Seurattu SDK 940/2023 saakka.

12.6.2003/543

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 25 §:n 2 momentin nojalla:

1 § (30.12.2019/1494)
Ministeriön tehtävät

Oikeusministeriön tehtäviä ovat:

1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja neuvonta Euroopan unionin oikeuteen liittyvissä asioissa;

3) tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus;

4) oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys;

5) talous- ja velkaneuvonta;

6) yleinen edunvalvonta;

7) syyttäjäntoimi;

8) ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta;

9) sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano;

10) rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;

11) rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

12) rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit;

13) armahdusasiat;

14) avioliitto-oikeudelliset hakemukset;

15) kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

16) Oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa;

17) valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen;

18) puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen;

19) kielilain (423/2003) täytäntöönpanon seuranta;

20) Suomen säädöskokoelma;

21) onnettomuuksien tutkinta;

22) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto;

23) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen;

24) Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi;

25) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

2 § (30.12.2019/1494)
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) korkein oikeus;

2) korkein hallinto-oikeus;

3) hovioikeudet;

4) hallinto-oikeudet;

5) Ahvenanmaan hallintotuomioistuin;

6) käräjäoikeudet;

7) markkinaoikeus;

8) työtuomioistuin;

9) vakuutusoikeus;

10) Tuomioistuinvirasto

11) Rikosseuraamuslaitos;

12) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus;

13) Syyttäjälaitos;

14) Valtakunnanvoudinvirasto;

15) ulosottovirastot;

16) Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto;

17) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit;

18) konkurssiasiamiehen toimisto;

19) Oikeusrekisterikeskus;

20) Onnettomuustutkintakeskus;

21) lapsiasiavaltuutetun toimisto;

22) tasa-arvovaltuutetun toimisto;

23) tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto;

24) tietosuojavaltuutetun toimisto;

25) yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;

26) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta;

27) saamelaiskäräjät;

28) Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti;

29) kuluttajariitalautakunta;

30) tuomarinvalintalautakunta;

31) tuomarinkoulutuslautakunta;

32) oikeudenkäyntiavustajalautakunta;

33) nimilautakunta.

3 § (31.1.2019/156)
Ministeriön organisaatio

Oikeusministeriössä on demokratia- ja julkisoikeusosasto, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto sekä osastoihin kuulumaton esikunta.

Osastojen ja esikunnan sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa osastonsa osalta ja kansliapäällikkö esikunnan osalta.

4 §
Asioiden valmistelu

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itse valmisteltavakseen ja esiteltäväkseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on osastopäälliköllä asiassa, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

5 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri.

Virkamiehet voivat ratkaista ministeriössä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita. Tarkemmat säännökset virkamiesten ratkaisuvallasta annetaan ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä, lukuun ottamatta valtioneuvoston ohjesäännön 38 §:ssä lueteltuja asioita.

6 § (31.1.2019/156)
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentissa säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto;

2) yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäälliköllä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto;

3) muulla kuin 1–2 kohdassa tarkoitetulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) lainsäädäntöneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

5) lainsäädäntöjohtajana toimivalla lainsäädäntöneuvoksella 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun;

6) laintarkastustehtäviä hoitavalla lainsäädäntöneuvoksella 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun sekä ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella suomen ja ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen;

7) henkilöstöpäälliköllä, kehittämispäälliköllä, koulutuspäälliköllä, suunnittelupäälliköllä, johtavalla asiantuntijalla, budjettineuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

8) kielilain (423/2003) täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannasta vastaavalla kieliasiainneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

7 § (16.2.2012/73)
Virkamiesten nimittäminen

Ministeriön virkamiehet nimittää ministeriö, jollei nimitystoimivallasta erikseen muuta säädetä.

8 § (24.5.2007/613)
Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä (265/2001).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.2003/1125:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

3.3.2005/130:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.6.2006/486:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

24.5.2007/613:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.5.2009/347:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

25.6.2009/465:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2009.

3.12.2009/1007:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.2.2012/73:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

12.4.2012/168:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2012.

5.2.2015/106:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2015.

10.12.2015/1458:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2015.

13.10.2016/867:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

31.1.2019/156:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

30.12.2019/1494:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.