Seurattu SDK 940/2023 saakka.

19.12.2002/1248

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 28.6.2017/507, joka on voimassa 28.8.2017 alkaen.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (18.12.2014/1291)
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan M-, N- ja O-luokan ajoneuvoihin (autoihin ja niiden perävaunuihin) sekä niiden rakenteeseen, ympäristöominaisuuksiin, järjestelmiin, osiin, erillisiin teknisiin yksiköihin ja varusteisiin. Asetusta sovelletaan näihin luokkiin kuuluviin sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä. Asetusta sovelletaan myös erikoiskuljetuksiin käytettäviin ajoneuvoihin siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 § (21.4.2009/256)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa tyyppihyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvotyypin, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön taikka varusteen täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset; tyyppihyväksyntöjä ovat EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä ja kansallinen tyyppihyväksyntä;

b) autojen ja perävaunujen puitedirektiivillä puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnälle annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2007/46/EY;

c) erityisdirektiivillä autojen ja perävaunujen puitedirektiivin nojalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston, Euroopan neuvoston tai Euroopan komission direktiiviä, joka koskee ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää;

d) EY-tyyppihyväksynnällä autojen ja perävaunujen puitedirektiivin mukaisesti annettua tyyppihyväksyntää ja erityisdirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää;

e) Geneven sopimuksella moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta (SopS 70/1976);

f) E-säännöllä Geneven sopimukseen liitettyä sääntöä;

g) E-tyyppihyväksynnällä E-säännön mukaista ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää; kun tämän asetuksen liitteessä 1 olevassa II osassa viitataan E-sääntöön, tarkoitetaan sääntöä sellaisena kuin se on alkuperäisenä tai muutettuna ajoneuvon tai varusteen käyttöönottoajankohtana;

h) direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla ajoneuvolla, järjestelmällä, osalla ja erillisellä teknisellä yksiköllä sellaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä, jota ei ole tyyppihyväksytty, mutta joka täyttää direktiivin tai E-säännön tekniset vaatimukset;

i) FMVSS-standardin vaatimuksia vastaavalla rakenneosalla sellaista ajoneuvon rakenneosaa, joka täyttää Amerikan Yhdysvaltojen liittovaltion asettaman turvallisuusstandardin vaatimukset;

j) globaalisopimuksella pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja/tai niissä käytettäviin osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevaa sopimusta (SopS 54/2001);

k) maailmanlaajuisella hyväksynnällä ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan hyväksyntää globaalisopimukseen liitetyn säännön mukaisesti;

l) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

m) omamassalla M1- luokan ajoneuvoissa M1 –luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetussa neuvoston direktiivissä 92/21/EY (liitteessä 1 olevan I osan 44 kohta) määriteltyä ajokuntoisen ajoneuvon massaa sekä muissa kuin M1 –luokkaan kuuluvissa M-luokan ja N- sekä O-luokan ajoneuvoissa tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/27/EY (liitteessä 1 olevan I osan 48 kohta) määriteltyä ajokuntoisen ajoneuvon massaa;

n) kokonaismassalla m kohdassa tarkoitetuissa direktiiveissä määriteltyä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa;

o) yksittäishyväksynnällä menettelyä, jossa todetaan, että yksittäinen auto tai sen perävaunu, joka voi olla muutakin kuin ainoa kappale, täyttää sitä koskevat vaatimukset;

p kohta on kumottu A:lla 18.12.2014/1291.

3 §
Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön merkintä

1. EY-tyyppihyväksyntä osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksella taikka ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on ETY- tai EY-asetuksen taikka erityisdirektiivin numero ja suorakulmion kehystämänä e-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus.

2. E-tyyppihyväksyntä osoitetaan ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on renkaan ympäröimänä E-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus ja, jos sääntö sitä edellyttää, säännön numero.

4 §
Direktiivin ja E-säännön vaatimusten tunnustaminen etukäteen

Ajoneuvo, järjestelmä, osa ja erillinen tekninen yksikkö katsotaan hyväksyttäväksi myös, jos se täyttää sitä koskevassa erityisdirektiivissä tai E-säännössä taikka erityisdirektiivin tai E-säännön myöhemmässä muutoksessa asetetut vaatimukset ennen niiden pakollista soveltamista tyyppihyväksyntävaatimuksena tai vaatimuksena direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta.

2 luku

Ajoneuvojen perus- ja alaluokitus sekä eräät akselistorakenteet

5 § (21.4.2009/256)
Yleiset luokitusta koskevat säännökset

1. M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen perusluokituksesta ja erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen tarkemmasta luokituksesta säädetään ajoneuvolaissa.

2. M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen alaluokitukseen sekä akselistorakenteiden, korityypin, mittojen ja massojen määrittelyyn sovelletaan:

a) autojen ja perävaunujen puitedirektiivin mukaisia luokituksia ja määritelmiä;

b) direktiivin 97/27/EY (liitteessä 1 olevan I osan 48 kohta) mukaisia luokituksia ja määritelmiä; ja

c) matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä sekä direktiivien 70/156/ETY ja 97/27/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/85/EY (liitteessä 1 olevan I osan 52 kohta) mukaisia luokituksia.

Jäljempänä 6, 11 ja 12 §:ssä täydennetään 2 momentissa mainittujen direktiivien mukaisia määrittelyjä.

6 §
Maastoautot

1. M1G- ja N1G-luokan maastoautoksi katsotaan M1-luokan ajoneuvo ja kokonaismassaltaan enintään kahden tonnin N1-luokan ajoneuvo, jos:

a) sen vähintään yksi etu- ja yksi taka-akseli on vetävä, jolloin yksi akselistoista voi olla irtikytkettävissä;

b) siinä on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi tai se on varustettu vastaavalla järjestelyllä;

c) sen laskennallinen mäennousukyky ilman perävaunua on vähintään 30 prosenttia; ja

d) se täyttää vähintään viisi seuraavista kuudesta ehdosta:

i) lähestymiskulma on vähintään 25°;

ii) jättökulma on vähintään 20°;

iii) ylityskulma on vähintään 20°;

iv) maavara etuakselin kohdalla on vähintään 180 mm;

v) maavara taka-akselin kohdalla on vähintään 180 mm; ja

vi) maavara akselien välillä on vähintään 200 mm.

2. N1G-, M2G-, M3G- ja N2G-luokan maastoautoksi katsotaan kokonaismassaltaan yli kahden tonnin N1-luokan ajoneuvo sekä kokonaismassaltaan enintään 12 tonnin M2-, M3- ja N2-luokan ajoneuvo, jos se on telavetoinen tai jokapyörävetoinen, jolloin yksi akselistoista voi olla irtikytkettävissä, tai se täyttää seuraavat kolme ehtoa:

a) vähintään yksi etu ja yksi taka-akseli on vetävä tai kytkettävissä vetäväksi akseliksi;

b) vähintään yksi ajoneuvon akselistojen tasauspyörästöistä on lukittavissa tai varustettu vastaavalla järjestelyllä; ja

c) ajoneuvon laskennallinen mäennousukyky ilman perävaunua on vähintään 25 prosenttia.

3. M3G- ja N3G-luokan maastoautoksi katsotaan N3-luokan ajoneuvo ja kokonaismassaltaan yli 12 tonnin M3-luokan ajoneuvo, jos se on telavetoinen tai jokapyörävetoinen, jolloin yksi akselistoista voi olla irtikytkettävissä, tai jos se täyttää seuraavat ehdot:

a) vähintään puolet ajoneuvon pyöristä on vetäviä;

b) vähintään yksi ajoneuvon akselistojen tasauspyörästöistä on lukittavissa tai varustettu vastaavalla järjestelyllä;

c) ajoneuvon laskennallinen mäennousukyky ilman perävaunua on vähintään 25 prosenttia; ja

d) ajoneuvo täyttää vähintään neljä seuraavista kuudesta ehdosta:

i) lähestymiskulma on vähintään 25°;

ii) jättökulma on vähintään 25°;

iii) ylityskulma on vähintään 25°;

iv) maavara etuakselin kohdalla on vähintään 250 mm;

v) maavara taka-akselin kohdalla on vähintään 250 mm; ja

vi) maavara akselien välillä on vähintään 300 mm.

4. Maastoauton mäennousukyvyn mittaus tai laskenta, lähestymis-, ylitys- ja jättökulma sekä maavara määrätään tyyppihyväksyntädirektiivin II liitteen mukaisesti.

7 §
Linja-autojen alaluokat

1. M2- ja M3-luokan ajoneuvot, joissa on tilaa kuljettajan lisäksi useammalle kuin 22 matkustajalle, jaetaan kolmeen alaluokkaan seuraavasti:

a) alaluokka I: ajoneuvo, jossa matkustajien usein toistuva sisään- ja uloskäynti on mahdollista ja jossa on alueet seisoville matkustajille;

b) alaluokka II: ajoneuvo, joka on valmistettu pääasiassa istuvien matkustajien kuljetukseen ja suunniteltu siten, että seisovien matkustajien kuljetus käytävällä ja, jos tähän on mahdollisuus, alueella, jonka koko on enintään kahdelle kaksoisistuimelle varattu tila, on mahdollista;

c) alaluokka III: ajoneuvo, joka on valmistettu yksinomaan istuvien matkustajien kuljetukseen.

2. M2- ja M3-luokan ajoneuvot, joissa on tilaa kuljettajan lisäksi enintään 22 matkustajalle, jaetaan kahteen alaluokkaan seuraavasti:

a) alaluokka A: ajoneuvo, joka on valmistettu kuljettamaan seisovia matkustajia; tähän alaluokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on istuimia ja se voi olla varustettu seisovia matkustajia varten;

b) alaluokka B: ajoneuvo, jota ei ole valmistettu kuljettamaan seisovia matkustajia; tähän alaluokkaan kuuluvaa ajoneuvoa ei ole varustettu seisovia matkustajia varten.

3. Nivellinja-autolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka koostuu kahdesta tai useammasta toisiinsa nivelletystä jäykästä osasta. Kunkin osan matkustamojen on oltava yhteydessä toisiinsa siten, että matkustajat voivat liikkua vapaasti osien välillä. Nivellinja-auton jäykät osat on liitetty pysyvästi toisiinsa siten, että niiden erottaminen on mahdollista ainoastaan käyttämällä tavallisesti vain korjaamoilla olevia laitteita.

4. Matalalattialinja-autolla tarkoitetaan alaluokan I, II tai A ajoneuvoa, jossa vähintään 35 prosenttia seisoville matkustajille varatusta alueesta tai nivellinja-auton etuosassa tai kaksikerroksisen linja-auton alakerroksessa muodostaa alueen, jolle pääsee vähintään yhdeltä käyttöovelta ilman askelmia.

5. Kaksikerroksisella linja-autolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa matkustajille tarkoitetut tilat on järjestetty ainakin yhdessä osassa kahteen päällekkäin olevaan tasoon ja jonka ylemmässä kerroksessa ei ole seisoville matkustajille varattua tilaa.

6. Kaksikerroksisella nivellinja-autolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka koostuu kahdesta tai useammasta toisiinsa nivelletystä jäykästä osasta. Kunkin osan matkustamot ovat yhteydessä toisiinsa ainakin yhdessä kerroksessa niin, että matkustajat voivat liikkua vapaasti niiden välillä.

7. Linja-auto voi kuulua useampaan kuin yhteen alaluokkaan.

8 §
Pakettiautojen alaluokat

Pakokaasupäästöjä koskevia säännöksiä sovellettaessa pakettiautot jaetaan seuraaviin vertailumassan mukaan määräytyviin alaluokkiin, jolloin vertailumassaksi katsotaan ajoneuvon omamassa vähennettynä kuljettajan massalla (75 kg) ja lisättynä 100 kg:lla:

a) alaluokka I, jonka vertailumassa on enintään 1305 kg;

b) alaluokka II, jonka vertailumassa on yli 1305 kg, mutta enintään 1760 kg;

c) alaluokka III, jonka vertailumassa on yli 1760 kg.

9 § (21.4.2009/256)
M- ja N-luokan ajoneuvojen korityypit

1. Monikäyttöajoneuvolla tarkoitetaan M1-luokan ajoneuvoa, jossa matkustajat ja tavarat kuljetetaan yhdessä tilassa ja jonka suurimmasta sallitusta kokonaismassasta tavarakuorman osuus on enintään yhtä suuri kuin matkustajille tarkoitettujen istumapaikkojen määrä kerrottuna 68 kg:n massaisiksi katsottujen matkustajien määrällä tai jossa istumapaikkoja kuljettajan paikan lisäksi on enemmän kuin kuusi. Jos tavarakuorman osuus on henkilökuormaa suurempi ja istumapaikkoja kuljettajan paikan lisäksi on enintään kuusi, ajoneuvo kuuluu kuitenkin N-luokkaan.

2. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin ajoneuvon katsotaan kuuluvan M2- tai M3- luokkaan, jos ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta tavarakuorman osuus on enintään yhtä suuri kuin matkustajille tarkoitettujen istumapaikkojen määrä kerrottuna 68 kg:n massaisiksi katsottujen matkustajien määrällä tai ajoneuvon joko samassa umpinaisessa tilassa on tavaratila ja istumapaikat kuljettajan lisäksi useammalle kuin kahdeksalle matkustajalle tai erikseen avolavalla tilaa tavaralle ja umpinaisessa tilassa useammalle kuin kahdeksalle matkustajalle. Jos tavarakuorman osuus on henkilökuormaa suurempi ja istumapaikkoja kuljettajan paikan lisäksi on enintään kahdeksan, ajoneuvo kuuluu N2-, N3- tai M1- luokkaan.

10 §
Ajoneuvonosturi

Ajoneuvonosturilla tarkoitetaan N3-luokan erikoiskäyttöön tarkoitettua ajoneuvoa, jota ei ole varustettu tavaroiden kuljettamista varten ja jonka nosturin nostomomentti on vähintään 400 kNm.

10 a § (21.4.2009/256)
Matkailuperävaunu

Matkailuperävaunulla tarkoitetaan ISO -standardin 3833-77 kohdan 3.2.1.3 mukaista tieliikennekäyttöön suunniteltua ja matkailukäyttöön soveltuvaa perävaunua.

10 b § (21.4.2009/256)
Pyörätuolin käyttäjälle tarkoitettu ajoneuvo

Pyörätuolin käyttäjälle tarkoitetullaajoneuvolla tarkoitetaan M1-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa, joka on erityisesti rakennettu tai muunnettu niin, että sitä voi käyttää yksi tai useampi henkilö pyörätuolissaan istuen ajoneuvon ollessa liikenteessä.

10 c § (21.4.2009/256)
Muu erikoiskäyttöön tarkoitettu ajoneuvo

Muulla erikoiskäyttöön tarkoitetulla ajoneuvolla tarkoitetaan autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä II tarkoitettua ajoneuvoa, jolla voidaan tehdä erityistä korirakennetta tai erityisiä varusteita vaativia toimintoja.

11 §
Perävaunujen alaluokat

Perävaunut jaetaan rakenteen mukaan seuraaviin alaluokkiin:

1) puoliperävaunu on perävaunu, joka on tarkoitettu kytkettäväksi puoliperävaunun vetoautoon tai apuvaunuun; puoliperävaunu aiheuttaa olennaisen kohtisuoran kuormituksen vetoautoon tai apuvaunuun;

2) varsinainen perävaunu (vetoaisaperävaunu) on perävaunu, jossa on vähintään kaksi akselia ja jonka etuakselistoa ohjaava vetolaite on nivelöity pystysuunnassa liikkuvaksi perävaunuun nähden eikä välitä merkittäviä pystysuuntaisia voimia vetävään ajoneuvoon;

3) keskiakseliperävaunu on nivelöimättömällä vetoaisalla varustettu perävaunu, jonka akselisto on sijoitettu perävaunun painopisteeseen tai sen lähelle siten, että vain vähäinen osa perävaunun kokonaismassasta kohdistuu kytkentäkohtaan; tähän ryhmään luetaan myös puoliperävaunun kytkemiseen N2- ja N3-luokan ajoneuvoon tarkoitettu apuvaunu (dolly).

12 §
Akselistorakenteet

1. Auton ohjaavalla akselilla tarkoitetaan ohjauspyörän liikkeen mukaan mekaanisesti, hydraulisesti tai sähköisesti ohjattua akselia tai akseliryhmää.

2. Ohjautuvalla akselilla tarkoitetaan renkaan ja tien kosketuksen aiheuttamien voimien tai momenttien vaikutuksesta ohjautuvaa akselia tai teliä.

3. Akselinnostolaitteella tarkoitetaan liitteessä 1 olevan I osan 48 kohdassa tarkoitetun direktiivin 97/27/EY liitteessä IV olevan 3 kohdan mukaista tai muunlaista ajoneuvoon kiinteästi asennettua laitetta, jolla akseliin tai akseleihin kohdistuvaa kuormitusta voidaan pienentää tai suurentaa ajoneuvon kuormitustilanteen mukaisesti. Nostolaite toimii joko nostamalla pyörät maasta tai laskemalla ne maahan taikka nostamatta pyöriä maasta.

4. Nostettavalla akselilla tarkoitetaan akselia, jota voidaan nostaa ja laskea 3 momentissa tarkoitetulla akselinnostolaitteella.

5. Kuormitettavalla akselilla tarkoitetaan akselia, johon kohdistuvaa kuormitusta voidaan muuttaa nostamatta akselia 3 momentissa tarkoitetun akselinnostolaitteen avulla.

3 luku

EY-asetuksiin ja direktiiveihin ja E-sääntöihin pohjautuvat vaatimukset

13 §
Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

1. Ajoneuvolain 25 ja 26 §:ssä säädetään ajoneuvojen laitteista ja varusteista sekä 28 §:ssä haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittamisesta. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteissä. Ajoneuvolain 27 §:ssä tarkoitetusta valtuudesta Liikenteen turvallisuusvirastolle poikkeusten myöntämiseen ajoneuvoja koskevista vaatimuksista säädetään 5 luvussa. (17.6.2010/584)

2. Sellaista tunnusta ja merkkivalaisinta, joka ajoneuvoluokkaa koskevissa säännöksissä säädetään pakolliseksi tai sallituksi tiettyyn ajoneuvoon tai ajoneuvoluokkaan, ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon.

3. Ajoneuvossa ei saa olla mitään, mikä estää näkemästä kuljettajan paikalta ajotietä eteen ja sivuille tai mikä haittaa kuljettajan toimintaa.

14 § (21.4.2009/256)
Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset

1. M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee tyyppihyväksynnässä ja ensi kertaa käyttöön otettaessa täyttää liitteessä 1 olevat EY- tai E-tyyppihyväksyntää ja direktiivin tai E-säännön vastaavuutta koskevat vaatimukset, jollei EY-asetuksessa toisin säädetä.

2. Liitteissä 1–8 on hyväksynnässä suoraan sovellettavat EY-asetukset ja tiedot niiden voimaantulosta.

3. M-, N-, ja O-luokan ajoneuvoihin voidaan soveltaa seuraavia poikkeuksia liitteessä 1 olevista tai EY-asetuksessa säädetyistä vaatimuksista:

a) autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen IV osan I lisäyksessä tarkoitetulle EY-tyyppihyväksyttävälle pieninä sarjoina valmistettavalle M1-luokan ajoneuvolle liitteessä 2 olevia poikkeuksia;

b) matkailuautolle, sairasautolle, ruumisautolle, pelastusautolle, poliisiautolle ja rajavartiolaitoksen autolle liitteessä 3 olevia poikkeuksia;

c) kuljetettavien matkustajien tai tavaroiden suojeluun tarkoitetulle ajoneuvolle (panssaroidulle ajoneuvolle) liitteessä 4 olevia poikkeuksia;

d) pyörätuolin käyttäjälle tarkoitetulle ajoneuvolle liitteessä 5 olevia poikkeuksia;

e) ajoneuvonosturille liitteessä 6 olevia poikkeuksia;

f) muulle erikoiskäyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle, mukaan lukien matkailuperävaunut, liitteessä 7 olevia poikkeuksia;

g) ajoneuvolain 30 §:ssä tarkoitetussa kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä ja muun kuin EY- tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa liitteessä 8 olevia poikkeuksia.

4. Liitteissä 2–8 oleviin vaatimuksiin sovelletaan liitteissä 2–8 mainittujen direktiivien ja EY-asetuksien vaatimuksia sellaisina kuin ne ovat liitteen 1 mukaisesti muutettuina ajoneuvojen ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana. Liitteissä 2–8 lueteltujen direktiivien ja EY-asetuksien mukaisten vaatimusten sijasta voidaan soveltaa liitteessä 1 mainittuja vaihtoehtoisia vaatimuksia.

15 §
Ajopiirturi

1. Ajopiirturia, josta säädetään tieliikenteen valvontalaitteesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (ETY) N:o 3314/90, 3572/90 ja 3688/92 sekä asetuksilla (EY) N:o 2479/95, 1056/97, 2135/98, 1360/2002 ja 561/2006, ei vaadita ajoneuvossa, johon ei ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 7 §:n mukaan tarvitse soveltaa mainittua neuvoston asetusta. Ajo-opetukseen käytettävässä N2-, N3-, M2- ja M3-luokan ajoneuvossa tulee kuitenkin olla ajopiirturi. (25.3.2008/195)

2. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja noudattamisen pakkokeinoista säädetään tieliikennelaissa (267/1981). Ajopiirturin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja ajopiirturin tarkastuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa.

16 § (21.4.2009/256)
Nopeudenrajoitin

1. Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 km/h. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2-ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90km/h.

2. M3-luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäismassa on yli 10 tonnia ja jotka on rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2005, saa käyttää sellaista nopeudenrajoitinta, joka on säädetty rajoittamaan nopeus enintään 100 km/h.

3. Nopeudenrajoitinta ei vaadita:

a) sotilasajoneuvossa;

b) pelastusautossa;

c) poliisiautossa;

d) yksinomaan taajamaliikenteessä käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa; eikä

e) autossa, jonka nopeus ei sen rakenteen johdosta voi nousta 1 momentissa tarkoitettuja arvoja korkeammaksi.

4. Nopeudenrajoittimen asentamisesta ja korjaamisesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.

17 § (6.4.2006/273)
Taksamittari

1. Taksamittarin tulee täyttää mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset ja olla varustettu CE-merkinnällä.

2. Taksamittarin mittauslaitedirektiivissä tarkoitetun ilmastollisen käyttöympäristön tulee kattaa vähintään ne lämpötilat, joissa taksamittaria käytetään ajoneuvoon asennettuna. Mittauslaitedirektiivissä edellytetty suojaus tietojen turmeltumista vastaan tulee toteuttaa Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen sinetöinnillä tai muulla mainitun direktiivin vaatimukset täyttävällä luotettavalla tavalla. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta lukuun ottamatta taksien tietojärjestelmien välityksellä sähköisesti suoritettavia taksitaksojen etäasennuksia. Taksamittarista, jonka taksat asennetaan etäasennuksena, tulee olla tulostettavissa raportti viimeksi suoritetusta etäasennuksesta. (17.6.2010/584)

3. Taksamittarin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.

18 § (21.4.2009/256)
Muuttotavarana maahantuodun ja eräiden muiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus

1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan tai olleen, perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun M- ja N-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän liitteessä 1 säädetyt tyyppihyväksyntää tai vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää kaikkien ajoneuvon mallivuotta koskevien FMVSS- tai CMVSS- standardien taikka japanilaisten ajoneuvoja koskevien turvallisuussääntöjen ja yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen mukaiset vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun ajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimien sekä niiden valonlähteiden tulee vastata ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Etusuuntavalaisimien näkyvyyden sekä kaikkien valaisimien lukumäärän ja valaisimien lähettämän valon värin tulee vastata ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Takasuuntavalaisin saa kuitenkin näyttää punaista vilkkuvaa valoa ja etuvalaisin ruskeankeltaista valoa sekä lähi- ja kaukovalaisimet saavat olla varustettuja merkinnällä DOT sekä tyyppiä HB1–HB15, D1S, D1R, D2S tai D2R olevilla valonlähteillä. Lähivalaisimien ja autoon mahdollisesti kuuluvan mukautuvan etuvalaisujärjestelmän tulee olla tarkoitettu oikeanpuoleiseen liikenteeseen. (18.12.2014/1291)

3. Ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää aiemman rekisteröintimaan kyseistä mallivuotta koskevat vaatimukset ja vastaa mallivuoden 1992 ja sitä uudempien ajoneuvojen päästöjen osalta vähintään vähäpäästöisen auton päästötasoa.

18 a § (30.9.2011/1064)
Sähkökäyttöisen ajoneuvon vaatimukset

1. Sähköisellä voimansiirtojärjestelmällä varustetun M- ja N- luokan ajoneuvon, jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 25 kilometriä tunnissa ja jonka käyttöjännite on tasajännitteellä vähintään 60 volttia tai vaihtojännitteellä vähintään 30 volttia, riittävänä osoituksena sähköisen voimansiirtojärjestelmän turvallisuuden vaatimustenmukaisuudesta yksittäishyväksynnässä, muutoskatsastuksessa tai muun kuin EY-tyyppihyväksytyn voimansiirtojärjestelmältään muuttamattoman ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa hyväksytään, jos ajoneuvon osoitetaan täyttävän vähintään E-sääntöä 100 vastaavat vaatimukset tai vastaavat aiemmassa rekisteröintimaassa voimassa olevat tekniset vaatimukset sähköturvallisuuden osalta. Jos ajoneuvo on otettu ensi kertaa käyttöön ajankohtana, jolloin E-säännön 100 jonkin muutossarjan vaatimuksien soveltaminen uusiin ajoneuvoihin oli pakollista Euroopan unionin lainsäädännön nojalla, ajoneuvon tulee yksittäishyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa ja muutoskatsastuksessa vastata vähintään mainitun muutossarjan tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia.

2. Sähköisellä voimansiirtojärjestelmällä tarkoitetaan tässä asetuksessa järjestelmää, johon kuuluvat yksi tai useampi ajomoottori, uudelleen ladattava energiavarasto, ajosähköenergian säätöjärjestelmä, apusähköjärjestelmien muuntimet, näihin liittyvät johdinsarjat ja liittimet sekä energiavaraston lataukseen tarvittava kytkentäjärjestelmä.

3. Muun kuin voimansiirtojärjestelmältään muuttamattoman EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon tulee palo- ja pelastustilanteita varten olla varustettu ajoneuvosta ulospäin näkyvällä riittävän selkeällä sähkökäyttöä ilmaisevalla merkinnällä. Tämä merkintä ei kuitenkaan korvaa korkeajännitteisiä osia koskevia, E-säännön 100 mukaisia jännitevaarasta kertovia merkintöjä.

4. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista poiketen ajoneuvon eristysresistanssia koskeva mittaus voidaan tehdä normaalissa ulkoilman kosteudessa ilman vakautusta.

5. Osoituksena 1–3 momentissa mainittujen vaatimusten täyttymisestä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä yksittäishyväksynnässä hyväksytään vähintään nimetyn tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan vaatimukset tai ilmoitetun laitoksen vaatimukset täyttävän testaajan selvitys. Muutoskatsastuksessa osoituksena vaatimusten täyttymisestä hyväksytään myös käyttöönottopöytäkirja siltä, jolla on sähköpätevyys ja joka itse on vastannut ajoneuvon muutosten tekemisestä tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttaman tarkastuslaitoksen tai tarkastajan lausunto.

4 luku

Autoja ja perävaunuja koskevat kansalliset vaatimukset

19 § (21.4.2009/256)
Kytkentä- ja vetolaitteet

1. Yleisesti käytössä olevina pidetään vetoajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon sähköjohtojen kytkentää sekä paineilmajarruilla varustetun ajoneuvon paineilmajarrujohtojen liittimiä, jotka mitoitukseltaan ja sijoitukseltaan täyttävät voimassa olevan ISO- tai SFS-standardin vaatimukset.

2. Perävaunun vetoon tarkoitettu vetolaite tulee kiinnittää luotettavasti vetoajoneuvon valmistajan ilmoittamiin kiinnityspisteisiin. Jos vetolaitetta ei ole mahdollista kiinnittää valmistajan ilmoittamiin kiinnityspisteisiin, tulee esittää luotettava selvitys suurimmista sallituista kytkentämassoista. Vetolaitteiden sijoittaminen kuormalavalle on sallittu vain kevyissä tilapäisissä rakennusrautojen ja vastaavan pitkän tavaran paikalliskuljetuksissa.

20 § (5.4.2013/252)

20 § on kumottu A:lla 5.4.2013/252.

21–24 §

21–24 § on kumottu A:lla 21.4.2009/256.

25 §
Taksivalaisin

1. Taksivalaisimen tulee olla noin 300 mm levyinen ja 115 mm korkuinen ja sen tulee näyttää kaikkiin suuntiin keltaista valoa. Valaisimeen on eteen tai eteen ja taakse merkittävä mustin kirjaimin sana "TAKSI" tai "TAXI". Valaisimeen saa merkitä mustin merkein taksin järjestysnumeron, ryhmänumeroa osoittavan tunnuksen ja asemapaikan. Valaisimeen saa liittää laitteen, jolla valaisimen saa vilkkumaan hätätilanteessa.

2. Valaisin tulee asentaa auton katolle ja sen saa asentaa ajoneuvon keskelle tai vasemmalle puolelle vähintään 0,15 metrin etäisyydelle ajoneuvon sivusta.

26 § (21.4.2009/256)
Kilpien valaisimet

1. M2- ja M3-luokan ajoneuvon linjan päätepisteen, linjan numeron ja ajoneuvon täynnä olemista osoittavan kilven, sekä N2- ja N3-luokan ajoneuvon kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan, ajoneuvon omistajan nimen tai linjan päätepisteen osoittavan kilven tulee näyttää valkoista tai vaaleankeltaista valoa, joka ei saa vilkkua. Kilven valovoima referenssiakselin suunnassa saa olla enintään 200 kandelaa. (18.12.2014/1291)

2. M2-luokan ajoneuvon linjan päätepisteen, linjan numeron ja ajoneuvon täynnä olemista osoittavassa kilvessä tekstin korkeuden tulee olla vähintään 100 mm, jos teksti on yhdessä rivissä, ja vähintään 50 mm, jos teksti on kahdessa rivissä. Pelkän linjanumeron käsittävässä kilvessä tulee numeroiden korkeuden olla vähintään 150 mm. M3-luokan ajoneuvossa vastaavat vähimmäiskorkeudet ovat 150 mm, 70 mm ja 200 mm.

3. Ajoneuvon 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kilpi, joka vaatimuksiltaan poikkeaa 1 ja 2 momentin vaatimuksista, hyväksytään, jos kilpi on autojen ja perävaunujen puitedirektiivin mukaan tyyppihyväksytyn M2- tai M3-luokan ajoneuvon alkuperäinen varuste ja hyväksytty käytettäväksi muussa ETA-valtiossa.

27 § (18.12.2014/1291)

27 § on kumottu A:lla 18.12.2014/1291.

28 §
Vetoauton tunnusvalaisimet

Vetoauton tunnusvalaisinten tulee näyttää ruskeankeltaista valoa. Valaisinten valovoima referenssiakselin suunnassa saa olla enintään 200 kandelaa. Valaisimet tulee sijoittaa symmetrisesti auton katolle.

29 §
Tiepalveluauton ja ensiaputoimintaan käytettävän auton tunnusvalaisin

1. Tiepalveluauton tunnusvalaisin saa olla enintään 650 mm levyinen ja 120 mm korkuinen ja sen tulee näyttää kaikkiin suuntiin keltaista valoa. Valaisimeen on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkittävä sana "TIEPALVELU", "VÄGSERVICE" tai "ROAD SERVICE" taikka näiden yhdistelmä ja tarvittaessa tiepalvelujärjestön nimi ja tunnus. Valaisimen valovoima referenssiakselin suunnassa saa olla enintään 200 kandelaa.

2. Valaisin saa olla yksityiskäyttöön rekisteröidyssä autossa, jota käytetään vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoimintaan osallistuvan tiepalvelua harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen, jossa on vähintään 15 tiepalvelua harjoittavaa jäsentä, järjestämässä tiepalvelutoiminnassa. Tällaisessa ajoneuvossa tulee olla riittävä ensiapu- ja korjausvälineistö ja varaosia sekä viestintävälineistö.

3. Erityisesti ensiaputoimintaan käytettävään autoon saa 2 momentissa mainituin perustein, kuitenkin korjausvälineitä ja varaosia vaatimatta, asentaa valkoista valoa näyttävän valaisimen, johon on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana "ENSIAPU", "FÖRSTA HJÄLP" tai "FIRST AID" taikka näiden yhdistelmä ja ensiapujärjestön tunnus.

4. Tiepalvelua tai ensiaputoimintaa harjoittavan järjestön enintään vuotta aikaisemmin antama todistus kyseisen ajoneuvon kuljettajan riittävästä ensiaputaidosta ja, jos on kysymys tiepalvelusta, korjaustaidosta sekä ajoneuvon käyttämisestä tähän toimintaan on pidettävä ajoneuvoa ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä liikenteen valvojalle. Tunnusvalaisin on peitettävä tai poistettava, kun ajoneuvoa käytetään tiellä osallistumatta tiepalvelu- tai ensiaputoimintaan.

30 § (19.6.2003/575)
Hinausauton valolaite

Hinausautossa tulee olla irrallinen taka-, jarru- ja suuntavalaisimet käsittävä laite asetettavaksi hinauksessa olevan ajoneuvon taakse, jos hinauksessa olevan ajoneuvon valaisimet eivät ole säännösten mukaisesti käytettävissä. Vaihtoehtoisesti hinausautossa saa olla kahdennetut taka-, jarru- ja suuntavalaisimet ohjaamon takana ylhäällä.

31 § (18.12.2014/1291)
Peruutushälytin

Muussa autossa kuin M1-luokan ajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna, fast -aikavakiota käyttäen, ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

31 a § (18.12.2014/1291)
Linja-auton ensiaputarvikkeet ja sammutin

1. Linja-auton ensiaputarvikkeiden tulee täyttää linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (637/1990) 35 §:n vaatimukset tai muun ETA-valtion taikka Ahvenanmaan maakunnan kyseisen tyyppisen linja-auton ensiaputarvikkeita koskevat vastaavan tason vaatimukset.

2. Linja-auton sammuttimen tulee täyttää 1 momentissa mainitun päätöksen 34 §:n vaatimukset tai muun ETA-valtion taikka Ahvenanmaan maakunnan kyseisen tyyppisen linja-auton sammutinta koskevat vastaavan tason vaatimukset.

31 b § (21.4.2009/256)
Näkyvyys tuulilasista ja ohjaamon sivulaseista

Auton tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Auton sisä- tai ulkopuolelle ei saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä. Liikenneministeriön määräysten mukaisen pysäköintikiekon saa kuitenkin kiinnittää tuulilasin oikealle puolelle. Samoin saa lapsen turvaistuimen kiinnittää kuljettajan vieressä olevalle istuimelle ehdolla, ettei se kohtuuttomasti rajoita näkyvyyttä.

32 § (18.12.2014/1291)

32 § on kumottu A:lla 18.12.2014/1291.

33 §
Ajoneuvoalustojen rakenne ja varusteet

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin ajoneuvon alustoihin, joita ei ole vielä varustettu korilla. Niissä ei kuitenkaan tilapäisten siirtojen aikana vaadita heijastimia, taustapeilejä, roiskesuojia eikä -läppiä silloinkaan, kun alusta on varustettu ohjaamolla, eikä vetolaitetta, etu- ja taka-alleajosuojaa, sivusuojaa, luvattoman käytön estävää laitetta eikä ajopiirturia.

5 luku

Erinäiset säännökset

34–38 §

34–38 § on kumottu A:lla 18.12.2014/1291.

38 a § (17.6.2010/584)
Raportointi tyyppihyväksyntämenettelyn soveltamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2011 komissiolle ajoneuvolain 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun direktiivin mukaisten tyyppihyväksyntämenettelyjen soveltamisesta.

39 § (12.5.2006/382)
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

3. Vuonna 1993 tai sen jälkeen muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun tai otettavan ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää ne vaatimukset:

a) jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa; tai

b) joita liitteissä olevien taulukoiden mukaisesti sovelletaan ajoneuvon käyttöönottopäivänä.

4. Ennen vuotta 1993 muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien sellaisten E-sääntöjen tai erityisdirektiivien vaatimukset, joita Geneven sopimukseen liittynyt valtio tai ETA-valtio sai soveltaa ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana; M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakokaasupäästöjen ja takaistuimen turvavöiden kiinnityspisteiden tulee kuitenkin täyttää samana ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa koskevat vaatimukset; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

5. Edellä 2–4 momentissa säädetystä poiketen 10 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen liikenteessä käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44/03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka sanotun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti. (18.12.2014/1291)

6. Jos ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän asetuksen tultua voimaan, muutetun ajoneuvon on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset. Muutetun ajoneuvon istuimien tulee kuitenkin täyttää 21–24 §:n vaatimukset.

7. Asetuksen 16 §:n vaatimusta nopeudenrajoittimen käyttämisestä sovelletaan:

a) 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen käyttöön otettaviin M3-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 10,0 tonnia, sekä mainittuna aikana käyttöön otettaviin N2-luokan ja M2-luokan ajoneuvoihin;

b) yksinomaan kansalliseen liikenteeseen käyttöön otettaviin M2-luokan ajoneuvoihin 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana sekä yksinomaan kansalliseen liikenteeseen mainittuna aikana käyttöön otettaviin N2-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 7,5 tonnia, 1 päivästä tammikuuta 2006;

c) liitteessä 1 olevan I osan 41 kohdassa tarkoitetussa ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 88/77/ETY säädetyt pakokaasupäästöjen raja-arvot, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2001/27/EY, täyttäviin 1 päivän lokakuuta 2001 ja 1 päivän tammikuuta 2005 välisenä aikana käyttöön otettaviin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2006, jos ajoneuvoa käytetään kansainvälisessä liikenteessä ja 1 päivästä tammikuuta 2007, jos ajoneuvoa käytetään yksinomaan kansallisessa liikenteessä.

Komission direktiivi 2001/116/EY (32001L0116); EYVL N:o L 18, 21.1.2002, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY (32001L0085); EYVL N:o L 42, 13.2.2002, s. 1, Komission direktiivi 2002/78/EY (32001L0078); EYVL N:o L 267, 4.10.2002, s. 23, Komission direktiivi 2002/80/EY (32002L0080); EYVL N:o L 291, 28.10.2002, s. 20, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/85/EY (32002L0085); EYVL N:o L 327, 4.12.2002, s. 8

LVMa autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta(6.3.2014/219)

A:lla 219/2014 muutettu liitteen 1 I osan johdanto-osa tuli voimaan 1.4.2014.

Liite 1

I OSA (5.4.2013/252)

AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan M-, N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppihyväksynnässä ja yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa. Taulukossa rinnakkaisina vaatimuksina mainittuja kansallisia säännöksiä ei sovelleta EY-tyyppihyväksyntään. EY-tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, joita on tyyppihyväksynnän jälkeen muutettu, sovelletaan muutosten osalta tämän liitteen tai auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998) vaatimuksia.

2. Jos tyyppihyväksyntä- tai vastaavuusvaatimuksen voimaantulopäivä on merkitty:

a) yhden direktiivin kohdalle;

b) direktiivin yhden muutoksen kohdalle;

c) direktiivin sen yhden tai useamman muutoksen alueelle; tai

d) useamman muutoksen alueelle,

sanottu direktiivi muutoksineen, muutos tai useammat muutokset tulevat voimaan ja niitä sovelletaan sanotusta päivästä alkaen Suomessa tyyppihyväksyttävään, yksittäishyväksyttävään tai rekisteröinti- tai muutoskatsastettavaan ajoneuvoon.

3. Autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen IV osan II UNECE-sääntöjen liiteluettelossa mainitut E-säännöt vastaavat taulukon erityisdirektiivejä tai -asetuksia.

Euroopan komissio tiedottaa (A)-merkinnällä merkittyjen direktiivien soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklan päivämäärien jälkeen.

4. Tässä taulukossa ja sen alaviitteissä ajoneuvon massalla ja ajoneuvon enimmäismassalla tarkoitetaan sen suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna.

5. Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

6. Bulgarian ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla seuraavat direktiivit katsotaan täydennetyiksi direktiivin 2006/96/EY niihin kohdistuvilla muutoksilla: 70/156/ETY, 2000/40/EY, 2001/56/EY, 2001/85/EY, 2005/66/EY, 70/157/ETY, 70/220/ETY, 70/221/ETY, 70/388/ETY, 71/127/ETY, 2003/97/EY, 71/320/ETY, 72/245/ETY, 74/61/ETY, 74/408/ETY, 74/483/ETY, 76/114/ETY, 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY, 77/540/ETY, 77/541/ETY, 2000/3/EY, 78/318/ETY, 78/932/ETY, 91/226/ETY ja 95/28/EY.

Vaatimus ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölleEU-säädösE-sääntöAjoneuvo luokat, joita vaatimus koskeeVoimaantulopäivä
TyyppihyväksyntävaatimusVaatimus direktiiviä, EY-asetusta tai E-sääntöä vastaamisesta
- muutossäädöksetuudelle ajoneuvo­tyypilleensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolleuudelle ajoneuvo­tyypilleensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O-luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä70/156/ETY1 (kumottu 29.4.2009 alkaen)M, N, OM1-luokka: 1.1.19962M1-luokka: 1.1.199821993
-78/315/ETY3
-78/547/ETY4
-80/1267/ETY5
-87/358/ETY6
-87/403/ETY7
-92/53/ETY8
-93/81/ETY9 (kumottu 29.4.2009 alkaen)1.10.1993
-95/54/EY1010M, NM1-luokka: 1.1.1998M1-luokka: 1.10.20021.1.19981.10.2002
-96/27/EY1195M1, N1 (R-pisteen korkeus 700 ≤ mm)1.10.19981.10.2003
-96/79/EY1294M1 ≤ 2500 kg1.10.19981.10.2003
-97/27/EY13M2, M3, N, O1.8.1997
-98/14/EY14 (kumottu 29.4.2009 alkaen)M, N, OM1-luokka: 1.10.1998ei koske; aiempaa vaatimustenmukaisuustodistusta voi käyttää 30.9.1999 saakka1.10.1998ei koske; aiempaa vaatimustenmuka isuustodistusta voi käyttää 30.9.1999 saakka
-98/91/EY15105N, O1.12.1999
-2000/40/EY16 (A)93N2, N310.8.2003
-2001/56/EY17 (A)122M, N, OM1-luokka: 9.5.2004M1-luokka: 9.5.20059.5.2004ei koske
-2001/85/EY1836, 52, 66, 107M2, M313.2.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä)ei koske13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös; kumottu 29.4.2009– 29.10.2012 alkaen)13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös; kumottu 29.10.2010– 29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
-2001/92/EY1943M, N, OM1-luokka: 1.10.2002M1-luokka: 1.7.200319a1.10.2002ei koske
-2001/116/EY20 (kumottu 29.4.2009 alkaen)M, N, OM1-luokka: 1.7.2002M1-luokka: 1.7.2003 (koskee vaatimustenmukaisuustodistuksen mallia)muut ajoneuvoluokat: 1.7.2002muut ajoneuvoluokat: 1.7.2003 (koskee vaatimustenmukaisuustodistuksen mallia)
-2003/102/EY20aM1, N11.10.2005/ 1.9.201031.12.2012/ 1.9.2015
-2003/97/EY20b (A)46M, N26.1.2006/ 26.1.200726.1.2007/ 26.1.2010
-2004/3/EY20c (kumottu 2.1.2013 alkaen)M1, N1M1-luokka: 19.2.2005;N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2006;
N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2005:N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2008
N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2007
-2004/78/EY20dM, N, O1.1.20061.1.2007
-2004/104/EY20e10M, N, OM1-luokka: 1.7.2006M1-luokka: 1.1.2009muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006muut ajoneuvoluokat: 1.1.2009
-2005/49/EY20e10M, N, OM1-luokka: 1.7.2006M1-luokka: 1.8.2006muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006muut ajoneuvoluokat: 1.8.2006
-2005/64/EY20fM1, N1M1- ja N1 ­luokat: 15.12.2008M1- ja N1 ­luokat: 15.7.2010
-2005/66/EY20gM1, N1M1-luokka ≤ 3500 kg ja N1-luokka: 25.11.2006M1-luokka ≤ 3500 kg ja N1-luokka: 25.5.2007
-2006/28/EY20e10M, N, OM1-luokka: 1.7.2006muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006
-2006/40/EY20h*M1, N18121.6.2008/ 1.1.2011/ 21.6.200821.6.2009/ 1.1.2017/ 21.6.2009
-2007/37/EYM1, N18121.6.200821.6.2009
-EY N:o 715/200720i*M1, M2, N1, N226b1.9.20091.1.2011
2007/46/EY1aM, N, O29.04.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 1060/2008*29.04.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 78/200920a*M1, N124.11.200924.2.2011
-EY N:o 79/200920n*M, N24.11.201124.2.2012
-EY N:o 385/2009*M, N, O29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 595/200920j*M, N31.12.201231.12.2013
-EY N:o 661/200920o*M, N, O1.11.20121.11.2014
-EU N:o 371/2010*M, N29.4.2010
-2010/19/EU20kN, O9.4.2011
-EU N:o 183/2011*M1, N126.2.2012
-EU N:o 582/201120j*M, N, O31.12.201231.12.2013
-EU N:o 678/2011*M, N, O29.10.201220l
-EU N:o 65/201220m*M11.11.20121.11.2014
-EU N:o 1229/2012*M, N, OM1, N1 pienet sarjat: 1.11.2016
-EU N:o 1230/201213*M2, M3, N, O
-EU N:o 143/201320i*M1, N1
-EU N:o 171/2013* (kumottu)M1, N1
-EU N:o 195/201320i*M1, N1
1. Sallittu melutaso ja pakojärjestelmä70/157/ETY51, 59 (varaosa­äänenvaimennin)M, N1993
-73/350/ETY
-77/212/ETY
-81/334/ETY
-84/372/ETY
-84/424/ETY
-89/491/ETY
-92/97/ETY (varaosaäänen­vaimennin ym.)211.10.19951.10.1996
-96/20/EY1.1.1997ei koske
-1999/101/EY1.10.2000ei koske
-2007/34/EY21a6.7.2008ei koske
2. Päästöt/Tiedonsaanti70/220/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)49, 83, 103 (varaosakat alysaattori)M1- ja N1-luokatM1-luokan ottomoottorilla varustettuun ajoneuvoon sovelletaan 1.1.1992 alkaen Yhdysvaltojen liittovaltion vuonna 1985 tai myöhemmin käyttöön otetuille henkilöautoille asettamia vaatimuksia (Code of Federal Regulations, § 86.087-8) tai niitä vastaavia Sveitsin, Itävallan, Ruotsin, Norjan tai Saksan asettamia vaatimuksia. M1-luokan dieselmoottorilla varustettuun henkilöautoon ja ensi kertaa käyttöön otettuun pakettiautoon vaatimusta sovelletaan 1.1.1993 alkaen vaihtoehtona direktiivin 91/441/ETY mukaisille vaatimuksille.
-74/290/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)Vuonna 1992 käyttöön otettuun henkilöautoon, jonka kantavuus on suurempi kuin 760 kg, maastohenkilöautoon, vientirekisteröitävään, muuttotavarana tullattuun taikka ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan hallinnassa olevaan henkilöautoon, nopeuskilpailussa käytettävään henkilöautoon sitä kilpailussa käytettäessä, kilpailuun mentäessä ja sieltä palattaessa, perintönä tai testamentilla saatuun autoon ja tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon sovelletaan kuitenkin direktiivin 83/351/ETY tai vastaavantasoisia vaatimuksia.
-77/102/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-78/665/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-83/351/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-88/76/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-88/436/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-89/458/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-89/491/ETY (liite II kumottu 2.1.2013 alkaen)
-91/441/ETY22(EURO 1) (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.1995
-93/59/ETY (N1-luokka) (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.1995
-94/12/EY23(EURO 2) (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.1996; poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka1.1.1997; poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka
-96/44/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.1997ei koske
-96/69/EY24 (N1-luokka) (kumottu 2.1.2013 alkaen)N1-luokka, alaluokka I: 1.10.1997;N1-luokka, alaluokka I: 1.10.1998;
alaluokat II ja III: 1.10.1998;alaluokat II ja III: 1.10.1999;
poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakkapoikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka
-98/69/EY25(EURO 3 ja 4) (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.2000/01/05/061.1.2001/02/06/07
-98/77/EY (varaosakatalysaattori) (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.10.1999
-1999/102/EY26 (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.2000/01/03/05/061.1.2001/02/04/06/07
-2001/1/EY26 (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.2003/061.1.2004/07
-2001/100/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.1.2002/0327ei koske
-2002/80/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.7.200328M1-luokka ≤ 2500 kg, N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2006;
M1-luokka > 2500 kg, N1luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2007
-2003/76/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)4.9.2004
EY N:o 715/200726a*83M1, M2, N1, N226bEuro 5: 1.9.2009/2010;Euro 5: 1.1.2011/2012;
-EY N:o 595/2009* (soveltaminen 31.12.2012)Euro 6: 1.9.2014/2015Euro 6: 1.9.2015/2016
-EY N:o 692/200826c*
-EU N:o 566/2011*
-EU N:o 459/2012*Euro 6c: 1.9.2017/2019
-EU N:o 630/201226d*
-EU N:o 143/201326e*Valmistuneet ajoneuvot: 1.1.2014
-EU N:o 171/2013* (kumottu)
-EU N:o 195/2013* (ekoinnovaatiot)
3. Polttonestesäiliöt ja alleajosuojat takana29, 29a70/221/ETY (A)34, 58M, N, OM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-79/490/ETY30 (A) (alleajosuoja)
-81/333/ETY (A) (alleajosuoja)
-97/19/EY (polttonestesäiliö) (A)M1-luokka: 1.10.1997ei koske1.10.1997ei koske
-2000/8/EY (muoviset polttoainesäiliöt) (A)M1-luokka: 3.5.2002M1-luokka: 3.5.20033.5.2002ei koske
-2006/20/EY (alleajosuoja) (A)M1-luokka: 11.9.2007M1-luokka: 11.3.201011.9.200711.3.2010
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
4. Takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattava tila70/222/ETY (kumottu)M, N, OM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998N- ja O-luokat, muut M-luokan ajoneuvot: 1.1.1999
29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.2012
-EU N:o 1003/2010*
5. Ohjauslaite3170/311/ETY (A)79M, N, OM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998puoliperävaunun vetoauto: 1993
-92/62/ETY (A)muu M-luokan ajoneuvo: 1.1.2000puoliperävaunun vetoauto: 1.1.1998;
O-luokan ajoneuvot: 1.1.2000
-1999/7/EY (A)M1-luokka: 1.10.2000ei koske1.10.2000ei koske
29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
6. Ovet70/387/ETY32 (A)11M1M1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-98/90/EY (A)M1, NM1-luokka: 1.10.2000ei koske1.10.2000ei koske
-2001/31/EY (A)M1-luokka: 1.12.2001ei koske1.12.2001ei koske
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU N:o 130/2012*M, N1.11.20121.11.2014
7. Äänimerkinantolaite70/388/ETY (A)28M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
8. Taustapeilit/epäsuoran näkemisen laitteet3371/127/ETY34 (A)46M, NM1-luokka:1.1.1996M1-luokka:1.1.19981993
-79/795/ETY34 (A)
-85/205/ETY34 (A)
-86/562/ETY34 (A)
-88/321/ETY34 (A)
2003/97/EY34a (A)46M, N26.1.2006 / 26.1.200734b, 34cM2-, M3-, N2ja N3-luokat: 26.1.2007;M2-, M3-, N2- ja N3-luokat: 26.1.200734d;M2- ja M3-luokat: 26.1.2007;
-2005/27/EY (A)M1- ja N1 -luokat: 26.1.2010N1-luokka: 26.1.2007N2- ja N3-luokat: 26.1.2007, 1.1.200034e;
N1-luokka: 26.1.2010
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
9. Jarrulaitteet3571/320/ETY13, 13-H, 90 (varaosajarrupäällysteet)M, N, OM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-74/132/ETY
-75/524/ETY
-79/489/ETY
-85/647/ETY36
-88/194/ETY
-91/422/ETY (sisältää vaatimuksen lukkiutumattomista jarruista)N3-luokka > 16 t, O4-luokan perävaunun vetoauto, M3-luokka > 12 t, VAK-ajoneuvot (N3-luokan säiliöauto, säiliöperävaunu > 6 t ja sen vetoauto): 1.12.1994
-98/12/EY (sisältää vaatimukset varaosajarrupäällysteille)M1-luokka: 1.10.1999M1-luokka: 31.3.2001 (koskee myös käyttöön otettavia jarrupäällysteitä)1.10.199931.3.2001
-2002/78/EY (jarrupäällysteiden merkinnät ja pakkaus)Direktiivin vaatimukset täyttävät jarrupäällysteet ja niiden pakkaukset tunnustetaan 1.1.2003 alkaen
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
10. Ajoneuvojen aiheuttamat radiohäirinnät ja sähkömagneettinen yhteensopivuus72/245/ETY (A)10M, N, OM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998ottomoottorilla varustetut: 1993
-89/491/ETY (A)
-95/54/EY37 (A)M1-luokka: 1.1.1998M1-luokka: 1.10.20021.1.19981.10.2002
-2004/104/EY (A)M1-luokka: 1.7.2006M1-luokka: 1.1.2009muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006muut ajoneuvoluokat: 1.1.2009
-2005/49/EY37b (A)M1-luokka: 1.7.2006M1-luokka: 1.8.2006muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006muut ajoneuvoluokat: 1.8.2006
-2005/83/EY (A)M1-luokka: 1.10.2006muut ajoneuvoluokat: 1.10.2006
-2006/28/EY37b (A)M1-luokka: 1.7.2006muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006
-2009/19/EY (A)M1-luokka: 2.10.2009muut ajoneuvoluokat: 2.10.2009
29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
11. Dieselmoottorin savutus72/306/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)24M, N1993
-89/491/ETY38 (kumottu 2.1.2013 alkaen direktiivin 72/306/ETY muutosten osalta)1.1.1997
-97/20/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)1.10.1997ei koske
-2005/21/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)9.3.2006ei koske
12. Muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto, kattoluukku, selkänojat ja istuinten takaosat74/60/ETY39 (A)21M1M1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-78/632/ETY (A)
-2000/4/EY (A) (sähkökäyttöiset ikkunat, kattopaneelit ja väliseinäjärjestelmät)8.4.20028.4.2003
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
13. Luvattoman käytön estävät laitteet74/61/ETY40 (A)18, 97 (ajonestolaite ja hälytyslaite)M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-95/56/EY40 (A) ml. ajonestolaite ja hälytyslaite116M1, N1ajonestolaite M1-luokan ajoneuvoissa: 1.1.1997ajonestolaite M1-luokan ajoneuvoissa: 1.10.1998N1-luokka: 1.10.1998
M, N29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
14. Ohjauslaitteen toiminta törmäystilanteessa74/297/ETY41 (A)12M1, N1 < 1500 kg1993
-91/662/ETY42 (A)1.10.19961.10.1997
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
15. Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus43a74/408/ETY4417, 80 (M2- ja M3- luokka), 14 (jos turvavyön kiinnityspisteet istuimessa)M,N < 1500 kg1993
-81/577/ETYM1-luokka: 1.1.1993
-96/37/EYM, NM1-luokka: 1.10.1997M1-luokka: 1.10.1999N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1997;N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1999;
≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1999≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.2001
-2005/39/EY43bM1-luokka: 20.10.2006M1-luokka: 20.10.2007M2-, M3- ja N l-uokat: 20.10.2006M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
16. Ulkonevat osat74/483/ETY (A)26M11.1.19961.1.1998
-79/488/ETY (A)1.1.1999ei koske
-2007/15/EY (A)4.4.2009ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
17. Nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteet4575/443/ETY39M,NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-97/39/EYM1-luokka: 1.10.1998Muut ajoneuvot: 1.10.1998
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.2012
-EU N:o 130/2012*
18. Lakisääteiset kilvet ja merkinnät sekä niiden sijainti ja kiinnitysmenetelmä4676/114/ETY (A)-M, N, OM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993; massoja koskevat merkinnät ajoneuvon valmistajan kilvessä kuitenkin N1-luokassa: 21.5.1998
-78/507/ETY
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU N:o 19/2011*
-EU N:o 249/2012*
19. Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETY14M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998M1- ja N1-luokka sekä M2-luokka ≤ 3500 kg: 1993
-81/575/ETY
-82/318/ETYM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998M1-luokka: 1993
-90/629/ETYM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.7.1997M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1993M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1.7.1997
-96/38/EYM1-luokka: 1.10.199747M1-luokka: 1.10.199947M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1997;M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1999;
M2-luokka ≤ 3500 kg: 1.10.1999M2-luokka ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2005/41/EY47aM1-luokka: 20.10.2006M1-luokka: 20.10.2007M2, M3- ja N-luokat: 20.10.2006M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
20. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus4876/756/ETY (A)48M, N, OM1-luokka: 1.10.1998M1-luokka: 1.10.20001993
-83/276/ETY (A)
-80/233/ETY (A)
-82/244/ETY (A)
-84/8/ETY (A)
-89/278/ETY (A)1.10.1994
-91/663/ETY (A)
-97/28/EY (A)1.10.19981.10.2000
-2007/35/ EY48a (A)M1-luokka: 10.7.2011M1-luokka:10.7.201110.7.2011
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-2008/89/EY (A)M1- ja N1- luokat: 7.2.2011;N1-luokka: 7.2.2011;
M2-, M3-, N- ja O-luokat: 7.8.201248bM2-, M3-, N- ja O-luokat: 7.8.201248b
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
21. Heijastimet76/757/ETY3M, N, O1993
-97/29/ETY1.10.19981.10.1999
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
22. Etu-, taka-, jarru-, sivu-, ääri- ja huomiovalaisimet4976/758/ETY7, 87, 91M, N, O1993
-89/516/ETY 1.10.1995
-97/30/EY1.10.19981.10.1999
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
23. Suuntavalaisimet76/759/ETY6M, N, O1993
-89/277/ETY1.10.1995
-1999/15/EY1.4.2000ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
24. Rekisterikilven valaisin76/760/ETY4M, N, O1993
-97/31/EY1.10.19981.10.1999
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
25. Ajovalaisimet, ml. hehkulamppu76/761/ETY1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 123M, N, O1993
-89/517/ETY14.6.1995
-1999/17/EY1.4.2000ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
26. Etusumuvalaisimet76/762/ETY19M, N1993
-1999/18/EY1.4.2000ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
27. Hinauslaitteet77/389/ETY (kumottu)-M, NM1-luokka: 1.10.19971.1.1997
-96/64/EYM1-luokka: 1.10.1997ei koske1.10.1997ei koske
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU N:o 1005/2010*1.11.2012
28. Takasumuvalaisimet77/538/ETY38M, N, O1993
-89/518/ETY
-1999/14/EY1.4.2000ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
29. Peruutusvalaisimet77/539/ETY23M, N, O1993
-97/32/EY1.10.19981.10.1999
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
30. Pysäköintivalaisimet77/540/ETY77M, N1993
-1999/16/EY1.4.2000ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
31. Turvavyöt50a(18.12.2014/1291)77/541/ETY16, 44, 129 (lasten turvalaitteen turvavyön osalta)M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998M1- ja N1-luokat sekä M2-luokka ≤ 3500 kg: 1993
-81/576/ETY
-82/319/ETYM1-luokka: 1993
-90/628/ETYM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.7.1997M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1993M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1.7.1997
-96/36/EYM1-luokka: 1.10.1997M1-luokka: 1.10.1999M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1997; M2-luokka: ≤ 3500 kg: 1.10.1999M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1999; M2-luokka: ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2000/3/EY51M1-luokka: 1.10.2001M1-luokka: 1.10.2002N1-luokka ja M2-luokka ≤ 3500 kg: 1.10.2002; muut ajoneuvoluokat ks. 96/36/EY
-2005/40/EY50bM1-luokka: 20.10.2006M1-luokka: 20.10.2007M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2006M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2007
29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
32. Näkyvyys eteenpäin5277/649/ETY (A)125M1M1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1997
-81/643/ETY (A)
-88/366/ETY (A)
-90/630/ETY (A)
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
33. Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETY121M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981.1.1997
-93/91/ETY
-94/53/EY
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
34. Huurteen- ja huurunpoistolaitteet78/317/ETY53 (kumottu 1.11.2012)M1M1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993, laite oltava, ei erityisvaatimuksia
-EY N:o 661/2009*M1-luokka: 1.11.2012
EU N:o 672/2010*
35. Tuulilasin pesin ja pyyhin78/318/ETY54 (kumottu 1.11.2012 alkaen)M1M1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993, laite oltava, ei erityisvaatimuksia
-94/68/EY
24.9.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*M1-luokka: 1.11.2012
EU N:o 1008/2010*
36. Lämmitysjärjestelmät78/548/ETY (kumottu 9.5.2004 alkaen)122M11.1.19961.1.1998
2001/56/EY55 (A)M, N, O9.5.20049.5.2005
-2004/78/EY (A)1.1.20061.1.2007
-2006/119/EY (A)1.4.2008ei koske
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.2012 1.11.2014
37. Roiskesuojat78/549/ETY (kumottu)M1M1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.1998M1-luokka: 1993;
-94/78/EY
-EY N:o 661/2009*1.11.2012
EU N:o 1009/2010*
38. Pääntuet78/932/ETY5617, 25, 80M11.10.19961.10.199819931993
(-96/37/EY, ks. kohta 15, kun pääntuki integroitu istuimeen)M, NM1-luokka: 1.10.1997M1-luokka: 1.10.1999N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1997;N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1999;
M2-luokka ≤ 3,5 tonnia: 1.10.1999M2-luokka ≤ 3,5 tonnia: 1.10.2001
M1M1-luokka: 29.4.2009–29.4.20111aM1-luokka: 29.4.20121a
-EY N:o 661/2009*M, N1.11.20121.11.2014
39. Polttoaineen kulutuksen mittaus5780/1268/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)101 (vaihtoehto)M11.1.19961.1.1997
-89/491/ETY (liite V kumottu 2.1.2013 alkaen)
-93/116/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-1999/100/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)M1-luokka ≤ 2500 kg: 1.1.2000;M1-luokka ≤ 2500 kg: 1.1.2001;
M1-luokka > 2500 kg: 1.1.2001M1-luokka > 2500 kg: 1.1.2002
-2004/3/EY57a (kumottu 2.1.2013 alkaen)-M1, N1M1-luokka: 19.2.2005;N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2006;
N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2005;N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2008
N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2007
40. Moottorin tehon mittaus5880/1269/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen)85 (vaihtoehto)M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19971.1.1997
-88/195/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen)
-89/491/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen)
-97/21/EY (kumottu 31.12.2013 alkaen)1.10.1997ei koske1.10.1997ei koske
-1999/99/EY (kumottu 31.12.2013 alkaen)1.6.2000ei koske1.6.2000ei koske
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 595/2009*31.12.2012/31.12.2013
-EU N:o 64/2012*
41. Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt88/77/ETY59 (kumottu 9.11.2006 alkaen)49 (vaihtoehto)M2, M3, N2, N31993
-89/491/ETY (liitteet II ja V kumottu 2.1.2013 alkaen)
-91/542/ETY60 I liitteen 8.3.1.1 kohdan taulukko (kumottu 9.11.2006 alkaen)rivi A (EURO I): 19931.10.1993
rivi B (EURO II): 1.10.19951.10.1996
-96/1/EY (kumottu 9.11.2006 alkaen)1.7.1996
-1999/96/EY (EURO III, IV ja V)60, 61, direktiivin I liitteen 6.2.1 kohdan taulukko (kumottu 9.11.2006 alkaen)ks. alaviite 60, 61ks. alaviite 60, 61
-2001/27/EY61 (kumottu 9.11.2006 alkaen)1.10.2001dieselmoottorit: 1.10.2001;
kaasumoottorit: 1.10.2003
2005/55/EY61a, 61b (kumottu 31.12.2013 alkaen)-M1 > 3500 kg, M2, M3, N1,N2, N31.10.2005/20081.10.2006/2009
-2005/78/EY61a (kumottu 31.12.2013 alkaen)1.10.2005/20081.10.2006/2009
-2006/51/EY61a (kumottu 31.12.2013 alkaen)1.10.2005/20081.10.2006/2009
-EY N:o 715/2007*3.1.2009
-2008/74/EY61c (kumottu 31.12.2013 alkaen)M, N61d3.1.2009
41 a. Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (EURO VI)/tietojen saatavuusEY N:o 595/2009*M, N61e31.12.201231.12.2013
-EU N:o 64/2012*
42. Sivusuojaus89/297/ETY62 (A)73N2, N3, O3, O41993
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
43. Roiskeenestojärjes telmät6391/226/ETY63 (kumottu)-N2, N3, O3, O41993
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-2010/19/EU63aN, O9.4.2011
-EY N:o 661/2009*1.11.2012
-EU N:o 109/2011*
-2011/415/EU63b
44. M1-luokan ajoneuvojen massat ja mitat92/21/ETY (A)M11.1.19961.1.1998
-95/48/EY (A)1.8.1997ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU N:o 1230/2012*
45. Turvalasit92/22/ETY64 (A)43M, NM1-luokka: 1.1.1996M1-luokka: 1.1.19981993
-2001/92/EY (A)M, N, OM1-luokka: 1.10.2002M1-luokka: 1.7.2003651.10.2002ei koske
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
46. Renkaat92/23/ETY66 (kumottu 1.11.2017 alkaen)30, 54, 64, 108, 109 (pinnoitetut renkaat)M, N, O1993
-2001/43/EY (vierintämelu)67 (kumottu 1.11.2017 alkaen)117M, N, Ouudet rengastyypit: 4.8.2003;uudet ajoneuvot: 4.2.2005 (ks. lisäksi alaviite 66)
uudet ajoneuvotyypit: 4.2.2004 (ks. lisäksi alaviite 66)
-2005/11/EY (kumottu 1.11.2017 alkaen)1.1.2006ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.2013/1.11.2017/1.11.2014/1.11.2015/1.11.2016/1.11.2018/1.11.2020
-EU N:o 458/2011*
-EU N:o 523/2012* (rengaspaineiden seuranta)64M1, N11.11.20121.11.2014
47. Nopeudenrajoitin92/24/ETY (A)89M2, M3, N2, N3M3 > 10 t, N3: 1.1.1994 uudet;
1.1.1988 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa:
1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa;
M2, M3 ≤ 10 t, N2: ks. 16 §
-2004/11/EY (A)1.1.2005
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
48. Massat ja mitat (muut kuin M1-luokka)97/27/EYM2, M3, N, O1.8.1997; moottoritehon ja massan suhdetta, kääntyvyyttä ja takakulman sivusuuntaista siirtymää koskevat vaatimukset kuitenkin uusille tyypeille 22.7.1999 ja enintään 14,5 metrin pituisen M3-luokan ajoneuvon kääntyvyyttä ja takakulman sivusuuntaista siirtymää koskevat vaatimukset uusille ajoneuvoille 1.1.2004
-2001/85/EY (linja-auton korirakenne)36, 52, 66, 107M2, M313.2.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä)ei koske13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.4.2009– 29.10.2012 alkaen, katso alaviite 1a)13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.10.2010– 29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
-2003/19/EYM2, M3, N, O1.10.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä)ei koske1.10.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.4.2009–29.10.2012 alkaen, katso alaviite 1a)1.10.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.10.2010–29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU N:o 1230/2012*
49. Ohjaamon ulkonevat osat92/114/ETY (A)61N1.1.1997
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
50. Perävaunun kytkentälaitteet94/20/EY68 (A)55, 102 (lyhytkytkentälaite)M, N, OM1-luokka: 1.1.2005M1-luokka: 1.1.20051.8.1997, lyhytkytkentälaitetta koskeva vaatimus kuitenkin 1.1.1999
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
51. Paloturvallisuus95/28/EY (A)118M3 (yli 22 henkilön kuljettamiseen tarkoitetut M3-luokan ajoneuvot)1.10.1999
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
52. Linja-auton korirakenne692001/85/EY36, 52, 66 (korirakenteen lujuus), 107M2, M313.2.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä)ei koske13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.4.2009– 29.10.2012 alkaen, katso alaviite 1a)13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.10.2010– 29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
53. Etutörmäys96/79/EY7094M1 ≤ 2500 kg1.10.19981.10.2003
1999/98/EY1.4.2001ei koske
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
54. Sivutörmäys96/27/EY7195M1, N1 (R-pisteen korkeus ≤ 700 mm)1.10.19981.10.2003
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
56. Vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvot7398/91/EY105N, Otunnustetaan 1.12.1999 alkaen
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
57. Alleajosuoja edessä2000/40/EY (A)93N2, N37410.8.2003
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009*1.11.20121.11.2014
58. Jalankulkijoiden suojelu2003/102/EY75 (kumottu 24.11.2009 alkaen)-M1, N1761.10.2005/1.9.201031.12.2012/1.9.2015
EY N:o 78/2009*-M1, N124.11.200924.2.2011
-EY N:o 631/2009*
59. Kierrätettävyys2005/64/EY77M1, N115.12.200815.7.2010
-2009/1/EY1.1.2012
60. Etusuojajärjestelmä2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen)M1 ≤ 3500 kg, N125.11.200625.5.2007
EY N:o 78/2009*
61. Ilmastointijärjestelmä2006/40/EYM1, N17821.6.2008/1.1.20117921.6.2009/1.1.201779
-2007/37/EY21.6.200821.6.2009
-EY N:o 706/2007*21.6.200821.6.2009
62. VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*M, N24.2.201124.2.2012
-EU N:o 406/2010*
63. Yleinen turvallisuus80aEY N:o 661/2009*M, N, O1.11.20121.11.2014
-EU N:o 407/2011* (Liite IV80b)
-EU N:o 523/2012* (Liite IV80b)
64. VaihtamisopastimetEY N:o 661/2009*M1811.11.20121.11.2014
-EU N:o 65/2012*
65. Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmätEY N:o 661/2009*M2, M3, N2, N382
-EU N:o 347/2012*1.11.201383/1.11.2016841.11.201583/1.11.201884
66. KaistavahtijärjestelmätEY N:o 661/2009*M2, M3, N2, N3851.11.20131.11.2015
-EU N:o 351/2012*
67. Nestekaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihinEY N:o 661/2009*67M, N1.11.20121.11.2014
68. Ajoneuvojen hälytysjärjestelmätEY N:o 661/2009*97M1, N11.11.20121.11.2014
69. SähköturvallisuusEY N:o 661/2009*100M, N
-EU N:o 407/2011*1.5.201186 /4.12.2012871.1.201286
70. Maakaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihinEY N:o 661/2009*110M, N1.11.20121.11.2014

1 Ajoneuvon katsotaan 2 ja 41 kohdassa tarkoitetuin pakokaasupäästövaatimuksia koskevin poikkeuksin täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos se on direktiivin 70/156/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

2 Direktiivi 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/53/ETY, koskee kuitenkin monivaiheisesti tyyppihyväksyttävää M1-luokan ajoneuvoa sekä ETA-valtiossa tyyppihyväksytystä N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavaa ajoneuvoa tyyppihyväksynnässä 1.1.1998 alkaen ja käyttöönotossa 1.1.2000 alkaen.

3 Mahdollisuus erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään.

4 Lisätty tarkastuskohteiden luetteloon matkustajatilan lämmityslaite ja roiskesuojat.

5 Lisätty tarkastuskohteiden luetteloon teho, vääntömomentti ja polttoaineenkulutus.

6 Tarkistuksia määritelmiin, ilmoituslomakkeeseen, todistukseen ja sen toimittamiseen.

7 Lisätty maastoajoneuvojen määritelmät.

8 Tyyppihyväksynnän uudistus ja pakollisuus M1-luokan ajoneuvoille.

9 Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevan poikkeuksen ulottaminen kaikkiin ajoneuvoluokkiin.

10 Ajoneuvojen aiheuttamat radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus, ks. 10 kohta.

11 Sivutörmäys, ks. 54 kohta.

12 Etutörmäys, ks. 53 kohta.

13 Mitat ja massat, muut kuin M1-luokka, ks. 48 kohta.

14 Tyyppihyväksyntämenettelyn kehittäminen.

15 Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon tunnustaminen, ks. 56 kohta.

16 Alleajosuoja edessä, ks. 57 kohta.

17 Lämmityslaitteita koskevan direktiivin uudistus, ks. 36 kohta.

18 Linja-autojen erityissäännökset, ks. 48 ja 52 kohdat.

19 Turvalasidirektiiviä koskevat hallinnolliset muutokset, ks. 45 kohta.

19a Pelkästään osina myytäviin turvalaseihin vaatimuksia sovelletaan 1.7.2003 alkaen; käytössä oleviin ajoneuvoihin saa edelleen valmistaa, tuoda maahan, myydä ja ottaa käyttöön direktiivin 92/22/ETY vaatimukset täyttäviä turvalaseja.

20 Tyyppihyväksyntädirektiivin kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe: direktiivin liitteiden uudistus.

20a Jalankulkijoiden suojelu, ks. 58 kohta.

20b Näkyvyys taakse, ks. 8 kohta.

20c Polttoaineen kulutuksen mittaus, ks. 39 kohta.

20d Lämmitysjärjestelmät, ks. 36 kohta.

20e Ajoneuvojen aiheuttamat radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus, ks. kohta 10.

20f Kierrätettävyys, ks. 59 kohta.

20g Etusuojajärjestelmä, ks. 60 kohta.

20h Ilmastointijärjestelmä, ks. 61 kohta.

20i Päästöt/Tiedonsaanti, ks. 2 kohta.

1a

Voimaantuloajat
AjoneuvoluokatValinnainenUudet ajoneuvotyypitOlemassa olevat ajoneuvotyypit
M1 -luokka-29.4.2009-X
M1-luokan erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot29.4.200929.4.201129.4.2012
N1 -luokan keskeneräiset ja valmiit ajoneuvot29.4.200929.10.201029.10.2011
N1 -luokan valmistuneet ajoneuvot29.4.200929.10.201129.4.2013
N2-3- ja O1-4 -luokan keskeneräiset ja valmiit ajoneuvot29.4.200929.10.201029.10.2012
M2-3 -luokan keskeneräiset ja valmiit ajoneuvot29.4.200929.4.2009 XX29.10.2010
N1-3 - M2-3 - ja O1-4 -luokan erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot29.4.200929.10.201229.10.2014
N2- ja N3 -luokan valmistuneet ajoneuvot29.4.200929.10.201229.10.2014
M2- ja M3 -luokan valmistuneet ajoneuvot29.4.200929.4.2010 XX29.10.2011
O1-4 -luokan valmistuneet ajoneuvot29.4.200929.10.201129.10.2013
X) M1-luokan ajoneuvot, jotka kuuluvat ennen 29.4.2009 EY-tyyppihyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin, hyväksytään liikenteeseen 29.4.2009 jälkeen vaatimatta direktiivin 2007/46/EY mukaista tyyppihyväksyntää.
XX) valmistajan pyynnöstä koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän vaihtoehtona ajoneuvon kansallinen tyyppihyväksyntä 12 kk:n ajan voimaantuloajasta, jos ajoneuvotyyppi, sen järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt on tyyppihyväksytty direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV olevassa I osassa lueteltujen säädösten mukaisesti.

20j Raskaiden ajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus, ks. 41a kohta.

20k Roiskeenestojärjestelmät, ks. 43 kohta.

20l Direktiivin 2007/46/EY liitteessä II ja liitteen IV 1 ja 2 kohdissa vahvistettuja vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuna asetuksella (EU) N:o 678/2011, sovelletaan 9.4.2011 alkaen. Valmistajat voivat soveltaa mitä tahansa asetuksen (EU) N:o 678/2011 säännöstä 4.8.2011 alkaen.

20m Vaihtamisopastimet, ks. 64 kohta. Sovelletaan M1-luokan ajoneuvoihin, joissa on käsivalintainen vaihteisto ja joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg tai joita tyyppihyväksyntä on ulotettu koskemaan asetuksen EY N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

20n Vetykäyttöiset ajoneuvot, ks. 62 kohta.

20o Yleinen turvallisuus, ks. 63 kohta.

21 ETA-valtioissa valmistettujen ja niissä laillisesti säädetyt vaatimukset täyttävien varaosaäänenvaimentimien katsotaan vastaavan asetettuja vaatimuksia, vaikka niitä ei ole varustettu hyväksyntää osoittavalla merkinnällä.

21a Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa direktiivin 2 artiklan testitiedot komissiolle 6. päivänä heinäkuuta 2008 ja 6. päivänä heinäkuuta 2010 välisenä aikana tehdyistä tyyppihyväksyntätesteistä.

22 a) Vaihtoehto 31.12.1995 saakka US-taso, katso yllä olevat kohdat.

b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 91/441/ETY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

23 a) Ei kuitenkaan koske ajoneuvoa, joka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien ja jonka enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg. Näihin ajoneuvoihin sovelletaan direktiivin 91/441/ETY vaatimuksia.

b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 94/12/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/542/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

24 a) Koskee myös ajoneuvoa, joka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien ja jonka enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg.

b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 96/69/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 91/542/ETY ja 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

25 Direktiivin 98/69/EY mukaisia vaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

a) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 3) 1.1.2000 alkaen uusiin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1.1.2001 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, ja 1.1.2002 alkaen kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväksyntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2001,

b) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon B rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 4) 1.1.2005 alkaen uusiin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1.1.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä 1.1.2007 alkaen kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväksyntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2006,

c) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja 1.1.2001 alkaen sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin direktiivissä 96/69/EY tarkoitettuihin M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä 1.1.2002 alkaen ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvoihin ja ajoneuvoihin, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg,

d) dieselmoottorilla varustetut kokonaismassaltaan yli 2000 kg:n M1-luokan ajoneuvot, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle tai jotka ovat maastoajoneuvoja, rinnastetaan a kohtaa sovellettaessa N1-luokan ajoneuvoihin,

e) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.5 kohdan mukaista Tyyppi VI-testiä (alhaisessa ympäristön lämpötilassa kylmäkäynnistyksen jälkeen syntyvien pakokaasujen keskimääräisten hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen tarkastus) 1.1.2002 alkaen M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, jotka on varustettu kipinäsytytteisellä polttomoottorilla, lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kilogrammaa, sekä 1.1.2003 alkaen N1-luokan II- ja III-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, M1-luokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja M1-luokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, mutta ei ylitä 3500 kg,

f) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 98/69/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 91/542/ETY ja 96/1/EY tai EY-tyyppihyväksytty direktiivin 2005/55/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2005/78/EY ja 2006/51/EY taikka E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

26 Direktiivissä 1999/102/EY tarkoitettu sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, on asennettava:

a) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1.1.2000 alkaen,

b) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin a kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2001 alkaen,

c) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2001 alkaen,

d) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin c kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2002 alkaen,

e) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1.1.2003 alkaen,

f) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin e kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2004 alkaen,

g) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2006 alkaen,

h) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin g kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen,

i) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, paitsi

- ajoneuvotyyppeihin, jotka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien,

- ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2003 alkaen,

j) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin dieselmoottorilla varustettuihin i kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2004 alkaen,

k) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joita i kohta ei koske, lukuun ottamatta M1-luokan dieselmoottorikäyttöisiä ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2005 alkaen,

l) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin k kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1.1.2006 alkaen,

m) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin N1-luokan II- ja III-alaluokan sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2006 alkaen, ja

n) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin m kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen.

26a EY-asetuksessa säädetään, että sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2009, lukuun ottamatta 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklaa, joita sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2007.

26b Ajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2610 kg. EY-asetuksessa on säädetty, että sitä voidaan soveltaa valmistajan pyynnöstä ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on enintään 2840 kg.

26c Hiukkasmassan raja-arvoa 4,5 mg/km ja hiukkasten lukumäärän raja-arvoa sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2011 alkaen uusiin ajoneuvotyyppeihin ja 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin.

26d Vetykäyttöisten ajoneuvojen päästöt.

26e Monivaiheisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen CO2-päästöjen määrittäminen (ks. myös EU N:o 510/2011).

27 Alhaisen lämpötilan testiä sovelletaan 1.1.2002 alkaen M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on yli 2500 kg, ja 1.1.2003 alkaen N1-luokan IIja III-alaluokan ajoneuvon uusiin tyyppeihin, useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltujen M1-luokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin ja M1- luokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, mutta ei ylitä 3500 kg.

28 Uusia tyyppihyväksyntöjä saa myöntää ja uusia ajoneuvoja hyväksyä, kun kyse on piensarjatyyppihyväksynnästä, sarjan viimeisistä ajoneuvoista tai uutta teknologiaa soveltavasta ratkaisusta. Ks. myös direktiivin 4 artikla. Varaosakatalysaattoria koskee vain tyyppihyväksyntävaatimus; aiemmin tyyppihyväksyttyjä saa edelleen ottaa käyttöön. Tyyppihyväksyntäviranomainen toimittaa direktiivin liitteessä I olevan 4 lisäyksen 3 kohdan ensimmäisen alaviitteen tarkoittamat tiedot komissiolle.

29 Nestekaasua tai maakaasua käyttävien ajoneuvojen E-säännön n:o 67 tai 110 mukainen hyväksyntä tunnustetaan.

29a Nestekaasua tai paineistettua maakaasua käyttävien ajoneuvojen tapauksessa kunnes direktiiviin 70/221/ETY tehdään asiaankuuluvat muutokset nestekaasua ja paineistettua kaasua kuljettavien. säiliöiden sisällyttämiseksi siihen, vaaditaan E-säännön n:o 67, sellaisena kuin se on muutettuna 01- sarjan muutoksilla tai E-säännön n:o 110 mukainen tyyppihyväksyntä

30 Direktiivissä 70/221/ETY alleajosuojan asentamisvelvoitteesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi alleajosuojaa ei vaadita:

a) puoliperävaunun kytkemiseen tarkoitetussa apuvaunussa;

b) sellaisessa erityiseen tehtävään tarkoitetussa N-luokan ajoneuvossa, jota saa tiellä käyttää vain sen siirtämiseksi työmaalta toiselle;

c) N2G- ja N3G-luokan ajoneuvossa eikä siihen kytketyssä perävaunussa;

d) muilla vaihtokorilaitteilla kuin jalkalavalaitteilla varustetussa autossa.

31 Jos apuvaunun vetopöydän alla on kuulakehä, sen on oltava lukittavissa keskiasentoonsa. Kuulakehän kiertoliike on rajoitettava kumpaankin suuntaan enintään 30°:en suuruiseksi.

32 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 206.

33 a) Direktiivin 71/127/ETY tai E-säännön n:o 46 mukaiset näkyvyysvaatimukset eivät koske perävaunun vetoon tarkoitetun M1- ja N1-luokan ajoneuvon lisätaustapeilejä eivätkä kouluautossa opettajalle vaadittavaa peiliä.

b) Jos ajoneuvon rakenteesta, siihen liittyvästä laitteesta tai varusteesta johtuen näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, ajoneuvoon on asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden kautta kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

34 a) Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 111 tai SFS 4418.

b) M1-luokan ajoneuvon takaikkunaan ei saa ripustaa tai kiinnittää merkkejä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä sisäpuolisen taustapeilin kautta taaksepäin enemmän kuin direktiivissä 71/127/ETY ja E-säännössä n:o 46 sallitaan.

34a a) Direktiiviä ei sovelleta osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, jotka on tarkoitettu varaosiksi ennen 26 päivää tammikuuta 2007 direktiivin 71/127/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvotyyppeihin.

b) Direktiiviä ei sovelleta direktiivin liitteen III kohdan 5 kuljettajan näkökenttävaatimuksia lukuun ottamatta M2- ja M3-luokan alaluokan I uusiin nivelajoneuvotyyppeihin, joissa on vähintään kolme nivellettyä osaa.

34b Jälkimmäinen päivämäärä koskee luokan VI etupeilejä.

34c M2-, M3-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvojen osalta tyyppihyväksyntävaatimus koskee järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

34d Vastaavuusvaatimus koskee järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden asennusta.

34e N2- ja N3-luokan ajoneuvot, jotka on otettu ensi kertaa käyttöön 1.1.2000 tai sen jälkeen eivätkä ole EY-tyyppihyväksytty direktiivin 2003/97/EY mukaisesti tai eivät vastaa kyseisen direktiivin vaatimuksia, on varustettava direktiivin 2007/38/EY mukaisesti epäsuoran näkemisen vaatimukset täyttävillä matkustajanpuoleisella luokan IV laajakulmapeilillä ja luokan V lähietäisyyspeilillä viimeistään 31.3.2009.

35 O1-luokan perävaunuissa ei tarvitse olla käyttöjarrulaitetta; jos tämän luokan perävaunu on kuitenkin varustettu käyttöjarrulaitteella, sen on täytettävä samat vaatimukset kuin O2-luokan perävaunujen.

36 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 105.

37 Vaatimus ei koske ajoneuvoja, jotka on tyyppihyväksytty 11 kohdassa tarkoitetun direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti ennen 1.1.1996.

37b Ajoneuvon, johon ei ole asennettu 24 GHz:n tai 79 GHz:n taajuusalueella toimivaa lyhyen kantaman tutkalaitetta, tyyppihyväksyntää ei tarvitse uusia tämän direktiivin säännösten mukaiseksi. 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen uusien ajoneuvojen käyttöönotto on kielletty 1.7.2013 alkaen.

38 Vaatimus ei koske 2 kohdassa tarkoitetun direktiivin 70/220/ETY muutoksen 88/436/ETY tai myöhemmän tahi 41 kohdassa tarkoitetun direktiivin 88/77/ETY muutoksen 91/542/ETY tai myöhemmän taikka vastaavan E-säännön mukaan tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja.

39 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 201.

40 a) Vaihtoehto uusille tyypeille 1995 loppuun ja uusille autoille 1997 loppuun: FMVSS 114.

b) Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvossa luvattoman käytön estävänä laitteena hyväksytään virtalukko.

c) Jos muu kuin M1-luokan ajoneuvo varustetaan ajonestolaitteella tai hälytyslaitteella, laitteen tulee täyttää direktiivin 95/56/EY tai E-säännön n:o 97 vaatimukset.

41 Vaihtoehto 13.6.1995 saakka: FMVSS 203 ja 204, ilmatyynyllä varustetulle autolle FMVSS 204 ja 208.

42 Ajoneuvon, joka on hyväksytty 53 kohdassa tarkoitetun direktiivin 96/79/EY mukaisesti, katsotaan täyttävän direktiivin 74/297/ETY vaatimukset.

43a Ei koske kokoontaitettavia eikä sivuttaissuuntaisia tai taaksepäin suunnattuja istuimia uuden ajoneuvotyypin osalta 19.10.2006 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 19.10.2007 saakka.

43b Ei koske taaksepäin suunnattuja istuimia. Sivuttaissuuntaisten istuimien asentaminen M1-, N1-, M2- (alaluokka III tai B) ja M3-luokan (alaluokka III tai B) ajoneuvoihin ei ole sallittu. Kieltoa ei sovelleta sairasautoihin eikä asevoimien, siviilipuolustuksen, palontorjunnan ja yleisen järjestyksen ylläpidosta huolehtivien yksiköiden käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin. Kieltoa ei myöskään sovelleta M3-luokan (alaluokka III tai B) ajoneuvoihin, joiden suurin teknisesti sallittu massa ylittää 10 tonnia ja joiden sivuttaissuuntaiset istuimet on ryhmitetty ajoneuvon takaosaan muodostamaan yhtenäinen enintään kymmenen istuimen osasto. Tällaiset sivuttaissuuntaiset istuimet on varustettava vähintään pääntuella sekä kiristimellä varustetulla kaksipisteturvavyöllä, joka on tyyppihyväksytty direktiivin 77/541/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/3/EY. Niissä olevien turvavöiden kiinnityspisteiden on oltava direktiivin 76/115/ ETY mukaiset, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/38/EY. M3-luokan ajoneuvojen sivuttaissuuntaisia istuimia koskeva poikkeus on voimassa sekä uudelle ajoneuvotyypille että ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 19.10.2010 saakka.

44 Vaihtoehto uusille tyypeille 1995 loppuun ja uusille autoille 1997 loppuun: FMVSS 207.

45 Nopeusmittaria ei vaadita autossa, joka on varustettu ajopiirturilla.

46 a) Jos ajoneuvoa muutetaan siten, että kilvessä ilmoitetut tiedot muuttuvat, tulee vaaditun kilven viereen kiinnittää toinen kilpi, josta käyvät ilmi muuttuneet tiedot ja se, että uusi kilpi tältä osin korvaa alkuperäisen kilven. Kilvessä vaaditut tiedot saavat olla merkittyinä muuhun kuin direktiivissä 76/114/ETY tarkoitettuun ajoneuvon valmistajan kilpeen.

b) Valmistajan kilven lisäksi tai sijasta M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa sekä O3- ja O4-luokan perävaunussa tulee olla:

i) mahdollisimman lähelle direktiivin 76/114/ETY mukaista valmistajan kilpeä kiinnitetty mittoja koskeva kilpi;

ii) yksi direktiivin mukainen ja siinä säädetyllä tavalla kiinnitetty kilpi, jossa on i kohdassa tarkoitettujen kahden kilven tiedot; tai

iii) katsastuksen suorittajan antama todistus, jossa on samat otsikot ja tiedot kuin i kohdassa tarkoitetuissa kilvissä; asiakirja on säilytettävä helposti tarkastettavassa paikassa ja se tulee suojata asianmukaisesti.

c) Mittoja koskevassa kilvessä tai todistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

i) valmistajan nimi;

ii) ajoneuvon valmistenumero;

iii) moottorikäyttöisen ajoneuvon tai perävaunun pituus;

iv) moottorikäyttöisen ajoneuvon tai perävaunun leveys;

v) tiedot ajoneuvoyhdistelmän pituuden mittaamiseksi.

d) Edellä c kohdan v alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

i) vetoautossa etäisyys etuosasta vetolaitteen kytkentäkohdan keskelle (vetotappi tai -pöytä), jolloin siirrettävän vetopöydän osalta on ilmaistava pienin ja suurin mitta;

ii) perävaunussa etäisyys vetolaitteen kytkentäkohdan keskipisteestä (vetosilmukka ja vetotappi) perävaunun takaosaan, jolloin usealla kytkentäkohdalla, siirrettävällä vetolaitteella tai pituudeltaan säädettävällä vetoaisalla varustetun ja pituudeltaan säädettävän perävaunun osalta on ilmaistava pienin ja suurin mitta; puoliperävaunun vetämiseen tarkoitetussa apuvaunussa on vastaavasti ilmaistava vetosilmukasta vetopöytään sekä puoliperävaunussa, joka on tarkoitettu perävaunun vetämiseen, mitta vetotapista perävaunun takaosassa olevan vetolaitteen kytkentäkohtaan.

47 Jos N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä ei ole tyyppihyväksytty, kiinnityspisteiden tulee vastata direktiivin 76/115/ETY tai E-säännön n:o 14 vaatimuksia.

47a Turvavöiden kiinnityspisteitä ei vaadita vain paikallaan olevassa ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetuissa istuimissa eikä sellaisen M2- ja M3- luokan ajoneuvon istuimissa, joka on suunniteltu sekä kaupunkikäyttöön että seisoville matkustajille. Jos ajoneuvon edellä tarkoitetut istuimet on varustettu turvavöiden kiinnityspisteillä, niiden on oltava direktiivin vaatimusten mukaiset. Kiinnityspisteiden, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vammaisten turvavöiden tai muiden direktiivin 77/541/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/3/EY, 2 artiklassa tarkoitettujen turvajärjestelmien yhteydessä, ei kuitenkaan tarvitse olla direktiivin vaatimusten mukaisia.

Alaviite 48: (18.12.2014/1291)

48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

i) taksiliikenteeseen käytettävässä M1 -luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin (vaatimukset: ks. 25 §);

ii) luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2 - ja M3 -luokan ajoneuvossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §); paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;

v) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

i) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;

iv) tiepalveluautossa ja ensiaputoimintaan käytettävässä autossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin (käyttöoikeus ja vaatimukset: ks. 29 §);

vi) N2 - ja N3 -luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2 - ja M3 -luokan ajoneuvossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet (vaatimukset: ks. 26 §);

vii) M2 -, M3 -, N1 -, O2 -luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät sekä M2 -, M3 -, N-, O2 -, O3 - ja O4 -luokan ajoneuvossa heijastavat mainokset (vaatimukset: ks. II osa, 8 kohta);

viii) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai perävaunussa taikka sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet;

ix) Venäjälle suuntautuvassa kansainvälisessä liikenteessä perävaunun vetoon käytettävässä N2 - ja N3 -luokan ajoneuvossa enintään kolme tunnusvalaisinta (vaatimukset: ks. 28 §);

x) Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (EU:n palvelusopimusasetuksen) mukaisessa liikenteessä käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa saa olla valaistu, matkan määränpäätä osoittava kilpi, joka ei vaaranna liikenneturvallisuutta.

c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä tässä tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään.

d) Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaisella kytkimellä, että vain varsinaiset lähivalot tai lisälähivalot voivat olla kytkettyinä ajon aikana.

48a Yhtenäinen ääriviivamerkintä takana on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka leveys on yli 2 100 mm. Osittainen ääriviivamerkintä sivuilla on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka pituus on yli 6 000 mm. Perävaunun osalta pituuteen luetaan mukaan sen vetoaisa. Osittaisen ääriviivamerkinnän tilalla saa olla yhtenäinen ääriviivamerkintä. N2-luokan ajoneuvon osalta ääriviivamerkinnän pakollisuus koskee vain ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on vähintään 7,5 tonnia. Ääriviivamerkinnän pakollisuus ei koske N2- ja N3-luokan ajoneuvoja, jotka ovat ilman kori- tai lavarakenteita tai keskeneräisiä eikä puoliperävaunun vetoautoa. Niissä N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvoissa, joissa ääriviivamerkintä ei ole pakollinen, sallitaan nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät. Jos puoliperävaunun vetoautoon asennetaan valinnaisena heijastavat merkinnät, ne tulee sijoittaa a nakin ajoneuvon ohjaamoon. Jos ajoneuvojen muoto, rakenne, muotoilu tai toiminnalliset vaatimukset kuitenkin estävät pakollisen ääriviivamerkinnän, tulee ajoneuvoissa käyttää nauhamaista merkintää. Ajoneuvossa ei saa käyttää taaksepäin suunnattuja valkoisia heijastavia merkintöjä.

48b Vastaavuusvaatimuksesta siirtyminen tyyppihyväksyntävaatimukseen alaviitteen 1a ajoneuvoluokkien voimaantuloaikojen mukaan.

49 Vaihtoehto lisäjarruvalaisinta koskeville vaatimuksille 31.12.1995 saakka: FMVSS 108.

50a Vaatimus uudelle ajoneuvotyypille 19.10.2006 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 19.10.2007 saakka:

a) Turvavyö tulee olla kaikilla M- ja N-luokan ajoneuvon eteen- tai taaksepäin suunnatuilla istuimilla. Turvavyötä ei kuitenkaan vaadita:

i) kokoontaitettavilla istuimilla;

ii) istuimilla, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain ajoneuvon seistessä paikallaan;

iii) sellaisessa M2- ja M3-luokan ajoneuvossa, joka on suunniteltu kaupunkikäyttöön ja jossa on paikkoja seisoville matkustajille.

b) Turvaistuimena tai turvalaitteena hyväksytään myös henkilön sairauden tai vamman edellyttämällä tavalla yksilöllisesti muotoiltu, varustettu ja yksittäiskappaleena valmistettu turvalaite samoin kuin kahden tai useamman henkilön samanaikaisesti istuttavaksi muotoiltu ja varustettu turvalaite.

50b Turvavyö ja/tai turvajärjestelmä tulee olla kaikissa M1-, M2- (alaluokka III tai B), M3- (alaluokka III tai B) ja N-luokan ajoneuvon istuimissa. Turvavyötä ja/tai turvajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita vain paikallaan olevassa ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetuissa istuimissa. Jos alaluokkaan I, II tai A kuuluvan M2- tai M3-luokan ajoneuvon istuimissa on turvavyö ja/tai turvajärjestelmä, sen tulee olla direktiivin vaatimusten mukainen. Vammaisen käyttöön tarkoitetun turvavyön ja/tai turvajärjestelmän ei tarvitse olla direktiivin vaatimusten mukainen. Direktiivin vaatimuksia ei sovelleta direktiivin 2001/85/EY liitteen VII vaatimusten mukaisiin turvajärjestelmiin.

51 a) Tyyppihyväksyntävaatimus koskee M1-luokan ajoneuvossa olevia lasten turvajärjestelmiä ja turvavöiden asennusta M1-luokan ajoneuvojen kaikille istuinpaikoille, mukaan lukien integroitu lasten turvajärjestelmä, jos sellainen on asennettu. Kolmipisteturvavöitä koskevaa vaatimusta sovelletaan kuitenkin M1-luokan ajoneuvojen kaikissa istuinasennoissa 1.4.2002 alkaen. Tähän päivämäärään asti M1-luokan ajoneuvojen turvavöiden asennusvaatimukset ovat ne, joista säädetään direktiivin 77/541/ETY liitteessä XV.

b) Kolmipisteturvavöitä M1-luokan ajoneuvon kaikissa istuinasennoissa koskevaa vaatimusta ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle sovelletaan 1.10.2004 alkaen. Tähän päivämäärään asti M1-luokan ajoneuvojen turvavöiden asennusvaatimukset ovat direktiivin 77/541/ETY liitteessä XV.

c) Ajoneuvoon vakiovarusteina asennettuihin integroituihin lasten turvajärjestelmiin liittyviä vaatimuksia sovelletaan 1.1.2001 alkaen.

52Auton tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Auton sisä- tai ulkopuolelle ei saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä. Liikenneministeriön määräysten mukaisen pysäköintikiekon saa kuitenkin kiinnittää tuulilasin oikealle puolelle. Samoin saa lapsen turvaistuimen kiinnittää kuljettajan vieressä olevalle istuimelle ehdolla, ettei se kohtuuttomasti rajoita näkyvyyttä (29.4.2009 alkaen kaikkia autoluokkia koskien katso 31 b §).

53 M1-luokan ajoneuvossa huurteen- ja sumunpoistolaitteen tulee olla testattu -18±3 °C lämpötilassa.

54 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 104. M2- ja M3-luokan auton pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään viisi litraa.

55 a) Polttolämmittimiltä vaaditaan tyyppihyväksynnän mukaisuus 9.5.2005 alkaen;

b) Lämmityslaite on pakollinen vain M- ja N- luokan ajoneuvon matkustajatilassa;

c) Jos O-luokan ajoneuvo on varustettu lämmityslaitteella, tulee lämmityslaitteen olla direktiivin mukaan hyväksytty.

56 Jos pääntuki on integroitu istuimeen, sen on vastattava 15 kohdassa mainitun direktiivin 74/408/ETY tai E-säännön n:o 17 vaatimuksia taikka, jos on kyse M2- tai M3-luokan ajoneuvosta, säännön n:o 80/01 vaatimuksia.

57 Ks. myös autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (938/2000), jolla on pantu täytäntöön direktiivi 1999/94/EY.

57a a) Direktiivin 2004/3/EY vaatimuksia sovelletaan monivaiheisesti rakennettuihin N1-luokan ajoneuvoihin seuraavasti:

i) N1-luokan I-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2006 alkaen, N1-luokan II- ja III-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2008 alkaen,

ii) ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen sekä ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan II ja III-alaluokan ajoneuvoihin 1.1.2009 alkaen.

b) Direktiiviä 2004/3/EY ei kuitenkaan sovelleta N1-luokan ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, jos valmistajan N1-luokan ajoneuvojen vuotuinen valmistusmäärä alittaa 2000 kpl.

58 Kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin nettoteho mitattuna direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti.

59 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: US-taso (Code of Federal Regulations § 86.085-11).

60 a) Vaihtoehto N2- ja M2-luokan ajoneuvoille: 2 kohdassa tarkoitetun direktiivin 70/220/ETY mukainen hyväksyntä.

b) Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, moottorin tulee olla EY-tyyppihyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/63/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/88/EY. Direktiivin 2002/88/EY vaatimuksia sovelletaan 10 päivästä elokuuta 2004 alkaen.

61 Direktiivien 1999/96/EY ja 2001/27/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä A (EURO III) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2000 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2001 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

b) direktiivin 2001/27/EY vaatimuksia 1.10.2001 alkaen uusiin diesel- ja kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja 1.10.2003 alkaen kaasumoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta; ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin näitä vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 1.4.2002 alkaen, jos moottori tai ajoneuvo on tyyppihyväksytty direktiivin 1999/96/EY mukaisesti,

c) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2005 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

d) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2008 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2009 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

e) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, 1.10.2005 alkaen, ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 1.10.2006 alkaen.

61a Direktiivien 2005/55/EY ja 2005/78/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2005 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

b) direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2008 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2009 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

c) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa ja täyttää direktiivin 2005/78/EY liitteen IV 3.2 kohdan vaatimukset, 1.10.2005 alkaen, ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 1.10.2006 alkaen sekä liitteen IV 3.3 kohdan vaatimukset 1.10.2008 alkaen ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 1.10.2009 alkaen. Direktiivin 2008/55/EY liitteen I kohdan 6.5.3, 6.5.4 ja 6.5.5 vaatimuksia typen oksidien poistojärjestelmiin sovelletaan 9.11.2006 alkaen uusiin diesel- ja kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2007 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta.

61b Vaihtoehtona M2- ja N2-luokille on direktiivin 70/220/ETY mukainen EY-tyyppihyväksyntä.

61c Tyyppihyväksyntöjä voidaan myöntää direktiivin 2005/55/EY mukaisesti N1-luokan I painoluokassa ja M2-luokassa 1.9.2009 asti ja N1-luokan II ja III painoluokassa sekä N2-luokassa 1.9.2010 asti ja tyyppihyväksyntöjen laajennuksia N1-luokan I painoluokassa ja M2-luokassa 1.1.2011 asti ja N1- luokan II ja III painoluokassa sekä N2-luokassa 1.1.2012 asti ajoneuvoille, joiden vertailumassa on enintään 2610 kg.

61d Ajoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2610 kg.

61eAjoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2610 kg ja joita ei ole tyyppihyväksytty (valmistajan pyynnöstä ja edellyttäen, että niiden vertailumassa on enintään 2840 kg) asetuksen EY N:o 715/2007 mukaisesti.

62 Direktiivissä 89/297/ETY sivusuojan asentamisvelvoitteesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi sivusuojaa ei vaadita:

a) N2G- ja N3G-luokan autossa tai sellaiseen kytketyssä perävaunussa;

b) puoliperävaunun kytkemiseen tarkoitetussa apuvaunussa.

63 Vaihtoehto asetuksessa (EU) N:o 109/2011 tarkoitettuihin voimaantuloajankohtiin saakka: N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvossa tulee takapyörien roiskesuojissa olla roiskesuojien levyiset roiskeläpät enintään 1,2 metrin etäisyydellä pyörän akselista. Niiden alareunan etäisyys maasta auton ollessa kuormittamaton saa olla enintään neljäsosa roiskeläpän ja akselin välisestä etäisyydestä tai 200 mm, jos mainittu neljäsosa on tätä pienempi, jollei auton ja jousituksen rakenne muuta edellytä. Direktiivien 91/226/ETY ja 2010/19/EU vaihtoehtona edellä sallitut roiskeläppävaatimukset ovat voimassa uusille ajoneuvotyypeille ja ensi kertaa käyttöön otettaville ajoneuvoille siihen asti kun autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen XIX mukaan EY-tyyppihyväksyntävelvoite tulee näille ajoneuvoluokille voimaan. Roiskeläppiä ei vaadita maastoajoneuvoissa tai muissa erikoistarkoitukseen valmistetuissa ajoneuvoissa, joissa roiskeläppien käyttö oleellisesti hankaloittaa ajoneuvon käyttöä.

63a Vaihtoehto asetuksessa (EU) N:o 109/2011 tarkoitettuihin voimaantuloajankohtiin saakka: N1- ja N2 -luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäismassa on enintään 7500 kg, voidaan soveltaa direktiivin 78/549/ETY vaatimuksia. Roiskeenestolaitteita ei vaadita maastoajoneuvoissa, N-, O1- ja O2-luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäismassa on enintään 7 500 kg, eikä muissa erikoistarkoitukseen valmistetuissa ajoneuvoissa, joissa roiskeenestolaitteiden käyttö oleellisesti hankaloittaa ajoneuvon käyttöä. Haettaessa koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää direktiivin 2007/46/EY mukaisesti, sellaisten ajoneuvojen, joille on myönnetty roiskeeneston kattava kansallinen tyyppihyväksyntä tai EY-tyyppihyväksyntä, ei tarvitse olla direktiivissä 91/226/ETY vahvistettujen roiskeenestoa koskevien vaatimusten mukaisia.

63b Komission päätös direktiivin 2010/19/EU artiklan 2 kumoamisesta.

64 Vaihtoehtona direktiivin 92/22/ETY tai E-säännön n:o 43 mukaiselle turvalasille muussa kuin M1-luokan ajoneuvossa hyväksytään yhdysvaltalaisen standardin ANSI Z. 26.1-1983 tai myöhemmän vastaavan mukainen ja asianmukaisesti merkitty turvalasi.

65 Pelkästään varaosina myytäviin turvalaseihin vaatimuksia sovelletaan 1.7.2003 alkaen; käytössä oleviin ajoneuvoihin saa edelleen valmistaa, tuoda maahan, myydä ja ottaa käyttöön direktiivin 92/22/ETY vaatimukset täyttäviä turvalaseja.

66 a) Muun kuin EY-tyyppihyväksytyn M1-luokkaan kuuluvan auton renkaina hyväksytään myös FMVSS 109 mukaiset DOT-merkinnällä varustetut renkaat. Sellaisia saa 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on vähintään 254 mm mutta korkeintaan 635 mm, hyväksyä kuitenkin enintään direktiivin 2001/43/EY 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa oleviin voimaantuloaikataulujen mukaisiin päivämääriin saakka.

b) Ennen 13.9.2006 pinnoitetussa renkaassa, joka ei ole E-hyväksytty ja merkitty tekstillä ”Retread” E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti, tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä ”Pinnoitettu – Regummerad”.

c) Autossa tai perävaunussa käytettävän henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.

d) Nastoitettuun renkaaseen sovelletaan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ajoneuvojen renkaiden nastoista (408/2003).

67 Direktiivi 2001/43/EY koskee rengastyyppejä, jotka on tarkoitettu 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on vähintään 254 mm mutta korkeintaan 635 mm. Direktiivin vaatimuksia sovelletaan direktiivin 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa olevien voimaantuloaikataulujen mukaisesti.

68 Direktiivin 94/20/EY vaatimuksia sovelletaan vain kytkentälaitteella varustettuihin ajoneuvoihin.

69 M3-luokan auton, jonka leveys on suurempi kuin 2,55 metriä tai pituus muunlaisena kuin nivelrakenteisena suurempi kuin 12,00 metriä, tulee 1993 alkaen vastata linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (637/1990) vaatimuksia. Pienemmälle linja-autolle, ja 4.4.2002 alkaen (josta alkaen sallittiin 15,0 metriä pitkät linja-autot) kaikille linja-autoille sovelletaan joko sanotun liikenneministeriön päätöksen tai E-sääntöjen n:o 36, 52 tai 107 taikka 52 kohdassa tarkoitetun direktiivin 2001/85/EY vaatimuksia. Ellei linja-auton hyväksynnässä sovelleta mainitun liikenneministeriön päätöksen vaatimuksia, linja-auton korirakenteen lujuuden tulee vastata E-säännön n:o 66 vaatimuksia. Kaksikerroslinja-auton tulee täyttää E-säännön n:o 107 tai 52 kohdassa tarkoitetun direktiivin 2001/85/EY vaatimukset 1.10.1998 alkaen.

70 Vaatimus ei koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä, eikä ajoneuvoa, joka on tyyppihyväksytty ennen 1.10.1998 kohdassa 14 tarkoitetun direktiivin 74/297/ETY mukaisesti.

71 Vaatimus ei koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä, eikä ajoneuvoa, joka on tyyppihyväksytty ennen 1.10.1998 kahden kohdissa 6, 16 ja 19 tarkoitetuista direktiiveistä 70/387/ETY, 74/483/ETY ja 76/115/ETY mukaisesti.

73 Direktiivin 98/91/EY vaatimuksia sovelletaan vain silloin kun valmistaja hakee hyväksyntää vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetulle ajoneuvolle.

74 Direktiivissä 2000/4/EY alleajosuojan edessä asentamisvelvoitteesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi alleajosuojaa ei vaadita ajoneuvossa, jossa korin, alustan tai ajoneuvoon kiinteästi kuuluvan osan tai laitteen rakenne ja sijainti täyttävät etualleajosuojaukselle asetetut vaatimukset. N2-luokan ajoneuvojen, joiden enimmäismassa on enintään 7,5 tonnia, on täytettävä ainoastaan tässä direktiivissä säädetty 400 millimetrin maavaraa koskeva vaatimus.

75 Direktiivin 2003/102/EY mukaisia vaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

a) direktiivin liitteen I kohdan 3.1 tai 3.2 vaatimuksia uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.10.2005 alkaen, ei kuitenkaan sovelleta ajoneuvoihin, jotka eivät eroa A-pylväiden etupuolella korirakenteen ja muotoilun olennaisten piirteiden osalta ajoneuvotyypeistä, joille on myönnetty tyyppihyväksyntä ennen 1.10.2005, 31.12.2012 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin,

b) direktiivin liitteen I kohdan 3.2 vaatimuksia uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.9.2010 alkaen, 1.9.2015 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

76 Koskee ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 2500 kg. Koskee vain niitä N1-luokan ajoneuvoja, jotka perustuvat M1-luokan ajoneuvoihin.

77 Osien uudelleenkäyttöä koskevia direktiivin 2005/64/EY 7 artiklan vaatimuksia sovelletaan 15.12.2006 alkaen.

78 Koskee vain N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoja.

79 Koskee myös jälkiasennettuja ilmastointijärjestelmiä ja ilmastointijärjestelmien täyttöä fluoratuilla kasvihuonekaasuilla.

80a Valmistajan pyynnöstä tyyppihyväksyntä voidaan myöntää tämän kohdan nojalla vaihtoehtona tyyppihyväksyntien hakemiselle asetuksen 661/2009 kohtien 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 544A, 56A, 57A ja 64–70 nojalla.

80b Asetuksen liitteessä IV vahvistetaan ne UNECE säännöt, joiden soveltaminen on pakollista.

81 M1-luokan ajoneuvot, joissa on käsivalintainen vaihteisto ja joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg tai joita tyyppihyväksyntä on ulotettu koskemaan asetuksen EY N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

82 Lukuun ottamatta seuraavia:

1) luokan N2 puoliperävaunun vetoajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 mutta enintään 8 tonnia;

2) luokkien M2 ja M3 alaluokkien A, I ja II ajoneuvot;

3) luokan M3 alaluokkien A, I ja II nivellinja-autot;

4) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 maastoajoneuvot;

5) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot;

6) luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot, joissa on enemmän kuin kolme akselia.

83 Lukuun ottamatta asetuksen EU N:o 347/2012 liitteessä II olevia hyväksyntätason II vaatimuksia ja saman liitteen lisäyksessä vahvistettuja hyväksymis- ja hylkäysperusteita, ja lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden taka-akselin jousitus ei ole pneumaattinen.

84 Mukaan luettuna asetuksen EU N:o 347/2012 liitteessä II olevat hyväksyntätason 2 vaatimukset ja saman liitteen lisäyksessä vahvistetut hyväksymis- ja hylkäysperusteet.

85 Lukuun ottamatta seuraavia:

1) luokan N2 puoliperävaunun vetoajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 mutta enintään 8 tonnia;

2) luokkien M2 ja M3 alaluokkien A, I ja II ajoneuvot;

3) luokan M3 alaluokkien A, I ja II nivellinja-autot;

4) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 maastoajoneuvot;

5) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot;

6) luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot, joissa on enemmän kuin kolme akselia.

86 E-sääntö 100 muutossarja 00

87 E-sääntö 100 muutossarja 01

II OSA (18.12.2014/1291)

E-sääntöjä vastaavien ajoneuvojen, järjestelmien osien ja erillisten teknisten yksiköiden tunnustaminen ja hyväksyntävaatimukset

Sellaiset ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat E-säännöt, joita vastaavia erityisdirektiivejä ei ole annettu, ovat seuraavassa taulukossa. Taulukossa mainittujen E-sääntöjen vaatimuksia vastaavat järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt hyväksytään. Jos voimaantuloa koskeviin sarakkeisiin on merkitty päivämäärä, tulee järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön olla tyyppihyväksytty asianomaisen E-säännön voimaantulopäivänä voimassa olevan version mukaisesti tai vastata sen vaatimuksia, riippuen siitä, kummassa sarakkeessa päivämäärämerkintä on.

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikköE- sääntöAjoneuvoluokat, joita vaatimus koskeeVoimaantulopäivä
TyyppihyväksyntävaatimusVaatimus E-sääntöä vastaamisesta
uudelle ajoneuvotyypilleensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolleuudelle ajoneuvotyypilleensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
1. Varoituskolmio27M, N, O1993
2. Lasten turvalaitteet44 129M, N M, N1993 9.7.2013
3. Valonheitinten pesulaite45M, N
5. Ajoneuvon nestekaasulaitteet67 115M, N M, N1.1.2004 1a, 1b1.6.2006 1a
6. Raskaan ajoneuvon ja pitkän ajoneuvoyhdistelmän tunnuskilpi70N2, N3, O19932
Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikköE- sääntöAjoneuvoluokat, joita vaatimus koskeeVoimaantulopäivä
TyyppihyväksyntävaatimusVaatimus E-sääntöä vastaamisesta
uudelle ajoneuvotyypilleensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolleuudelle ajoneuvotyypilleensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
7. Akkukäyttöisen sähköajoneuvon ominaisuudet4100M, N
8. Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset1043M2, M3, N, O2, O3, O4
9. Ajoneuvon maakaasulaitteet110 115M, N M, N1.6.20061a, 1b 1.6.2006 1a
10. Säiliöauton ja -perävaunun kaatumisstabiliteetti111N, O
11. Jälkiasennettavat ilmatyynyt114M, N
12. Kääntymisvalaisimet119M, N
13. Henkilöautojen ja niiden perävaunujen vanteet124M1, O1, O2
14. Jälkiasennettavat matkustaja- ja matkatavaratilan väliseinät126M1

1a Tyyppihyväksyntävaatimusta ei sovelleta kolmansiin maihin vietäviin ajoneuvoihin.

1b Vaatimus ei koske uusia ensi kertaa käyttöön otettavia EY-tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja.

2 Tunnuskilpi vaaditaan yli 15,5 metrin pituisessa yhdistelmässä. Vaihtoehtoisesti ajoneuvossa saa olla 25 mm levein punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin reunuksin varustettu vähintään 0,30 m x 0,80 m mittainen kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva. Kuvan alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta.

3 a) Heijastavan nauhamaisen merkinnän tai ääriviivamerkinnän tulee olla 50–60 mm leveä.

b) Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille yhtenäisen ääriviivamerkinnän sisään eikä mainos saa heikentää yhtenäisen ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa. Mainokset tulee toteuttaa E-säännössä n:o 104 tarkoitetuilla D- tai E-luokan heijastusmateriaaleilla. Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,0 m2. N1- ja O2-luokan ajoneuvon sivulle saa sijoittaa yhtenäisen ääriviivamerkinnän sisään mainoksen, jos ajoneuvon pituus on vähintään 6 000 mm. N1- ja O2-luokan ajoneuvon heijastava mainos tulee toteuttaa E-luokan heijastusmateriaalilla.

4 Katso myös 18 a §.

EY-PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ M1-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa M1-luokan ajoneuvojen EY- piensarjatyyppihyväksynnässä (M1-luokan ajoneuvot: saman ajoneuvotyypin yksilöiden lukumäärä enintään 1000 kappaletta vuodessa) sekä ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa EY-piensarjatyyppihyväksytyn M1-luokan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin a kohta ja selite tämän taulukon lopussa)

KohtaKohdeDirektiivin/EY-asetuksen numeroM1-luokan ajoneuvon EY-piensarjatyyppihyväksyntä ja rekisteröintikatsastus
1Melutasot70/157/ETYA
2Päästöt70/220/ETYA
2aKevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/tietojen saatavuusEY N:o 715/2007*A
3Polttonestesäiliöt/alleajosuojat70/221/ETYB
4Takarekisterikilven tila79/222/ETYB
5Ohjauslaite70/311/ETYC
6Ovien lukot ja saranat70/387/ETYC
7Äänimerkinantolaite70/388/ETYB
8Epäsuoran näkemisen laitteet71/127/ETYX(2)
(Kumottu 26.1.2010 alkaen) 2003/97/EYB4)
9Jarrutus71/320/ETYA
10Radiohäiriöiden vaimennus72/245/ETYA(1)
C(3)
11Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)72/306/ETYA
12Sisävarusteet74/60/ETYC
13Varkauden estolaite ja ajoneuvon lukituslaite74/61/ETYA
14Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä74/297/ETYC
15Istuinten lujuus74/408/ETYC
16Ulkonevat osat74/483/ETYC
17Nopeusmittari ja peruutusvaihde75/443/ETYB
18Lakisääteiset kilvet76/114/ETYB
19Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETYB
20Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus76/756/ETYB
21Heijastimet76/757/ETYX
22Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet76/758/ETYX
23Suuntavalaisimet76/759/ETYX
24Takarekisterikilven valaisimet76/760/ETYX
25Ajovalaisimet (myös polttimot)76/761/ETYX
26Etusumuvalaisimet76/762/ETYX
27Vetokoukku77/389/ETYB
28Takasumuvalaisimet77/538/ETYX
29Peruutusvalaisimet77/539/ETYX
30Pysäköintivalaisimet77/540/ETYX
31Turvavyöt77/541/ETYA(2)
B(4)
32Näkyvyys eteen77/649/ETYA
33Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETYA
34Huurteen-/sumunpoistolaitteet78/317/ETYC
35Pesimet/pyyhkimet78/318/ETYC
36Lämmitysjärjestelmät78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EYC
37Pyörien roiskesuojat78/549/ETYB
39CO2-päästöt/polttoaineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)80/1268/ETYA
40Moottorin teho80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)C
41Dieselpäästöt88/77/ETY (Kumottu 9.11.2006 alkaen) 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)A
41 aRaskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI) lukuun ottamatta ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja niiden tietoihin pääsyä koskevia vaatimuksia/tietojen saatavuusEY N:o 595/2009*A
44Massat ja mitat (henkilöautot)92/21/ETYC
45Turvalasit92/22/ETYX(2)
B(4)
46Renkaat92/23/ETYX(2)
B(4)
50Kytkentälaitteet94/20/EYX(2)
A(4)
53Etutörmäys96/79/EYN/A
54Sivutörmäys96/27/EYN/A
58Jalankulkijoiden suojelu2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009*N/A(6)
59Kierrätettävyys2005/64/EYN/A(5)
60Etusuojajärjestelmä2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen)X(2)
A(4)
61Ilmastointijärjestelmä2006/40/EYX(2)
B(3)
62VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*X

(1) koskee elektronista asennelmaa

(2) koskee osaa

(3) koskee ajoneuvoa

(4) koskee asennusvaatimuksia

(5) tällaisessa tapauksessa sovelletaan direktiivin 2005/64/EY 7 artiklaa

(6) ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY N:o 78/2009) vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti

Selite: tässä liitteessä kirjainten merkitys on seuraava:

XVaaditaan täydellinen direktiivin mukaisuus. Tyyppihyväksyntätodistus tulee toimittaa ja tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.
AErityisdirektiivin vaatimukset on täytettävä. Tyyppihyväksyntätodistusta ja tyyppihyväksyntämerkintää ei vaadita. Ilmoitetun laitoksen laadittava testausselosteet.
BSäädöksen teknisiä vaatimuksia on noudatettava. Säädöksessä säädetyt testit on suoritettava kokonaisuudessaan. Testit voi suorittaa itse, jos asiasta sovitaan hyväksyntäviranomaisen kanssa. Valmistajan voidaan sallia antaa tekninen raportti: tyyppihyväksyntätodistusta ei tarvitse myöntää eikä tyyppihyväksyntää vaadita.
CValmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tai katsastustoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla, että direktiivin yleiset vaatimukset täytetään.
N/ADirektiiviä ei sovelleta (ei vaatimuksia)
MATKAILUAUTON, SAIRASAUTON, RUUMISAUTON, PELASTUSAUTON, POLIISIAUTON JA RAJAVARTIOLAITOKSEN AUTON RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa matkailu-, sairas- ja ruumisauton muussa EY-tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa matkailu-, sairas- ja ruumisauton sekä pelastusauton, poliisiauton ja rajavartiolaitoksen auton kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin b kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

KohtaKohdeDirektiivin/ EY-asetuksen numeroM1≤2500(1) kgM1>2500(1) kgM2M3
1Melutasot70/157/ETYHG+HG+HG+H
2Päästöt70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen)QG+QG+QG+Q
2aKevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/ tietojen saatavuusEY N:o 715/2007*QG+QG+Q
3Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana70/221/ETYFFFF
4Takarekisterikilven tila70/222/ETYXXXX
5Ohjauslaite70/311/ETYXGGG
6Ovien lukot ja saranat70/387/ETYBG+B
7Äänimerkinantolaite70/388/ETYXXXX
8Epäsuoran näkemisen laitteet71/127/ETY (Kumottu 26.1.2010 alkaen) 2003/97/EYXGGG
9Jarrutus71/320/ETYXGGG
10Radiohäiriöiden vaimennus72/245/ETYXXXX
11Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)72/306/ETYHHHH
12Sisävarusteet74/60/ETYCG+C
13Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite74/61/ETYXGGG
14Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä74/297/ETYXG
15Istuinten lujuus74/408/ETYDG+DG+DG+D
16Ulkonevat osat74/483/ETYohjaamo X; muut osat Aohjaamo G; muut osat A
17Nopeusmittari ja peruutusvaihde75/443/ETYXXXX
18Lakisääteiset kilvet76/114/ETYX(2)X(2)XX
19Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETYDG+LG+LG+L
20Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus76/756/ETYA+Nohjaamo A+G+N; muut osat A+Nohjaamo A+G+N; muut osat A+Nohjaamo A+G+N; muut osat A+N
21Heijastimet76/757/ETYXXXX
22Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet76/758/ETYXXXX
23Suuntavalaisimet76/759/ETYXXXX
24Takarekisterikilven valaisimet76/760/ETYXXXX
25Ajovalaisimet (myös polttimot)76/761/ETYXXXX
26Etusumuvalaisimet76/762/ETYXXXX
27Vetokoukku77/389/ETYEEEE
28Takasumuvalaisimet77/538/ETYXXXX
29Peruutusvalaisimet77/539/ETYXXXX
30Pysäköintivalaisimet77/540/ETYXXXX
31Turvavyöt ja turvajärjestelmät77/541/ETYDG+MG+MG+M
32Näkyvyys eteen77/649/ETYX(3)G(3)
33Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETYXXXX
34Huurteen-/sumunpoistolaitteet78/317/ETYXG+OOO
35Pesimet/pyyhkimet78/318/ETYXG+OOO
36Lämmitysjärjestelmät78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EYXXXX
37Pyörien roiskesuojat78/549/ETYXG
38Pääntuet78/932/ETYDG+D
39CO2-päästöt/polttoaineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)80/1268/ETYN/AN/A
40Moottorin teho80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)XXXX
41Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen )HG+HG+HG+H
41 aRaskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuusEY N:o 595/2009*G+HG+HG+HG+H
44Massat ja mitat (henkilöautot)92/21/ETYXX
45Turvalasit92/22/ETYJ(4)G+J(4)G+J(4)G+J(4)
46Renkaat92/23/ETYXGGG
47Nopeudenrajoittimet92/24/ETYX
48Massat ja mitat (muut kuin 44 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot)97/27/EYXX
50Kytkentälaitteet94/20/EYXGGG
51Palo-ominaisuudet95/28/EYohjaamo G, muut osat X
52Linja-autot2001/85/EYA(2)A(2)
53Etutörmäys96/79/EYN/AN/A
54Sivutörmäys96/27/EYN/AN/A
58Jalankulkijoiden suojelu2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009*XN/A(7)
59Kierrätettävyys2005/64/EYN/AN/A
60Etusuojajärjestelmä2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen)XX(6)
61Ilmastointijärjestelmä2006/40/EYXX
62VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*QG+QG+QG+Q

(1) Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna.

(2) Erityisdirektiivin tyyppihyväksyntää ei vaadita pelastusautolta eikä poliisiautolta. Erityisdirektiivin yleiset vaatimukset tulee täyttää.

(3) Erityisdirektiivi ei koske poliisiautoa, johon poliisitehtävien suorittamiseksi kiinnitetyt laitteet estävät direktiivin vaatimusten täyttämisen.

(4) Erityisdirektiivi ei koske poliisiauton laseja, jotka on valmistettu tai varustettu erityisten poliisitehtävien suorittamista varten.

(6) Suurin sallittu kokonaismassa 3500 kg.

(7) Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY N:o 78/2009) vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti

Liite 4(17.6.2010/584)

PANSSAROITUJEN AJONEUVOJEN RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvojen muussa EY-tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvojen kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin c kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

KohtaKohdeDirektiivin /EY-asetuksen numeroM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Melutasot70/157/ETYXXXXXX
2Päästöt/Tiedonsaanti70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen)AAAAAA
2aKevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/Tietojen saatavuusEY N:o 715/2007*AAAA
3Polttonestesäiliöt/ alleajosuojat70/221/ETYXXXXXXXXXX
4Takarekisterikilven tila70/222/ETYXXXXXXXXXX
5Ohjauslaite70/311/ETYXXXXXXXXXX
6Ovien lukot ja saranat70/387/ETYXXXX
7Äänimerkinantolaite70/388/ETYA+KA+KA+KA+KA+KA+K
8Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet71/127/ETY (Kumottu 26.1.2010 alkaen) 2003/97/EYAAAAAA
9Jarrutus71/320/ETYXXXXXXXXXX
10Radiohäiriöiden vaimennus72/245/ETYXXXXXXXXXX
11Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)72/306/ETYXXXXXX
12Sisävarusteet74/60/ETYA
13Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite74/61/ETYXXXXXX
14Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä74/297/ETYN/AN/A
15Istuinten lujuus74/408/ETYXDDDDD
16Ulkonevat osat74/483/ETYA
17Nopeusmittari ja peruutusvaihde75/443/ETYXXXXXX
18Lakisääteiset kilvet76/114/ETYXXXXXXXXXX
19Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETYAAAAAA
20Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus76/756/ETYA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21Heijastimet76/757/ETYXXXXXXXXXX
22Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet76/758/ETYXXXXXXXXXX
23Suuntavalaisimet76/759/ETYXXXXXXXXXX
24Takarekisterikilven valaisimet76/760/ETYXXXXXXXXXX
25Ajovalaisimet (myös polttimot)76/761/ETYXXXXXX
26Etusumuvalaisimet76/762/ETYXXXXXX
27Vetokoukku77/389/ETYAAAAAA
28Takasumuvalaisimet77/538/ETYXXXXXXXXXX
29Peruutusvalaisimet77/539/ETYXXXXXXXXXX
30Pysäköintivalaisimet77/540/ETYXXXXXX
31Turvavyöt77/541/ETYAAAAAA
32Näkyvyys eteen77/649/ETYS
33Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETYXXXXXX
34Huurteen-/sumunpoistolaitteet78/317/ETYAOOOOO
35Pesimet/pyyhkimet78/318/ETYAOOOOO
36Lämmitysjärjestelmät78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EYXXXXXXXXXX
37Pyörien roiskesuojat78/549/ETYX
38Pääntuet78/932/ETYX
39CO2-päätöt/poltto-aineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)80/1268/ETYN/A
40Moottorin teho80/1269/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen)XXXXXX
41Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)2005/55/EY (kumottu 31.12.2013 alkaen)AXXXXX
41 aRaskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus)EY N:o 595/2009*XXXXXX
42Sivusuojat89/297/ETYXXXX
43Roiskeenestojärjestelmät91/226/ETYXXXXXXX
44Massat ja mitat (henkilöautot)92/21/ETYX
45Turvalasit92/22/ETYN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
46Renkaat92/23/ETYAAAAAAAAAA
47Nopeudenrajoittimet92/24/ETYXXXX
48Massat ja mitat (muut kuin 44 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot)97/27/EYXXXXXXXXX
49Ohjaamon ulkonevat osat92/114/ETYAAA
50Kytkentälaitteet94/20/EYXXXXXXXXXX
51Palo-ominaisuudet95/28/EYX
52Linja-autot2001/85/EYAA
53Etutörmäys96/79/EYN/A
54Sivutörmäys96/27/EYN/AN/A
56Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot98/91/EYX(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)X(1)
57Alleajosuoja edessä2000/40/EYXX
58Jalankulkijoiden suojelu2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009*N/AN/A
59Kierrätettävyys2005/64/EYN/AN/A
60Etusuojajärjestelmä2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen)N/AN/A
61Ilmastointijärjestelmä2006/40/EYXZ
62VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*AAAAAA

(1) Direktiivin 98/91/EY vaatimukset ovat sovellettavissa ainoastaan silloin, kun valmistaja hakee EY- tai E-tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Liite 5(17.6.2010/584)

PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJILLE TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN RAKENTEET JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen ajoneuvojen muussa EY- tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen ajoneuvojen kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säännökset ovat EY-asetuksia joita sovelletaan ilman kansallista säätelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin d kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

KohtaKohdeDirektiivin/EY-asetuksen numeroM1-luokan ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä ja yksittäishyväksyntä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastus
1Melutasot70/157/ETYX
2Päästöt70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen)G + W1
2aKevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja 6)/tietojen saatavuusEY N:o 715/2007*G + W1
3Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana70/221/ETYX + W2
4Takarekisterikilven tila79/222/ETYX
5Ohjauslaite70/311/ETYX
6Ovien lukot ja saranat70/387/ETYX
7Äänimerkinantolaite70/388/ETYX
8Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet2003/97/EYX
9Jarrutus71/320/ETYX
10Radiohäiriöiden vaimennus72/245/ETYX
11Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)72/306/ETYX
12Sisävarusteet74/60/ETYX
13Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite74/61/ETYX
14Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä74/297/ETYX
15Istuinten lujuus74/408/ETYX + W3
16Ulkonevat osat74/483/ETYX + W4
17Nopeusmittari ja peruutusvaihde75/443/ETYX
18Lakisääteiset kilvet76/114/ETYX
19Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETYX + W5
20Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus76/756/ETYX
21Heijastimet76/757/ETYX
22Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet76/758/ETYX
23Suuntavalaisimet76/759/ETYX
24Takarekisterikilven valaisimet76/760/ETYX
25Ajovalaisimet (myös polttimot)76/761/ETYX
26Etusumuvalaisimet76/762/ETYX
27Vetokoukku77/389/ETYX
28Takasumuvalaisimet77/538/ETYX
29Peruutusvalaisimet77/539/ETYX
30Pysäköintivalaisimet77/540/ETYX
31Turvavyöt ja turvajärjestelmät77/541/ETYX + W6
32Näkyvyys eteen77/649/ETYX
33Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETYX
34Huurteen-/sumunpoistolaitteet78/317/ETYX
35Pesimet/pyyhkimet78/318/ETYX
36Lämmitysjärjestelmät2001/56/EYX
37Pyörien roiskesuojat78/549/ETYX
39CO2-päästöt/polttoaineen kulutus80/1268/ETYX + W7
40Moottorin teho80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)X
41Dieselpäästöt2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)X
41 aRaskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuusEY N:o 595/2009*X
44Massat ja mitat (autot)92/21/ETYX + W8
45Turvalasit92/22/ETYX
46Renkaat92/23/ETYX
50Kytkentälaitteet94/20/EYX
53Etutörmäys96/79/EYX + W9
54Sivutörmäys96/27/EYX + W10
58Jalankulkijoiden suojelu2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009*X
59Kierrätettävyys2005/64/EYN/A
60Etusuojajärjestelmä2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen)X
61Ilmastointijärjestelmä2006/40/EYX
62VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*X

Liitteiden 2-5 I ja P selitteet on kumottu A:lla 6.9.2004/840.

AJONEUVONOSTURIEN RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa ajoneuvonosturin muussa EY- tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa ajoneuvonosturin kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin e kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

KohtaKohdeDirektiivin /EY-asetuksen numeroN3-luokan ajoneuvonosturit
1Melutasot70/157/ETYT
2Päästöt70/220/ETYX
2aKevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/ tietojen saatavuusEY N:o 715/2007*N/A
3Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana70/221/ETYX
4Takarekisterikilven tila79/222/ETYX
5Ohjauslaite70/311/ETYX (rapuohjaus sallittu)
6Ovien lukot ja saranat70/387/ETYA
7Äänimerkinantolaite70/388/ETYX
8Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet2003/97/EYX
9Jarrutus71/320/ETYU
10Radiohäiriöiden vaimennus72/245/ETYX
11Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)72/306/ETYX
12Sisävarusteet74/60/ETYX
13Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite74/61/ETYX
15Istuinten lujuus74/408/ETYD
17Nopeusmittari ja peruutusvaihde75/443/ETYX
18Lakisääteiset kilvet76/114/ETYX
19Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETYD
20Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus76/756/ETYA + Y
21Heijastimet76/757/ETYX
22Ääri-, etu-, taka-, jarru-, sivu- ja huomiovalaisimet76/758/ETYX
23Suuntavalaisimet76/759/ETYX
24Takarekisterikilven valaisimet76/760/ETYX
25Ajovalaisimet (myös polttimot)76/761/ETYX
26Etusumuvalaisimet76/762/ETYX
27Vetokoukku77/389/ETYA
28Takasumuvalaisimet77/538/ETYX
29Peruutusvalaisimet77/539/ETYX
30Pysäköintivalaisimet77/540/ETYX
31Turvavyöt ja turvajärjestelmät77/541/ETYD
33Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETYX
34Huurteen-/sumunpoistolaitteet78/317/ETYO
35Pesimet/pyyhkimet78/318/ETYO
36Lämmitysjärjestelmät2001/56/EYX
40Moottorin teho80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)X
41Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)V
41 aRaskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuusEY N:o 595/2009*V
42Sivusuojat89/297/ETYX
43Roiskeenestojärjestelmät91/226/ETYX
45Turvalasit92/22/ETYJ
46Renkaat92/23/ETYA, edellyttäen että ISO-standardin 10571:1995 (E) vaatimukset täyttyvät tai että noudatetaan ETRTO Standards Manual 1998 -käsikirjaa.
47Nopeudenrajoittimet92/24/ETYX
48Massat ja mitat97/27/ETYX
49Ohjaamon ulkonevat osat92/114/ETYX
50Kytkentälaitteet94/20/EYX
57Alleajosuoja edessä2000/40/EYX
62VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*X
MUIDEN ERIKOISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN (MUKAAN LUETTUNA MATKAILUPERÄVAUNUT) RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa muun erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon kuin matkailu-, sairas- ja ruumisauton muussa EY-tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa muun erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon kuin matkailu-, sairas- ja ruumisauton kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Tässä taulukossa olevia poikkeuksia sallitaan sovellettavan ainoastaan, jos valmistaja tai valmistajan edustaja pystyy osoittamaan hyväksyntäviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että ajoneuvo ei voi täyttää kaikkia vaatimuksia ajoneuvon erikoistarkoituksen vuoksi.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin f kohta ja selite tämän liitteen jälkeen)

KohtaKohdeDirektiivin/EY-asetuksen numeroM2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Melutasot70/157/ETYHHHHH
2Päästöt70/220/ETYQQQQQ
2aKevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/tietojen saatavuusEY N:o 715/2007*QQQ
3Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana70/221/ETYFFFFFXXXX
4Takarekisterikilven tila70/222/ETYA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+R
5Ohjauslaite70/311/ETYXXXXXXXXX
6Ovien lukot ja saranat70/387/ETYBBB
7Äänimerkinantolaite70/388/ETYXXXXX
8Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet2003/97/EYXXXXX
9Jarrutus71/320/ETYXXXXXXXXX
10Radiohäiriöiden vaimennus72/245/ETYXXXXXXXXX
11Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen)72/306/ETYHHHHH
13Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite74/61/ETYXXXXX
14Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä74/297/ETYX
15Istuinten lujuus74/408/ETYDDDDD
17Nopeusmittari ja peruutusvaihde75/443/ETYXXXXX
18Lakisääteiset kilvet76/114/ETYXXXXXXXXX
19Turvavöiden kiinnityspisteet76/115/ETYDDDDD
20Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus76/756/ETYA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21Heijastimet76/757/ETYXXXXXXXXX
22Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet76/758/ETYXXXXXXXXX
23Suuntavalaisimet76/759/ETYXXXXXXXXX
24Takarekisterikilven valaisimet76/760/ETYXXXXXXXXX
25Ajovalaisimet (myös polttimot)76/761/ETYXXXXX
26Etusumuvalaisimet76/762/ETYXXXXX
27Vetokoukku77/389/ETYAAAAA
28Takasumuvalaisimet77/538/ETYXXXXXXXXX
29Peruutusvalaisimet77/539/ETYXXXXXXXXX
30Pysäköintivalaisimet77/540/ETYXXXXX
31Turvavyöt ja turvajärjestelmät77/541/ETYDDDDD
33Hallintalaitteiden merkinnät78/316/ETYXXXXX
34Huurteen-/sumunpoistolaitteet78/317/ETYOOOOO
35Pesimet/pyyhkimet78/318/ETYOOOOO
36Lämmitysjärjestelmä2001/56/EYXXXXXXXXX
40Moottorin teho80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen)XXXXX
41Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen )HHHHH
41 aRaskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuusEY N:o 595/2009*HHHHH
42Sivusuojat89/297/ETYXXXX
43Roiskeenestojärjestelmät91/226/ETYX2X2XXXXX
45Turvalasit92/22/ETYJJJJJJJJJ
46Renkaat92/23/ETYXXXXXXXXX
47Nopeudenrajoittimet92/24/ETYXXXX
48Massat ja mitat97/27/EYXXXXXXXXX
49Ohjaamon ulkonevat osat92/114/ETYXXX
50Kytkentälaitteet94/20/EYXXXXXXXXX
51Palo-ominaisuudet95/28/EYX
52Linja-autot2001/85/EYXX
54Sivutörmäys96/27/EYA
56Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot98/91/EYXXXXXX
57Alleajosuoja edessä2000/40/EYXX
58Jalankulkijoiden suojelu2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009*N/A(1)
59Kierrätettävyys2005/64/EYN/A
60Etusuojajärjestelmä2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen)A
61Ilmastointijärjestelmä2006/40/EYZ
62VetyjärjestelmäEY N:o 79/2009*QQQQQ

(1) Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY N:o 78/2009) vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti

(2) Vaihtoehtoisesti ajoneuvoihin joiden enimmäismassa on enintään 7500 kg, direktiivin 78/549/ETY vaatimukset.

Selite: liitteissä 3–7 kirjainten merkitys on seuraava:

N/A:Tätä säädöstä ei sovelleta tähän ajoneuvoon (ei vaatimuksia).
X :Ainoastaan erityissäädöksessä määritellyt poikkeukset.
A :Poikkeus sallitaan, jos täyttä vaatimustenmukaisuutta ei saavuteta erityistarkoitusten vuoksi. Valmistajan on osoitettava tyyppihyväksyntäviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että ajoneuvo ei voi täyttää vaatimuksia sen erityistarkoituksen vuoksi.
B :Sovelletaan ainoastaan oviin, joista pääsee istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä, ja ainoastaan silloin, kun ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon nähden kohtisuorasti mitattu istuimen R-pisteen ja ovipinnan keskitason välinen etäisyys on enintään 500 mm.
C :Sovelletaan ainoastaan siihen ajoneuvon takimmaisen istuimen edessä olevaan osaan, joka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä, sekä myös direktiivissä 74/60/ETY määriteltyyn pääniskualueeseen.
D :Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä. Istuimet, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ollessa liikenteessä on selkeästi osoitettava käyttäjille joko kuvatunnuksin tai soveltuvin tekstein.
E :Ainoastaan etuosan osalta.
F :Täyttöputken suunnan ja pituuden muutos sekä sisäänrakennetun säiliön uudelleensijoittaminen sallitaan.
G :Perus-/keskeneräisen ajoneuvon (jonka alustaa käytettiin erityiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon rakentamisessa) luokan mukaiset vaatimukset. Keskeneräisten/valmistuneiden ajoneuvojen osalta on hyväksyttävää, että vastaavan N-luokan ajoneuvoja koskevat (suurimpaan massaan perustuvat) vaatimukset täyttyvät.
H :Pakojärjestelmän pituuden muuttaminen enintään kahden metrin pituudelta viimeisen äänenvaimentimen jälkeen on sallittua ilman lisätestejä.
J :Kaikkien muiden ikkunoiden paitsi ohjaamon ikkunoiden (tuulilasi ja sivulasit) materiaali saa olla turvalasia tai jäykkää muovilasitetta.
K :Merkinantolaitteita voidaan asentaa lisää.
L :Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä. Takaistuimilla vaaditaan vähintään kiinnityspisteet lantiovöille. Istuimet, jotka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ollessa tieliikenteessä, on selkeästi osoitettava käyttäjille joko kuvatunnuksin tai soveltuvin tekstein.
M :Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä. Kaikilla takaistuimilla vaaditaan vähintään lantiovyöt. Istuimet, jotka suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ollessa tieliikenteessä, on selkeästi osoitettava käyttäjille joko kuvatunnuksin tai soveltuvin tekstein.
N :Edellyttäen, että kaikki pakolliset valaisinlaitteet on asennettu ja että geometriseen näkyvyyteen ei vaikuteta.
O :Ajoneuvon etuosaan on oltava asennettu sopiva järjestelmä.
Q :Pakojärjestelmän pituuden muuttaminen enintään kahden metrin pituudelta viimeisen äänenvaimentimen jälkeen on sallittua ilman lisätestejä. Edustavimmalle perusajoneuvolle myönnetty EY-tyyppihyväksyntä pysyy voimassa, vaikka vertailumassa muuttuisi.
R :Edellyttäen, että kaikkien ETA-valtioiden rekisterikilvet voidaan asentaa ja että ne ovat asentamisen jälkeen edelleen näkyvissä.
S :Valon läpäisysuhde on vähintään 60 prosenttia ja A-pilarin näkyvyyttä rajoittava kulma enintään 10°.
T :Testi suoritetaan ainoastaan valmiille/valmistuneille ajoneuvoille. Ajoneuvo voidaan testata direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/101/EY, mukaisesti. Direktiivin 70/157/ETY liitteessä I olevan 5.2.2.1 kohdan osalta sovelletaan seuraavia raja-arvoja:
a) 81 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on alle 75 kW
b) 83 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on vähintään 75 kW mutta alle 150 kW
c) 84 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on vähintään 150 kW.
U :Testi suoritetaan ainoastaan valmiille/valmistuneille ajoneuvoille. Ajoneuvojen, joissa on enintään 4 akselia, on täytettävä kaikki direktiivissä 71/320/ETY säädetyt vaatimukset. Poikkeukset sallitaan ajoneuvoille, joissa on enemmän kun 4 akselia, jos:
- ajoneuvon erityisrakenne antaa niihin oikeutuksen
- kaikki direktiivissä 71/320/ETY säädetyt seisonta-, käyttö- ja varajarruihin liittyvät jarrutustehoa koskevat vaatimukset täyttyvät.
V :Voidaan hyväksyä direktiivin 97/68/EY vaatimusten täyttyminen.
W1 :Vaatimuksia on noudatettava, mutta pakokaasujärjestelmään tehtävät muutokset ovat sallittuja ilman lisätestejä edellyttäen, että ne eivät aiheuta muutoksia päästöjä rajoittaviin laitteisiin (mahdolliset) hiukkassuodattimet mukaan luettuina. Muutetulta ajoneuvolta ei edellytetä uutta haihtumistestiä edellyttäen, että haihtumispäästöjen valvontalaitteet säilytetään valmistajan perusajoneuvoon asentamassa muodossa. Lähinnä vastaavalle perusajoneuvolle myönnetty EY-tyyppihyväksyntä on voimassa riippumatta vertailumassan muuttumisesta.
W2 :Vaatimuksia on noudatettava, mutta täyttöputken suunnan, polttoaineletkun pituuden, polttoaine johtojen ja polttoainehöyryputkien muuttaminen on sallittua. Alkuperäisen polttoainetankin uudelleensijoittaminen on sallittua.
W3 :Pyörätuolin sijainti katsotaan istuimen sijainniksi. Kutakin pyörätuolia varten on varattava riittävä tila. Erityisalueen pitkittäistason on vastattava ajoneuvon pitkittäistasoa.
Ajoneuvon omistajalle on tarjottava asianmukaiset tiedot siitä, että ajoneuvon istuimena käytetyn pyörätuolin on kestettävä kiinnitysmekanismin välittämä voima eri ajo-olosuhteissa.
Ajoneuvon istuimiin voidaan tehdä asianmukaisia mukautuksia edellyttäen, että niiden kiinnitykset, mekanismit ja päätuet takaavat samantasoisen suorituskyvyn kuin direktiivissä on edellytetty.
W4 :Ajoneuvoon nousemista helpottavien laitteiden on oltava tämän direktiivin mukaisia ajoneuvon seisoessa paikoillaan.
W5 :Kukin pyörätuolin sijaintipaikka on varustettava integroidulla turvajärjestelmällä, joka koostuu pyörätuolin turvajärjestelmästä ja pyörätuolin käyttäjän turvajärjestelmästä.
Turvajärjestelmien kiinnitysten on kestettävä direktiivissä 76/115/ETY ja ISO 10542-1:2001 standardissa kuvattu voima.
Pyörätuolin paikallaan pitämiseen käytettävien hihnojen ja laitteiden (kiinnitysmekanismien) on täytettävä direktiivin 77/541/ETY ja ISO 10542 standardin asiaa koskevien osien vaatimukset.
Testeistä vastaa tutkimuslaitos, joka on nimitetty testausta ja valvontaa varten edellä mainittujen direktiivien mukaisesti. Arviointiperusteet ovat samat kuin kyseisissä direktiiveissä olevat. Testeissä käytetään ISO 10542 standardissa kuvattua korvaavaa pyörätuolia.
W6:Jos turvavöiden kiinnityspisteitä on siirrettävä muuntotöistä johtuen direktiivin 77/541/ETY liitteen I 2.7.8.1. kohdan toleranssialueen ulkopuolelle, tutkimuslaitoksen on tarkistettava, aiheuttaako muutos huonoimman tapauksen vai ei. Jos aiheuttaa, on suoritettava direktiivin 77/541/ETY liitteessä VII edellytetty testi. EY-tyyppihyväksyntää ei tarvitse laajentaa.
W7:Uutta CO2-päästöjen mittausta ei tarvitse suorittaa, jos W1-kohdan määräyksiä sovellettaessa ei edellytetä uusia pakokaasupäästötestejä.
W8:Laskentatarkoituksia varten pyörätuolin massan käyttäjä mukaan luettuna oletetaan olevan 100 kg. Massa on keskitettävä kolmiulotteisen koneen H-pisteeseen.
Tutkimuslaitos harkitsee myös mahdollisuutta käyttää sähköistä pyörätuolia, jonka massan käyttäjä mukaan luettuna oletetaan olevan 250 kg. Sähköisen pyörätuolin käytöstä johtuva matkustajakapasiteetin rajoittaminen on kirjattava tyyppihyväksyntätodistukseen ja asianmukaisella kielellä vaatimustenmukaisuustodistukseen.
W9:Muunnetulta ajoneuvolta ei edellytetä uusia testejä edellyttäen, että ajoneuvon muuntaminen ei vaikuta kuljettajan R-pisteen etupuolella sijaitsevaan korin etuosaan eikä mitään osaa lisäturvajärjestelmästä (turvatyynyjä) ole poistettu tai kytketty pois käytöstä.
W10:Muunnetulta ajoneuvolta ei edellytetä uusia testejä edellyttäen, että sivuvahvikkeita ei ole muutettu eikä mitään osaa lisäturvajärjestelmästä (sivuturvatyynyjä) ole poistettu tai kytketty pois käytöstä.
Y:Jos kaikki pakolliset valaisinlaitteet on asennettu.
Z:Koskee ainoastaan direktiivin 70/220/ETY liitteessä 1 olevan 5.3.1.4 kohdan ensimmäisessä taulukossa kuvattuja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoja

Liite 8: AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA (6.3.2014/219)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.6.2003/575:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Liitteessä 1 olevan II osan 5 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

25.9.2003/829:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2003.

Komission direktiivi 2003/19/EY (32003L0019); EYVL N:o L 79, 26.3.2003, s. 6

27.1.2004/74:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY (32003L0102); EYVL N:o L 321, 6.12.2003, s. 15

4.5.2004/334:

1. Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 2004.

2. Asetuksen liitteessä 1 olevan I osan 2 kohta tulee kuitenkin voimaan 4 päivänä syyskuuta 2004 ja I osan 50 kohta 1 päivänä tammikuuta 2005.

Komission direktiivi 2003/76/EY (32003L0076); EYVL N:o L 206, 15.8.2003, s. 29

6.9.2004/840:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY (32004L0003); EYVL N:o L 49, 19.2.2004, s. 36, euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/11/EY (32004L0011); EYVL N:o L 44, 14.2.2004, s. 19, euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY (32003L0097); EYVL N:o L 25, 29.1.2004, s. 1, komission direktiivi 2004/78/EY (32004L0078); EYVL N:o L 231, 30.6.2004, s. 69

8.12.2004/1100:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/85/EY, (32002L0085); EYVL N:o L 327, 4.12.2002, s. 8

5.4.2005/234:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Liitteessä 1 olevan I osan 0 kohdan muutokset, jotka liittyvät direktiiviin 2001/92/EY, tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Komission direktiivi 2004/104/EY, (32004L0104); EYVL N:o L 337, 13.11.2004, s. 13

11.5.2005/309:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2005. Asetuksen Liite 1:n I osassa olevan taulukon 46 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja 11 kohta 8 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission direktiivi 2005/11/EY, (32005L0011); EYVL N:o L 46, 17.2.2005, s. 42, Komission direktiivi 2005/21/EY, (32005L0021); EYVL N:o L 61, 8.3.2005, s. 25

8.11.2005/869:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2005.

Komission direktiivi 2005/27/EY (32005L0027); EUVL N:o 81, 30.3.2005, s. 44.

6.4.2006/273:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Taksamittari voidaan hyväksyä tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti vuoden 2006 lokakuun loppuun asti. EY-tyyppihyväksyttyjä tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymiä taksamittareita saa valmistaa, myydä ja ottaa ensi kertaa käyttöön taksamittarin hyväksynnän voimassaolon päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään vuoden 2016 lokakuun loppuun asti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY (32004L0022); EYVL N:o L 135; 30.4.2004, s. 1

9.5.2006/354:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

9.5.2006/356:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

12.5.2006/382:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/39/EY (32005L0039); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 143, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/40/EY (32005L0040); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 146, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/41/EY (32005L0041); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 149

20.7.2006/622:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006. Asetuksen liitteen 1 I osassa olevan taulukon 41 kohta tulee kuitenkin voimaan 9 päivänä marraskuuta 2006.

Komission direktiivi 2005/49/EY (32005L0049); EYVL N:o L 194; 26.7.2005, s. 12, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY (32005L0055); EYVL N:o L 275; 20.10.2005, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY (32005L0064); EYVL N:o L 310; 25.11.2005, s. 10, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/66/EY (32005L0066); EYVL N:o L 309; 25.11.2005, s. 37, Komission direktiivi 2005/78/EY (32005L0078); EYVL N:o L 313; 29.11.2005, s. 1, Komission direktiivi 2005/83/EY (32005L0083); EYVL N:o L 305; 24.11.2005, s. 32, Komission direktiivi 2006/28/EY (32006L0028); EYVL N:o L 65; 7.3.2006, s. 27, Komission direktiivi 2006/51/EY (32006L0051); EYVL N:o L 152; 7.6.2006, s. 11

31.8.2006/768:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2006.

16.1.2007/42:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2007.

1.3.2007/244:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission direktiivi 2006/20/EY (32006L0020); EYVL N:o L 48, 18.2.2006, s. 16

29.8.2007/833:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2007.

Komission direktiivi 2006/119/EY; (32006L0119); EYVL N:o L 330, 28.11.2006, s. 12, Komission direktiivi 2007/15/EY; (32007L0015); EYVL N:o L 75, 15.3.2007, s. 21

11.10.2007/897:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

11.12.2007/1211:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/38/EY, (32007L0038); EYVL N:o L 184, 14.7.2007, s. 25

14.12.2007/1268:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY (32006L0040); EUVL N:o L 161; 14.6.2006, s. 12, Komission direktiivi 2007/37/EY (32007L0037); EUVL N:o L 161; 22.6.2007, s. 60, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (32007R0715); EUVL N:o L 171; 29.6.2007, s. 1

10.1.2008/22:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2008.

25.3.2008/195:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008.

18.6.2008/430:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission direktiivi 2007/35/EY (32007L0035); EYVL N:o L 157, 19.6.2007, s 14

27.11.2008/757:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2009.

Komission direktiivi 2008/74/EY (32008L0074); EUVL N:o L 192; 19.7.2008, s. 51

21.4.2009/256:

1. Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

3. Vuonna 1993 tai sen jälkeen muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun tai otettavan ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää ne vaatimukset:

a) jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa; tai

b) joita liitteissä olevien taulukoiden mukaisesti sovelletaan ajoneuvon käyttöönottopäivänä.

4. Ennen vuotta 1993 muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien sellaisten E-sääntöjen tai erityisdirektiivien vaatimukset, joita Geneven sopimukseen liittynyt valtio tai ETA-valtio sai soveltaa ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana; M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakokaasupäästöjen ja takaistuimen turvavöiden kiinnityspisteiden tulee kuitenkin täyttää samana ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa koskevat vaatimukset; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

5. Edellä 2–4 momentissa säädetystä poiketen liikenteessä käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44/03 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka sanotun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti.

6. Jos ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän asetuksen tultua voimaan, muutetun ajoneuvon on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset. Ennen 29 päivää huhtikuuta 2009 ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon, jonka istuimia muutetaan asetuksen voimaan tultua, tulee kuitenkin muutettujen istuinten osalta täyttää asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat vaatimukset.

7. Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevia 21–24 §:ää ja liitettä 3 saa soveltaa M- ja N- luokan uusille ajoneuvotyypeille ja ensi kertaa käyttöön otettaville ajoneuvoille siihen asti, kun autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen XIX mukaan EY-tyyppihyväksyntävelvollisuus tulee näille ajoneuvoluokille voimaan.

8. Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa liitettä 2 saa soveltaa uutta ajoneuvotyyppiä olevaan invataksiin 28 päivään huhtikuuta 2011 asti ja ensi kertaa käyttöön otettaviin invatakseihin 28 päivään huhtikuuta 2012 asti.

9. Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa liitteen 1 osan I kohtien 0, 48 ja 52 alaviitettä 69 sekä asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa liitettä 4 saa soveltaa M2- ja M3- luokan uusille ajoneuvotyypeille ja ensi kertaa käyttöön otettaville ajoneuvoille siihen asti, kun autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen XIX mukaan EY-tyyppihyväksyntävelvollisuus tulee näille ajoneuvoluokille voimaan.

10. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä yksittäishyväksynnässä voidaan soveltaa asetuksen voimaan tullessa voimassa olevia rekisteröintikatsastusta koskevia menettelyjä 31 päivään joulukuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY , (32007L0046); EYVL N:o 263; 9.10.2007, s. 1

8.9.2009/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Komission direktiivi 2008/89/EY (32008L0089); EUVL N:o L 257; 25.9.2008, s. 14, Komission direktiivi 2009/1/EY (32009L0001); EUVL N:o L 9; 14.1.2009, s. 31, Komission direktiivi 2009/19/EY (32009L0019); EUVL N:o L 70; 14.3.2009, s. 17

17.6.2010/584:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission direktiivi 2010/19/EU (32010L0019);EUVL N:o L 72; 20.3.2010, s. 17

30.9.2011/1064:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2011.

5.4.2013/252:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Asetuksen 20 §:ää sovelletaan kuitenkin 31 päivään lokakuuta 2014 asti ajoneuvoon, johon ei sovelleta liitteen 1 osan I kohdan 43 vaatimuksia ja joka otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.

6.6.2013/408:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2013.

6.3.2014/219:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 2013/15/EU (32013L0015); EUVL L 158, 10.6.2013, s. 172

18.12.2014/1291:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikennekäyttöön hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

Erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012) 21 §:ssä tarkoitettuun vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävään varoitusvalaisimeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita liitteen 1 II osan 4 kohdassa tarkoitettuja teknisiä vaatimuksia.

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/37/EU (32014L0037); EYVL N:o L 59, 28.2.2004, s.32

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.