Seurattu SDK 318/2022 saakka.

23.5.2001/422

Laki valtion vientitakuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Vientitakuutoiminnan tarkoitus

Vientitakuutoiminnan tarkoituksena on vahvistaa Suomen taloudellista kehitystä edistämällä vientiä ja yritysten kansainvälistymistä.

2 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään valtion vientitakuutoimintaan sovellettavista ehdoista ja periaatteista.

Vientitakuu myönnetään viennistä tai ulkomaille suuntautuvista investoinneista tai sellaisista kotimaahan suuntautuvista investoinneista, joiden tarkoituksena on edistää vientiä, syntyvän tappiovaaran varalle. Vientitakuu voidaan myöntää myös vientiin tai kotimaahan suuntautuvaan investointiin myönnetyn luoton jälleenrahoituksesta syntyvän tappionvaaran varalle. (24.4.2015/522)

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) viennillä tavaran tai palvelun tuottamista, toimittamista, kuljettamista tai vuokrausta ulkomaiselle ostajalle tai vuokralleottajalle, valmistus-, teollis- tai tekijänoikeuden siirtämistä ulkomaille, suunnittelu-, asennus-, rakennus- tai muun työn tai palvelun suorittamista sekä tavaran varastoimista ulkomailla;

2) investoinnilla oman pääoman ehtoista tai muuta rahoitusta, tuotantolaitteita tai -menetelmiä sekä näihin rinnastettavia taloudellisia etuuksia, jotka sijoitetaan yritystoimintaan kohdemaassa;

3) vientitakuulla sellaista valtion vastuulla olevaa sopimusta tai sitoumusta, joka tehdään ensi- tai jälleenvakuutuksena, omavelkaisena takauksena, täytetakauksena tai muuna vastuusitoumuksena ja joka koskee:

a) vientiä;

b) ulkomaille suuntautuvaa investointia;

c) kotimaahan suuntautuvaa investointia, jonka tarkoituksena on edistää vientiä; tai

d) vientiin tai kotimaahan suuntautuvaan investointiin myönnetyn luoton jälleenrahoituksen järjestämistä (jälleenrahoitustakuu).

(24.4.2015/522)

4) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua suomalaista tai Euroopan talousalueella toimiluvan saanutta, luottoriskiltään hyväksyttävää luottolaitosta taikka muuta luottoriskiltään näihin rinnastettavaa ulkomaista luottolaitosta;

5) rahoituslaitoksella luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua suomalaista tai Euroopan talousalueella toimiluvan saanutta, luottoriskiltään hyväksyttävää luottolaitosta taikka muuta luottoriskiltään näihin rinnastettavaa ulkomaista luottolaitosta.

4 §
Viennissä katettavat riskit

Vientitakuu voidaan myöntää korvaamaan viennistä tai viennin rahoituksen järjestämisestä syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että: (24.4.2015/522)

1) sellainen sopimusosapuoli, sitoumuksen antaja tai edunsaaja, joka ei ole takuunottaja, rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen tai sitoumuksen ehtoja tai tulee maksukyvyttömäksi;

2) sopimusosapuolista, sitoumuksen antajasta ja edunsaajasta riippumaton poikkeuksellinen seikka, kuten säädös, viranomaisen päätös tai toimenpide taikka ylivoimainen este, estää sopimusosapuolta tai sitoumuksen antajaa täyttämästä sopimuksen tai sitoumuksen mukaisia velvoitteitaan.

5 §
Ulkomaille suuntautuvassa investoinnissa katettavat riskit

Vientitakuu voidaan myöntää korvaamaan ulkomaille suuntautuvasta investoinnista syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että sopimusosapuolista, sitoumuksen antajasta, edunsaajasta, investoinnin suorittajasta ja investoinnin kohteesta riippumaton poikkeuksellinen seikka, kuten säädös, viranomaisen päätös tai toimenpide taikka ylivoimainen este, estää sopimusosapuolta tai sitoumuksen antajaa täyttämästä sopimuksen tai sitoumuksen mukaisia velvoitteitaan taikka investoinnin suorittajaa hyödyntämästä investointiaan.

Vientitakuu voidaan erityisistä syistä myöntää korvaamaan ulkomaille suuntautuvasta investoinnista vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen tai takauksen vuoksi syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että sellainen sopimusosapuoli, sitoumuksen antaja tai edunsaaja, joka ei ole takuunottaja, rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen tai sitoumuksen ehtoja tai tulee maksukyvyttömäksi.

5 a § (22.8.2014/683)
Kotimaahan suuntautuvassa investoinnissa katettavat riskit

Vientitakuu voidaan erityisistä syistä myöntää korvaamaan 3 §:n 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kotimaahan suuntautuvasta investoinnista vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen tai takauksen vuoksi syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että sellainen sopimusosapuoli, sitoumuksen antaja tai edunsaaja, joka ei ole takuunottaja, rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen tai sitoumuksen ehtoja taikka tulee maksukyvyttömäksi.

Vientitakuu voidaan myöntää korvaamaan 3 §:n 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kotimaahan suuntautuvan investoinnin vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen jälleenrahoituksesta syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että sellainen sopimuspuoli, sitoumuksen antaja tai edunsaaja, joka ei ole takuunottaja, rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen tai sitoumuksen ehtoja taikka tulee maksukyvyttömäksi. (24.4.2015/522)

6 § (9.12.2005/990)
Erityisriskinotto

Vientitakuu voidaan myöntää korkean riskin maahan valtioneuvoston erityisistä syistä antaman valtuuden nojalla silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin, viennin ja investoinnin rahoitukseen tai kohdemaahan liittyvä riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää, tai kun vientitakuu myönnetään riskiarvioinnin kannalta tavallisuudesta poikkeavilla ehdoilla, tai kun vientitakuukantaan muodostuu maa-, ostaja-, takaaja- tai toimialakohtainen riskikeskittymä.

Tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vientitakuu voidaan myöntää muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin maihin silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Vientitakuun myöntäminen edellyttää tällöin työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä siitä, että vientitakuun myöntämiselle on tärkeitä elinkeinopoliittisia tai kilpailukykyyn liittyviä perusteita. (14.12.2012/793)

7 §
Vientitakuuta myönnettäessä huomioon otettavat seikat

Vientitakuuta myönnettäessä ja vientitakuun ehtoja vahvistettaessa otetaan huomioon:

1) vientitakuita koskevat Suomea sitovat kansainväliset säännökset ja määräykset;

2) kansainväliset kilpailutekijät;

3) taattavan hankkeen ympäristövaikutukset ja muut vaikutukset osana hankkeen kokonaisarviointia;

4) taattavaan hankkeeseen liittyvät elinkeinopoliittiset näkökohdat.

(14.12.2012/793)

Myönnettäessä luotto- tai rahoituslaitokselle 3 §:n 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu jälleenrahoitustakuu luoton jälleenrahoitusta varten, voi samaa luottoa koskeva korvausvelvollisuus syntyä vain joko jälleenrahoitustakuun tai 3 §:n 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vientitakuun perusteella. (24.4.2015/522)

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, otetaan huomioon, että vientitakuutoiminta suunnataan korjaamaan rahoitusmarkkinoilla esiintyviä puutteita.

8 §
Maksut

Vientitakuuta koskevista päätöksistä voidaan periä käsittelymaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon käsittelystä aiheutunut työmäärä ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Vientitakuusta peritään takuumaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon riskiajan pituus, riskin kohteen luottokelpoisuus, riskin kohteen maan luottokelpoisuus ja muut katettavaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailutekijät.

9 §
Suojautumisjärjestelyt

Valtion edun turvaamiseksi tässä laissa tarkoitetusta vientitakuutoiminnasta aiheutuvan tappionvaaran varalta voidaan suojautua vakuutuksilla, vakuuksilla, vastuiden vaihtosopimuksilla ja muilla järjestelyillä (suojautumisjärjestelyt).

Suojautumisjärjestelyjä tehtäessä voidaan tämän lain mukaisia sitoumuksia vaihtaa sellaisiin vastuisiin, jotka eivät liity tässä laissa tarkoitettuun vientitoimintaan. (14.12.2012/793)

10 §
Vastuurajat

Vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 38 miljardia euroa. Edellä 6 §:ssä tarkoitettujen vientitakuiden takuuvastuu saa kuitenkin olla enintään 5 miljardia euroa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen investointitakuiden takuuvastuu enintään 200 miljoonaa euroa. (30.12.2019/1592)

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vastuuta laskettaessa otetaan huomioon voimaan tulleiden vientitakuiden aiheuttama takuuvastuu taatulta pääomalta, ilman muita pääoman lisäksi mahdollisesti korvattaviksi tulevia eriä kokonaan ja sitovien takuutarjousten aiheuttamasta, taatulle pääomalle tulevasta takuuvastuusta vastaavasti puolet. Suojautumisjärjestelyiden aiheuttama vastuu otetaan huomioon nettomääräisenä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vastuun laskemista varten sopimusvaluutta muunnetaan euroiksi käyttäen vientitakuun myöntämispäivänä Euroopan keskuspankin valuutalle ilmoittamaa kurssia.

Jos vientitakuu on myönnetty jälleenrahoitustakuuna siten, kuin 3 §:n 3 kohdan d alakohdassa säädetään, otetaan vastuun määrää laskettaessa huomioon jälleenrahoitustakuun tai 3 §:n 3 momentin a alakohdan mukaisen vientitakuun määrä, sen mukaan, kumpi niistä on määrältään suurempi. (24.4.2015/522)

11 §
Vientitakuun myöntäminen ja hallinnointi

Tässä laissa tarkoitetut vientitakuut myöntää ja niitä hallinnoi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö. Yhtiö myös vahvistaa vientitakuisiin sovellettavat yleiset sopimusehdot ja tekee 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja sitoumukset sekä suojautumisjärjestelyt.

Yhtiön vientitakuiden käsittelyyn ja hallinnointiin sovelletaan hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003) ja saamen kielilakia (1086/2003). (14.12.2012/793)

Yhtiön henkilöstöön ja johtohenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän käsitellessään tässä laissa tarkoitettuja asioita. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). (14.12.2012/793)

12 §
Julkisuus ja salassapito

Yhtiön tämän lain tarkoittaman toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 §:ssä säädetään.

13 § (22.8.2014/683)
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat:

1) 1 §:ssä tarkoitetun Suomen taloudellisen kehityksen edistämisen määrittelyä (suomalaisen intressin olemassaolo);

2) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun kaupallisen riskin kattamisen edellytyksiä ulkomaille suuntautuvan investoinnin osalta;

3) 5 a §:ssä tarkoitetun kaupallisen riskin kattamisen edellytyksiä kotimaahan suuntautuvan investoinnin osalta;

4) vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointia;

5) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen edellytyksiä ja menettelytapoja;

6) vientitakuista perittäviä maksuja;

6 a) 3 §:n 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta jälleenrahoitustakuusta annettavia sitoumuksia ja niiden ehtoja; (24.4.2015/522)

7) muita kuin 1–6 kohdassa tarkoitettuja vientitakuutuotteisiin, riskeihin ja hinnoitteluun liittyviä yleisiä suuntaviivoja.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annettu vientitakuulaki (479/1962) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimaan tulleisiin vientitakuisiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 215/2000, TaVM 5/2001, EV 39/2001

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.12.2005/990:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

HE 153/2005, TaVM 18/2005, EV 151/2005

30.12.2008/1139:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 209/2008, TaVM 27/2008, EV 210/2008

29.5.2009/367:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2009.

HE 15/2009, TaVM 2/2009, EV 41/2009

14.12.2012/793:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 68/2012, TaVM 8/2012, EV 92/2012

27.6.2014/488:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

HE 58/2014, TaVM 5/2014, EV 53/2014

22.8.2014/683:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

HE 72/2014, TaVM 8/2014, EV 78/2014

24.4.2015/522:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

HE 318/2014, TaVM 29/2014, EV 293/2014

8.4.2016/257:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

HE 144/2015, TaVM 1/2016, EV 4/2016

29.12.2016/1515:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 243/2016, TaVM 28/2016, EV 226/2016

30.12.2019/1592:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 79/2019, TaVM 4/2019, EV 76/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.