Seurattu SDK 361/2023 saakka.

22.5.2003/405

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 mom. nojalla:

1 § (15.10.2015/1266)
Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviä ovat:

1) liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen;

2) liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen;

3) tieliikenne sekä tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja koskevat asiat;

4) rautatieliikenne;

5) merenkulku ja muu vesiliikenne sekä satamat;

6) siviili-ilmailu ja lentopaikat;

7) henkilöliikennepalvelut sekä kysyntää ja tarjontaa koskevat asiat;

8) logistiikka ja liikenteen telematiikka;

9) liikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä vaarallisten aineiden kuljetukset;

10) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta;

11) tietoyhteiskuntakehityksen yleiset edellytykset;

12) viestintäverkkojen, -palveluiden ja -markkinoiden yleiset toimintaedellytykset;

13) postitoiminnan ohjaus;

14) Yleisradio Oyj:tä koskevat asiat;

15) sähköisen kaupankäynnin ja muun verkkoliiketoiminnan yleiset edellytykset;

16) yksityisyyden suoja televiestinnässä ja televiestinnän tietoturva;

17) sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä viestinnän ja tietotekniikan salaustuotteet;

18) kesäaikaa koskevat asiat.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, liikenne- ja viestintäministeriön osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 § (22.9.2022/832)
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Ilmatieteen laitos;

2) Liikenne- ja viestintävirasto;

3) Väylävirasto;

4) Cinia Oy;

5) Itärata Oy;

6) Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy;

7) Suomi-rata Oy;

8) Turun Tunnin Juna Oy ja

9) Liikenneturva.

3 § (22.9.2022/832)
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on:

1) konserniohjausosasto;

2) palveluosasto;

3) tieto- ja turvallisuusosasto ja

4) verkko-osasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ministeriön viestintä ja kansainvälisten asioiden yksikkö.

4 § (16.12.2010/1139)
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä sekä muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

5 § (22.9.2022/832)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuudesta säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) muulla kuin yksikön johtajana toimivalla neuvoksella, yli-insinöörillä ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; yli-insinöörillä ylemmän korkeakoulututkinnon tulee olla diplomi-insinöörin tutkinto;

2) valtion kyberturvallisuusjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 § (22.9.2022/832)
Virkojen täyttäminen

Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Yli-insinöörin nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

7 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksissa kansliapäälliköllä ja osastopäälliköllä sekä erillisten yksiköiden päälliköillä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu heidän alaiselleen virkamiehelle.

8 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään 1 ja 7 §:ssä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten asemasta ja tehtävistä, sijaisuuksista sekä asioiden valmistelusta ministeriössä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 10 päivänä elokuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (732/2000).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.9.2005/765:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

24.8.2006/736:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

26.4.2007/497:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

3.5.2007/513:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

30.12.2008/1093:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

22.12.2009/1372:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

16.12.2010/1139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

17.11.2011/1139:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2011.

16.2.2012/69:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2012.

24.2.2012/82:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

11.6.2015/717:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

15.10.2015/1266:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

22.6.2016/494:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

12.1.2017/22:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

30.3.2017/180:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

31.8.2017/595:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

19.12.2018/1178:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

11.4.2019/479:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2019.

6.2.2020/65:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

25.2.2021/158:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2021.

22.9.2022/832:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.