Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

30.12.2002/1332

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 4 §:n 3 momentin, 6 luvun 4 §:n 4 momentin ja 9 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittäminen

1 § (30.12.2013/1277)
Vakiintunut palkkatulo

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa otetaan huomioon palkkatulot vähintään työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetulta työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta. Päivärahan perusteena olevat palkkatulot otetaan huomioon työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta. Viimeisimmän työttömyyttä edeltävän palkkajakson päättymisen ja työttömyyden alkamisen välissä voi olla kuitenkin enintään 30 päivää.

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa ei oteta huomioon palkkatuloja, jotka maksetaan palkan määrittämisen ajanjaksolla, mutta jotka on ansaittu muulla ajanjaksolla tehdystä työstä. Jos työntekijälle palkkajaksolta maksettava palkka säännöllisesti muodostuu useamman palkkajakson aikana tehdyn työn ansioista, tällaiset palkkatulot voidaan ottaa huomioon päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa.

Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla 1 momentissa tarkoitettuna aikana maksettu palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä siten, että työssäoloehtoon luettavaan kalenteriviikkoon katsotaan sisältyvän 5 työpäivää. Työpäiviksi ei kuitenkaan lueta niitä päiviä, jolloin henkilö on ollut poissa työstä työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta hyväksyttävästä syystä saamatta tältä ajalta palkkaa.

2 §
Huomioon otettavat palkkatulot

Työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettua vakiintunutta palkkaa tai siinä huomioon otettavaa tuloa ovat: (17.12.2020/1103)

1) vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka ja muu työstä maksettava peruspalkka;

2) iltatyölisä, vuorotyölisä, henkilö- ja tehtäväkohtainen lisä, olosuhdelisä, lauantai- ja sunnuntaityölisä, yötyökorotus, ylityökorvaus, urakkapohja ja arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset;

3) palkkaan rinnastettava palkkio;

4) varallaolo- ja päivystyskorvaus;

5) tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi;

6) verollinen luontois- tai henkilökuntaetuus;

7) verollinen kustannusten korvaus;

8) työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu;

9) työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin, kuin se on verollinen;

10) luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio;

11) palkkaturvana maksettava palkka, josta ei ole tehty palkkaturvalain (866/1998) 4 §:n 2 momentin mukaista vähennystä, siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa ansiotuloa; (21.12.2004/1260)

12) palveluraha; (29.12.2005/1265)

12 a) työstä maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitetun sairauskassan maksamalla päivärahalla, jota työntekijä saa laissa säädetyn tai työehto- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan sijasta; (29.12.2005/1265)

12 b) työstä maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaisella yksityisen hoidon tuella tai vastaavalla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella; (17.12.2020/1103)

12 c) tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko; (17.12.2020/1103)

13) muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/1988 on kumottu L:lla yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1233/2013.

3 §
Muut tulot

Vakiintunutta palkkaa määritettäessä huomioon ei oteta työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa on: (17.12.2020/1103)

1) lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus;

2) työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettu työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella;

3) työnantajan antama rahalahja;

4) veroton luontois- ja henkilökuntaetuus;

5) veroton kustannusten korvaus;

6) yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin;

7) työsuhdelainan korkoetu;

8) odotusajan palkka;

9) vahingonkorvaus;

10) stipendit ja apurahat;

11) henkilöstörahastolta saatu tulo;

12) voitonjakoerä;

13) palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa tuloa;

14) työpaikan sairauskassan lisäetuudet;

15) luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio;

16) immateriaalioikeuteen perustuva korvaus;

17) osakeoptio, ellei työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olennaisesti alita osakkeen käypää arvoa työsuhdeoption antamishetkellä ja tällaista työsuhdeoptiota käytetä vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta, tai ellei kyse ole sellaisesta palkkiosta, jota 21 c kohdan perusteella pidetään vastikkeena työstä; (17.12.2020/1103)

18) osinkotulo, ellei 2 §:n 12 c kohdasta muuta johdu; (17.12.2020/1103)

19) työsuhteeseen perustuva osakeanti;

20) peitelty osinko;

21) irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus; (19.6.2008/452)

21 a) työaikapankista nostettu rahakorvaus ja palkkaturvana maksettu työaikapankin rahakorvaus; (19.6.2008/452)

21 b) työaikapankissa oleva säästö; (19.6.2008/452)

21 c) palkkio, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisella säännellyllä markkinalla tai viranomaisen valvonnan alaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, jos tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana; (17.12.2020/1103)

22) muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

4 § (2.7.2009/529)
Vuositulo

Jos työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista, päivärahan perusteena käytetään työttömyyttä välittömästi edeltäneisiin 12 kuukauteen kohdistuvaa vuosituloa.

Työ ja siitä saatava palkkatulo on kausiluonteista, jos työtä luonnonolosuhteiden vuoksi tai muusta vastaavasta syystä voidaan tehdä vain tiettyyn aikaan vuodesta ja jos työmäärä ja työstä saatu palkkatulo tästä syystä ovat huomattavasti tavanomaista suuremmat.

5 §
Vuositulon määrittäminen

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun vuosituloon luetaan työsuhteen perusteella saatu palkkatulo ja siihen rinnastettava henkilökohtainen tulo sekä lisäksi seuraavat sosiaalietuudet ja ansionmenetyskorvaukset sekä muut tuet, jos ne ovat saajansa veronalaista tuloa:

1) työttömyysturvalain mukainen työttömyysetuus;

2 kohta on kumottu A:lla 30.12.2013/1277.

3) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukainen vuorottelukorvaus; (30.12.2013/1277)

4 kohta on kumottu A:lla 30.12.2013/1277.

5) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukainen päiväraha sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha; (30.12.2013/1277)

6) vakuutuskassalain (1164/1992) mukaisen sairauskassan sairauden johdosta maksama etuus;

7) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien mukainen kuntoutusraha; (30.12.2013/1277)

8) tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke, joiden maksaminen on päättynyt;

9) liikennevakuutuslain (279/1959) mukainen päiväraha, ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, joiden maksaminen on päättynyt;

10) sotilasvammalain (404/1948) mukainen päiväraha;

11) työntekijän eläkelain 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke, jonka maksaminen on päättynyt; (30.12.2013/1277)

12) aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki.

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittamasta yritystoiminnasta saatua tuloa.

Vuositulon kuukautta kohti laskettu määrä saadaan jakamalla vuositulo luvulla 12.

6 §
Palkkatodistus

Palkkatulot osoitetaan ensisijaisesti työnantajan työsuhteen päättyessä tai lomautuksen alkaessa antamalla palkkatodistuksella. Palkkatodistuksen tulee sisältää tiedot työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdista ja palkkatulotiedot vähintään työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetulta työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta tai, jos kysymyksessä on kausiluontoinen tai epäsäännöllinen työ, vähintään 12 työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä kuukaudelta. Jos työsuhde on edellä mainittua lyhyempi, tiedot annetaan koko työsuhteen ajalta. Todistukseen merkitään erikseen lomaraha tai lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja muut 3 §:ssä mainitut erät, joita ei voida pitää henkilön vakiintuneena palkkatulona sekä lisäksi palkattomat poissaolopäivät ja niiden syyt.

Muut päivärahan perusteena olevat ansiotulot kuin palkkatulot osoitetaan maksajan antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä on säädetty palkkatulojen osoittamisesta.

7 § (30.12.2013/1277)
Verotustietojen käyttäminen

Jos ajalta, jolta päivärahan perusteena oleva palkka määrätään, ei ole saatavissa 6 §:ssä tarkoitettua selvitystä palkkatuloista tai ansiotuloista, ne arvioidaan käyttäen viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja 5 §:ssä tarkoitettuja ansiotuloja tarkistettuna siinä suhteessa kuin päivärahan maksuvuodelle vahvistettu työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoimesta. Verotustietojen sijasta voidaan erityisestä syystä käyttää myös muuta luotettavaa selvitystä.

1 a luku (15.12.2022/1065)

Muutosturvarahan perusteena olevan palkan määrittäminen

7 a § (15.12.2022/1065)
Muutosturvarahan perusteena oleva palkka

Muutosturvarahan perusteena huomioon otettavana vakuutuksenalaisena palkkana ja muuna ansiotulona pidettävänä vastikkeena pidetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 19 §:ssä tarkoitettua palkkaa, palkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä.

7 b § (15.12.2022/1065)
Tuloista annettava selvitys

Muutosturvarahan suuruutta määriteltäessä käytetään ensisijaisesti palkanmaksajan tulotietojärjestelmään tallettamia tietoja. Tarvittaessa muutosturvarahan maksaja voi edellyttää muutosturvarahan hakijaa esittämään palkkalaskelman tai työnantajan antaman palkkatodistuksen.

2 luku

Sovittelussa huomioon otettava työn perusteella saatu ansiotulo

8 §
Sovittelussa huomioon otettava työn perusteella saatu ansiotulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat: (30.12.2014/1277)

1) työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu;

2) lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus; (30.12.2013/1277)

3) osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka;

4) irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella työttömyysturvalain 3 luvun 5 §:n 1 kohdan nojalla;

5) tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi;

6) työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu;

7) työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen;

8) työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verolliselta osin;

9) immateriaalioikeuteen perustuva korvaus; ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus; (29.12.2022/1397)

10) luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio;

11) palkkaan rinnastettava palkkio;

12) palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa;

13) palveluraha;

14) yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa;

15) osinkotulojen ansiotulo-osa;

16) peitellyn osingon ansiotulo-osa; (19.6.2008/452)

16 a) työaikapankista nostettu rahakorvaus; (19.6.2008/452)

16 b) tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko; (17.12.2020/1103)

17) muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/1988 on kumottu L:lla yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1233/2013.

9 §
Muut tulot

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa eivät ole:

1) työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella;

2 kohta on kumottu A:lla 30.12.2013/1277.

2 a) työaikapankista nostettu rahakorvaus siltä osin kun se on jaksotettu työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla; (19.6.2008/452)

3) irtisanomisajan palkka, johon kohdistuvan oikeuden takia työttömyysetuushakemus hylätään työttömyysturvalain 3 luvun 5 §:n 2 kohdan nojalla; (19.6.2008/452)

4) kokoaikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka; (19.6.2008/452)

5) tavanomainen veroton luontois- tai henkilökuntaetu; (19.6.2008/452)

6) yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin; (19.6.2008/452)

7) odotusajan palkka; (19.6.2008/452)

8) vahingonkorvaus; (19.6.2008/452)

9) rahalahja; (19.6.2008/452)

10) stipendit ja apurahat verottomalta osin; (19.6.2008/452)

11) työsuhdelainan korkoetu; (19.6.2008/452)

12) työpaikan sairauskassan lisäetuudet; (19.6.2008/452)

13) henkilöstörahastosta saatu tulo; (19.6.2008/452)

14) voitonjakoerä; (19.6.2008/452)

15) palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa; (19.6.2008/452)

16) työsuhteeseen perustuva osakeanti; (19.6.2008/452)

17) osakeoptiot, ellei työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olennaisesti alita osakkeen käypää arvoa työsuhdeoption antamishetkellä ja tällaista työsuhdeoptiota käytetä vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta tai ellei kyse ole sellaisesta palkkiosta, jota 20 a kohdan perusteella pidetään vastikkeena työstä; (17.12.2020/1103)

18) osinkotulot pääomatulon osalta; (19.6.2008/452)

19) peitelty osinko pääomatulon osalta; (19.6.2008/452)

20) luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio; (17.12.2020/1103)

20 a) palkkio, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisella säännellyllä markkinalla tai viranomaisen valvonnan alaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, jos tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana; (17.12.2020/1103)

21) muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo. (19.6.2008/452)

3 luku

Työmarkkinatuki

10 § (30.12.2013/1277)
Työmarkkinatuen tarveharkinta ja osittainen työmarkkinatuki

Työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n mukaiset työmarkkinatuen tarveharkinnassa ja osittaisessa työmarkkinatuessa huomioon otettavat tulot arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon niitä työttömyysaikana tulee jatkuvasti olemaan, tai sen mukaan, minkä tulojen on katsottava vaikuttavan henkilön tulotasoon työttömyysaikana, vaikka tulojen saamisaika poikkeaisi työttömyysajasta. Vuosittain tai muutoin toistuva tuloerä jaetaan tuloksi koko vuodelle tai muulle tulokaudelle. Ennen tarveharkintaa tai osittaisen työmarkkinatuen määräämistä työmarkkinatukeen vaikuttavasta tulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.

11 §
Tuloista tehtävät vähennykset

Työmarkkinatuen maksamisajankohdan tilannetta vastaavista tuloista vähennettäviä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuvia menoja ovat

1) tuloverolain (1535/1992) 54 §:n tarkoittamat tulonhankkimismenot ja

2) tuloverolain 93–95 §:n mukaiset tulon hankkimismenot.

Elinkustannukset ja veronhuojennusten luontoiset vähennykset eivät ole työmarkkinatuen tarveharkinnassa eivätkä työttömyysturvalain 7 luvun 9 §:n mukaisessa osittaisessa työmarkkinatuessa tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuvia menoja. (30.12.2013/1277)

12 §
Huomioon otettavat tulot

Työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n mukaisina työmarkkinatuen tarveharkinnassa tai työttömyysturvalain 7 luvun 9 §:n mukaisessa osittaisessa työmarkkinatuessa huomioitavina maksamisajankohdan tilannetta vastaavina tuloina pidetään kaikkia työttömän tai hänen vanhempiensa tuloja tulon lähteestä ja veronalaisuudesta riippumatta, kuitenkin lukuun ottamatta: (30.12.2014/1277)

1) satunnaisia tuloja, kuten perintöä, lahjaa, satunnaista myyntivoittoa ja niihin verrattavia tuloja;

2) erityisistä kustannuksista saatuja korvauksia, kuten matkapäivärahoja, matkakustannusten korvauksia ja sairaanhoitokustannusten korvauksia;

3) vanhempien sellaisia työtuloja, joiden ansainta-aika on lyhyt ja joiden ei voida katsoa vaikuttavan henkilön tulotasoon työttömyyden kestäessä; (30.12.2013/1277)

4) takautuva kertasuorituksena maksettavaa eläkettä;

5) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätettyä etuutta (syytinki);

6) lapsen toiselta vanhemmalta saamaa elatusapua taikka tämän sijaan saatua elatustukea;

7) tarveharkintaista vanhemman työmarkkinatukea; (30.12.2013/1277)

8) muuta kohtiin 1–7 rinnastettavaa tuloa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan ansioon suhteutetun päivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä 20 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1227/1996).

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös työmarkkinatuen tarveharkinnassa noudatettavista perusteista (35/1994)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2004/1260:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tarkistettaessa ansiotuloja vuoden 2004 palkkakertoimena käytetään lukua 1.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2005/1265:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

19.6.2008/452:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

2.7.2009/529:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2009.

Asetusta sovelletaan jo 1 päivästä heinäkuuta 2009.

30.12.2013/1277:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaiseen koulutustukeen, työelämävalmennukseen osallistuvalle toimeentulon turvaamiseksi työllistämistukeen ja osa-aikalisään sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiseen toimeentulon turvaamiseksi myönnettyyn päivärahaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

23.4.2020/283:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 6 päivään heinäkuuta 2020.

Asetusta sovelletaan myös niihin henkilöihin, joiden työssäoloehto on täyttynyt työttömyysturvalain 5 luvun 3 a §:n perusteella ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

26.6.2020/529:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Asetusta sovelletaan myös niihin henkilöihin, joiden työssäoloehto on täyttynyt työttömyysturvalain 5 luvun 3 a §:n perusteella ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

17.12.2020/1103:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Jos 2 §:n 12 c kohdassa taikka 3 §:n 17, 18 tai 21 c kohdassa tarkoitettu palkan osa on maksettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos ansiopäivärahan enimmäisaika, jonka yhteydessä on tehty työttömyysturvalain 6 luvun 8 §:ssä tarkoitettu ansiopäivärahan määrän laskenta, alkaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan mainittujen lainkohtien asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Henkilöihin, joiden sovittelujakso on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan 8 §:n 16 b kohdan ja 9 §:n 17 ja 20 a kohdan asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

15.12.2022/1065:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

29.12.2022/1397:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.