Seurattu SDK 829/2022 saakka.

22.3.2001/272

Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 61 §:n nojalla:

Työttömyyskassoille maksettavat ennakot
1 §

Työttömyyskassan on vuosittain lokakuun 15 päivään mennessä toimitettava työttömyysvakuutusrahastolle perusteltu arvio työttömyyskassalle seuraavana vuonna maksettavista työttömyyskassalain (603/1984) 7 luvun ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 9 luvun 7 §:n mukaisista rahoitusosuuksista, työttömyyskassan seuraavaa vuotta koskeva talousarvio sekä muut työttömyysvakuutusrahaston määräämät selvitykset. (18.12.2003/1156)

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassalle kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa tasasuuruisina erinä 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusosuuksien yhteismäärästä. Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettujen opintososiaalisten etuuksien ennakosta maksetaan kuitenkin yksi kahdeksasosa tammikuussa ja loput kuukausittain tasasuuruisina erinä. Työttömyyskassan toimiala ja sen kausivaihtelut huomioon ottaen työttömyysvakuutusrahasto voi työttömyyskassan esityksestä maksaa ennakot edellä mainitusta poiketen. (18.12.2003/1156)

Jos työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan työttömyyskassan ennakkoja koskevaa esitystä ei voida pitää perusteltuna, se voi maksaa ennakot poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.

2 § (18.12.2003/1156)

Työttömyysvakuutusrahaston tulee maksaa kuukausittaiset ennakot työttömyyskassalle siten, että valtionosuus ja kolmasosa työttömyysvakuutusrahaston osuudesta maksetaan viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä ja kaksi kolmasosaa työttömyysvakuutusrahaston osuudesta maksetaan viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä.

3 § (18.12.2003/1156)

Työttömyysvakuutusrahasto voi tarkistaa työttömyyskassalle maksettavia ennakkoja, jos niiden perusteet ovat muuttuneet. Työttömyysvakuutusrahasto voi myös määrätä työttömyyskassan palauttamaan liikaa maksettujen ennakkojen määrän.

Rahoitusosuuksien vahvistaminen
4 § (17.12.2020/1102)

Työttömyyskassan on toimitettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyskassalain 7 luvun mukaisia rahoitusosuuksia koskeva hakemus sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukseen on liitettävä työttömyyskassan hallituksen antama tilinpäätös.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassoille maksettavat rahoitusosuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön on toimitettava työttömyyskassoille maksettavien rahoitusosuuksien määriä koskevat päätöksensä tiedoksi Työllisyysrahastolle, jonka tulee ottaa päätökset huomioon työttömyyskassoille maksettavissa ennakoissa siten kuin 5 §:ssä säädetään.

5 § (20.12.2007/1355)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua työttömyyskassan rahoitusosuudet liikaa maksetut ennakot vähennetään seuraavan vuoden ennakkomaksuista. Jos ennakoita on maksettu vahvistettuja rahoitusosuuksia vähemmän, lopullisten rahoitusosuuksien ja maksettujen ennakoiden välinen erotus maksetaan työttömyyskassalle lisämaksuna.

Valtionosuus työttömyysvakuutusrahastolle
6 § (20.12.2007/1355)

Työttömyysvakuutusrahaston on vuosittain viimeistään 10 päivänä marraskuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio työttömyyskassoille seuraavana vuonna maksettavista valtionosuuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyysvakuutusrahastolle seuraavana vuonna maksettavat ennakot työttömyysvakuutusrahaston arvion perusteella enintään valtion talousarviossa sanottuihin tarkoituksiin osoitettujen määrärahojen suuruisina. Ennakot on vahvistettava viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Samalla ministeriö vahvistaa arvion kulumassa olevan vuoden valtion lopullisen suorituksen määrästä. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen valtionosuuksien ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä tai kulumassa olevan vuoden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa työttömyysvakuutusrahastolle ennakkoa kuukausittain tasasuuruisin erin, jollei työttömyysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu.

7 § (20.12.2007/1355)

Jos työttömyysvakuutusrahasto on 3 §:n mukaisesti tarkistanut ennakoita tai työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan tarve työttömyyskassoille maksettavien ennakoiden tarkistukseen on olemassa, on työttömyysvakuutusrahaston tehtävä esitys sosiaali- ja terveysministeriölle valtionosuuksien ennakoiden määrän tarkistamisesta, jos valtionosuutta vastaavien ennakoiden muutos on olennainen. Ministeriö voi omasta aloitteestaan tarkistaa työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa ennakkoa, jos valtionosuuden ennakon maksamisen perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

8 § (20.12.2007/1355)

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyysvakuutusrahastolle suoritettavan valtionosuuden määrän viipymättä, kun työttömyyskassojen rahoitusosuuksia koskevat päätökset on 4 §:n 2 momentin mukaisesti toimitettu tiedoksi työttömyysvakuutusrahastolle.

Työttömyysvakuutusrahastolle maksetun valtionosuuden ennakon ja vahvistetun valtionosuuden erotus maksetaan tai palautetaan vahvistamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Jäsenmaksu ja tasoitusrahasto
9 § (12.11.2020/761)

Hakiessaan jäsenmaksun vahvistamista Finanssivalvonnalta työttömyyskassan on liitettävä hakemukseensa seuraavaa vuotta koskeva talousarvio sekä laskelma jäsenmaksun riittävyydestä huomioon ottaen työttömyyskassan maksamat etuudet, hallintokulut ja siirrot tasoitusrahastoon ja, jos työttömyyskassa haluaa jäsenmaksua vahvistettaessa huomioitavaksi taloutensa tervehdyttämissuunnitelman, myös sanottu suunnitelma.

9 § on muutettu A:lla 761/2020. Aiempi sanamuoto kuuluu:

9 §

Hakiessaan jäsenmaksun vahvistamista Vakuutusvalvontavirastolta työttömyyskassan on liitettävä hakemukseensa seuraavaa vuotta koskeva talousarvio sekä laskelma jäsenmaksun riittävyydestä huomioon ottaen työttömyyskassan maksamat etuudet, hallintokulut ja siirrot tasoitusrahastoon.

10 § (12.11.2020/761)

Finanssivalvonta huomioi tasoitusrahaston suuruutta arvioidessaan työttömyyskassan esittämän sen omalla vastuulla olevan etuusmenoa ja hallintokustannusta koskevan arvion.

10 § on muutettu A:lla 761/2020. Aiempi sanamuoto kuuluu:

10 §

Vakuutusvalvontavirasto määrää työttömyyskassan tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärän suuruuden ottaen huomioon työttömyyskassan omalla vastuulla olevat etuusmenot ja hallintokustannukset.

Työttömyyskassojen tukikassa
11 §

Vakuutusvalvontaviraston vahvistama tukikassan jäsenmaksu kerätään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä sen jäsenmäärän mukaan, jonka perusteella palkansaajakassalle on viimeksi myönnetty rahoitusosuutta hallintokuluihin.

12 §

Työttömyyskassalain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu tukikassan varoista maksettava osuus maksetaan palkansaajakassalle kultakin kalenterivuodelta kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusvalvontavirasto on esittänyt tukikassalle suoritusta varten tarvittavat tiedot.

13 §

Tukikassan varoja voidaan yhden kalenterivuoden aikana käyttää enintään puolet siitä määrästä, mikä tukikassalle oli vuoden alussa.

14 §

Tukikassan varat on sijoitettava tuloa tuottavasti siten, ettei maksuvalmius vaarannu.

15 §

Tukikassan hallintoelimiä ovat tukikassan kokous ja hallitus. Lisäksi tukikassalla voi olla valtuuskunta siten kuin 17 §:ssä säädetään.

16 §

Tukikassan ylintä päätösvaltaa käyttää tukikassan kokous.

Tukikassan kokous on jäsenkassojen kokous tai, milloin säännöissä niin määrätään, edustajiston kokous.

Tukikassan varsinainen kokous on pidettävä säännöissä määrätyin välein, vähintään joka viides vuosi.

17 §

Tukikassan säännöissä voidaan määrätä, että tukikassan kokoukselle kuuluvia tehtäviä hoitaa tukikassan kokouksen valitsema valtuuskunta.

Hallituksen jäsen ei saa olla edustajiston tai valtuuskunnan jäsen.

18 §

Tukikassan hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Päätöksen allekirjoittaminen
19 §

Työttömyyskassan päätös on allekirjoitettava kassan hallituksen määräämällä tavalla. Jos päätös annetaan automaattista tietojenkäsittelyä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus merkitä siihen koneellisesti.

Voimaantulo
20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyyskassalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuuta 1984 annettu asetus (743/1984) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Vuoden 2000 rahoitusosuuksia haettaessa voidaan 4 §:n 1 momentista poiketen hakemus tehdä toukokuun loppuun mennessä. Sovellettaessa 1 §:n 2 momenttia vuonna 2001 kuukausittaiset ennakot maksetaan siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö ja työttömyysvakuutusrahasto on ne sanotulle vuodelle vahvistanut. Jos työttömyyskassa ei ole hakenut kuukausittaista ennakkoa, on sen toimitettava työttömyysvakuutusrahastolle vuotta 2001 koskeva arvio huhtikuun 2001 loppuun mennessä. Sovellettaessa 6 §:ää vahvistetaan työttömyysvakuutusrahastolle vuonna 2001 maksettavat ennakot asetuksen voimaan tullessa siten, että valtion talousarvion asianomaisesta määrärahasta on vähennetty työttömyyskassoille jo maksetut ennakot. Vahvistettaessa vuodelta 2000 maksettavia rahoitusosuuksia menetellään työttömyyskassoille vuonna 2000 maksettujen valtionosuuksien ennakoiden ja vahvistettujen valtionosuuksien yhteenlasketun erotuksen osalta siten kuin 8 §:n 2 momentissa säädetään.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.2003/1156:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.12.2007/1355:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

12.11.2020/761:
17.12.2020/1102:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.