Seurattu SDK 926/2022 saakka.

19.9.2002/789

Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään sakon täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) nojalla:

1 luku

Täytäntöönpanoilmoitukset

1 §
Täytäntöönpanoa varten tapahtuva ilmoittaminen

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:ssä mainittujen seuraamusten täytäntöönpanosta huolehtivan Oikeusrekisterikeskuksen käsiteltäväksi saattamista varten:

1) käräjäoikeuden ja hovioikeuden on laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään perustuva ratkaisuilmoitus;

2) rangaistusmääräys- ja rikesakkoratkaisuista sekä kurinpitosakon ja sotilaskurinpitolain (331/1983) 44 §:n 2 momentissa ja 45 b §:ssä tarkoitetun maksun määräämisestä on ilmoitettava siten kuin siitä erikseen säädetään;

3) Valtiokonttorin on ilmoitettava rikosvahinkolain (935/1973) mukaisesta valtion takautumisoikeuteen perustuvasta saamisesta;

4) muun tuomioistuimen ja mainittuja seuraamuksia tuomitsevan viranomaisen on pidettävä sakkoluetteloa.

Tuomioistuimen ja muun viranomaisen tulee täytäntöönpanoa varten laatia ratkaisustaan jäljennös, jos alempi tuomioistuin tai viranomainen on laatinut asiasta ratkaisuilmoituksen tai tehnyt merkinnän sakkoluetteloon.

Täytäntöönpanoilmoitusta ei ole laadittava, jos valtion viranomainen on sakon täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisesti ottanut huolehtiakseen perinnästä.

SotilaskurinpitoL 331/1983 on kumottu L:lla sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 255/2014. RikosvahinkoL 935/1973 on kumottu L:lla 1204/2005. Ks. RikosvahinkoL 1204/2005 5 luku.

2 §
Täytäntöönpanoilmoitusten tiedot

Täytäntöönpanoilmoitukseen on merkittävä seuraamuksen kohteena olevaa henkilöä ja seuraamusta koskevat sakon täytäntöönpanosta annetun lain 47 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetut tiedot siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

Jos valitusaika luetaan ratkaisun tiedoksisaamisesta, on siitä ja tiedoksiantopäivästä tehtävä merkintä ilmoitukseen.

3 §
Käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisuilmoitukset

Käräjäoikeuden on lähetettävä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ratkaisuilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15. päivää. Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Kun asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitusta ei saa lähettää ennen kuin on selvinnyt, valitetaanko asiassa. Ilmoitus on kuitenkin lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

Hovioikeuden on lähetettävä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ratkaisuilmoitus toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista Oikeusrekisterikeskukselle viikon kuluessa ratkaisun antamisesta tai julistamisesta. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä ratkaisuilmoitus sen jälkeen, kun on selvinnyt, valitetaanko asiassa. Ilmoitus on kuitenkin lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

4 §
Valtiokonttorin ilmoitus

Valtiokonttorin on lähetettävä Oikeusrekisterikeskukselle rikosvahinkolain mukaisen valtion takautumissaamisen perimistä varten päätös korvauksen maksamisesta, kun kaksi kuukautta on kulunut päätökseen liittyvän valitusajan päättymisestä. Toistuvina suorituksina maksettavasta korvauksesta Valtiokonttorin on lisäksi toimitettava Oikeusrekisterikeskukselle kuuden kuukauden välein laskelma sinä aikana maksamistaan suorituksista.

5 §
Sakkoluettelon otteen ja jäljennöksen toimittaminen

Edellä 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu sakkoluettelon ote ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu jäljennös on lähetettävä Oikeusrekisterikeskukselle kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15. päivää. Otetta tai jäljennöstä ei saa kuitenkaan lähettää ennen kuin on selvinnyt, onko ratkaisu lainvoimainen.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä korkeimman oikeuden ratkaisusta, jolla valituslupahakemus on hylätty.

6 §
Ilmoittaminen ratkaisusta Tullihallitukselle

Tullirikosasiassa on käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisuilmoituksen jakeluohjeeseen sekä rangaistusmääräykseen tehtävä merkintä jäljennöksen lähettämisestä Tullihallitukselle. Korkeimman oikeuden on tullirikosasiassa lähetettävä ratkaisunsa jäljennös kahtena kappaleena Tullihallitukselle 5 §:ssä säädetyn ajan kuluessa.

2 luku

Saatavan täytäntöönpano

7 §
Maksuvelvolliselle annettavat tiedot

Maksuvelvolliselle on sakon täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetussa yhteydessä annettava maksamista varten tiedot saatavan määränneestä viranomaisesta, saatavan perustana olevasta ratkaisusta, maksamatta olevasta määrästä, perintätunnuksesta ja maksun vastaan ottavan viranomaisen tiliyhteydestä. Rangaistusmääräysmenettelyssä vastaavat maksamista varten tarvittavat tiedot annetaan rangaistusvaatimuksen yhteydessä.

Jos maksuvelvollinen ei ole paikalla tietoja annettaessa, ne on ilmoitettava hänelle postitse taikka hänen paikalla olevalle asiamiehelleen tai lakimääräiselle edustajalleen.

Kun kaksi tai useampi henkilö on velvoitettu maksamaan saatava yhteisvastuullisesti, jokaiselle maksuvelvolliselle on ilmoitettava saatavan koko määrä.

8 §
Ilmoitus maksusta ja täytäntöönpanon päättymisestä ulosottomiehelle

Jos saatava on ulosottotoimin perittävänä, Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka se on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava ulosottomiehelle täytäntöönpanon päättymisestä myös muun syyn kuin saatavan maksamisen vuoksi.

9 §
Täytäntöönpanosta luopuminen

Oikeusrekisterikeskus saa luopua täytäntöönpanosta, jos sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä täytäntöön pantava saatava tai sen maksamatta oleva osa on pienempi kuin 10 euroa.

Täytäntöönpanosta saadaan luopua myös, jos saatava tai sen maksamatta oleva osa on pienempi kuin 350 euroa, saatavaa koskevan lainvoimaisen tuomion tai muun lopullisen viranomaisratkaisun antamisesta tai julistamisesta on kulunut viisi vuotta ja perintätoimenpiteiden perusteella on todennäköistä, ettei maksamatta olevaa määrää saada perittyä.

10 §
Rahamäärän jättäminen palauttamatta

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua palautusta tai sille maksettavaa korkoa ei ole maksettava, jos palautus tai korko on pienempi kuin 5 euroa.

3 luku

Muuntorangaistus

11 §
Haastamiseen liittyvät toimenpiteet

Maksuvelvolliselle on muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin haastamisen yhteydessä annettava maksamista varten tiedot saatavan määränneestä viranomaisesta, saatavan perustana olevasta ratkaisusta, maksamatta olevasta määrästä, perintätunnuksesta ja maksun vastaan ottavan viranomaisen tiliyhteydestä.

Haastamisen suorittaneen virkamiehen on ilmoitettava haastamisesta toimittamalla haastetodistuksen kappale viralliselle syyttäjälle ja Oikeusrekisterikeskukselle.

Haastamiseen oikeutetun virkamiehen on ilmoitettava havaitsemastaan laissa säädetystä haastamisen esteestä Oikeusrekisterikeskukselle.

12 §
Muuntorangaistuksen määräämistä varten tarvittavien tietojen toimittaminen

Suoritettuaan haastamisen muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin ulosottomies toimittaa tietojärjestelmästään viralliselle syyttäjälle muuntorangaistuksen määräämistä varten sakkoa ja sen maksutilannetta koskevat tiedot. Jos haastamisen on suorittanut muu haastamiseen oikeutettu virkamies, tiedot syyttäjälle toimittaa Oikeusrekisterikeskus.

Virallinen syyttäjä saattaa muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian vireille käräjäoikeudessa toimittamalla sinne muuntorangaistusvaatimuksen ja 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

13 §
Haastamisen jälkeen tapahtuneesta maksamisesta ilmoittaminen

Maksun vastaanottajan on viivytyksettä ilmoitettava maksamisesta viralliselle syyttäjälle, jos muuntorangaistuksen määräämiseen liittyvä sakko on maksettu kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun haastetodistus on lähetetty syyttäjälle mutta ennen kuin käräjäoikeus on ratkaissut asian.

14 §
Virallisen syyttäjän ilmoittamisvelvollisuus

Virallisen syyttäjän on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle, haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle ja haastetulle maksuvelvolliselle, jos hän ennen käsittelypäivää toteaa, että sakoista ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos hän sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n nojalla päättää jättää vaatimatta muuntorangaistusta.

15 §
Ratkaisun esteestä ilmoittaminen

Käräjäoikeuden on ilmoitettava viralliselle syyttäjälle, jos se havaitsee, että asian ratkaisemiselle on este. Syyttäjälle on päätöksestä ilmoittamisen yhteydessä palautettava 12 §:n 2 momentissa mainitut asiakirjat.

16 §
Tuomioistuimen ratkaisusta ilmoittaminen

Käräjäoikeuden on muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian ratkaistuaan lähetettävä vahvistetun kaavan mukainen ilmoitus 3 §:n 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa Oikeusrekisterikeskukselle.

Ylemmän tuomioistuimen on lähetettävä jäljennös 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamastaan ratkaisusta Oikeusrekisterikeskukselle 5 §:ssä säädetyssä ajassa.

Ilmoitus ratkaisusta on lähetettävä myös sakon täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:ssä säädetystä oikaisusta. Ilmoitus oikaisusta tehdään 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun ratkaisuilmoitukseen, jos sitä ei ole vielä ehditty lähettää. Sen jälkeen tehdystä oikaisusta on viivytyksettä lähetettävä Oikeusrekisterikeskukselle jäljennös oikaisua koskevasta ratkaisusta.

17 §
Muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen tapahtuneesta maksamisesta ilmoittaminen

Maksun vastaanottajan on viivytyksettä ilmoitettava maksusta Oikeusrekisterikeskukselle, jos tuomittu muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen ennen rangaistuslaitokseen saapumistaan maksaa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 35 §:ssä tarkoitetun rahamäärän kokonaan. Oikeusrekisterikeskuksen on viivytyksettä ilmoitettava maksusta edelleen ulosottomiehelle, jos muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa on jo haettu ja jos maksua ei ole suoritettu ulosottomiehelle.

18 §
Muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ilmoittaminen

Ulosottomiehen on ilmoitettava myöntämästään muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lykkäyksestä ja sen päättymisen ajankohdasta Oikeusrekisterikeskukselle.

Jos lykkäyksen myöntää Rikosseuraamuslaitos, sen on ilmoitettava 1 momentissa mainitut seikat ulosottomiehelle ja Oikeusrekisterikeskukselle. (17.12.2009/1106)

19 §
Rangaistuslaitoksen ilmoittamisvelvollisuus

Rangaistuslaitoksen täytäntöönpanosta vastaavan virkamiehen on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle muuntorangaistukseen tuomitun vastaanottamisesta rangaistuslaitokseen ja tuomitun siellä suorittamasta maksusta.

4 luku

Menettämisseuraamus

20 § (23.5.2013/368)
Menettämisseuraamuksen ja eräiden määräysten täytäntöönpanon hakeminen

Oikeusrekisterikeskus hakee omaisuutta ja poliisiviranomaisen hallussa olevaa rahamäärää koskevaa menettämisseuraamuksen sekä rikoslain (39/1889) 44 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpanoa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 41 §:ssä säädetyltä poliisilaitokselta. Sakkorekisteriin talletettuihin tietoihin perustuvasta hakemuksesta on ilmettävä tiedot menetetyksi tuomitun omaisuuden sijaintipaikasta, jos omaisuus ei ole poliisiviranomaisen hallussa ja jos Oikeusrekisterikeskuksella on tietoa sijaintipaikasta, ja rahojen tilittämistä varten tarvittavat tiedot.

Oikeusrekisterikeskus hakee sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanoa ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta.

21 §
Menetetyksi tuomitun omaisuuden arvioimismenettely

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 43 §:ssä säädetyn arvioimisen suorittaa Poliisihallituksen antamien ohjeiden mukaisesti menettämisseuraamuksen täytäntöön panevan poliisilaitoksen asettama henkilö. (17.12.2009/1106)

Arvioimistoimituksen ajasta ja paikasta on hyvissä ajoin annettava tieto tavoitettavissa olevalle omaisuuden omistajalle ja sille kolmannelle henkilölle, jolla on omaisuuteen kohdistuva oikeus.

Arviomiehen on laadittava toimituksesta pöytäkirja sekä allekirjoitettava se. Siitä on ilmettävä arvioinnin perusteet, arviohinta, onko toimituksen ajasta ja paikasta ilmoitettu 2 momentissa tarkoitetuille henkilöille ja ovatko he olleet paikalla.

Arvioimistoimituksessa on omaisuuden säilyttämispaikkakunnan poliisimiehen oltava paikalla ja merkittävä pöytäkirjaan todistus arvioimisen asianmukaisesta toimittamisesta. Arvioimisesta aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista.

22 § (17.12.2009/1106)
Menettämisseuraamuksen täytäntöönpanotoimesta ilmoittaminen

Poliisilaitoksen on ilmoitettava 25 §:ssä säädetyllä tavalla Oikeusrekisterikeskukselle sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 §:n 1 momentissa tarkoitetun täytäntöönpanotoimen suorittamisesta tai sen esteestä.

5 luku

Erinäiset säännökset

23 §
Maksujen tallettaminen ja tilittäminen

Maksujen tallettamisen ja tilittämisen osalta on noudatettava täytäntöönpanotoiminnassa mukana olevia viranomaisia ja virkamiehiä velvoittavia säännöksiä.

Jos muuta ei ole säädetty tai määrätty, maksun vastaan ottaneen sakon täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen on talletettava hänelle kertyneet varat virkavarojen tilille tai muulla varmalla tavalla, jos niitä ei ole maksettu mainitulle tilille tai välittömästi tilitetä. Tilitys Oikeusrekisterikeskukselle on pyrittävä tekemään ilman aiheetonta viivästystä. Tilityksestä on ilmettävä maksuvelvollinen, saatava, perintätunnus, maksun suuruus ja maksamispäivä.

24 §
Täytäntöönpanotoimenpiteiden kirjaaminen

Ulosottomiehen ja muun täytäntöönpanotoimia suorittavan virkamiehen on kirjattava sakon täytäntöönpanosta annetun lain nojalla suorittamansa täytäntöönpanotoimenpiteet siten kuin erikseen säädetään.

25 §
Täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittaminen

Sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa tarkoitettujen seuraamusten täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvä ilmoitusvelvollisuus on täytettävä teknisen käyttöyhteyden avulla, jos ilmoituksen lähettäjän ja vastaanottajan välillä on sellainen yhteys. Muuten ilmoitus on toimitettava lähettämällä kappale tai jäljennös täytäntöönpanotoimenpiteen yhteydessä laadittavasta asiakirjasta tai muu riittävä kirjallinen selvitys.

26 §
Virheiden, epäselvyyksien ja puutteiden selvittäminen

Jos Oikeusrekisterikeskukselle toimitetut tiedot ovat virheellisiä, epäselviä tai puutteellisia tai jos tietoja ei ole toimitettu säädetyssä ajassa, Oikeusrekisterikeskuksen on kiinnitettävä viranomaisen huomiota siihen korjauksen tai tietojen saamiseksi.

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain mukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä suorittavan virkamiehen on täytäntöönpanoasian tiedoissa virheen, epäselvyyden tai puutteellisuuden havaitessaan ilmoitettava siitä Oikeusrekisterikeskukselle tai tietojen tullessa muualta ne toimittaneelle viranomaiselle.

27 § (17.12.2009/1106)
Ilmoittaminen täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä

Muutoksenhakutuomioistuimen on viivytyksettä ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle tai itseperinnästä huolehtivalle valtion viranomaiselle sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa tarkoitettua seuraamusta koskevasta täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta päätöksestä. Oikeusrekisterikeskuksen tai mainitun viranomaisen on viivytyksettä ilmoitettava päätöksestä sille ulosottomiehelle tai poliisilaitokselle, jonka täytäntöön pantavana seuraamus on.

28 §
Ilmoittaminen valtioneuvoston oikeuskanslerille

Oikeusrekisterikeskuksen on valtioneuvoston oikeuskanslerin antamien ohjeiden mukaisesti lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain rangaistusten tuomitsemisen ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittavat ratkaisuilmoitusten jäljennökset. Rangaistusmääräyksellä tuomituista sakoista tiedot lähetetään valtakunnansyyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti Valtakunnansyyttäjänvirastolle.

29 §
Ilmoittaminen armahduksesta

Armahdusasiaa valmistelleen virkamiehen on ilmoitettava armahduksesta Oikeusrekisterikeskukselle tai itseperinnästä huolehtivalle valtion viranomaiselle, jos henkilö on kokonaan tai osittain armahdettu sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa tarkoitetun rikosoikeudellisen seuraamuksen suorittamisesta.

30 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

31 §
Siirtymäsäännökset

Valtiokonttorin on vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta lähetettävä Oikeusrekisterikeskukselle täytäntöönpanoa varten 4 §:ssä tarkoitettu päätös korvauksen maksamisesta kaikissa niissä asioissa, joissa päätös on tehty ennen asetuksen voimaantuloa. Samalla Valtiokonttorin on toimitettava Oikeusrekisterikeskukselle toistuvina suorituksina maksettavista korvauksista laskelma siihen mennessä maksamistaan suorituksista.

Oikeusrekisterikeskuksen on sakon täytäntöönpanosta annetun lain 41 §:ssä säädetyllä tavalla haettava menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoa niissä asioissa, jotka mainitun lain 56 §:n 4 momentin nojalla lakkaavat olemasta vireillä ulosottoviranomaisissa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.2009/1106:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

23.5.2013/368:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.