratkaisemisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa. (29.1.2004/58)

8 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään edellä säädetyn lisäksi ministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, johtavien virkamiesten asemasta, tehtävistä ja sijaisuuksista sekä asioiden valmistelusta ja sisäisestä hallinnosta ministeriössä.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty toinen ministeri hyväksyy toimialansa osalta valtiovarainministeriön työjärjestyksen ennen sen antamista.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriöstä 26 lokakuuta 2000 annettu asetus (879/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.1.2004/58:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

15.11.2007/1023:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

11.12.2008/845:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

16.4.2009/250:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

10.12.2009/1070:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1.7.2010/648:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2010.

24.3.2011/263:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8.9.2011/1021:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2011.

10.11.2011/1131:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

29.12.2011/1550:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

23.2.2012/84:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

5.7.2012/430:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19.6.2013/455:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.10.2014/849:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

1.7.2015/837:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

19.11.2015/1333:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

26.10.2017/704:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

19.12.2017/996:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

28.3.2019/414:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa avoinna oleviksi ilmoitetut virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

19.12.2019/1337:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

19.11.2020/817:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

25.2.2021/170:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

17.2.2022/129:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.